Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Pondělí, 29. května 2023, 01:48

Hledaný text:

1. list svatého apoštola Pavla Timotejovi [zkr. = 1 Tim]

1 Tim 1:1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje,
1 Tim 1:2 Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
1 Tim 1:3 Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám
1 Tim 1:4 a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru.
1 Tim 1:5 Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.
1 Tim 1:6 Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči.
1 Tim 1:7 Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví.
1 Tim 1:8 Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně
1 Tim 1:9 a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy,
1 Tim 1:10 smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení
1 Tim 1:11 podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.
1 Tim 1:12 Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě,
1 Tim 1:13 ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám.
1 Tim 1:14 A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši.
1 Tim 1:15 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě,
1 Tim 1:16 avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života.
1 Tim 1:17 Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
1 Tim 1:18 To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj
1 Tim 1:19 a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře.
1 Tim 1:20 Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat.
1 Tim 2:1 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
1 Tim 2:2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
1 Tim 2:3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
1 Tim 2:4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
1 Tim 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
1 Tim 2:6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
1 Tim 2:7 Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví - mluvím pravdu a nelžu - učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
1 Tim 2:8 Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.
1 Tim 2:9 Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,
1 Tim 2:10 nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.
1 Tim 2:11 Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
1 Tim 2:12 Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
1 Tim 2:13 Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.
1 Tim 2:14 A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.
1 Tim 2:15 Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
1 Tim 3:1 Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu.
1 Tim 3:2 Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
1 Tim 3:3 ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
1 Tim 3:4 Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;
1 Tim 3:5 nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
1 Tim 3:6 Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.
1 Tim 3:7 Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
1 Tim 3:8 Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.
1 Tim 3:9 Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.
1 Tim 3:10 Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu.
1 Tim 3:11 Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.
1 Tim 3:12 Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.
1 Tim 3:13 Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.
1 Tim 3:14 Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to
1 Tim 3:15 pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.
1 Tim 3:16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
1 Tim 4:1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
1 Tim 4:2 jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
1 Tim 4:3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
1 Tim 4:4 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
1 Tim 4:5 Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
1 Tim 4:6 Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
1 Tim 4:7 Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
1 Tim 4:8 Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
1 Tim 4:9 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.
1 Tim 4:10 Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
1 Tim 4:11 To přikazuj a tomu uč.
1 Tim 4:12 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
1 Tim 4:13 Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
1 Tim 4:14 Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
1 Tim 4:15 Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
1 Tim 4:16 Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.
1 Tim 5:1 Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,
1 Tim 5:2 starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí.
1 Tim 5:3 Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.
1 Tim 5:4 Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu.
1 Tim 5:5 Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci.
1 Tim 5:6 Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije.
1 Tim 5:7 To jim zdůrazňuj; ať se jim nedá nic vytknout.
1 Tim 5:8 Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.
1 Tim 5:9 Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná,
1 Tim 5:10 známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle.
1 Tim 5:11 Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat;
1 Tim 5:12 tak propadají odsouzení, protože porušily slíbenou věrnost.
1 Tim 5:13 Zároveň si navykají zahálet a chodit po návštěvách. A nejen zahálet, nýbrž i klevetit, plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří.
1 Tim 5:14 Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, měly děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku příležitost k pomluvám.
1 Tim 5:15 Některé totiž se již daly na satanovu cestu.
1 Tim 5:16 Má-li některá věřící žena vdovy v příbuzenstvu, ať jim pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat osamělým vdovám.
1 Tim 5:17 Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.
1 Tim 5:18 Neboť Písmo praví: 'Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí', a jinde: 'Dělník si zaslouží svou mzdu'.
1 Tim 5:19 Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků.
1 Tim 5:20 Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní.
1 Tim 5:21 Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil.
1 Tim 5:22 Neustanovuj nikoho v církvi ukvapeně, abys neměl spoluvinu na cizím hříchu. Uchovávej se čistý.
1 Tim 5:23 Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína.
1 Tim 5:24 Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než dojde k soudu; u jiných vyjdou najevo až na soudu.
1 Tim 5:25 Právě tak jsou zjevné dobré skutky; a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty.
1 Tim 6:1 Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti.
1 Tim 6:2 Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.
1 Tim 6:3 Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti,
1 Tim 6:4 je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání,
1 Tim 6:5 ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení.
1 Tim 6:6 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.
1 Tim 6:7 Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.
1 Tim 6:8 Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
1 Tim 6:9 Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,
1 Tim 6:10 Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
1 Tim 6:11 Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
1 Tim 6:12 Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
1 Tim 6:13 Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,
1 Tim 6:14 abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
1 Tim 6:15 Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.
1 Tim 6:16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
1 Tim 6:17 Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;
1 Tim 6:18 napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,
1 Tim 6:19 a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.
1 Tim 6:20 Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají "poznání".
1 Tim 6:21 Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!


www.farnoststrasnice.cz © 2011