Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 17:49


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 28. červen, 2018
Svátek má:  Lubomír

Liturgický svátek:  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 24,8-17
Žl 79,1-2.3-5.8.9
-
Mt 7,21-29

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 28. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Král 24,8-17

Babylónský král odvedl Jehojachina a všechny zámožné lidi jako vyhnance do Babylóna.
Dobytím hlavního města Asýrie - Ninive - v roce 612 př. Kr. vystřídala asyrskou mocenskou převahu v celé předovýchodní oblasti říše novobabylónská. Babylónský král Nabuchodonozor II. táhl dvakrát do Palestiny - v letech 602 a 598 př. Kr.. Tehdy vyplenil Jeruzalém i jeho chrám a odvedl elitu národa do vyhnanství. Také král Jehojachin se svým dvorem se stal vyhnancem, avšak Nabuchodonozor ustanovil králem jeho strýce Sidkijáše, takže po krátkou dobu ještě formálně pokračovala vláda davidovské dynastie.

Čtení z druhé knihy Královské.
Jehojachin měl osmnáct let, když se ujal vlády, a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, byla dcerou Elnatana z Jeruzaléma. Dělal všechno, co se nelíbilo Hospodinu, jak to dělal i jeho otec. V onen čas vytáhli vojáci Nabuchodonosora, babylónského krále, proti městu a město bylo obleženo. Nabuchodonosor, babylónský král, sám pak přišel k městu, když ho jeho vojáci oblehli. Tu Jehojachin, král judský, vyšel ke králi babylónskému, on i jeho matka, jeho ministři, hodnostáři, komorníci, a babylónský král je zajal v osmém roce své vlády. A jak Hospodin předpověděl, odnesl odtamtud všechny poklady domu Hospodinova i poklady domu královského a rozbil na kusy všechny zlaté nádoby, které dal zhotovit Šalomoun, král izraelský, pro Hospodinovu svatyni. Dal odvést do vyhnanství celý Jeruzalém, všechny hodnostáře, všechny zámožné lidi - vyhnanců bylo na počet deset tisíc - všechny kováře a zámečníky, nechal jen chudý lid z venkova. Odvedl do vyhnanství Jehojachina, jeho matku a jeho ženy, jeho komorníky a velmože odvedl jako vyhnance z Jeruzaléma do Babylóna. I všechny zámožné lidi, v počtu sedmi tisíc, kováře a zámečníky v počtu tisíc, všechny zdatné, bojeschopné muže. Ty přivedl král jako vyhnance do Babylóna. Babylónský král ustanovil místo Jehojachina králem jeho strýce Mattanjáha a změnil mu jméno na Sidkijáh.Text žalmu:
Žl 79,1-2.3-5.8.9

Odp.: Pro slávu svého jména, Bože, vysvoboď nás!
Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví,
- poskvrnili tvůj svatý chrám,
- Jeruzalém proměnili v trosky.
- Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu,
- těla tvých zbožných divoké zvěři.
Odp.
Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma,
- nebylo, kdo by je pohřbil.
- Jsme vydáni pohaně svých sousedů,
- na potupu a výsměch svému okolí.
- Jak dlouho, Hospodine? Budeš se stále hněvat?
- Bude planout tvé rozhorlení jak oheň?
Odp.
Nepřipomínej nám viny předků,
- tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,
- vždyť jsme tak zbědovaní!
Odp.
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména
- vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,21-29

Dům na skále a dům na písku.
Tento protiklad je zde evangelistou nabídnout jako shrnutí smyslu celého horského kázání: Uvedení slov horského kázání ve skutek je důležité pro toho, kdo nechce žít marně a nechce stavět na písku (srov. 1 Kor 3,12-15). Rozhoduje se zde o tom, zda už zde a nyní vstupujeme do nebeského království, nebo zda se naše pozemská minulost jednou zhroutí a zanikne jako bezcenná.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: `Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: `Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?' Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti! Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký." Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015