Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  23.4.2019

Buď si jistý tím, kým jsi

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        Římanům 12:6

Nejistí lidé často říkají ano, i když by ve skutečnosti chtěli říct ne. Ale lidé, jimž se podaří být sami sebou, nenechají ostatní, aby je ovládali. Vidí sami sebe tak, jak je vidí Bůh. Proto jsou vedeni Božím slovem místo strachem z odmítnutí. Můžeš dát tolik energie do snahy, abys udržel všechny šťastnými, že ztratíš sám sebe. Polož si otázku: Nepřipadá ti, že nemůžeš být vším, čím by tě druzí chtěli mít? Chtěl bys říct ne, ale strach, že popudíš ostatní, tě vede k tomu, že se podvoluješ? A mezitím v tobě roste tlak a myslíš si: „Už to nemůžu dál dělat.“ Nezlob se na ty, kteří na tebe mají stále větší požadavky. Ty jsi zodpovědný za řízení svého vlastního života. Zodpovědnost je zcela na tobě! Vyžaduje to jasné vědomí tvé vlastní hodnoty, tvého povolání, tvého směřování, tvých cílů a tvých priorit.
Jeden křesťanský autor napsal: „Po celá léta jsem žil pod tlakem očekávání druhých lidí. Myslel jsem si: ‚Co když je zklamu?‘ Myslel jsem si, že na mě tlačí, zatímco ve skutečnosti to byly můj vlastní strach a nejistota, které mě stahovaly dolů. ‚Ale copak nezáleží na tom, co si myslí ostatní?‘ říkáš si. Co si myslí ostatní, není můj problém, dokud to svým problémem neudělám. Mou první starostí je potěšit Boha a být tím, kým mě on chce mít. Když se budu snažit být kýmkoliv jiným, přijdu o požehnání, protože Bůh nemůže žehnat napodobenině.“
Řešením je pracovat na tom, aby sis byl jistý tím, kým jsi v Kristu, a všechno ostatní začne zapadat na své místo.


Uveřejněno:  23.4.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  22.4.2019

Ukonči ten konflikt teď!

„Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.“        Přísloví 10:12

Když setrváváš v rozhořčení, je to, jako by v tobě probíhala válka. Jsi v bitvě sám se sebou, stejně jako s ostatními. A čím více bojuješ, tím více ztrácíš půdu pod nohama. Argumentace ti jenom odčerpává energii a zanechává tě zraněnějším a naštvanějším. Jsi v bezvýchodné situaci. Zápasíš s tím, kdo má pravdu a kdo ne. Trávíš tolik času snahou opravit, okřiknout a řídit ostatní, že ztrácíš pokoj a radost. Ukonči ten konflikt teď! Odmítni takhle žít další den. Nedovol, aby něčí skutky určovaly tvé reakce. „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petrova 5:8). Nestaň se dalším satanovým soustem. Nech lásku a pokoj Boží, aby naplnily tvou mysl tak, že budou přetékat k ostatním – včetně těch, kteří tě zklamali.
Zastav se a přemýšlej – opravdu chceš být jako ten člověk, který tě zranil? Co by udělal Ježíš? Vždyť víš! Nastavil by druhou tvář (viz Matouš 5:39). Přemýšlíš, co ale s tou křivdou, kterou ti způsobil? Není na tobě, abys ho soudil. Je tu pouze jeden oprávněný soudce, tak ho nech, ať to vyřeší (viz Jakub 4:12). Požádej Boha, aby ti pomohl uvolnit tvůj hněv, nastavit druhou tvář a odpustit tomu, kdo ti ublížil. Modli se tuto jednoduchou modlitbu: „Pane, jsem naštvaný. Pomoz mi nechat to být. Rozhodl jsem se být milosrdný. Děkuji ti, že mi dáváš tu milost, abych odpustil tomu, kdo mi ublížil, a následoval tebe. V Ježíšově jménu, amen.“


Uveřejněno:  22.4.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  21.4.2019

Ježíšovo jedinečné vzkříšení (2)

„Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život.‘“ Jan 11:25

Proč je Kristovo vzkříšení jedinečné?
1) Kristus je jediný, který znovu nezemřel. Všichni ostatní, kteří v Písmu vstali z mrtvých, zase zemřeli. Ježíš byl slavnou výjimkou. Důsledkem bylo, že se stal knězem „podle moci nesmrtelného života“ (viz Židům 7:16, B21). A platí jeho svědectví: „Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků“ (Zjevení 1:18, B21).
2) On jediný vstoupil na nebe, aby nás zastupoval před Bohem. Jiní kněží zemřeli a jejich služba tím skončila. O Ježíšovi je ale řečeno, že je „knězem navěky“ (viz Židům 7:17). A při čekání na druhý příchod nečinně nesedí – zastupuje nás před Bohem. „… vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří“ (Židům 9:24). To znamená, že žádné obvinění vznesené proti nám nemůže obstát. „Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“ (Římanům 8:34, B21).
3) Kristus má moc tě po smrti vzkřísit. Učedníky posiloval úžasným zaslíbením: „Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy“ (Jan 14:19, B21). A to zaslíbení se týká i tebe! „… sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky“ (1. Tesalonickým 4:16-17, B21). Jaký to bude nádherný den!


Uveřejněno:  21.4.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  20.4.2019

Ježíšovo jedinečné vzkříšení (1)

„Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků.“ Zjevení 1:18, B21

Ježíš není jedinečný tím, že vstal z mrtvých. V Bibli je už dříve zaznamenáno sedm jiných vzkříšení. Ježíš byl osmý (osmička je biblické číslo pro nové začátky). Jeho vzkříšení se ale od kteréhokoliv jiného lišilo ve dvou úžasných ohledech:
1) Byl jediný, jehož vzkříšení bylo zvěstované předem. David o Ježíši prorokoval: „… neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě“ (Žalm 16:10). A Izajáš mu předpověděl život po ukřižování: „Když jeho duši učiníš obětí za hřích … prodlouží své dny“ (Izajáš 53:10, přel. z angl.). Své vzkříšení z mrtvých předpověděl i Ježíš sám: „… začal … oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma … být zabit a třetího dne vstát z mrtvých“ (Matouš 16:21, B21).
2) Pouze Ježíš vstal z mrtvých sám! Jeho nepřátelé jej považovali za bezmocnou oběť svého odhodlaného úsilí jej zlikvidovat a vymýtit jeho poslání. Jenže se ve všech ohledech mýlili! Ježíš o svém životě řekl: „Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout“ (Jan 10:18, B21).
Veškerá moc Říma a nenávist jeho židovských pronásledovatelů nemohly Ježíše ani odstranit, ani anulovat jeho poslání. On nepotřeboval žádnou pomoc. Jak ve smrti, tak při vzkříšení byl vždycky u kormidla: „Zbořte tento chrám (mé tělo) … a za tři dny ho postavím“ (Jan 2:19, B21). A to udělal! Žije navěky!


Uveřejněno:  20.4.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  19.4.2019

Proměňující pravda o Golgotě (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… Ježíš … řekl: ‚Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“ Jan 19:30

Začtvrté, Golgota byla vítězná! Kříž může vypadat jako triumf zla nad dobrem nebo moci nad bezmocí, ale jenom pro ty, kdo nerozumějí Krist...
Uveřejněno:  19.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  18.4.2019

Proměňující pravda o Golgotě (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… bez vylití krve není odpuštění.“ Židům 9:22

Zatřetí, Golgota byla zásadní! V jakém smyslu zásadní? Jako život či smrt, naděje nebo zoufalství, nebe nebo peklo. Je naším jediným prostředkem spásy! „V nikom...
Uveřejněno:  18.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  17.4.2019

Proměňující pravda o Golgotě (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„On na svém těle vzal naše hříchy na kříž…“ 1. Petrova 2:24

Zadruhé, Golgota byla zástupná, což znamená, že to byl čin, který někdo vykonal za někoho jiného. Při pohledu objektivem sentimentu nebo pověry může ...
Uveřejněno:  17.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  16.4.2019

Proměňující pravda o Golgotě (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka‘.“        Marek 15:22

Slovo „Golgota“ („Lebka“) se v Novém zákoně objevuje pouze v souvislosti s jedinou u...
Uveřejněno:  16.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  15.4.2019

Jak pomáhat lidem

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… co mám, to ti dám…“ Skutky 3:6

Bible říká: „Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: ‚Pohleď na nás! … Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a...
Uveřejněno:  15.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  14.4.2019

Povzbuď svého pastora

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají…“        1. Tesalonickým 5:12, B21

Pokud chceš povzbudit svého kazatele:
1) Odřízni se od kritiky. Vět...
Uveřejněno:  14.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  13.4.2019

Neexistuje náhrada!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ Jakub 4:7

Spisovatel Reimar Schultze napsal: „Nikdo se nemůže stát hodně podobným Bohu, hodně toho pro Boha dokázat, být Bohu hodně blízko a být Bohem hodně použív...
Uveřejněno:  13.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  12.4.2019

To je ta dobrá zpráva

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“        Římanům 5:20

Bill Wilson a Bob Smith, spoluzakladatelé Anonymních alkoholiků, jednou navštívili advokát...
Uveřejněno:  12.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  11.4.2019

Kálebův duch

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Můj služebník Káleb má ale jiného ducha…“ 4. Mojžíšova 14:24, B21

Kdyby Káleb žil dnes, je dost dobře možné, že by se stal „osobností roku“, někým, kdo udělal nejvíce pro to, aby ovlivnil okolnosti k lepší...
Uveřejněno:  11.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  10.4.2019

Přestaň se snažit!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.“ Žalm 75:8

Pokud nenajdeš svou hodnotu a sebeúctu ve vztahu s Bohem, budeš v pokušení strávit život snahou o sebeprosazení. A to způsobí, že se budeš cítit neji...
Uveřejněno:  10.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  9.4.2019

Buď připravený. Buď moudrý. Mluv jasně.

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.“ Skutky 8:35

V knize Skutků v osmé kapitole čteme příběh vysoce postaveného vůdce, který byl získán pro Ježíše. Tento muž měl postavení podobné ministro...
Uveřejněno:  9.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  8.4.2019

Nastav svou mysl (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… dát se vést Duchem je život a pokoj.“ Římanům 8:6

Jak se jednou poddáš „zapáchajícímu přemýšlení“, tvá nálada klesne, ztratíš energii, Bůh ti bude připadat vzdálený, modlitba bezpředmětná, hřích bu...
Uveřejněno:  8.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  7.4.2019

Nastav svou mysl (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Nech Boha, aby tě proměnil v nového člověka obnovou tvé mysli.“        Římanům 12:2, přel. z angl.

Když se do škvíry pod tvým domem dostane tchoř, tvůj problém nevyřeší otevř...
Uveřejněno:  7.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  6.4.2019

Nastav svou mysl (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… ti, kdo se dají vést Duchem, mají mysl nastavenou na to, po čem touží Duch.“        Římanům 8:5, přel. z angl.

Aby ses stal člověkem, jakým tě chce mít Bůh, musíš „nastavi...
Uveřejněno:  6.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  5.4.2019

Dej svým dětem sebevědomí

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ Přísloví 22:6

Novinář William Hodding Carter napsal: „Jsou jen dva trvalé odkazy, o nichž můžeme doufat, že je předáme svým dětem. Jedn...
Uveřejněno:  5.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  4.4.2019

Bůh tě touhle bouří provede!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.“ Skutky 27:25

Na své cestě do Říma zažil Pavel zničující bouři. Jeho příběh nás učí tři důležité věci:
1) Tvá neposlušnost může způsobit bouři. Kapitá...
Uveřejněno:  4.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  3.4.2019

Buď nosičem břemen

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ Galatským 6:2

Každý, koho potkáš, něco skrývá. A není to proto, že by chtěl klamat. Je to proto, že některá zranění jsou příliš osobní, aby o ...
Uveřejněno:  3.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  2.4.2019

Než si půjčíš

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby…“    Přísloví 30:8

Když se nad tím zamyslíš, můžeš být bohatý jedním ze dvou způsobů – buď tím, jak mnoho má...
Uveřejněno:  2.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  1.4.2019

A nastane velká rodinná sešlost

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A potom bude velká rodinná sešlost s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte.“    1. Tesalonickým 4:17-18, přel. z angl.

Ve filmu Nebe existuje byly Coltonu Burpovi pouze čtyři roky, když přež...
Uveřejněno:  1.4.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  31.3.2019

Sniž svůj dluh

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… dlužník je věřitelovým otrokem.“ Přísloví 22:7, B21

Albert Einstein věřil, že „pravidlo 72“ (výpočet doby zdvojnásobení vkladu) je důležitějším objevem než jeho teorie relativity. Pravidlo funguje násled...
Uveřejněno:  31.3.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  30.3.2019

Jak to všechno skončí

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Budou hledět na jeho tvář … a budou kralovat na věky věků.“ Zjevení 22:4-5, B21

Jestli se chceš dozvědět, jak skončí příběh, musíš si přečíst poslední kapitolu. Ve dvacáté druhé kapitole knihy Zjevení, posl...
Uveřejněno:  30.3.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  29.3.2019

Jak dobře nasloucháš?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Marek 4:9

Studie ukazují, že padesát procent z toho, co slyšíme, zapomínáme okamžitě, osmdesát procent během dne a devadesát sedm procent během týdne. Co z toho vyplývá? Když naslouc...
Uveřejněno:  29.3.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  28.3.2019

Milost tě učiní zbožným

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?“ Římanům 6:1

Jak bychom měli reagovat, když někdo říká, že přílišné mluvení o Boží milosti způsobuje, že si lidé začnou myslet, že mohou klidně hřeš...
Uveřejněno:  28.3.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  27.3.2019

Buď rozhodný

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“ Jakub 1:8, B21

Pokud se bojíš rozhodovat se, abys neudělal něco špatně, přečti si tato slova: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který d...
Uveřejněno:  27.3.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  26.3.2019

Ponořený do Krista

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… jděte. Získávejte učedníky…“ Matouš 28:19, B21

Pokud nejsi odhodlán následovat Krista v každé oblasti svého života, pak křest znamená jen to, že jsi suchý vstoupil do vody a mokrý a nezměněný jsi vyšel. Poz...
Uveřejněno:  26.3.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  25.3.2019

Říkej správné věci

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… já sám … budu tě učit, co máš mluvit!“ 2. Mojžíšova 4:12

Někdy omlouváme něčí kritické postoje slovy „pes, který štěká, nekouše“. Je pravda, že kousnutí může zranit, ale i štěkání může ublíži...
Uveřejněno:  25.3.2019 | 1:01