Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 3. června 2023, 10:55


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 21. ledna, 2022
Svátek má:  Běla

Liturgický svátek:  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 24,3-21
Žl 57,2.3-4.6+11
-
Mk 3,13-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 21. ledna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Sam 24,3-21

Nevztáhnu proti němu ruku; on je pomazaný od Hospodina.
Davidovo zdrženlivé jednání vůči Saulovi, který usiluje o jeho život, je projevem zvláštní úcty k vyvolené a posvěcené osobě. Pro Davida zůstává Saul i nadále Hospodinovým pomazaným, i když jej Hospodin již zavrhl. Proto nevyužívá vhodné příležitosti, aby svého protivníka zahubil. Za Davidovou mírností můžeme také rozpoznat předzvěst Ježíšových slov o lásce k nepříteli, která však již nebude výjimkou, vztahující se k posvěcené osobě, nýbrž obecným požadavkem pro všechny Ježíšovy učedníky (srov. Mt 5,43-48).

Čtení z první knihy Samuelovy.
Saul vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a táhl směrem ke skalám Kamzíků hledat Davida a jeho lidi. Přišel k ovčím ohradám, které byly při cestě. Tam byla jeskyně a Saul do ní odešel na stranu. Hlouběji v jeskyni seděl David a jeho družina. Davidovi mužové řekli: "To je den, o kterém ti praví Hospodin: Hle, vydávám tvého nepřítele do tvých rukou, nalož s ním podle své libosti." On však mužům odpověděl: "Hospodin mě chraň učinit takovou věc svému pánu, pomazanému od Hospodina. Vztáhnout proti němu ruku! On je pomazaný od Hospodina!" David pak ostře pokáral své muže a nedovolil, aby se dopustili zlého proti Saulovi. Nato David povstal a potají uřezal Saulovi kraj pláště. Potom však David pocítil v srdci výčitky, že uřezal Saulovi kraj pláště. Saul pak vstal a vyšel z jeskyně a ubíral se svou cestou. I David potom vstal, vyšel z jeskyně a křičel za Saulem: "Můj pane, králi!" Saul se ohlédl a David padl tváří na zem a poklonil se. David pak řekl Saulovi: "Proč dáš na řeči lidí, kteří říkají: ,David usiluje o tvé neštěstí!' Hle, dnes můžeš vidět na vlastní oči, že tě Hospodin vydal v jeskyni do mých rukou. Vzepřel jsem se proti tomu, abych tě zabil, měl jsem s tebou soustrast a řekl jsem si: Nevztáhnu ruku na svého pána, protože je pomazaný od Hospodina a můj otec. Jen pohleď, podívej se na kraj svého pláště v mé ruce! Když jsem řezal konec tvého pláště a nezabil jsem tě, poznej a pochop, že v mém jednání není zloby ani zrady. Nikdy jsem se proti tobě neprovinil, ty však mně ukládáš o život, chceš mi ho vzít. Nechť rozsoudí Hospodin mezi mnou a tebou a nechť mě pomstí Hospodin na tobě, moje ruka se však proti tobě nepozvedne. Jak se říká ve starém přísloví: `Od špatných lidí vychází špatnost!' Moje ruka se proti tobě nepozvedne. Za kým vyšel izraelský král? Za kým se honíš? Za psí mrchou, za jednou blechou? Hospodin buď soudcem, nechť soudí mezi mnou a tebou, on vidí a ujme se mé pře a vysvobodí mě z tvé ruky!" Když David skončil tyto řeči k Saulovi, řekl Saul: "Není to tvůj hlas, můj synu Davide?" Saul začal hlasitě plakat. Pravil pak Davidovi: "Jsi spravedlivější než já, neboť tys mi prokázal dobro, a já jsem ti způsobil zlo. A dnes jsi to dobro, které jsi mi prokázal, přivedl k vrcholu, neboť jsi mě nezabil, když mě Hospodin vydal do tvé moci. Kdo také nechá odejít svého nepřítele v dobrém, když ho nalezne? Kéž ti proto Hospodin prokáže dobro oplátkou za tento den, za to, co jsi pro mě udělal! A nyní už vím, že jistě budeš kralovat a v tvých rukou natrvalo bude královská moc nad Izraelem."Text žalmu:
Žl 57,2.3-4.6+11

Odp.: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se!
Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se,
- neboť k tobě se utíká má duše,
- uchyluji se do stínu tvých křídel,
- dokud se nepřežene zkáza.
Odp.
Volám k svrchovanému Bohu,
- k Bohu, který mi prokazuje dobro.
- Ať zasáhne z nebe a zachrání mě,
- ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou,
- ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
Odp.
Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,
- nad celou zemí nechť je tvá sláva!
- Protože tvá milost je veliká až k nebi,
- tvá věrnost až do oblak.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,13-19

Zavolal k sobě ty, které sám chtěl, aby byli s ním.
Tato skupina dvanácti vyvolených, kterou Ježíš ustanovil (dosl. vytvořil) na hoře (snad připomínka Mojžíše na Sinaji), má být znamením počátku obnovy dvanácti izraelských kmenů, nového Izraele. Důležité je pořadí: zavolal je (dar) - přišli k němu (odpověď) - vytvořil z nich společenství (spolupráce). Z tohoto společenství s Ježíšem pak teprve vyrůstá poslání kázat mocné osvobozující slovo.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a (oni) přišli k němu. A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat, a to s mocí vyhánět zlé duchy.
(Ustanovil těchto dvanáct:) Petra - to jméno dal Šimonovi, Jakuba, (syna) Zebedeova, a jeho bratra Jana - ty pojmenoval Boanerges, to je "Synové hromu", Ondřeje a Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, syna Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Jidáše Iškariotského, který ho pak zradil.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015