Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 4. prosince 2023, 01:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 29. července, 2022
Svátek má:  Marta

Liturgický svátek:  Památka sv. Marty [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 26,1-9
Žl 69,5.8-10.14
-
Mt 13,54-58

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 29. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Marty [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 26,1-9

Všichni lidé v Hospodinově domě se srotili proti Jeremiášovi.
Baruch, Jeremiášův sekretář, zde podává krátké shrnutí Jeremiášovy chrámové řeči (viz Jer 7,1-15). Zpravuje nás také o jejích následcích pro Jeremiáše. Ten dosáhl opak toho, co chtěl. Cílem mělo být obrácení lidu a záchrana Jeruzaléma. Kněží a poutníci však vyrozuměli z Jeremiášovy řeči pouze útok proti chrámu, který nejenže narušuje slavnostní atmosféru, ale je zároveň rouháním proti Hospodinu. Kněží a falešní proroci nemohou pochopit, že právě s jejich náboženskou praxí je Hospodin nespokojen a že může dokonce vydat svůj chrám ke zničení.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Na počátku vlády judského krále Jehojakima, syna Jošíjáhova, Hospodin mě oslovil: "Tak praví Hospodin: Postav se do nádvoří Hospodinova domu a mluv ke všem judským městům, ze kterých přicházejí lidé, aby se klaněli v Hospodinově domě, všecky řeči, které jsem ti přikázal, abys jim řekl; nevynech ani slovo! Snad poslechnou a odvrátí se každý od svého zlého chování, takže mi bude líto seslat neštěstí, kterým je hodlám stihnout pro jejich zlé skutky. Řekni jim: Tak praví Hospodin: Jestliže mě neposlechnete a nebudete jednat podle mého zákona, který jsem vám dal, nebudete-li poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám ustavičně a usilovně posílám, ale vy je neposloucháte: naložím s tímto domem jako se Silem a toto město vydám jako kletbu všem národům země." Kněží, proroci a všichni lidé slyšeli Jeremiáše, když mluvil tato slova v Hospodinově domě. Když pak Jeremiáš domluvil vše, co mu přikázal Hospodin oznámit všemu lidu, chopili ho kněží, proroci a všechen lid s křikem: "Teď musíš umřít! Proč jsi prorokoval v Hospodinově jménu: Jako Silo bude tento dům a město zpustne, že v něm nebude ani jeden obyvatel!" Všichni lidé v Hospodinově domě se srotili proti Jeremiášovi.Text žalmu:
Žl 69,5.8-10.14

Odp.: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
Víc než mám vlasů na hlavě,
- je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,
- silnější než mé kosti
- jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.
- Co jsem neuloupil, to mám vrátit?
Odp.
Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,
- pohana pokryla mou tvář.
- Svým bratrům stal jsem se cizincem,
- synům své matky neznámým.
- Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
- padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Odp.
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
- v čas milosti, Bože!
- Vyslyš mě ve své veliké lásce,
- věrně mi pomoz!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,54-58

Copak to není syn tesařův? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?
Po skončení řečí v podobenstvích se nyní v Matoušově evangeliu stávástále jasnějším oddělení těch, kteří chápou, a těch, kteří odmítají Ježíšovo působení. Pozornost se začne více soustřeďovat na vnitřní chápající okruh učedníků, ale o to ostřejší budou spory s okolím. Setkání se skepsí nejbližších je tohoto druhu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli celí užaslí a ptali se: "Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?" A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině." A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015