Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 14. srpen 2022, 17:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 30. leden, 2022
Svátek má:  Robin

Liturgický svátek:  Sv. Martina
Liturgické období:  Mezidobí, 4. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 1,4-5.17-19
Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17
1 Kor 12,31 - 13,13
Lk 4,21-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 30. leden, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 4. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Martina
Text 1.čtení:
Jer 1,4-5.17-19

Prorokem pro národy jsem tě ustanovil.
Toto vyvolení je suverénní. Pro proroka znamená jistotu Božího příklonu k němu, ale také mnoho těžkostí mezi lidmi. V těch ho však Bůh chrání a posiluje.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Za (krále) Jošíjáha Hospodin mě oslovil: "Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes udělám z tebe dnes opevněné město, (železný sloup a) bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejím kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou - praví Hospodin - abych tě vysvobodil."Text žalmu:
Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17

Odp.: Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
K tobě se utíkám, Hospodine,
- nechť nejsem zahanben navěky!
- Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď,
- nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!
Odp.
Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně,
- neboť tys moje skála a tvrz.
- Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.
Odp.
Vždyť tys má naděje, Pane,
- má důvěra od mého mládí, Hospodine!
- V tobě jsem měl oporu od matčina lůna,
- od klína mé matky byls mým ochráncem.
Odp.
Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti,
- po celý den budu vyprávět o tvé pomoci.
- Bože, učils mě od mého mládí,
- až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 12,31 - 13,13

Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska.
Na ní jako na svorník všech darů a předpoklad jejich správného užití vkládá Pavel do svého výkladu skvostnou oslavnou píseň. Jen ve spojení s ní mají Boží obdarování svou nesmírnou hodnotu, bez ní se stávají bezcennými.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil. Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak (Bůh) poznává mne. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.Text evangelia:
Lk 4,21-30

Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.
Ježíšovo vystoupení v synagoze v Nazaretě sestává ze dvou částí: poklidného čtení z proroka Izaiáše a silně konfliktního "výkladu". Lukáš tím jakoby předjímá celé Kristovo působení a na kontrastu těchto dvou obrazů ukazuje zdánlivě nepochopitelný odvrat vyvoleného národa od jeho Mesiáše.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš promluvil v synagoze: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: "Není to syn Josefův?" Řekl jim: "Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau." Dále řekl: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie." Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015