Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:34


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 13. ledna, 2024
Svátek má:  Edita

Liturgický svátek:  Památka sv. Hilária, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a
Žl 21,2-3.4-5.6-7
-
Mk 2,13-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 13. ledna, 2024

Liturgické období:  Mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Hilária, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a

To je ten muž, o kterém mluvil Hospodin. Saul bude panovat nad jeho lidem.
Samuel ustanovil prvního krále v Izraeli. Slyšel Hospodinův hlas, že se jím má stát Saul. Viditelným znamením vyvolení za krále bylo pomazání olejem. Král se tak stal Hospodinovým pomazaným - mesiášem. Pojetí krále jako "pomazaného" přechází i do spisů Nového zákona, kde nalézáme zvěst o Mesiáši, který "podle těla" pocházel z královského rodu.

Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratily oslice. Proto Kiš řekl svému synu Saulovi: "Vezmi si s sebou jednoho ze služebníků, seber se a jdi hledat oslice." Prošli tedy hornaté území Efraima, prošli kraj Šališa, ale nenalezli je. Pak prošli kraj Šalim - a zase nic. Prošli území Jemini, a nenašli je. Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil: "To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem." Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl: "Ukaž mi laskavě, kde je dům věštce." Samuel na to řekl Saulovi: "Já jsem věštec. Vystup se mnou na výšinu; dnes budete jíst se mnou a ráno tě propustím. Oznámím ti vše, co máš na srdci." Potom vzal Samuel nádobku oleje, vylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl: "Hospodin tě pomazal za knížete nad Izraelem, svým lidem! Panuj tedy Hospodinovu lidu a vysvoboď ho z moci nepřátel, kteří ho obklopují!"Text žalmu:
Žl 21,2-3.4-5.6-7

Odp.: Hospodine, z tvé síly se raduje král.
Hospodine, z tvé síly se raduje král,
- jak velice jásá nad tvou pomocí!
- Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil,
- neodepřels, co jeho rty žádaly.
Odp.
Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,
- vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
- Žádal od tebe život: dopřáls mu
- dlouhá léta na věčné časy.
Odp.
Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,
- ozdobils ho ctí a vznešeností.
- Učinils ho věčným požehnáním,
- oblažils ho radostí před svou tváří.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 2,13-17

Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.
Nejlépe to bylo vidět na tom, že s nimi (s celníky - tj. kolaboranty a podvodníky - a ostatními hříšníky) stoloval. Společenství stolu vyjadřovalo velmi osobní životní vztah. Odpuštění hříšníkovi, tedy hříchem nemocnému člověku, skrze povolání k následování znamenalo znovuobnovení životního společenství s Bohem a s Božím lidem.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš) u stolu v jeho domě, mnoho celníků a hříšníků zaujalo místo u stolu s ním a s jeho učedníky; bylo totiž mnoho těch, kdo ho následovali. Když učitelé Zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli jeho učedníkům: "Proč jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to zaslechl a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015