Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:28


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 22. listopadu, 2021
Svátek má:  Cecílie

Liturgický svátek:  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 1,1-6.8-20
Dan 3, 52.53.54.55.56
-
Lk 21,1-4

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 22. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Dan 1,1-6.8-20

Nenašel se mezi všemi nikdo jako byl Daniel, Chananjáh, Mišael a Azarjáh.
Úvod do knihy Daniel má za cíl posílit všechny ty, kteří vlivem útlaku jsou v pokušení opustit Boží zákon. Čtyři mladíci žijí na dvoře Nabuchodonosora (604-562 př. Kr.) a mají se vzdělávat a jíst z královského stolu. Byla to dvě pokušení, z nichž první spočívalo v osvojení si cizích magických a náboženských nauk, a druhé v konzumaci nečistého pokrmu. Věrnost Zákonu se projeví v nevídané moudrosti i fyzické kondici.

Začátek knihy proroka Daniela.
Třetího roku vlády judského krále Jehojakima přitáhl babylónský král Nabuchodonosor k Jeruzalému a oblehl ho. Pán vydal do jeho moci judského krále Jehojakima i část z nádob Božího chrámu: (Nabuchodonosor) je dal odnést do země Šinearu, do domu svých bohů; nádoby dal uložit do pokladnice svých bohů. Král poručil nejvyššímu komorníku Ašpenazovi, aby přivedl z izraelských synů, z královského nebo šlechtického rodu jinochy, kteří by byli bez vady, půvabné postavy, vnímaví pro všechnu moudrost, schopní vzdělání, přístupní vědám, kteří by mohli konat službu v královském paláci. Měl je naučit chaldejskému písmu a jazyku. Král jim též určil na každý den stravu z královských pokrmů i z vína, které sám pil; měli být vychováváni po tři roky a po jejich uplynutí měli vykonávat službu před králem. Z Judovců byli mezi nimi Daniel, Chananjáh, Mišael a Azarjáh. Daniel si však umínil, že se neposkvrní ani pokrmem ani vínem z královského stolu; žádal proto nejvyššího komorníka, aby nebyl nucen se poskvrnit. Bůh vzbudil u nejvyššího komorníka milost a přízeň pro Daniela. Nejvyšší komorník však řekl Danielovi: "Bojím se jen svého pána, krále, který vám určil pokrm a nápoj; když uvidí, že jsou vaše tváře hubenější než ostatních jinochů, kteří jsou s vámi stejného stáří, uvalíte před králem vinu na mě." Daniel řekl tedy dozorci, kterého nejvyšší komorník ustanovil nad Danielem, Chananjáhem, Mišaelem a Azarjáhem: "Nuže, učiň zkoušku se svými služebníky po deset dní: ať je nám dávána zelenina k jídlu a voda k pití; srovnej pak naši tvář s tváří jinochů, kteří jedí královský pokrm, a podle toho, co uvidíš, jednej se svými služebníky." On jim tedy vyhověl v té věci a zkusil to s nimi po deset dní. Po uplynutí deseti dní se ukázalo, že lépe vypadají a lépe jsou živení než všichni jinoši, kteří požívali královský pokrm. Dozorce tedy rozkázal odnášet jejich příděl pokrmu a vína a dával jim zeleninu. Bůh pak dal těmto čtyřem jinochům vědění a pochopení pro každé písmo a moudrost; Daniel měl schopnost rozumět viděním a snům všeho druhu. Nejvyšší komorník je pak představil Nabuchodonosorovi, když se skončila králem ustanovená doba, v níž měli být uvedeni k němu. Král s nimi rozmlouval a nenašel se mezi všemi nikdo jako byl Daniel, Chananjáh, Mišael a Azarjáh; zůstali tedy v královské službě. V každém oboru vědy a moudrosti, na něž se král tázal, nalezl je desetkrát schopnější nad všechny hadače a zaklínače, kteří byli v celé jeho říši.Text žalmu:
Dan 3, 52.53.54.55.56

Odp.: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
- chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Odp.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
- a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
- a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
- a velebený a plný slávy navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,1-4

Spatřil chudou vdovu, jak dala dvě drobné mince.
Oproti boháčům, kteří dávají "z nadbytku", "vhodila" tato vdova "celý život, který měla" (dosl. překl. v. 4) - cele a bezvýhradně se svěřila do Boží ochrany a spolehla se na Boha. Po vyhrocených sporech v Jeruzalémě (Lk 20) a na prahu velikonoc (22,1) může být tento příběh jak ilustrací postoje samotného Ježíše, tak výzvou pro učedníky k radikálnímu následování v této hodině krize.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: "Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015