Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:28

Hledaný text:

List svatého apoštola Pavla Efesanům [zkr. = Ef]

Ef 1:1 Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši:
Ef 1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Ef 1:3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
Ef 1:4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
Ef 1:5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny
Ef 1:6 a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
Ef 1:7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
Ef 1:8 kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,
Ef 1:9 když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
Ef 1:10 že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
Ef 1:11 On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání,
Ef 1:12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
Ef 1:13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
Ef 1:14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
Ef 1:15 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
Ef 1:16 nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách.
Ef 1:17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali
Ef 1:18 a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
Ef 1:19 a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Ef 1:20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
Ef 1:21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.
Ef 1:22 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
Ef 1:23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Ef 2:1 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
Ef 2:2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
Ef 2:3 I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
Ef 2:4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
Ef 2:5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
Ef 2:6 Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
Ef 2:7 aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
Ef 2:8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Ef 2:9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
Ef 2:10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Ef 2:11 Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci,
Ef 2:12 že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.
Ef 2:13 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.
Ef 2:14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil
Ef 2:15 zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír.
Ef 2:16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
Ef 2:17 Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
Ef 2:18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
Ef 2:19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
Ef 2:20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
Ef 2:21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
Ef 2:22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.
Ef 3:1 Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany.
Ef 3:2 Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám:
Ef 3:3 dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal.
Ef 3:4 Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství,
Ef 3:5 které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům:
Ef 3:6 že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia.
Ef 3:7 Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí:
Ef 3:8 mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství
Ef 3:9 a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Ef 3:10 Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,
Ef 3:11 podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Ef 3:12 V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
Ef 3:13 Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.
Ef 3:14 Proto klekám na kolena před Otcem,
Ef 3:15 od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím,
Ef 3:16 aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'
Ef 3:17 a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
Ef 3:18 mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:
Ef 3:19 poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
Ef 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,
Ef 3:21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.
Ef 4:1 Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
Ef 4:2 dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
Ef 4:3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
Ef 4:4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
Ef 4:5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
Ef 4:6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
Ef 4:7 Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
Ef 4:8 Proto je řečeno: 'Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.'
Ef 4:9 Co jiného znamená 'vystoupil', než že předtím sestoupil dolů na zem?
Ef 4:10 Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
Ef 4:11 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
Ef 4:12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
Ef 4:13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
Ef 4:14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
Ef 4:15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
Ef 4:16 z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
Ef 4:17 To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
Ef 4:18 Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
Ef 4:19 Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.
Ef 4:20 Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili -
Ef 4:21 pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši.
Ef 4:22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
Ef 4:23 obnovte se duchovním smýšlením,
Ef 4:24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Ef 4:25 Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.
Ef 4:26 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
Ef 4:27 a nedopřejte místa ďáblu.
Ef 4:28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
Ef 4:29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Ef 4:30 A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.
Ef 4:31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;
Ef 4:32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Ef 5:1 Jako milované děti následujte Božího příkladu
Ef 5:2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
Ef 5:3 O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.
Ef 5:4 Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!
Ef 5:5 Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
Ef 5:6 Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
Ef 5:7 Proto s nimi nemějte nic společného.
Ef 5:8 I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
Ef 5:9 Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
Ef 5:10 zkoumejte, co se líbí Pánu.
Ef 5:11 Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
Ef 5:12 O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.
Ef 5:13 Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
Ef 5:14 A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
Ef 5:15 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
Ef 5:16 nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
Ef 5:17 Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
Ef 5:18 A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,
Ef 5:19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
Ef 5:20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Ef 5:21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
Ef 5:22 ženy svým mužům jako Pánu,
Ef 5:23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
Ef 5:24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
Ef 5:25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
Ef 5:26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
Ef 5:27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
Ef 5:28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
Ef 5:29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
Ef 5:30 vždyť jsme údy jeho těla.
Ef 5:31 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'.
Ef 5:32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.
Ef 5:33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.
Ef 6:1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.
Ef 6:2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:
Ef 6:3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'
Ef 6:4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
Ef 6:5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
Ef 6:6 Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
Ef 6:7 a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
Ef 6:8 Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
Ef 6:9 Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.
Ef 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Ef 6:11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Ef 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Ef 6:13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Ef 6:14 Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
Ef 6:15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
Ef 6:16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
Ef 6:17 Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.
Ef 6:18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Ef 6:19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,
Ef 6:20 jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.
Ef 6:21 Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána.
Ef 6:22 Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce.
Ef 6:23 Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
Ef 6:24 Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.


www.farnoststrasnice.cz © 2011