Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:16


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 2. listopadu, 2021
Svátek má:  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Liturgický svátek:  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 3,1-9
Žl 116(114;115)
Řím 8,14-23
Mt 25,31-46

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 2. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Text 1.čtení:
Mdr 3,1-9

Jako dokonalá oběť se mu zalíbili.
Podle autora knihy Moudrosti je nesmrtelnost plným společenstvím s Bohem, a tedy darem. Již za pozemského života jsou spravedliví proniknuti milostí věčnosti; i když jejich pozemská cesta sestává z utrpení, zkoušek a tápání, i když se jejich smrt zdá jako fiasko, jsou v pokoji, protože jejich pozemská pouť nutně vedla k Bohu. Úryvek se mění ve zpěv pokoje a v příslib světla: "Jejich naděje byla plná nesmrtelnosti."

Čtení z knihy Moudrosti..
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že jsou ho hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože jeho vyvolení najdou lásku a smilování.

NEBO lze použít 'Text 2':
Dan 12,1-3
Čtení z knihy proroka Daniela.
Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, který nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize. Probudí se mnozí z těch, kteří spí v prachu země, jedni k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě navěky. Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy.

NEBO lze použít 'Text 3':
2 Mak 12,43-46
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.Text žalmu:
Žl 116(114;115)

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. nebo: Aleluja.
Hospodin je milostivý a spravedlivý,
- Bůh náš je milosrdný.
- Hospodin chrání prosté lidi;
- pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:
- "Jsem tak sklíčen!"
- Pravil jsem ve svém rozrušení:
- "Každý člověk klame!"
Odp.
Drahocenná je v Hospodinových očích
- smrt jeho zbožných.
- Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
- rozvázal jsi moje pouta.
Odp.

NEBO lze použít 'Text 2':
Žl 42(41)
Odp.: Má duše žízní po živém Bohu.
Jako laň prahne po vodách bystřin,
- tak prahne má duše po tobě, Bože!
Odp.
Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:
- kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
Odp.:
Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu,
- jak jsem je vodíval k Božímu domu
- s hlasitým jásotem a chvalozpěvem
- ve svátečním průvodu.
Odp.

NEBO lze použít 'Text 3':
Žl 103(102)
Odp.: Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
- shovívavý a nadmíru dobrotivý.
- Nejedná s námi podle našich hříchů
- ani podle našich vin nám neodplácí.
Odp.
Jako se smilovává otec nad syny,
- tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
- Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
- má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
Dni člověka jsou jako tráva,
- která kvete jak polní květ.
- Sotva jej vítr ovane, již ho není,
- nezbude po něm ani stopa.
Odp.
Hospodinova láska však od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí,
- a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
- pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu,
- kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,14-23

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři (a sestry)! Všichni, kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

NEBO lze použít 'Text 2':
1 Kor 15,20-24a.25-28
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, 'dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy'. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť 'pod nohy jeho podřídil všecko'. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.

NEBO lze použít 'Text 3':
1 Sol 4,13-14.17b-18
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.Text evangelia:
Mt 25,31-46

Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.
Evangelium nevybízí k pouhé dobročinnosti ani k úniku z nepříjemných oblastí života. Vybízí k následování Krista a to i v postoji k lidem, kterých si svět nehledí. S nimi se sám Ježíš Kristus ztotožňuje, aniž by tím oslavoval a obhajoval lidskou bídu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř oddděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."

NEBO lze použít 'Text 2':
Lk 12,35-40
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete."

NEBO lze použít 'Text 3':
Jan 5,24-29
Slova svatého evangelia podle Jana.
Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.Doplňující text:

2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Čtení se vyberou z těch, které jsou určené pro mše za zemřelé - Lekcionář VI, 2. část, volba textu 1-3, zde použity texty 1. Texty 2 a 3 jsou uvedeny v příslušné části na konci textů 1, o jejich volbě rozhodne kněz.

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015