Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 23. duben 2021, 06:40


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 10. červen, 2018
Svátek má:  Gita

Liturgický svátek:  Sv. Maxim
Liturgické období:  Mezidobí, 10. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 3,9-15
Žl 130,1-2.3-4.5-6a.6b-8
2 Kor 4,13 - 5,1
Mk 3,20-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 10. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 10. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Maxim
Text 1.čtení:
Gn 3,9-15

Nepřátelství ustanovuji mezi potomstvem tvým a potomstvem ženy.
Názorné líčení prvotního hříchu a jeho následků je přes jednoduchost formy velmi hluboké. Lidské provinění s sebou nese narušení všech existujících vztahů: k Bohu, k bližnímu i ke stvoření. Nepřátelství mezi satanem a člověkem je pak Boží ochranou člověka oslabeného hříchem.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?" Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla." Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě."Text žalmu:
Žl 130,1-2.3-4.5-6a.6b-8

Odp.: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
- Pane, vyslyš hlas můj!
- Tvůj sluch ať je nakloněn
- k mé snažné prosbě!
Odp.
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
- Pane, kdo obstojí?
- Ale u tebe je odpuštění,
- abychom ti mohli v úctě sloužit.
Odp.
Doufám v Hospodina,
- duše má doufá v jeho slovo,
- má duše čeká na Pána
- více než stráže na svítání.
Odp.
Více než stráže na svítání,
- ať čeká Izrael na Hospodina,
- neboť u Hospodina je slitování,
- hojné u něho je vykoupení.
- On vykoupí Izraele
- ze všech jeho provinění.
Odp.Text 2.čtení:
2 Kor 4,13 - 5,1

Věříme, a proto také mluvíme.
Apoštol pokračuje v líčení poslání služebníků nové smlouvy a rozvíjí téma o jejich slávě a slabosti. Jejich velikost spočívá v Boží moci, která doprovází hlásání evangelia. Ta přitom nezbavuje apoštoly jejich vlastní křehkosti a smrtelnosti.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: `Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko to se přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet (lidí) bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.Text evangelia:
Mk 3,20-35

Se satanem je konec.
Markovo líčení Ježíšových sporů s farizeji nachází své prodloužení a vyvrcholení v konfliktu se zákoníky a vlastními příbuznými.Jedni ani druzí nechápou, co se skutečně děje. Ježíš je suverénním vítězem nad satanem, chce ale, aby na jeho straně byli i ti, pro které přišel. Proto varuje před hříchem proti Duchu svatému.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015