Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. duben 2021, 09:27


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 8. červen, 2018
Svátek má:  Medard

Liturgický svátek:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgické období:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 11,1.3-4.8c-9
Iz 12,2-3.4bcd.5-6
Ef 3,8-12.14-19
Jan 19,31-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 8. červen, 2018

Liturgické období:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Medard
Text 1.čtení:
Oz 11,1.3-4.8c-9

Obrací se ve mně srdce.
Ozeáš se proslavil svým strastiplným manželstvím, které symbolicky představuje to, co se odehrávalo mezi Izraelem a Pánem, s celou osnovou lásky a nevěrnosti. Ale vedle snubní povahy objevuje Ozeáš v Boží tváři jiný rys, rys otcovský, který líčí tento úryvek. Pána představuje v důvěrném postoji otce, jenž se snaží přimět rozmarného syna, aby si vzal pokrm. Zvedne si ho až k tváři, aby ho přiměl k jídlu, pak vezme ho za ruku a učí ho dělat první kroky po cestách světa. Myšlenky nám zalétají také k jinému úryvku Písma, kde Bůh jedná stejným způsobem: "Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna ..." (Dt 8,5).

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: "Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, a nevzplanu hněvem."Text žalmu:
Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Odp.: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
Bůh je má spása!
- Bez obavy mohu doufat.
- Hospodin je má síla a má chvála,
- stal se mou spásou.
- S radostí budete vážit vodu
- z pramenů spásy.
Odp.
Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
- Hlásejte mezi národy jeho díla,
- zvěstujte vznešenost jeho jména!
Odp.
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
- ať je to známé po celé zemi!
- Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu,
- neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.
Odp.Text 2.čtení:
Ef 3,8-12.14-19

Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.
Odstavec listu Efesanům se soustřeďuje na tajemství Kristovy lásky a jejích "nevystižitelných bohatství". Volí si "přebývat vírou v srdci věřících" ve svrchovaném dialogu lásky a života. Život věřícího takto zůstává zcela proniknut plnou Boží přítomností. V tomto dialogu člověk poznává Boha po všech jeho stránkách, třebaže jsou nevyčerpatelné. Apoštol používá klasickou prostorovou symboliku stoické filozofie - "šířku, délku, výšku a hloubku" - aby naznačil vesmír lásky, který v sobě skrývá Boží srdce. Zkušeností víry a lásky se Kristus a člověk setkávají, poznávají a žijí v plné a dokonalé důvěrnosti.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství a jasně ukázat (všem), jak se (uskutečňuje) ono tajemné rozhodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu, Stvořiteli všeho, nyní se však skrze církev ukázala přerozmanitá Boží moudrost knížatům a mocnostem v nebi. Tak od věčnosti určil, že to vykoná skrze našeho Pána Krista Ježíše. Protože jsme s ním spojeni, smíme s důvěrou a volně přistupovat (k Bohu), když věříme (v Krista). Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, (a prosím ho): ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit - jako všichni křesťané - celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů).Text evangelia:
Jan 19,31-37

Probodl mu kopím bok a vyšla krev a voda.
"Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda" (v. 34). Tato věta, ústřední v Janově úryvku o ukřižování, ovládá dnešní čtení uvedeného textu. V krvi a vodě, které vytrysknou z Kristova srdce, vidí Jan kromě daru Ducha a slova pravděpodobně také znamení dvou velkých křesťanských svátostí křtu (voda) a eucharistie (krev), které mají své kořeny v Kristově kříži. Evangelista zvlášť naléhavě zdůrazňuje své "svědectví" a svědectví církve, která v srdci Krista, obětovaného jako velikonočního beránka, vidí pramen svého vykoupení a své spásy. K onomu srdci máme obrátit pohled víry, tj. máme k němu přilnout láskou a životem, jak napovídá citát ze Zachariáše: "Budou hledět na mne ... kterého probodli" (Zach 12,10).

Slova svatého evangelia podle Jana.
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu - tu sobotu totiž byl velký svátek - požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří byli s Ježíšem ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok Písma: `Ani kost mu nebude zlomena.' A na jiném místě v Písmu se říká: `Budou hledět na toho, kterého probodli.'Doplňující text:
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Jažíšova
Pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatéhoLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015