Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. duben 2021, 01:04


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 15. červenec, 2018
Svátek má:  Jindřich

Liturgický svátek:  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 7,12-15
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14
Ef 1,3-14
Mk 6,7-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 15. červenec, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 15. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Am 7,12-15

Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu.
Ámos ostře napadal kult "vzdorosvatyně" v Betelu, proto byl Amasjáhem vyháněn jako nepohodlný zpět do Judska. Amosova odpověď Amasjáhovi ukazuje na podstatu prorockého poslání: Není to Amos, kdo si usmyslel prorokovat, ale byl poslán Hospodinem, a proto nemůže ustoupit.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: "Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám." Amos odpověděl Amasjáhovi: "Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: `Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!'"Text žalmu:
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14

Odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
- jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
- Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
- aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Odp.
Milosrdenství a věrnost se potkají,
- políbí se spravedlnost a pokoj.
- Věrnost vypučí ze země,
- spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.
Hospodin též popřeje dobro
- a naše země vydá plody.
- Spravedlnost bude ho předcházet
- a spása půjde mu v patách.
Odp.Text 2.čtení:
Ef 1,3-14

V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa.
Začátek listu je zřejmě převzatý hymnus, který se používal v bohoslužbě a shrnuje pohled prvních křesťanů na Krista a jeho vztah k věřícím: už před stvořením světa jsou v něm vyvoleni ke svatosti; on je vykupitelem, a tím i prostředníkem přijetí křesťanů za Boží dědice.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v něho uvěřili. (Duch) je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. (Tak se dovrší) naše vykoupení, (protože si nás) Bůh získal jako svůj majetek, (abychom sloužili) ke chvále jeho božské velebnosti.Text evangelia:
Mk 6,7-13

Začal je posílat.
Ježíš nechce působit jen sám, bezprostředně, ale rozesílá i svých Dvanáct, jimž svěřuje své pravomoci - moc nad nečistými duchy a nemocemi a hlásání evangelia. Pokyny ke stylu života, které jim přitom dává, v nich mají uchovat vědomí, že jsou jeho posly, a proto se mají spoléhat výhradně na něj, a ne na své síly a schopnosti.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Ježíš) zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: "Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015