Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Sobota, 25. května 2024, 09:47

Hledaný text:

List svatého apoštola Pavla Kolosanům [zkr. = Kol]

Kol 1:1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
Kol 1:2 Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho.
Kol 1:3 Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
Kol 1:4 neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím
Kol 1:5 pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium;
Kol 1:6 tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá.
Kol 1:7 Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník.
Kol 1:8 On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch.
Kol 1:9 Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
Kol 1:10 Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,
Kol 1:11 a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti;
Kol 1:12 a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.
Kol 1:13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
Kol 1:14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
Kol 1:15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
Kol 1:16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
Kol 1:17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
Kol 1:18 on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
Kol 1:19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
Kol 1:20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
Kol 1:21 I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky,
Kol 1:22 nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony -
Kol 1:23 pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
Kol 1:24 Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.
Kol 1:25 Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo,
Kol 1:26 tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu.
Kol 1:27 Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.
Kol 1:28 Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu.
Kol 1:29 O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.
Kol 2:1 Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají.
Kol 2:2 Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;
Kol 2:3 v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Kol 2:4 Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.
Kol 2:5 I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
Kol 2:6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
Kol 2:7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Kol 2:8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
Kol 2:9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
Kol 2:10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
Kol 2:11 V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
Kol 2:12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
Kol 2:13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Kol 2:14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
Kol 2:15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Kol 2:16 Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
Kol 2:17 To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.
Kol 2:18 Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
Kol 2:19 Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem.
Kol 2:20 Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat:
Kol 2:21 neber to do rukou, nejez, nedotýkej se - jako byste stále ještě byli v moci světa?
Kol 2:22 Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí.
Kol 2:23 Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní.
Kol 3:1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
Kol 3:2 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
Kol 3:3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
Kol 3:4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
Kol 3:5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
Kol 3:6 Pro takové věci přichází Boží hněv.
Kol 3:7 I vy jste dříve tak žili.
Kol 3:8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
Kol 3:9 Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky
Kol 3:10 a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
Kol 3:11 Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.
Kol 3:12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Kol 3:13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Kol 3:14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
Kol 3:15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Kol 3:16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Kol 3:17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Kol 3:18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.
Kol 3:19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.
Kol 3:20 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.
Kol 3:21 Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.
Kol 3:22 Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.
Kol 3:23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,
Kol 3:24 s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.
Kol 3:25 Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.
Kol 4:1 A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi.
Kol 4:2 V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
Kol 4:3 Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení,
Kol 4:4 a tak je mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán.
Kol 4:5 Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
Kol 4:6 Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.
Kol 4:7 O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu.
Kol 4:8 Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede, a aby povzbudil vaše srdce.
Kol 4:9 Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje.
Kol 4:10 Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho.
Kol 4:11 Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou.
Kol 4:12 Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.
Kol 4:13 Mohu dosvědčit, že pro vás i pro Laodikejské a Hierapolské vynakládá mnoho námahy.
Kol 4:14 Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.
Kol 4:15 Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě.
Kol 4:16 Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vy četli list Laodikejským.
Kol 4:17 A Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána.
Kol 4:18 Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi.


www.farnoststrasnice.cz © 2011