Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 4. června 2023, 19:10


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 2. září, 2024
Svátek má:  Adéla

Liturgický svátek:  Sv. Justus
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 2,1-5
Žl 119,97.98.99.100.101.102
-
Lk 4,16-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 2. září, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Justus
Text 1.čtení:
1 Kor 2,1-5

Přišel jsem k vám hlásat svědectví o Bohu.
Apoštol Pavel vyzývá korintské křesťany, aby si vzpomněli na samotný začátek existence své církevní obce. První misionáři jsou Bohem vyvoleni podobně jako ostatní křesťané. Jako korintští křesťané nepocházejí z nejvyšších společenských vrstev, tak i misionáři nemusejí pocházet z řad skvělých řečníků. Sám Pavel přišel mezi Korinťany "se skleslou náladou, se strachem a s obavami". Avšak brilantní a sebejistý řečnický projev by mu zabránil v projevování Božího Ducha a Boží moci.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.Text žalmu:
Žl 119,97.98.99.100.101.102

Odp.: Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
- Po celý den o něm rozjímám.
Odp.
Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis,
- neboť navěky je se mnou.
Odp.
Rozumnější jsem nad všechny své učitele,
- neboť rozjímám o tvých přikázáních.
Odp.
Rozvážnější jsem nad starce,
- neboť zachovávám tvá nařízení.
Odp.
Zadržuji své nohy od každé zlé cesty,
- abych dbal na tvá slova.
Odp.
Neuchyluji se od tvých rozhodnutí,
- protože tys mě poučil.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 4,16-30

Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Žádný prorok není vítaný ve svém domově.
Událost v Nazaretě je pro Lukáše jakýmsi shrnutím celého Ježíšova poslání a celé jeho cesty. V něm se dnes (tj. teď a tady, při naslouchání jeho slovům) naplnilo Písmo (konkrétně zaslíbení z Iz 61,1-2). Je zde již zachycena zkušenost přechodu evangelia k pohanům (vv. 24-27). Závěr úryvku předznačuje Ježíšovu cestu kříže.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: "Není to syn Josefův?" Řekl jim: "Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau." Dále řekl: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie." Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015