Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 19. června 2024, 16:00


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 6. února, 2024
Svátek má:  Vanda

Liturgický svátek:  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 8,22-23.27-30
Žl 84,3.4.5+10.11
-
Mk 7,1-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 6. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 8,22-23.27-30

Řekl jsi: "Zde bude mé jméno!" Vyslyš prosbu svého izraelského lidu.
Ve své modlitbě Šalomoun žasne nad nepochopitelným Božím jednáním. Hospodin je Bůh, jehož nemohou obsáhnout nebesa, Bůh trůnící na nebi. Přesto se podivuhodně snížil a přebývá na této zemi zvláštním způsobem v chrámě, který dal Šalomoun vystavět. Další průběh dějin spásy však ukázal, že Boží přebývání mezi jeho lidem bylo dočasné a příliš spjaté se zdmi jeruzalémského chrámu. Aby mohlo Boží Slovo přebývat mezi námi (srov. Jan 1,14), musel přijít ten, kdo "zbořil tento chrám a ve třech dnech jej znovu postavil" (viz Jan 2,19).

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se postavil před Hospodinův oltář v přítomnosti celého shromáždění Izraele, roztáhl své dlaně k nebi a řekl:
"Hospodine, Bože Izraele, není Boha nahoře na nebi ani dole na zemi podobného tobě. Zachováváš smlouvu a přízeň svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým svým srdcem. Což vskutku může Bůh bydlet na zemi? Hle, nebe a nebesa nebes tě nemohou obsáhnout, tím méně tento dům, který jsem zbudoval. Obrať se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě, Hospodine, můj Bože, a vyslyš jeho volání a modlitbu, kterou tvůj služebník dnes k tobě vznáší. Tvé oči ať jsou upřené na tento dům v noci i ve dne, na místo, o němž jsi řekl: `Zde bude mé jméno!' Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj služebník modlí na tomto místě. Vyslyš prosbu svého služebníka i svého izraelského lidu, kdykoli se budou modlit na tomto místě. Vyslyš na místě, kde trůníš, v nebi, vyslyš a odpusť!"Text žalmu:
Žl 84,3.4.5+10.11

Odp.: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!
Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
- mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.
Odp.
I vrabec si nalézá příbytek
- a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:
- Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
- můj králi a můj Bože!
Odp.
Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
- stále tě mohou chválit.
- Štíte náš, Bože, pohleď,
- popatř na tvář svého pomazaného!
Odp.
Věru, lepší je den v tvých nádvořích
- než jinde tisíc:
- raději budu stát na prahu domu svého Boha
- než přebývat ve stanech bezbožníka.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 7,1-13

Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.
To není pouhá kritika povrchního prožívání rituálních předpisů. Zde jde o nesouhlas s tehdejší tradiční zásadou, že Boží právo má přednost před právem lidským. Tam, kde se z úcty k Bohu zakrývá Boží láska, se však Ježíš odvažuje takovéto právo zpochybnit, aby zazářilo Boží slovo ve své původní čistotě a službě blahu člověka.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?" Odpověděl jim: "Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského." A řekl jim: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svoje podání! Vždyť Mojžíš nařídil: `Cti svého otce a svou matku' a `Kdo potupí otce nebo matku, ať propadne trestu smrti'! Vy však říkáte: `Kdo by prohlásil otci nebo matce: To, čím bych ti měl pomáhat, je "korban", to jest dar (pro chrám)' - už mu dovolujete, že pro otce nebo matku nemusí nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svým podáním a odevzdáváte to dál. A takových podobných věcí děláte mnoho."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015