Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:11


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 18. června, 2024
Svátek má:  Milan

Liturgický svátek:  Sv. Marina
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 21,17-29
Žl 51,3-4.5-6a.11+16
-
Mt 5,43-48

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 18. června, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Marina
Text 1.čtení:
1 Král 21,17-29

K hříchu jsi svedl Izraele.
Hřích zůstává hříchem, když se jej dopouští sám král. Pocítil to král David, kterém řekl pravdu do očí prorok Nátan (2 Sam 12), a poznal to i Achab, k němuž Hospodin přivedl proroka Eliáše. Oba králové nebyli vinni pouze vraždou. Kořenem jejich hříšného jednání byla touha zmocnit se toho, co jim nepatřilo. Rozsudek proti Achabovi byl však přísnější než v Davidově případě: jistě k tomu přispěl také zhoubný vliv, který měla na krále jeho žena Jezabel.

Čtení z první knihy Královské.
(Když zemřel Nábot,) ozvalo se Hospodinovo slovo Tišbanu Eliášovi: "Vstaň, sestup naproti Achabovi, králi izraelskému, který sídlí v Samaří. Hle, je v Nábotově vinici, neboť tam sestoupil, aby se jí zmocnil. Řekneš mu: `Tak praví Hospodin: Zabil jsi a zmocnil ses?' Pak dodáš: `Tak praví Hospodin: Na místě, kde lízali psi krev Nábotovu, budou psi lízat i krev tvou!'" Achab řekl Eliášovi: "Chytils mě při činu, můj nepříteli?"O dpověděl: "Ano, chytil! Poněvadž ses zaprodal k tomu, co je zlé v Hospodinových očích, hle - já na tebe přivedu neštěstí a zametu za tebou, vyhladím Achabovi v Izraeli každého mužského potomka, ať svobodného nebo otroka. Udělám s tvým domem jako s domem Jorobeama, syna Nabatova, jako s domem Baši, syna Achijova, kvůli pohoršení, kterým jsi pohoršil a k hříchu svedl Izraele. Také proti Jezabel mluví Hospodin toto: Psi sežerou Jezabel před hradbami Jizreele. Kdo z Achabovy rodiny zemře v městě, toho sežerou psi, kdo zemře na poli, toho sežerou ptáci nebes. Jistě nikdo nebyl takový jako Achab, který se zaprodal k tomu, co je zlé v Hospodinových očích, poněvadž ho svedla jeho žena Jezabel. Hanebně jednal, přidržel se model a všeho, co dělali Amorité, které Hospodin vyhnal před Izraelem." Když Achab slyšel tato slova, roztrhl si šaty, oblékl si žínici na holé tělo, postil se, spal v žínici a chodil stísněn. Tu se ozvalo Hospodinovo slovo Tišbanu Eliášovi: "Vidíš, jak se Achab pokořil přede mnou? Poněvadž se přede mnou pokořil, nepřivedu neštěstí na jeho dům v jeho dnech, ale přivedu neštěstí ve dnech jeho syna."Text žalmu:
Žl 51,3-4.5-6a.11+16

Odp.: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
- pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
- Úplně ze mě smyj mou vinu
- a očisť mě od mého hříchu.
Odp.
Neboť já svou nepravost uznávám,
- můj hřích je stále přede mnou.
- Jen proti tobě jsem se prohřešil,
- spáchal jsem, co je před tebou zlé.
Odp.
Odvrať svou tvář od mých hříchů
- a zahlaď všechny mé viny.
- Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli,
- ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,43-48

Milujte své nepřátele!
Příkaz lásky k bližnímu a nenávisti k nepříteli, který měl sloužit životu ve společenství Božího lidu a jeho ochraně od všeho rozkladného a protibožského není naplněn, pokud učedníka nevede k odvážnému kroku lásky k nepřátelům. Ta pak chrání lépe a trvaleji než nenávist. Vždyť právě toto je cestou Boží dokonalosti, k níž je učedník pozván skrze naplněnou spravedlnost a svůj synovský vztah k Otci.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015