Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 05:47


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 22. ledna, 2024
Svátek má:  Slavomír

Liturgický svátek:  Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 5,1-7.10
Žl 89,20.21-22.25-26
-
Mk 3,22-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 22. ledna, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Sam 5,1-7.10

Ty budeš pást můj izraelský lid.
Biblická symbolika čísel se projevuje v délce Davidova vládnutí - čtyřicet let. Čtyřicítka je v Písmu svatém znamením významné a rozhodující doby. Lhůty na zkoušku, ať už se jedná o čtyřicetileté putování Božího lidu do zaslíbené země nebo o čtyřicet dní Ježíšova pokušení. Čtyřicet let (trvání jedné generace) je lhůta, kterou dal Bůh Davidovi, aby osvědčil své vladařské schopnosti. David ji využil: "Stával se stále mocnějším, protože Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním".

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsme tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem; a kraloval čtyřicet let. V Hebronu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců; v Jeruzalémě kraloval třiatřicet let nad celým Izraelem i nad Judou. Král se svými muži pak vytáhl k Jeruzalému proti Jebuzitům, obyvatelům té země. Ti řekli Davidovi: "Nevejdeš sem, slepí a kulhaví tě zaženou!" To znamenalo: David sem nevstoupí. David však dobyl tvrze Siónu - a to je město Davidovo. A David se stával stále mocnějším, protože Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.Text žalmu:
Žl 89,20.21-22.25-26

Odp.: Má věrnost a láska ho budou provázet.
Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls:
- "Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem,
- povýšil jsem vyvoleného z lidu.
Odp.
Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
- pomazal jsem ho svým svatým olejem,
- pevně ho drží má ruka
- i mé rámě ho posiluje.
Odp.
Má věrnost a láska ho budou provázet,
- ve jménu mém zmohutní jeho síla.
- Položím jeho ruku na moře
- a na řeky jeho pravici."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,22-30

Se satanem je konec.
A to v každém případě: Buď je rozdvojen sám v sobě, nebo nad ním vítězí Ježíš Boží mocí. Touto radostnou zvěstí Ježíš reaguje na ještě vážnější nařčení, než slyšel od příbuzných. Avšak zde nejde jen o nařčení, ale o perverzní postoj člověka, který se trvale všemi prostředky brání jednoznačnému příchodu Božího Ducha - uzdravující Boží lásky - do jeho života. Tento postoj (a ne Bůh!) jej pak může od Boha oddělit i navěky!

Slova svatého evangelia podle Marka.
Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem! Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015