Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 2. březen 2021, 21:50


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 6. červen, 2018
Svátek má:  Norbert

Liturgický svátek:  Památka sv. Norberta, biskupa [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Tim 1,1-3.6-12
Žl 123,1-2a.2bcd
-
Mk 12,18-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 6. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Norberta, biskupa [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Tim 1,1-3.6-12

Zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou.
Apoštol Pavel měl, podobně jako jiné výrazné duchovní osobnosti, mnoho oddaných žáků a následovníků. Z jejich okruhu pocházejí také listy, adresované dvěma významným duchovním synům apoštola Pavla: Titovi a Timotejovi. Zejména druhý list Timotejovi je psán formou jakési slavnostní závěti, sepsané proto, aby se v křesťanských obcích, které apoštol zakládal, neztratilo nic z toho, v čem je vyučil. Apoštol Pavel je sice spoután a uvězněn, avšak v Timotejovi znovu ožívá plamen Božího daru, který mu byl dán vkládáním Pavlových rukou.

Začátek druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím - jako už moji předkové - když na tebe pořád vzpomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal (svým) svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil (moc) smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. K jeho (zvěstování) jsem byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. Proto také tohle trpím, ale nestydím se za to. Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil, až do onoho dne.Text žalmu:
Žl 123,1-2a.2bcd

Odp.: K tobě, Bože, zvedám své oči.
Zvedám své oči k tobě,
- který trůníš na nebi.
- Hle, jako oči služebníků hledí
- na ruce svých pánů.
Odp.
Jako oči služebnice hledí
- na ruce své paní,
- tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha,
- dokud se nad námi nesmiluje.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,18-27

On není Bohem mrtvých, ale živých.
Kdo při četbě Písma nepočítá s věrností a životodárnou mocí Boží (saduceové), nemůže jej nikdy chápat správně a vidí v něm pouhou připomínku minulosti. Naopak pouhé prodloužení rozhojněného pozemského života (farizeové) také vůbec neodpovídá budoucímu životu, který je zcela jiné kvality a nelze si jej malovat pozemskými barvami ("jsou jako andělé").

Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišli saduceové, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr a zanechá po sobě manželku, ale žádné dítě, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo sedm bratrů. První se oženil, a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale i on zemřel bez potomka. Stejně tak třetí. A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Poslední ze všech zemřela i ta žena. Kterému z nich bude náležet při vzkříšení, až vstanou? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!" Ježíš jim řekl: "Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc. Až (lidé) vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A co se týká mrtvých, že budou vzkříšeni, nečetli jste v Mojžíšově knize (na tom místě, kde je řeč o hořícím) keři, jak mu Bůh řekl: `Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?' On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015