Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 14. duben 2021, 21:04


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 15. červen, 2018
Svátek má:  Vít

Liturgický svátek:  Památka sv. Víta, mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 19,9a.11-16
Žl 27,7-8a.8b-9abc.13-14
-
Mt 5,27-32

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 15. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Víta, mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 19,9a.11-16

Postav se na hoře před Hospodinem!
Vyčerpaný a osamělý prorok musel uprchnout před úklady královny Jezabel (viz 1 Král 19,2.3). Avšak útěk se mu stal zároveň poutí. Vždyť došel až na Boží horu Choreb, spjatou s velikou událostí dějin spásy - s Mojžíšovým přijetím Hospodinova zákona. Vichr, zemětřesení a oheň byly ohromující přírodní jevy, připomínající bouři, za níž se zde Mojžíš setkal s Hospodinem. Eliáš však poznává Hospodina zcela jinak: v šumu jemného vánku, v jeho nenápadném působení, a také v pouhých sedmi tisících věrných, "jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila" (1 Král 19,18).

Čtení z první knihy Královské.
Když přišel Eliáš (k Boží hoře Chorebu), přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: "Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!" Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku.
Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně, a hle - ozval se k němu hlas: "Co tu děláš, Eliáši?" Odpověděl: "Planu horlivostí pro Hospodina, Boha zástupů, neboť synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře, mečem zabili tvé proroky. Já jsem zbyl sám a činí úklady, aby mi vzali život." Hospodin mu pravil: "Jdi a vrať se stejnou cestou stepí do Damašku. Až tam přijdeš, pomaž Hazaela za krále nad Aramejci, Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem, a Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka místo sebe!"Text žalmu:
Žl 27,7-8a.8b-9abc.13-14

Odp.: Hospodine, hledám tvou tvář.
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,
- smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
- Mé srdce k tobě mluví,
- má tvář tě hledá.
Odp.
Hospodine, hledám tvou tvář,
- neskrývej svou tvář přede mnou,
- v hněvu neodmítej svého služebníka,
- tys má pomoc, nezavrhuj mě!
Odp.
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
- v zemi živých!
- Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
- ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,27-32

Kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil.
Příkaz "Nezcizoložíš!" (měl sloužit společnému životu manželů) není naplněn, pokud učedníka nevede k tomu, že neusiluje ani o jakési vnitřní společenství ve vědomě sycené touze po cizím partnerovi. S tím je pak třeba skoncovat tak rázně, že to lze přirovnat k vyloupnutí oka či useknutí ruky. Další příkaz - dát rozlukový lístek - je naplněn (a tak překonán) tím, že učedník pochopí hlubokou původní jednotu jednoho těla manželů a na ní postaví řešení každé neshody.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015