Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 01:49


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 1. červenec, 2019
Svátek má:  Jaroslava

Liturgický svátek:  Sv. Theobald (Děpolt)
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 18,16-33
Žl 103,1-2.3-4.8-9.10-11
-
Mt 8,18-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 1. červenec, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Theobald (Děpolt)
Text 1.čtení:
Gn 18,16-33

Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem?
Opět jedna scéna z tragické historie hříchu člověka. Abrahám rozmlouvá odvážně s Hospodinem jako se svým přítelem. Ale výsledek je nakonec stejně tragický, protože v Sodomě a Gomoře se nenajde ani těch deset spravedlivých. Všechno jako by nás přivádělo k jednomu jedinému spravedlivému, který sám bude schopen zachránit nejen dvě veliká města, ale celý svět. Je jím Ježíš Kristus, který na sebe vezme hříchy všech lidí.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Z Mamreovy doubravy se mužové vydali na cestu a dívali se dolů směrem k Sodomě. Abrahám šel s nimi, aby je doprovodil. Hospodin si řekl: "Mám skrýt před Abrahámem, co hodlám udělat? Z Abraháma povstane veliký a mocný národ, všechny národy země budou v něm požehnány. Ujal jsem se ho, aby poručil svým synům a svému rodu po sobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo. Hospodin tak splní Abrahámovi, co mu slíbil." Hospodin tedy řekl: "Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci sestoupit a podívat se, zda doopravdy dělají všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vědět!" Ti mužové se vydali odtamtud na cestu a šli do Sodomy, zatímco Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: "Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě?" Hospodin řekl: "Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých v městě, odpustím kvůli nim celému tomu místu." Abrahám se ujal slova a řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město?" (Hospodin) odpověděl: "Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět." (Abrahám) pokračoval v rozmluvě s ním: "Snad jich tam najdeš jen čtyřicet." Odpověděl: "Neudělám to kvůli čtyřiceti." (Abrahám) řekl: "Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mně mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet." Odpověděl: "Neudělám to, najdu-li jich třicet." (Abrahám) řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde dvacet." Odpověděl: "Nezahubím kvůli dvaceti." (Abrahám) řekl: "Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset." Pravil: "Nezahubím kvůli deseti." Hospodin odešel, když přestal mluvit s Abrahámem, a Abrahám se vrátil domů.Text žalmu:
Žl 103,1-2.3-4.8-9.10-11

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.
Veleb, duše má, Hospodina,
- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
- Veleb, duše má, Hospodina,
- a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny,
- on léčí všechny tvé neduhy.
- On vykupuje tvůj život ze záhuby,
- on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
- shovívavý a nadmíru dobrotivý.
- Nechce se přít ustavičně
- ani se hněvat navěky.
Odp.
Nejedná s námi podle našich hříchů
- ani podle našich vin nám neodplácí.
- Jak vysoko je nebe nad zemí,
- tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,18-22

Pojď za mnou!
Setkání s Ježíšem nabízí lidem uzdravení. Především však jde o to být s Ježíšem na cestě, jít za ním či následovat jej do nejistoty, na "druhý břeh". A to není snadné. Kdo se toho chce odvážit, musí vědět, do čeho se pouští. Kdo tento krok již učinil, nechal mnohé za sebou a nemůže se vracet.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na druhý břeh. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: "Mistře, půjdu za tebou všude, kam půjdeš!" Ježíš mu (však) odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: "Pane, dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce." Ale Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015