Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Pondělí, 22. dubna 2024, 20:42

Hledaný text:

List svatého apoštola Pavla Titovi [zkr. = Tit]

Tit 1:1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství,
Tit 1:2 aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas
Tit 1:3 zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha -
Tit 1:4 Titovi, vlastnímu synu ve společné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.
Tit 1:5 Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil.
Tit 1:6 Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost.
Tit 1:7 Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý.
Tit 1:8 Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý,
Tit 1:9 pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.
Tit 1:10 Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi: jsou to hlavně ti, kteří lpí na obřízce.
Tit 1:11 Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří, a rozvracejí tím celé rodiny.
Tit 1:12 Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: 'Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.'
Tit 1:13 A je to pravdivé svědectví. Proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru
Tit 1:14 a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
Tit 1:15 Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny.
Tit 1:16 Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.
Tit 2:1 Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení.
Tit 2:2 Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.
Tit 2:3 Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém
Tit 2:4 a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti,
Tit 2:5 byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.
Tit 2:6 Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní,
Tit 2:7 a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné,
Tit 2:8 ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.
Tit 2:9 Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,
Tit 2:10 ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.
Tit 2:11 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem
Tit 2:12 a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku
Tit 2:13 a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.
Tit 2:14 On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
Tit 2:15 Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.
Tit 3:1 Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.
Tit 3:2 Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
Tit 3:3 Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
Tit 3:4 Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
Tit 3:5 On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
Tit 3:6 Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
Tit 3:7 abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
Tit 3:8 Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.
Tit 3:9 Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
Tit 3:10 Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
Tit 3:11 je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.
Tit 3:12 Jakmile k tobě pošlu Artemu nebo Tychika, přijď hned ke mně do Nikopole. Rozhodl jsem se, že tam strávím zimu.
Tit 3:13 Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo.
Tit 3:14 Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční.
Tit 3:15 Pozdravují tě všichni, kdo jsou se mnou. Vyřiď pozdrav našim přátelům ve víře. Milost s vámi se všemi.


www.farnoststrasnice.cz © 2011