Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 15. duben 2021, 00:48


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 30. červen, 2018
Svátek má:  Šárka

Liturgický svátek:  Památka sv. prvomučedníků římských [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Pláč 2,2.10-14.18-19
Žl 74,1-2.3-4.5-7.20-21
-
Mt 8,5-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 30. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. prvomučedníků římských [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Pláč 2,2.10-14.18-19

Volej k Hospodinu, panno, siónská dcero!
Žalozpěvy, připisované dříve proroku Jeremiášovi, přibližují čtenáři atmosféru u jeruzalémské zdi nářků, která je zbytkem zničeného chrámu. Tam se zbožní židé dodnes modlí a truchlí nad ztrátou svého kdysi velkolepého kultovního centra. První chrám byl zničen babylónským Nabuchodonozorovým vojskem roku 587 př. Kr., druhý pak římským vojskem Titovým roku 70 po Kr. Úryvek ze žalozpěvů, jimž končí řada liturgických čtení z dějin Izraele, zaznamenaných knihami Samuelovými i Královskými, nezastírá vinu odpovědných náboženských vůdců: "Tvoji proroci ti vydávali za vidění klam a podvod, neodhalovali tvé nepravosti, aby změnili tvůj osud" (v. 14).

Čtení z knihy Žalozpěvů.
Zničil Hospodin bez milosti všechny Jakubovy příbytky, zbořil ve svém hněvu pevnosti judské dcery; srazil k zemi, zneuctil krále i jeho knížata. V nářku sedí na zemi starci siónské dcery; posypali své hlavy popelem, žínice mají okolo beder; k zemi svěsily hlavu jeruzalémské panny. Od slz mi chřadnou oči, v mých útrobách to vře, má játra se vylévají na zem pro pohromu dcery mého lidu; hyne dítě i kojenec na prostranstvích města. K svým matkám volají: "Kde je chléb a víno?" - když smrtí raněni hynou na prostranstvích města, když vydechují svou duši do klína svých matek. K čemu tě mám přirovnat, k čemu připodobnit, jeruzalémská dcero, kdo ti přispěje, aby tě potěšil, panno, siónská dcero? Jak moře veliká je tvá pohroma, kdo tě má zhojit? Tvoji proroci ti vydávali za vidění klam a podvod, neodhalovali tvé nepravosti, aby změnili tvůj osud. Klamali tě výroky lži a podvodu. Volej svým srdcem k Hospodinu, panno, siónská dcero! Ať jako potok tekou tvé slzy ve dne i v noci! Nedopřej si odpočinku, ať se neuklidní zřítelnice tvého oka! Nuže, naříkej v noci, na počátku každé hlídky, vylévej jako vodu své srdce před tváří Páně, pozdvihni k němu své ruce za život svých dětí, (které hynou hladem na rozích všech ulic).Text žalmu:
Žl 74,1-2.3-4.5-7.20-21

Odp.: Nezapomínej natrvalo na život svých chudých!
Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl,
- proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš?
- Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal,
- na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví,
- na horu Sión, kde ses usídlil.
Odp.
Zaměř své kroky k dávným troskám:
- nepřítel ve svatyni všechno zničil.
- Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa,
- své korouhve tam vztyčili na vítězství.
Odp.
Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou,
- hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány.
- Tvou svatyni vydali ohni,
- až do základů znesvětili příbytek tvého jména.
Odp.
Shlédni na svou smlouvu,
- vždyť zákoutí země i pole plná jsou násilí.
- Ať se ponížený nevrací zklamán,
- ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,5-17

Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem.
Moc Ježíšova slova překonává všechny hranice - i pohané jsou vírou začleňováni do spásy Izraele, jehož příslušníci si na druhé straně nesmí být jisti spásou jen proto, že jsou privilegovanými syny království. Ježíš je pravým Božím služebníkem (Iz 52,13 - 53,12), který již na své pouti na sebe začíná brát utrpení a nouzi Izraele.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." (Ježíš) mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho."Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: `jdi', a jde, a jinému: `přijď ', a přijde, a svému služebníkovi: `udělej to', a udělá to."Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: "Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království, ale synové království budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a skřípění zubů." Setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane." A služebník se v tu hodinu uzdravil.Když vešel Ježíš do Petrova domu, uviděl, že Petrova tchyně leží a má horečku. Dotkl se její ruky, a horečka jí přestala; (ona) vstala a obsluhovala ho.
Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých zlými duchy. Svým slovem duchy vyhnal a všecky nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co řekl prorok Izaiáš: `Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.'Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015