Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 12. duben 2021, 09:25


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 9. červen, 2019
Svátek má:  Stanislava

Liturgický svátek:  Slavnost Seslání Ducha Svatého
Liturgické období:  Slavnost Seslání Ducha Svatého
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 2,1-11
Žl 104,1ab+24ac.29bc-30.31+34
Řím 8,8-17
Jan 14,15-16.23b-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 9. červen, 2019

Liturgické období:  Slavnost Seslání Ducha Svatého
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve npa
Text 1.čtení:
Sk 2,1-11

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky."Text žalmu:
Žl 104,1ab+24ac.29bc-30.31+34

Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! Nebo: Aleluja.
Veleb, duše má, Hospodina!
- Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
- Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
- Země je plná tvého tvorstva.
Odp.
Hynou, když vezmeš jim život,
- a vracejí se do svého prachu.
- Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,
- a obnovuješ tvář země.
Odp.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva,
- ať se Hospodin těší ze svého díla!
- Kéž se mu líbí má píseň:
- má radost bude v Hospodinu.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,8-17

Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný) života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.

Následují SEKVENCE (viz doplnění textu).

Text evangelia:
Jan 14,15-16.23b-26

Duch svatý nás naučí všemu.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já."Doplňující text:

SEKVENCE
Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.
Přijď se svými dary zas, otče chudých, mezi nás, přijď nám srdce potěšit.
Těšiteli, buď náš host, žij nám v srdci pro radost, pro klid, kterým oplýváš.
Po práci nech oddychnout, osvěž naši zprahlou pouť, setři slzy z našich řas.
Daruj šťastný plamen svůj věrným srdcím, pamatuj na nás, k nimž ses naklonil.
Bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl.
Smyj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěžest žíznivým, vyhoj z bolestí a ran.
Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň.
Veď nás k ctnostem, nauč nás dobrem naplňovat čas, svými dary pomoz všem.
Uč nás, jak si zasloužit šťastnou smrt. A dej nám žít věčnou radost před Bohem.

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015