Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 4. únor 2023, 07:11


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 6. červenec, 2023
Svátek má:  Den upálení Mistra Jana Husa

Liturgický svátek:  Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 22,1-19
Žl 116A,1-2.3-4.5-6.8-9
-
Mt 9,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 6. červenec, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 22,1-19

Oběť našeho praotce Abraháma.
Abrahámova víra je veliká, a přesto přichází další zkouška, která má prověřit jeho totální disponibilitu, ochotnou jít až k oběti vlastního jediného syna. Nejde pouze o Abrahámovu víru, ale o celé jeho budoucí potomstvo, rodící se jako Boží lid z naprosté důvěry a odevzdanosti. Člověk, který se chce nechat Bohem spasit, se musí zříci vlastních plánů a přijmout povolání, které s ním má Bůh.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh zkoušel Abraháma a řekl mu: "Abraháme!" Odpověděl: "Tady jsem!" Bůh pravil: "Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím." Abrahám vstal časně zrána, osedlal osla, vzal s sebou dva své služebníky a syna Izáka. Naštípal dříví pro celopal a vypravil se na místo, které mu Bůh jmenoval. Třetího dne, když Abrahám zdvihl oči, uviděl zdálky to místo. Tu pravil Abrahám svým služebníkům: "Zůstaňte zde s oslem, a já s chlapcem půjdeme tamhle, abychom se klaněli, a pak se k vám vrátíme." Abrahám vzal dříví na celopal, naložil je na svého syna Izáka a do rukou si vzal oheň a nůž. A tak oba dva šli spolu. Cestou se Izák obrátil na svého otce Abraháma a řekl: "Otče!" Odpověděl: "Co je, můj synu!" Izák nato: "Hle, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k celopalu?" Abrahám odpověděl: "Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu" - a šli oba dva spolu dál. Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: "Abraháme, Abraháme!" Ten se ozval: "Tady jsem!" (Anděl) řekl: "Nevztahuj svou ruku na chlapce a nedělej mu nic zlého, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna." Abrahám pozdvihl své oči, a hle - za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Abrahám nazval to místo "Hospodin se stará", proto se dnes říká: "Na hoře, kde se Hospodin stará." Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: "Při sobě samém přísahám - praví Hospodin - že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl." Potom se Abrahám vrátil k svým služebníkům a vydali se na cestu do Beršeby; a Abrahám tam zůstal bydlet.Text žalmu:
Žl 116A,1-2.3-4.5-6.8-9

Odp.: Před Hospodinem budu kráčet v zemi živých.
Nebo: Aleluja. Miluji Hospodina, neboť slyšel
- můj prosebný hlas,
- neboť naklonil ke mně svůj sluch
- v den, kdy jsem ho vzýval.
Odp.
Obepjaly mě provazy smrti,
- dostihly mě smyčky podsvětí,
- uvízl jsem v tísni a trýzni.
- Hospodinovo jméno jsem vzýval:
- "Ach, Hospodine, zachraň mi život!"
Odp.
Hospodin je milostivý a spravedlivý,
- Bůh náš je milosrdný.
- Hospodin chrání prosté lidi;
- pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
Vždyť vysvobodil můj život ze smrti,
- mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
- Budu kráčet před Hospodinem
- v zemi živých.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,1-8

Zástupy velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Matouš zde (oproti Markově verzi příběhu) neklade důraz tolik na Ježíšovo hlásání, na množství posluchačů či na samotné uzdravení, ale na Ježíšovo povzbudivé slovo ("buď dobré mysli") a na skutečnost, že odpuštění hříchů je Ježíšem darováno lidem (v. 8). Tím je jim svěřena také povinnost odpouštět a uzdravovat ochrnulost světa.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle - přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: "Ten člověk se rouhá!" Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: "Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější - říci: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň a choď '? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" - řekl ochrnulému: "Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!" A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015