Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 16:11


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvěten 2018
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 30. květen, 2018
Svátek má:  Ferdinand

Liturgický svátek:  Sv. Zdislava [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Petr 1,18-25
Žl 147,12-13.14-15.19-20
-
Mk 10,32-45

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 30. květen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Zdislava [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Petr 1,18-25

Byli jste vykoupeni drahou krví Krista, neposkvrněného Beránka.
Mezi tradiční teologické pojmosloví patří například běžně užívané slovo vykoupení. Mnoho lidí dnešní doby již nechápe, co vlastně slovo vykoupení chce říci, ale titíž lidé také tuší, že jejich způsob života je prázdný. Křesťané však v souladu s poselstvím prvního Petrova listu vědí, že Kristus je "vykoupil z prázdného způsobu života". Poslušnost vůči pravdě, kterou prokazují vírou v Krista, proto velmi úzce souvisí s dnes hojně diskutovanou otázkou smyslu života.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými (věcmi) pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil (teď) na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat. Očistili jste se poslušností vůči pravdě, abyste byli schopni nestrojené bratrské lásky. Mějte se proto navzájem rádi upřímně a vroucně. Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem. Neboť `každý člověk je jako tráva a všechna jeho nádhera jako květ trávy. Tráva uschne a květ opadá, ale slovo Páně trvá navěky' - totiž slovo (evangelia), které vám bylo zvěstováno.Text žalmu:
Žl 147,12-13.14-15.19-20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!
Nebo: Aleluja. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
- chval svého Boha, Sióne,
- že zpevnil závory tvých bran,
- požehnal tvým synům v tobě.
Odp.
Zjednal tvému území pokoj
- a sytí tě jadrnou pšenicí.
- Sesílá svůj rozkaz na zemi,
- rychle běží jeho slovo.
Odp.
Oznámil své slovo Jakubovi,
- své zákony a přikázání Izraeli.
- Tak nejednal se žádným národem:
- nesdělil jim svá přikázání.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 10,32-45

Jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán.
Na této cestě Ježíš potřetí uvádí svých Dvanáct do tajemství cesty kříže. A opět následuje nepochopení učedníků. Cesta do slávy vede přes vypití kalichu lidské svévole (Žl 75,9) a ponoření se ("křest") do lidských bolestí (Žl 42,7n). Ani sebejistý souhlas s touto cestou však nezajistí nějaká privilegia. Je to cesta pokorné, pro druhé se vydávající služby, založené na osvobozující službě Ježíšově.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Učedníci byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš pospíchal před nimi; byli zaraženi a následovali ho s bázní. Vzal si stranou zase svých Dvanáct a začal jim mluvit o tom, co na něj čeká:
"Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se mu posmívat a plivat na něj a zbičují a zabijí ho, ale po třech dnech vstane." Tu k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: "Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme." Odpověděl jim: "Co chcete, abych pro vás udělal?" Řekli mu: "Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?" Oni mu odpověděli: "Můžeme!" Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno." Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a na Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: "Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015