Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 3. březen 2021, 01:19


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2017
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 18. červen, 2017
Svátek má:  Milan

Liturgický svátek:  Sv. Marina
Liturgické období:  Mezidobí, 11. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 19,2-6a
Žl 100,2.3.5
Řím 5,6-11
Mt 9,36 - 10,8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 18. červen, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 11. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Marina
Text 1.čtení:
Ex 19,2-6a

Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.
Na poušti se Izrael spojil s Hospodinem smlouvou a na poušti se z ní učil žít. Smlouva měla být pro vyvolený národ největší jistotou. Věrnost Izraele byla jedinou možnou odpovědí na nabídku Boží.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před horou. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal s hory a pravil mu: "Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem."Text žalmu:
Žl 100,2.3.5

Odp.: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Služte Hospodinu s radostí,
- vstupte před něho s jásotem!
Odp.
Uznejte, že Hospodin je Bůh:
- on nás učinil, a my mu náležíme,
- jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Odp.
Neboť Hospodin je dobrý,
- jeho milosrdenství je věčné,
- po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 5,6-11

Jestliže jsme byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše budeme zachráněni jeho životem.
S vírou přijatý křest dává jistotu života v Kristu, kterou Pavel svým křesťanům stále zdůrazňuje. Tato jistota stojí na Boží věrnosti a na neuvěřitelném daru, jímž je Ježíšova smrt a vzkříšení.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od (Božího) hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.Text evangelia:
Mt 9,36 - 10,8

Zavolal dvanáct učedníků a poslal je.
Žeň zde znamená spíš péči o potřebné než soud. Proto je třeba dělníků - učedníků. Jejich vyvolení bylo a je dodnes svobodným Ježíšovým činem. Jejich poslání je ve prospěch zástupu, kterého je Ježíšovi líto - tehdy jako dnes. A obdarování učedníků je vždy zdarma, to bylo něco, co nemohli pochopit farizeové a co je i dnes mnohým těžko pochopitelné.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!" (Potom) si zavolal dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015