Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 5. červenec 2022, 23:34


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 12. leden, 2022
Svátek má:  Pravoslav

Liturgický svátek:  Sv. Probus (Pravoslav)
Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 3,1-10.19-20
Žl 40,2+5.7-8a.8b-9.10
-
Mk 1,29-39

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 12. leden, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Probus (Pravoslav)
Text 1.čtení:
1 Sam 3,1-10.19-20

Mluv, Hospodine, neboť tvůj služebník poslouchá.
Zvláštní Boží povolání prozrazuje, že Samuel se stane prorokem. V Izraeli se v době Samuelova dětství projevovala jakási duchovní únava. Hospodin mluvil k lidem pouze zřídka. Také kněz Eli je již unaven a přestává vidět. Avšak v rozhodujícím momentu Eli rozpoznává, že Hospodin chce skrze Samuela znovu oslovit Izrael, a dává mu radu, jak má na Boží volání reagovat.

Čtení z první knihy Samuelovy.
Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jednoho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospodinova lampa nebyla ještě zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar, takže celý Izrael od Danu až po Beršebu poznal, že Samuel byl ustanoven Hospodinovým prorokem.Text žalmu:
Žl 40,2+5.7-8a.8b-9.10

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina,
- on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
- Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina,
- kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.
Odp.
V obětních darech si nelibuješ,
- zato jsi mi otevřel uši.
- Celopaly a smírné oběti nežádáš,
- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.
Odp.
Ve svitku knihy je o mně psáno.
- Rád splním tvou vůli, můj Bože,
- tvůj zákon je v mém nitru."
Odp.
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 1,29-39

Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
To vše však začalo nejprve v domě prvních učedníků. Ježíšovo uzdravující slovo je účinné především v životě toho, kdo jej následuje. Takto uzdravený člověk je pak sám uschopněn ke službě (obsluhovala je). I Ježíšova láska má tento dvojí rozměr: je obdarovávaná (v rozhovoru s Otcem) a obdarovávající (ve službě slova).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015