Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 4. únor 2023, 07:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 23. červenec, 2023
Svátek má:  Libor

Liturgický svátek:  Svátek sv. Brigity, řeholnice [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 16. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 12,13.16-19
Žl 86,5-6.9-10.15-16a
Řím 8,26-27
Mt 13,24-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 23. červenec, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 16. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Brigity, řeholnice [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Mdr 12,13.16-19

Po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
To je prvá odpověď na věčnou otázku, proč Bůh nechává žít hříšníka zdánlivě bez trestu. Ponechání času k lítosti vidí Písmo jako projev Boží moci, ne slabosti i jako projev jedinečnosti pravého Boha.

Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný. Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.Text žalmu:
Žl 86,5-6.9-10.15-16a

Odp.: Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
Tys, Pane, dobrý a shovívavý,
- nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
- Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
- všimni si hlasu mé snažné prosby.
Odp.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
- budou se ti klanět, Pane,
- a velebit tvé jméno.
- Protože tys veliký a činíš divy,
- ty jediný jsi Bůh.
Odp.
Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý,
- váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
- Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,26-27

Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.
V celé 8. kapitole ukazuje svatý Pavel přímo i nepřímo působení Ducha Božího v životě křesťana. Duch má zásadní vliv na modlitbu. A víra v jeho působení je pravdivou útěchou v občasné bezradnosti modlícího se křesťana.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.Text evangelia:
Mt 13,24-43

Nechte obojí spolu růst až do žní.
Tři podobenství o Božím království ukazují jeho reálnost i jeho neuchopitelnost. První se vyjadřuje k trvalému problému existence zla souběžně s existencí Božího království. Druhé a třetí ukazují kontrast mezi nepatrností počátků království a jeho mocným rozšířením. V dvoutisícileté historii křesťanství jsou potvrzena.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: "Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní - a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromažděte do mé stodoly.'" Předložil jim další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích." Pověděl jim jiné podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.' Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: "Vylož nám to podobenství o pleveli na poli." Odpověděl: "Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015