Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. duben 2021, 01:38


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 1. červen, 2018
Svátek má:  Laura

Liturgický svátek:  Památka sv. Justina, mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Petr 4,7-13
Žl 96,10.11-12.13
-
Mk 11,11-25

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 1. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Justina, mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Petr 4,7-13

Buďte dobrými správci rozmanité Boží milosti.
Očekávání konce všeho, tedy rozhodující události, skrze níž Bůh zasáhne do běhu tohoto světa, nemělo a nemá být pro křesťany spojeno s nějakým blouzněním, ale naopak s ovládáním a střízlivostí. Také zkoušky, jimiž procházeli, neměly a nemají být snášeny s netrpělivostí, nýbrž s radostí těch, kdo se účastní Kristových utrpení v naději na radostnou budoucí slávu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, (abyste se mohli věnovat) modlitbě. Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání. Navzájem si pomáhejte podle (míry Božích) darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má (dar) řeči, (ať si je vědom, že přednáší) slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu (patří) sláva a vláda na věčné časy. Amen. Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení.Text žalmu:
Žl 96,10.11-12.13

Odp.: Hospodin přichází řídit zemi.
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
- Upevnil svět, aby nekolísal:
- národy řídí podle práva.
Odp.
Radujte se, nebesa, zajásej, země,
- zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
- zaplesej, pole a vše, co je na něm.
- Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
Odp.
Před Hospodinem, že přichází,
- že přichází řídit zemi.
- Bude řídit svět spravedlivě,
- národy bude spravovat věrně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 11,11-25

Můj dům ať je domem modlitby pro všechny národy. Mějte víru v Boha.
Cesta Mesiáše dospěla do Jeruzaléma tak, jak to odpovídá Králi pokoje (Mk 11,1-10). Verš 11 však symbolicky naznačuje, že se zde otevírá propast mezi jeho cestou a cestou zformalizované chrámové bohoslužby, která již nikoho nesytila (viz symbol neplodného fíkovníku). Svým vystoupením Ježíš provokuje k návratu ke kořenům modlitby jako na důvěře postaveného, plodného, "hory přenášejícího" a druhým odpouštějícího vztahu mezi Bohem a člověkem.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš pozdravován zástupy vjel) do Jeruzaléma, vešel do chrámu. Rozhlédl se po všem, a protože už bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betánie. Když druhý den vyšli z Betánie, dostal hlad. Zdálky uviděl fikovník, který měl listí. Šel tedy, zdali by na něm něco nalezl. Když k němu přišel, nenalezl nic jiného než listí; nebyl totiž čas fíků. Řekl mu: "Ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce!" Jeho učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět všechny, kteří v chrámě kupovali a prodávali, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů a nedovolil, aby někdo nesl nějakou věc chrámem. A učil je: "Je přece psáno: `Můj dům ať je domem modlitby pro všechny národy', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě!" Uslyšeli to velekněží a učitelé Zákona a usilovali o to, aby ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl jeho učením vzrušen. Když nastal večer, odešel (Ježíš s učedníky) z města. Když ráno šli okolo toho fíkovníku, uviděli, že je uschlý až do samých kořenů. Petr si vzpomněl a řekl: "Mistře, podívej se! Ten fíkovník, který jsi proklel, je uschlý!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám: Kdo řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni do moře!', a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015