Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:11


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 15. listopadu, 2021
Svátek má:  Leopold

Liturgický svátek:  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Žl 119,53.61.134.150.155.158
-
Lk 18,35-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 15. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Proti Izraeli vzplál velmi veliký hněv.
Izrael má už za sebou nadvládu asyrskou, babylónskou a perskou, které byly převážně politické a alespoň určitým způsobem respektovaly židovské náboženství. Nadvláda řecká, reprezentovaná zejména Antiochem Epifanem IV. (175-164 př. Kr.) vstupuje mnohem silněji do oblasti kultury a náboženství. Izrael prožívá proces helénizace. Jsou zde ti, kteří zůstanou věrní, ale i mnoho těch, kteří se zpronevěří smlouvě s Bohem, poruší Zákon a oddají se idolatrii.

Čtení z první knihy Makabejské.
Z krále Antiocha vzešel hříšný výhonek, syn Antioch Epifanes, který byl kdysi v Římě jako rukojmí. Králem se stal stého třicátého sedmého roku řecké vlády. V těch dnech povstali z Izraele bohaprázdní lidé a přemluvili mnohé. Říkali: "Pojďme a sjednejme s okolními národy smlouvu, neboť od té doby, kdy jsme se od nich odloučili, stihlo nás mnoho zlého." Tato řeč se jim zalíbila. Někteří z lidu byli tak horliví, že se odebrali ke králi, a ten jim dovolil, aby zavedli pohanské mravy. Vystavěli tedy v Jeruzalémě tělocvičnu podle obyčeje pohanů, znovu si udělali předkožky, a tak odpadli od svaté smlouvy. Spřátelili se s pohany, zaprodali se (jim) a konali zlo. Zatím král vydal pro celou svou říši rozkaz, že všichni musí vytvořit jeden národ a každý že se musí vzdát vlastních obyčejů. Všechny národy se podrobily královu rozkazu. I mnohým z Izraele se líbilo královo náboženství, obětovali modlám a znesvěcovali sobotu. Patnáctého dne měsíce kislevu, stého čtyřicátého pátého roku, byla postavena na zápalném oltáři ohavná modla a v okolních judských městech zbudovali oltáře. U dveří domů a na ulicích se pálilo kadidlo. Knihy Zákona, které našli, roztrhali a pak je hodili do ohně. Když byla u někoho nalezena kniha Smlouvy nebo když se někdo řídil podle Zákona, královský rozsudek ho odsoudil na smrt. Ale mnozí z Izraele se vzmužili a umínili si pevně, že nebudou jíst nečisté pokrmy a raději zemřou, než aby se poskvrnili nečistými pokrmy a znesvětili svatou smlouvu - a skutečně zemřeli. Proti Izraeli vzplál velmi veliký hněv.Text žalmu:
Žl 119,53.61.134.150.155.158

Odp.: Zachovej mi život, Pane, a budu dbát na tvá přikázání.
Pobouření mě jímá pro bezbožníky,
- kteří opouštějí tvůj zákon.
Odp.
Ovinuly mě provazy bezbožníků,
- ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.
Odp.
Vysvoboď mě z útisku lidí,
- chci dbát na tvá nařízení.
Odp.
Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují,
- daleko jsou od tvého zákona.
Odp.
Daleko je od bezbožníků spása,
- neboť tvé příkazy nehledají.
Odp.
Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi,
- poněvadž nedbali na tvůj výrok.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 18,35-43

Co chceš, abych pro tebe udělal? - Pane, ať vidím.
Nejdůležitějším postojem (jakkoli slepého a zuboženého, v. 35) člověka toužícího následovat Ježíše je touha po "prohlédnutí", nesená vírou v "Ježíše, syna Davidova" (v. 38) a "Pána" (v. 41b). Jen ten otevírá věřícím oči, aby chválili Boha a následovali jej (v. 43).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: "Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015