Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Čtvrtek, 25. dubna 2024, 00:39

Hledaný text:

2. list svatého apoštola Pavla Soluňanům [zkr. = 2 Sol]

2 Sol 1:1 Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu.
2 Sol 1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
2 Sol 1:3 Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
2 Sol 1:4 Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte:
2 Sol 1:5 to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte.
2 Sol 1:6 A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem,
2 Sol 1:7 a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
2 Sol 1:8 aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.
2 Sol 1:9 Jejich trestem bude věčná záhuba 'daleko od Pána a slávy jeho moci',
2 Sol 1:10 až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.
2 Sol 1:11 Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.
2 Sol 1:12 Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
2 Sol 2:1 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2 Sol 2:2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
2 Sol 2:3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
2 Sol 2:4 Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
2 Sol 2:5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
2 Sol 2:6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
2 Sol 2:7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
2 Sol 2:8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš 'zabije dechem svých úst' a zničí svým slavným příchodem.
2 Sol 2:9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
2 Sol 2:10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
2 Sol 2:11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
2 Sol 2:12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
2 Sol 2:13 Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu,
2 Sol 2:14 abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.
2 Sol 2:15 Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.
2 Sol 2:16 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
2 Sol 2:17 nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2 Sol 3:1 A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
2 Sol 3:2 a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.
2 Sol 3:3 Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2 Sol 3:4 Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme.
2 Sol 3:5 A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
2 Sol 3:6 Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
2 Sol 3:7 Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli
2 Sol 3:8 ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
2 Sol 3:9 Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.
2 Sol 3:10 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
2 Sol 3:11 Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.
2 Sol 3:12 Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
2 Sol 3:13 Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
2 Sol 3:14 Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.
2 Sol 3:15 Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.
2 Sol 3:16 Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
2 Sol 3:17 Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu.
2 Sol 3:18 Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.


www.farnoststrasnice.cz © 2011