Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:39


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 26. listopadu, 2020
Svátek má:  Artur

Liturgický svátek:  Sv. Silvestr
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a
Žl 100,2.3.4.5
-
Lk 21,20-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 26. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Silvestr
Text 1.čtení:
Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

Padl ten veliký Babylón!
Popis pádu pyšného města Babylóna je plný narážek a citátů ze Starého zákona o zkáze historického Babylóna, Tyru, Ninive a jiných měst. Konkrétní dějinná souvislost, ve které žil autor Zjevení, nám však napovídá, že Babylónem je zde míněn zpupný a křesťanům nepřátelský Řím. Takovou narážku na hlavní město impéria nalezneme také v prvním listu Petrově (1 Petr 5,13).

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: "Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka. Tu jeden silný anděl zvedl kámen podobný velkému žernovu a hodil ho do moře se slovy: "Se (stejnou) prudkostí bude svrženo velké město Babylón, že po něm nezůstane stopa. Hlas harfeníků, pěvců, pištců a trubačů se už v tobě neozve. Žádný mistr jakéhokoli řemesla se už v tobě neukáže. Klepání mlýna už v tobě nezazní. Světlo lampy už v tobě nezazáří. Hlas ženicha a nevěsty se už v tobě neuslyší. Neboť tvoji velkoobchodníci byli velmoži na zemi a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. Potom jsem uslyšel jakoby mocný hlas velkého zástupu v nebi: "Aleluja! Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé: vykonal soud nad tou velkou nevěstkou, jež svým smilstvem kazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, (která lpěla) na jejích rukou!" Pak znovu opakovali: "Aleluja! Dým z něho stoupá na věčné věky!" A dále mi řekl: "Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!"Text žalmu:
Žl 100,2.3.4.5

Odp.: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.
Plesejte Hospodinu, všechny země,
- služte Hospodinu s radostí,
- vstupte před něho s jásotem!
Odp.
Uznejte, že Hospodin je Bůh:
- on nás učinil, a my mu náležíme,
- jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Odp.
Vstupte do jeho bran s díkem,
- do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
- slavte ho, žehnejte jeho jménu!
Odp.
Neboť Hospodin je dobrý,
- jeho milosrdenství je věčné,
- po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,20-28

Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní.
Rozptýlením Židů do diaspory po zničení Jeruzaléma Římany (které se odráží ve vv. 20-24) se otevřela šance zvěstovat všem "pohanům" evangelium. Izrael svým odmítnutím však nepřestal v dějinách spásy hrát svoji roli (v. 24b; srov. Řím 11,25n). Od verše 25 se pozornost již obrací k "dovršení" v příchodu Syna člověka: I kdyby se celý svět hroutil, plnost vykoupení je nezvratná. (Tehdy běžné katastrofické představy konce jsou tedy jen pozadím, na kterém má vyniknout vlastní zvěst.)

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo budou na venkově, ať do města nevcházejí, protože to jsou dny odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalémě budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015