Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 26. listopad 2022, 20:56


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 24. červenec, 2022
Svátek má:  Kristýna

Liturgický svátek:  Sv. Kristýna, Památka sv. Charbela Makhlufa, kněze
Liturgické období:  Mezidobí, 17. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 18,20-32
Žl 138,1-2a.2bc+3.6-7ab.7c-8
Kol 2,12-14
Lk 11,1-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 24. červenec, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 17. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Kristýna, Památka sv. Charbela Makhlufa, kněze
Text 1.čtení:
Gn 18,20-32

Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit.
Příběh poněkud připomíná dohadování na orientálním tržišti, ale ukazuje zásadní pravdu, že Bůh nechce zničit člověka a také nesouhlasí se zlem. Každý spravedlivý člověk je pak důvodem k tomu, aby stvoření mělo naději na další existenci, i když všechno zlo nebude vykořeněno.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl: "Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci sestoupit a podívat se, zda doopravdy dělají všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vědět!" Tři mužové se vydali odtamtud na cestu a šli do Sodomy, zatímco Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: "Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě?" Hospodin řekl: "Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých v městě, odpustím kvůli nim celému tomu místu." Abrahám se ujal slova a řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město?" (Hospodin) odpověděl: "Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět." (Abrahám) pokračoval v rozmluvě s ním: "Snad jich tam najdeš jen čtyřicet." Odpověděl: "Neudělám to kvůli čtyřiceti." (Abrahám) řekl: "Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mi mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet." Odpověděl: "Neudělám to, najdu-li jich třicet." (Abrahám) řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde dvacet." Odpověděl: "Nezahubím kvůli dvaceti." (Abrahám) řekl: "Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset." Pravil: "Nezahubím kvůli deseti."Text žalmu:
Žl 138,1-2a.2bc+3.6-7ab.7c-8

Odp.: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
- žes vyslyšel slova mých úst.
- Budu ti hrát před anděly,
- vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Odp.
Slavit budu tvé jméno
- pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
- Když jsem volal, vyslyšels mě,
- v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Odp.
Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného,
- pyšného však zdaleka pozná.
Odp.
Když procházím soužením, zachováváš mi život,
- proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku.
Odp.
Zachraňuje mě tvá pravice.
- Hospodin pro mě dokončí, co začal.
- Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
- dílo svých rukou neopouštěj!
Odp.Text 2.čtení:
Kol 2,12-14

Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám všecky hříchy.
To se stalo křtem. Pavel to znázorní obrazem: křtění Kolosané byli ve svátosti spojeni s Kristem a prožili totéž, co on. Tedy umřeli a znovu se narodili. Křtem se ovšem narodili pro nebe, podobně jako Kristus přešel skrze svou smrt do slávy Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž.Text evangelia:
Lk 11,1-13

Proste, a dostanete.
To je velké slovo naděje, které evangelium znázorňuje příběhem. V něm učí, že k Bohu můžeme přistupovat jako k otci, který má člověku co dát a také mu to dát chce. Posluchač je tedy ujištěn, že modlitba má smysl a že je třeba v ní pokračovat. Vrcholem poučení je zaslíbení, že prosícím je přislíben dar Ducha, dar přesahující vše pozemské.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky." Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení." Řekl jim (dále): "Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015