Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 29. září 2023, 15:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 9. ledna, 2022
Svátek má:  Vladan

Liturgický svátek:  Sv. Julián
Liturgické období:  Svátek Křtu Páně, 1.neděle mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 40,1-5.9-11
Žl 104,1b-3a.3b-4.24-25.27-28.29-30
Tit 2,11-14; 3,4-7
Lk 3,15-16.21-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 9. ledna, 2022

Liturgické období:  Svátek Křtu Páně, 1.neděle mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Julián
Text 1.čtení:
Iz 40,1-5.9-11

Zjeví se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu.

Viz 2. neděle adventní, cyklus B, 1. čtení, str. xxx.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná: Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa." Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.Text žalmu:
Žl 104,1b-3a.3b-4.24-25.27-28.29-30

Odp.: Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
- Velebností a vznešeností ses oděl,
- světlem se halíš jak pláštěm.
- Napjals nebesa jak stanovou plachtu,
- nad vodami jsi zbudoval své síně.
Odp.
Z mraků si děláš svůj vůz,
- kráčíš na perutích větru.
- Větry si volíš za své posly,
- za své služebníky plameny ohně.
Odp.
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
- Všechno jsi moudře učinil,
- země je plná tvého tvorstva.
- Zde moře mohutné a široširé,
- v něm nespočetné hemžení - živočichů drobných i velkých.
Odp.
Všichni čekají od tebe,
- že jim dáš obživu v pravý čas.
- Ty jim dáváš, a oni sbírají,
- otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.
Odp.
Děsí se, když skryješ svou tvář,
- hynou, když vezmeš jim život,
- a vracejí se do svého prachu.
- Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,
- a obnovuješ tvář země.
Odp.Text 2.čtení:
Tit 2,11-14; 3,4-7

Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne (snad proto), že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista, abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali jako dědictví vytoužený věčný život.Text evangelia:
Lk 3,15-16.21-22

Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm." Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení."Doplňující text:
Svátek Křtu Páně
Neděle po 6. lednuLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015