Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 01:55


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 27. červen, 2018
Svátek má:  Ladislav

Liturgický svátek:  Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 22,8-13; 23,1-3
Žl 119,33.34.35.36.37.40
-
Mt 7,15-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 27. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Král 22,8-13; 23,1-3

Král dal číst lidu všechna slova smlouvy nalezené v Hospodinově domě a sjednal před Hospodinem smlouvu.
Jošijáš byl jedním z mála králů na Davidově trůnu, kteří činili, "co bylo správné v Hospodinových očích" (2 Král 22,2). Kniha Zákona, nalezená v roce 621 př. Kr., je pravděpodobně základem páté knihy Mojžíšovy - Deuteronomia. Nalezení knihy způsobilo náboženský otřes. V tomto úryvku vidíme královu ochotu k pokání za hříchy otců i slavnostní znovuobnovení smlouvy. Následovalo také vymýcení model a reforma chrámového kultu. Jošijáš, poslední velký vladař Judska, padl v bitvě proti faraónu Nékoovi.

Čtení z druhé knihy Královské.
Velekněz Chilkijáh řekl sekretáři Šafanovi: "Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona." Chilkijáh dal knihu Šafanovi a ten ji přečetl. Sekretář Šafan přišel ke králi, a když mu podával zprávy, řekl: "Tvoji služebníci sebrali peníze, které se nalezly v chrámě, a odevzdali je mistrům dělníků, pověřených prací v Hospodinově domě." Přitom oznámil Šafan králi: "Kněz Chilkijáh mi odevzdal nějakou knihu" - a Šafan ji četl před králem. Když král slyšel slova Zákona, roztrhl si šat a poručil knězi Chilkijáhovi, Achikamovi, synu Šafanovu, Achborovi, synu Micheášovu, sekretáři Šafanovi a Ašajáhovi, královskému ministru: "Jděte se zeptat Hospodina na to, co říká tato kniha, která byla právě nalezena, o mně, o lidu, o celém Judovi, neboť velký musí být Hospodinův hněv, který vzplál proti nám, poněvadž naši otcové neposlouchali slova této knihy a nejednali podle toho všeho, co je v ní psáno." Král obeslal všechny přední muže Judy z Jeruzaléma a shromáždil je k sobě. Král vystoupil do Hospodinova domu a s ním všichni judští muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma, kněží, proroci, všechen lid od malého k velkému. Dal číst posluchačům všechna slova smlouvy nalezené v Hospodinově domě. Král stál na vyvýšeném místě a sjednal před Hospodinem smlouvu, že budou jednat podle Hospodina, zachovávat jeho příkazy, výstrahy a nařízení celým srdcem a celou duší, že budou uplatňovat slova této smlouvy, napsaná v této knize. Všechen lid se ke smlouvě přidal.Text žalmu:
Žl 119,33.34.35.36.37.40

Odp.: Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů.
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů,
- a budu ji věrně zachovávat.
Odp.
Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
- a chráním ho celým svým srdcem.
Odp.
Voď mě po stezce svých předpisů,
- neboť v ní mám zalíbení.
Odp.
Nakloň mé srdce k svým přikázáním,
- nikoli však k nespravedlivému zisku.
Odp.
Odvrať mé oči, ať nevidí marnost,
- dej mi život na své cestě!
Odp.
Hle, toužím po tvých nařízeních,
- dej mi život pro svou spravedlnost!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,15-20

Poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý prorok (tj. člověk vykládající Boží zvěst do současné situace), který je pravověrný, zbožný nebo i misionářsky horlivý, je automaticky prorokem pravým. Tím je pouze takový, který jde úzkou bránou (viz Mt 7,14), tj. nese ovoce činné lásky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015