Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 26. listopad 2022, 19:32


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 9. červenec, 2022
Svátek má:  Drahoslava

Liturgický svátek:  Sv. Veronika Giulianiová, Sv. Augustin Žao Rongo, kněz a druhové, mučedníci
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 6,1-8
Žl 93,1ab.1c-2.5
-
Mt 10,24-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 9. červenec, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Veronika Giulianiová, Sv. Augustin Žao Rongo, kněz a druhové, mučedníci
Text 1.čtení:
Iz 6,1-8

Jsem člověk nečistých rtů, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!
Pro proroka Izaiáše není Bůh idea, nýbrž skutečnost. Své prorocké povolání líčí na pozadí velkolepé vize Božího trůnu. Izaiáš je zaskočen vznešenou nádherou Pána na nebeském trůnu i jeho svatyně, a rozpoznává svoji hříšnost a nehodnost. Je očištěn a pověřen ke službě. Izaiášovo povolání lze časově zařadit do roku 735 př. Kr., avšak skrze volání serafínů: "Svatý, svatý, svatý" žije i nadále v liturgické zkušenosti křesťanů. Také ti, kdo se rozhodli pro kněžské nebo zasvěcené povolání, jako by odpovídali Pánu společně s Izaiášem: "Zde jsem, mne pošli".

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Každý měl šest křídel: dvěma si zastíral tvář, dvěma si zastíral nohy a dvěma létal.Jeden volal na druhého: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: "Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!" Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých úst a řekl: "Hle, dotklo se to tvých úst, zmizí tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!" Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: "Koho mám poslat, kdo nám půjde?" Řekl jsem: "Zde jsem, mne pošli!"Text žalmu:
Žl 93,1ab.1c-2.5

Odp.: Hospodin kraluje, oděl se velebností.
Hospodin kraluje, oděl se velebností,
- oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Odp.
Dal světu základ,
- že nezakolísá.
- Pevný je tvůj trůn od pradávna,
- jsi od věčnosti.
Odp.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,
- tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,24-33

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.
Stejnou měrou, jak se skrze učedníky bude rozšiřovat okruh a zvětšovat síla Ježíšovy zvěsti o přicházejícím Božím království, se bude zvětšovat i odpor vůči nim. Proto učedník nebeského království potřebuje znovu a znovu slyšet další a další osobní ujištění o Boží péči a věrnosti právě v těchto krizových časech, a to do konce časů.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi! Proto se jich nebojte! Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015