Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 29. září 2023, 13:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 20. ledna, 2023
Svátek má:  Ilona

Liturgický svátek:  Památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, sv. Šebestiána, mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 8,6-13
Žl 85,8+10.11-12.13-14
-
Mk 3,13-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 20. ledna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, sv. Šebestiána, mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 8,6-13

Zprostředkoval lepší smlouvu.
Tento text obsahuje rozsáhlou citaci Jer 31,31-34 o nové smlouvě, která představovala pro Starý zákon velikou změnu. Stará smlouva, která byla "vnější", představovala pro věřícího břemeno, často až nesnesitelné, a pro ostatní překážku mezi nimi a Hospodinem. Bůh ale tvoří věci nové a dává člověku hluboké, osobní poznání sebe sama, které má člověka vést k naplňování zákona lásky. V této nové smlouvě jsou zapomenuty všechny viny a odpuštěny všechny hříchy.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Ježíš tedy dosáhl o to vznešenější kněžské služby, oč lepší je smlouva, kterou on zprostředkoval a která spočívá na vznešenějších příslibech. Kdyby totiž ona dřívější (smlouva) byla bez vady, nebylo by ji třeba nahrazovat jinou. Ale (Bůh) jim vytýká: "Hle, přijdou dni - praví Pán - kdy s Izraelovým domem a s Judovým domem uzavřu smlouvu novou: a nebude to smlouva, jakou jsem sjednal s jejich předky v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. To proto, že oni nezůstali smlouvě se mnou (věrni). Přestal jsem si jich (proto) všímat - praví Pán. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech - praví Pán: Svoje zákony jim vložím do mysli, do srdce jim je napíšu. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem! Nikdo už nebude svého spoluobčana poučovat, nikdo už nebude svému bratru říkat: 'Poznej Pána!' Neboť všichni mě budou znát, od nejmenšího až po největšího. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hříchy už nevzpomenu." Když tedy (Bůh) mluví o nové (smlouvě), prohlašuje tím tu dřívější za zastaralou. Co je však zastaralé a ztrácí sílu, je blízko zániku.Text žalmu:
Žl 85,8+10.11-12.13-14

Odp.: Milosrdenství a věrnost se potkají.
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství
- a dej nám svou spásu!
- Jistě je blízko Hospodinova spása těm, kteří se ho bojí,
- aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Odp.
Milosrdenství a věrnost se potkají,
- políbí se spravedlnost a pokoj.
- Věrnost vypučí ze země,
- spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.
Hospodin též popřeje dobro
- a naše země vydá plody.
- Spravedlnost bude ho předcházet
- a spása mu půjde v patách.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,13-19

Zavolal k sobě ty, které sám chtěl, aby byli s ním.
Tato skupina dvanácti vyvolených, kterou Ježíš ustanovil (dosl. vytvořil) na hoře (snad připomínka Mojžíše na Sinaji), má být znamením počátku obnovy dvanácti izraelských kmenů, nového Izraele. Důležité je pořadí: zavolal je (dar) - přišli k němu (odpověď) - vytvořil z nich společenství (spolupráce). Z tohoto společenství s Ježíšem pak teprve vyrůstá poslání kázat mocné osvobozující slovo.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a (oni) přišli k němu. A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat, a to s mocí vyhánět zlé duchy.
(Ustanovil těchto dvanáct:) Petra - to jméno dal Šimonovi, Jakuba, (syna) Zebedeova, a jeho bratra Jana - ty pojmenoval Boanerges, to je "Synové hromu", Ondřeje a Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, syna Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Jidáše Iškariotského, který ho pak zradil.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015