Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 7. prosinec 2022, 23:56


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 29. leden, 2023
Svátek má:  Zdislava

Liturgický svátek:  Sv. Sulpicius
Liturgické období:  Mezidobí, 4. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sof 2,3;3,12-13
Žl 146,6c-7.8-9a.9b-10
1 Kor 1,26-31
Mt 5,1-12a

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 29. leden, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 4. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Sulpicius
Text 1.čtení:
Sof 2,3;3,12-13

Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý.
Prorokova výzva je řečena do nesnadné situace zchudlého života Judska po pádu severní říše. Prorok si však chudobu neoškliví, protože v ní nevidí překážku víry v Hospodina. Kdo je pokorný a hledá útočiště u Hospodina, ten je bezesporu na cestě ke svobodě a k bezpečí.

Čtení z knihy proroka Sofoniáše.
Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou hledat své útočiště v Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z Izraele. Už nebudou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude děsit.Text žalmu:
Žl 146,6c-7.8-9a.9b-10

Odp.: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Nebo: Aleluja. Hospodin zachovává věrnost navěky,
- zjednává právo utlačeným,
- dává chléb lačným.
- Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým,
- Hospodin napřimuje sklíčené,
- Hospodin miluje spravedlivé.
- Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu,
- ale mate cestu bezbožníků.
- Hospodin bude vládnout navěky,
- tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 1,26-31

Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.
Ani korintská církevní obec nebyla ideální, i když měla v Pavlovi tak skvělého zakladatele. Prestiž, soutěžení, upřednostňování vynikajících osob na ní působilo rozkladně. Proto Pavel poukazuje na moc Boží, projevující se v lidské slabosti, jako na základ skutečného úspěchu. V Bohu vidí toho, kdo si klidně poslouží i lidskou bezvýznamností, zatímco vládychtivý člověk si něco takového nemůže dovolit.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých (lidí) podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou "něco", aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako (dárce) moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmě: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.'Text evangelia:
Mt 5,1-12a

Blahoslavení chudí v duchu.
Blahoslavenství lze také nazvat "cestami k úspěchu podle Boží moudrosti". Jsou příslibem i požadavkem současně. V této perspektivě jsou tedy blažení chudí v duchu - ti, kteří nic nenalhávají Bohu, sobě, ani druhým; ti, kteří uznávají Boží svrchovanost a svou závislost na něm. Blahoslavení jsou zcela jiní než lidé pyšní na svou soběstačnost.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spavedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015