Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:05


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 31. května, 2024
Svátek má:  Kamila

Liturgický svátek:  Svátek Navštívení Panny Marie [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16a
Iz 12,2-3.4bcd.5-6
-
Lk 1,39-56

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 31. května, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek Navštívení Panny Marie [Svátek]
Text 1.čtení:
Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16a

Uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele.
Pánova láska k Izraeli je ustavičná a mívá velmi něžné tóny. Středem písně je jistota vyjádřená veršem 15: "Izraelským králem je Hospodin." S tímto nepřemožitelným panovníkem se lid nemusí bát, i když pozůstává jen ze slabých a chudých. Radostnou myšlenkou je dcera siónská a jeruzalémský chrám, předobrazy Panny Marie. Ona je pravý chrám, který v sobě nese Slovo, vtěleného Boha, Emanuela.

Čtení z knihy proroka Sofoniáše.
Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: "Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jak za dnů shromáždění." "Odstraním z tebe zkázu, už nebudeš snášet její hanbu."

Nebo: Řím 12,9-16a

S věřícícmi se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství.
Svatý Pavel předkládá jemně broušený briliant, v němž jsou vyryty všechny křesťanské ctnosti. Briliantem je Mariino srdce, v němž se dokonávají radostná, bolestná a slavná tajemství celých dějin naší spásy.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k věcem obyčejným.Text žalmu:
Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Odp.: Vládne nad vámi Svatý Izraele.
Bůh je má spása!
- Bez obavy mohu doufat.
- Neboť Hospodin je má síla a má chvála,
- stal se mou spásou.
- S radostí budete vážit vodu
- z pramenů spásy.
Odp.
Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
- Hlásejte mezi národy jeho díla,
- zvěstujte vznešenost jeho jména!
Odp.
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
- ať je to známé po celé zemi!
- Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu,
- neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 1,39-56

Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Mariina návštěva u Alžběty dává křídla zpěvu o osvobození, který stoupá z lidstva, z dějin, z celého Božího lidu. Magnificat pranýřuje lež a klam těch, kdo se pokládají za pány dějin a chtějí rozhodovat o jejich osudu, a vychází vstříc těm, kdo mají jako Maria srdce plné lásky a duši odpoutanou a svobodnou.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.Doplňující text:
Navštívení Panny Marie - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015