Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 05:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 14. červen, 2018
Svátek má:  Roland

Liturgický svátek:  Sv. Anastáz
Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 18,41-46
Žl 65,10abcd.10e-11.12-13
-
Mt 5,20-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 14. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Anastáz
Text 1.čtení:
1 Král 18,41-46

Eliáš se modlil, a nebe dalo déšť.
Před zraky lidu se přijetím Eliášovy oběti na hoře Karmel projevilo, že Jahve, Hospodin, je pravý Bůh v Izraeli. Když lid takto poznal a uznal Hospodinovu moc, mohl Hospodin po třech letech darovat opět své zemi déšť a vláhu. Ve 12. století se na Karmelu usídlila skupina poustevníků, kteří v mráčku vystupujícím z moře spatřovali předobraz Panny Marie. Zatímco soudobá biblická věda se zajímá především o doslovný a historický smysl biblického textu, našim předkům zřejmě neunikaly ani jeho poetické souvislosti ...

Čtení z první knihy Královské.
Eliáš řekl Achabovi: "Vystup, jez a pij, neboť je slyšet šum velkého deště." Zatímco se Achab zdvihl k jídlu a pití, vystoupil Eliáš na vrchol Karmelu, sklonil se k zemi a položil tvář mezi kolena. Řekl svému služebníku: "Vystup a podívej se k moři!" Vystoupil, podíval se a hlásil: "Nic není vidět." (Eliáš) řekl: "Vrať se sedmkrát." Když se vracel posedmé, řekl: "Hle, mráček jako mužská dlaň vystupuje z moře." Eliáš pravil: "Jdi a řekni Achabovi: Dej zapřáhnout do vozu a sjeď dolů, aby tě nezadržel déšť." Netrvalo dlouho a nebe se zatáhlo mraky, zdvihla se vichřice a spustil se prudký déšť. Achab nasedl a dojel do Jizreelu. Hospodinova ruka byla nad Eliášem; opásal svá bedra a běžel před Achabem až tam, kudy se vchází do Jizreelu.Text žalmu:
Žl 65,10abcd.10e-11.12-13

Odp.: Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu.
V milosti jsi navštívil zem a napojils ji,
- velmi jsi ji obohatil.
- Boží strouhou se hrne voda,
- lidem nachystals obilí.
Odp.
Takto jsi zemi připravil:
- zavlažils její brázdy,
- rozmělnils její hroudy,
- zkypřils ji dešti,
- požehnals tomu, co vyrašilo.
Odp.
Rok jsi korunoval svou dobrotou,
- kudy jsi prošel, prýští hojnost.
- Pastviny na stepi mokvají vláhou,
- pahorky se ovíjejí radostí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,20-26

Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu!
Klíčem k pochopení všech šesti matoušovských antitezí (5,21-48), které prohlubují příkazy Tóry a vracejí jim jejich původní smysl, je v. 20, následující příklady pak jsou jeho praktickou demonstrací. Příkaz "Nezabiješ!" (který měl sloužit životu obecně) není naplněn, pokud učedníka nevede i k vytržení kořenů smrti (tj. hněvu, neúcty a pohrdání), a to zvláště ve vztazích lidí, kteří společně slaví bohoslužbu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.' Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015