Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. duben 2021, 08:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2017
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 25. červen, 2017
Svátek má:  Ivan

Liturgický svátek:  Sv. Vilém, ct. Ivan
Liturgické období:  Mezidobí, 12. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 20,10-13
Žl 69,8-10.14+17.33-35
Řím 5,12-15
Mt 10,26-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 25. červen, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 12. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Vilém, ct. Ivan
Text 1.čtení:
Jer 20,10-13

Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů.
Jeremiáš neměl ze svého prorockého poslání žádné výhody, spíš naopak. Vzbuzoval značnou nevoli. Jeho slova jsou ale i v této situaci plná důvěry. A jeho naděje se naplnila. Pokud chce vidět pomstu, potom ne pomstu svou, ale pomstu milosrdného Boha!

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: "Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!" I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm! Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!Text žalmu:
Žl 69,8-10.14+17.33-35

Odp.: Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce.
Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu,
- pohana pokryla mou tvář.
- Svým bratrům stal jsem se cizincem,
- synům své matky neznámým.
- Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
- padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Odp.
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
- v čas milosti, Bože!
- Vyslyš mě ve své veliké lásce,
- věrně mi pomoz!
- Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá,
- obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Odp.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
- pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
- Neboť Hospodin slyší chudáky,
- nepohrdá svými vězni.
- Nechť ho chválí nebe a země,
- moře a vše, co se v nich hýbe.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 5,12-15

S Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním.
Pro dnešního člověka obtížná Pavlova argumentace se stane srozumitelnější, vidíme-li jako hlavní téma protiklad Adama, který je původcem hříchu, a Krista, původce záchrany. Hřích je ovšem stále realitou a jeho následky jsou nedozírné. Pavel ale není fascinován hříchem, ale Kristem, který v plném rozsahu moc hříchu překonává a ničí.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem - jenomže kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.Text evangelia:
Mt 10,26-33

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.
Slova povzbuzení pro Ježíšem rozeslané misionáře. Jeho učedník nebude bez obtíží a v klidu. Avšak ti, kteří uvěřili, mají být beze strachu. Ne proto, že budou z každé nepříjemnosti zázračně vyvedeni, ale proto, že Boží láska k člověku je silnější než smrt. Kdo patří k Ježíšovi, patří k definitivnímu vítězi.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015