Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 4. prosince 2023, 01:02


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 20. července, 2023
Svátek má:  Ilja

Liturgický svátek:  Sv. Eliáš
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 3,13-20
Žl 105,1+5.8-9.24-25.26-27
-
Mt 11,28-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 20. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Eliáš
Text 1.čtení:
Ex 3,13-20

Já jsem, který jsem! Ten, který jest, posílá mě k vám.
Celá skutečnost vyvedení z Egypta a všechny události s tím spojené se stanou vysvětlením toho, co znamená jméno Hospodin, které Bůh zjevil Mojžíšovi. Bůh nemá jiné jméno než to identické s jeho dílem spásy. Toto jméno je i ve své gramatické slovesné formě dynamické a náleží tomu, který se stále zjevuje těm, kdo věří. Bůh nikdy nepřestane zjevovat své jméno, protože nikdy neskončí jeho spásonosné konání.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pravil Bohu: "Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim: `Posílá mě k vám Bůh vašich otců.' Když se zeptají: `Jaké je jeho jméno?' - co jim mám říci?" Bůh pravil Mojžíšovi: "Já jsem, který jsem!" A dodal: "Tak řekneš synům Izraele: `Ten, který jest, posílá mě k vám." A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: "Tak řekneš synům Izraele: `Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, posílá mě k vám!' To je moje jméno na věky, to je můj název po všechna pokolení. Jdi a shromáždi přední muže Izraele a řekni jim: `Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův se mi zjevil a řekl: Stále myslím na vás a na to, co se s vámi stalo v Egyptě. Rozhodl jsem se, že vás vyvedu z trápení Egypťanů do země Kananejců, Chetitů, Amoritů, Perizitů, Chivitů a Jebuzitů, do země oplývající mlékem a medem.' Uposlechnou tvých slov a ty půjdeš s předními muži Izraele k egyptskému králi a řeknete mu: `Hospodin, Bůh Hebreů, se nám zjevil. Dovol nám jít do pouště cestu tří dnů, abychom obětovali Hospodinu, našemu Bohu.' Já vím, že egyptský král vám nedovolí jít, leda přinucen silnou rukou. Vztáhnu svou ruku a budu bít Egypt všemi svými zázraky, které v něm způsobím, a potom vás propustí."Text žalmu:
Žl 105,1+5.8-9.24-25.26-27

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.
Nebo: Aleluja. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,
- hlásejte mezi národy jeho díla.
- Pamatujte na divy, které učinil,
- na jeho zázraky
- a rozsudky jeho úst.
Odp.
Pamatuje věčně na svoji smlouvu,
- na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
- na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
- na svou přísahu Izákovi.
Odp.
Nadmíru rozmnožil svůj národ
- a dal mu větší sílu než jeho protivníkům.
- Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ,
- že lstivě jednali s jeho služebníky.
Odp.
Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka,
- Áróna, jehož si vyvolil.
- Dělali mezi nimi jeho divy
- a zázraky v Chámově zemi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 11,28-30

Jsem tichý a pokorný srdcem.
Protože toto o sobě může Ježíš tvrdit, jeho "jho" (tj. výklad Tóry - Zákona - na rozdíl od výkladu farizeů) nejen netlačí a netíží, ale dává i odpočinek. Ve struktuře textu lze znovu objevit základní princip: Nejprve je třeba se nechat obdarovat, teprve pak je možné následovat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015