Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 13. duben 2021, 03:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 3. červen, 2018
Svátek má:  Tamara

Liturgický svátek:  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 9. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 5,12-15
Žl 81,3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab
2 Kor 4,6-11
Mk 2,23 - 3,6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 3. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 9. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Dt 5,12-15

Pamatuj, žes byl otrokem v egyptské zemi.
Příkaz o svěcení soboty je typicky izraelským zákonem nemajícím obdobu u okolních národů. Proto se záhy stal poznávacím znamením židovského náboženství a byl silně zdůrazňován. Deuteronomium ho ale také představuje jako znamení svobody a připomenutí Hospodinovy péče, kterou lid při svém osvobozování z Egypta zažíval.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: "Zachovávej den sobotní a svěť ho tak, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádný tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě - aby si mohl odpočinout tvůj otrok a tvá otrokyně jako ty. Pamatuj, žes byl otrokem v egyptské zemi, že Hospodin, tvůj Bůh tě vyvedl odtamtud mocnou rukou a napřaženým ramenem. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys zachovával den sobotní."Text žalmu:
Žl 81,3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab

Odp.: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.
Zanotujte píseň, udeřte na buben,
- na líbezně zvučící citeru a harfu.
- Zadujte do trub v den novoluní,
- v den úplňku, v čas našeho svátku.
Odp.
Takový je příkaz v Izraeli,
- je to zákon Jakubova Boha.
- Nařízení, které dal Josefovi,
- když se postavil proti egyptské zemi.
Odp.
Slyšel jsem neznámý mně hlas:
- "Zbavil jsem jeho šíji břemena,
- z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
- V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.
Odp.
Nesmíš mít boha jiného,
- nesmíš se klanět bohu cizímu!
- Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
- já jsem tě vyvedl z egyptské země."
Odp.Text 2.čtení:
2 Kor 4,6-11

Život Ježíšův je patrný na našich tělech.
Dopis byl napsaný apoštolem Pavlem "na usmířenou", a proto se vyznačuje mírností až něhou. Apoštol objasňuje poslání své i ostatních Božích služebníků a jejich pravé postavení ve světě a v církvi, které se podobá Ježíšovu osudu.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle.Text evangelia:
Mk 2,23 - 3,6

Syn člověka je pánem i nad sobotou.
Hned na začátek veřejné činnosti Ježíšovy umísťuje Marek spory s farizeji (o půst, o sobotu a o uzdravení v sobotu). Ježíš musí obhajovat svobodu Božích dětí tváří v tvář fanatickému chápání a výkladu přikázání. Poukazem na Písmo zdůrazňuje, že ani přikázání o sobotním klidu, jakkoli je důležité, nemůže člověku zakazovat konat dobro.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu - bylo to za velekněze Abiatara - a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině?" A řekl jim: "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!" (Ježíš) opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: "Vstaň, pojď doprostřed." Pak se (farizeů) zeptal: "Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?" Ale oni mlčeli. Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu člověku: "Vztáhni svou ruku!" Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku. Farizeové šli ihned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015