Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  17.7.2018

Uvítej zkoušku (2)

„… svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář…“ 1. Mojžíšova 22:9

Abraham považoval Izáka za zvláštní dar od Boha. Boží dary jsou sice úžasné, ale zároveň jsou i nebezpečné. Proč je tomu tak? Protože když začneš používat dary, které ti Bůh dal, můžeš se začít spoléhat více na ně než na Boha. A v tu chvíli se tvá největší přednost stává tvou největší slabostí.
Byl to Bůh, kdo dal Luciferovi krásný vzhled a nádherný hlas. Tato obdarování byla původně určena k oslavě Boha. Pak se ale Lucifer uviděl v zrcadle a zhlédl se ve vlastní kráse. Místo aby oslavoval dárce, začal oslavovat dar, který mu byl dán. Z Luciferova pádu si můžeš vzít ponaučení: Všechno, co neproměníš ve chválu, se promění v pýchu. A to je problém, protože: „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost“ (Jakub 4:6). Místo toho, aby Lucifer vzdal chválu Bohu, začal živit své ego. Jeho hříšná touha být vyvyšován ho přivedla k pádu.
Jaké máš největší obdarování od Boha? Které z příležitostí, které ti Bůh dal, jsou pro tebe nejvýznamnější? Jaká Boží touha ti v Duchu svatém rezonuje? To je tvůj „Izák“. Svého Izáka bys měl milovat a radovat se z něj, ale nikdy nesmíš dovolit, aby zaujal ve tvém životě místo, které náleží Bohu. Někdy se Bohem inspirované touhy musí nejen narodit, ale také se „narodit znovu“ (jako Izák). Pokud se totiž pro tebe stanou důležitějšími než Bůh sám, budeš je muset kvůli své duši obětovat. Budeš je muset položit na oltář a zvednout nůž. Někdy musí tvůj sen zemřít, aby mohl být znovu vzkříšen k Boží slávě.


Uveřejněno:  17.7.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  16.7.2018

Uvítej zkoušku (1)

„… chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet.“ 1. Mojžíšova 22:1

V Bibli čteme: „Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: ,Abrahame!‘ Ten odvětil: ,Tu jsem.‘ A Bůh řekl: ,Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!‘ Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl“ (1. Mojžíšova 22:1-3).
Říkáš si, proč by tě měl Bůh zkoušet? Zaprvé, aby ti dokázal svou věrnost. Zadruhé, abys měl příležitost projevit věrnost ty jemu. Zkoušky jsou Boží cvičiště. Je to způsob, jak se dostat na další úroveň v Božím království. Toho dne Abraham dokázal, že není nic, co by miloval více než Boha. A právě toho dne se Bůh Abrahamovi představil jako „Jehova Jireh“, Hospodin, který zaopatřuje. Když procvičuješ svou víru, objevuješ Boží věrnost. Proto Bůh tvou víru testuje. Zkoušky se ztěžují, jak postupuješ dál, a bezpochyby se budou točit kolem toho, co je pro tebe nejdůležitější.
V čem je tvá identita? V čem nacházíš své bezpečí? To je tvůj „Izák“. Bůh tě otestuje, aby se ujistil, že svou identitu a bezpečí nacházíš pouze v něm. Půjde po čemkoliv, čemu věříš více než jemu, dokud to nepoložíš na oltář. Neboj se, nemusíš žít ve strachu, že ti Bůh vezme to, co je pro tebe nejdůležitější. Jestli se ale stane, že pro tebe dar bude důležitější než Dárce, pak to, co ti Bůh dal, abys tím sloužil jeho účelům, podkopává jeho plán pro tvůj život. A to je důvod, proč se tím bude zabývat.


Uveřejněno:  16.7.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  15.7.2018

Barabáš a ty

„Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ Lukáš 23:18

Bible říká: „Ale oni všichni najednou křičeli: ,Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!‘ To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu“ (Lukáš 23:18-19).
I my si zasluhujeme zemřít za své hříchy, stejně jako Barabáš. Obklopují tě čtyři vězeňské zdi, zesílené strachem, zraněním a nenávistí. Jsi uvězněn ve své minulosti, v přízemních rozhodnutích a své naduté pýše. Jsi vinný. Sedíš v kobce na zaprášené podlaze a čekáš na poslední okamžik. Ozvěna katových kroků se odráží od kamenných zdí. Hlavu máš mezi koleny, nedíváš se, když kat otvírá dveře; nezvedáš oči, když začíná mluvit. Víš, co se chystá říct: „Přišel čas zaplatit za své hříchy.“ Pak ale najednou slyšíš něco jiného: „Jsi volný, můžeš jít. Místo tebe vzali Ježíše.“ Dveře se otvírají a dozorce vyštěkne: „Vypadni!“ Ocitáš se ve světle ranního slunce, pouta pryč, zločiny prominuty, a ty přemýšlíš: „Co se to vlastně stalo?“
Stala se milost! Kristus vzal tvé hříchy. Veškeré. Kam je vzal? Na vrchol kopce zvaného Golgota. „… jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy“ (Římanům 3:24-25). Ježíš tě miluje. Odpustil ti a má pro tvůj život úžasný plán. Tak k němu přijď ještě dnes.


Uveřejněno:  15.7.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  14.7.2018

Operace Ondřej

„(Ondřej) Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: ,Nalezli jsme Mesiáše‘ … Přivedl ho k Ježíšovi.“    Jan 1:41-42

Billy Graham chtěl v počátcích své služby mobilizovat místní křesťany, aby přiváděli své nespasené přátele a příbuzné na jeho evangelizační setkání. Grahamův tým vymyslel jednoduchý plán, který nazval „Operace Ondřej“. Členové církve si napsali jména svých nespasených přátel, začali se za ně modlit a zvali je na setkání Billyho Grahama, aby tam slyšeli evangelium.
Proč název „Operace Ondřej“? Protože pokaždé, když vidíme Ondřeje v Janově evangeliu, přivádí někoho ke Kristu. Jako prvního přivedl svého bratra Šimona. Poté v šesté kapitole přivedl k Ježíšovi chlapce, který měl pět chlebů a dvě ryby. A ve dvanácté kapitole přivedl ke Kristu skupinu Řeků. A totéž můžeš dělat i ty.
Před mnoha lety naložil čtyřiadvacetiletý čerstvý křesťan Albert McMakin do svého pickupu kamarády a každou noc je vozil na evangelizační setkání ve svém městě. Možná jste ještě nikdy neslyšeli jméno McMakin. Pravděpodobně ale znáte jméno jednoho z pasažérů jeho pickupu, mladého muže, který se v tom týdnu obrátil ke Kristu – Billyho Grahama. Ondřej přivedl ke Kristu svého bratra Šimona Petra, a Petr potom přiváděl ke Kristu zástupy. Nikdy nevíš! Člověka, s nímž dnes sdílíš svou víru, nebo ho příští neděli přivedeš do církve, může Bůh použít k věcem, o jakých jsi možná nikdy nesnil. A pokud ty uděláš svůj díl práce, Bůh udělá zbytek.


Uveřejněno:  14.7.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  13.7.2018

Neobviňuj druhé a přijmi odpovědnost (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou…“        Filipským 3:13

Ať už byla tvá minulost jakákoliv, Bůh má pro tebe lepší budoucnost. Ale předtím, než ...
Uveřejněno:  13.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  12.7.2018

Neobviňuj druhé a přijmi odpovědnost (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Žena odpověděla: ,Had mě podvedl…‘“ 1. Mojžíšova 3:13

Adam řekl Bohu: „Eva mě přiměla, abych to udělal.“ A Eva řekla: „Ďábel mě navedl, abych to udělala.“ Výmluvy a obviňování jsou součástí naší ...
Uveřejněno:  12.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  11.7.2018

Neobviňuj druhé a přijmi odpovědnost (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Člověk odpověděl: ,Žena … ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.‘“        1. Mojžíšova 3:12

Příběh o selhání Adama a Evy nás o Bohu učí dvě důležité věci: Bůh nepřij...
Uveřejněno:  11.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  10.7.2018

Oddělování ovcí od koz

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ Matouš 25:32

Ježíš popsal soudný den těmito slovy: „… a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř...
Uveřejněno:  10.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  9.7.2018

Buď opatrný na to, co říkáš

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„I jazyk je oheň.“ Jakub 3:6

Za větrného dne v březnu roku 1997 navštívili jeden otec se synem Národní historický park Valley Forge, kde během těžké zimy na přelomu let 1777 a 1778 George Washington zastavil a „ubytova...
Uveřejněno:  9.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  8.7.2018

Důvěřuj svému obhájci, nikoliv žalobci (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím?“ Římanům 8:33

Pavel napsal: „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříš...
Uveřejněno:  8.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  7.7.2018

Důvěřuj svému obhájci, nikoliv žalobci (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… neboť byl svržen žalobce…“ Zjevení 12:10

Apoštol Jan napsal: „A slyšel jsem mocný hlas v nebi: ‚Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich br...
Uveřejněno:  7.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  6.7.2018

Zpívej!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Dáte se do zpěvu … v noci…“ Izajáš 30:29

V Bibli se píše: „Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy…“ (Žalm 147:1). Proč? Protože když vyjádříš zaslíbení Božího slova v písni, bude posílena tvá víra.
Uveřejněno:  6.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  5.7.2018

Závěr všeho

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Závěr všeho…“ Kazatel 12:13

V knize Kazatel mluví Šalomoun o všech věcech, které ve svém životě vyzkoušel, a konstatuje, že jej vše zklamalo: intelektuální snaha o poznání, úsilí o fyzické potěšení, úsilí ...
Uveřejněno:  5.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  4.7.2018

Jaebes (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kéž by tvá ruka byla se mnou…“ 1. Paralipomenon 4:10

Jaebes nejenže měl velké ambice, on měl i rostoucí víru a hlubokou důvěru v Boha. Měl dostatečnou víru na to, aby se modlil a očekával odpověď. Byl jako průkop...
Uveřejněno:  4.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  3.7.2018

Jaebes (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A Bůh splnil, oč žádal.“ 1. Paralipomenon 4:10

Jaebes se modlil „Kéž bys … rozmnožil mé území!“ (1. Paralipomenon 4:10). Tím vlastně říkal: „Hospodine, chci víc, než jsem dostal, a žádám tě o to!“ Tento ...
Uveřejněno:  3.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  2.7.2018

Jaebes (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kéž bys mi dal požehnání…“ 1. Paralipomenon 4:10

Jaebes se modlil, aby mu Bůh požehnal třemi zvláštními způsoby:
1) „Kéž bys … rozmnožil mé území!“ (1. Paralipomenon 4:10). Jaebes toužil vlastnit více...
Uveřejněno:  2.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  1.7.2018

Jaebes (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jaebes vzýval Boha Izraele…“ 1. Paralipomenon 4:10

1. Paralipomenon vypráví příběh o muži jménem Jaebes. Prvních devět kapitol knihy tvoří rodokmeny, které obsahují více než šest set jmen. A právě tam, uprostřed...
Uveřejněno:  1.7.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  30.6.2018

Požehnaný v práci

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku.“    5. Mojžíšova 28:8

Anglické slovo „vocation“, které znamená „povolání nebo poslání“,...
Uveřejněno:  30.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  29.6.2018

Stále se zlepšuj

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“        1. Korintským 9:27

Pavel napsal: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží...
Uveřejněno:  29.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  28.6.2018

Měj správný postoj

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdo se krotí v řeči, má správné poznání…“ Přísloví 17:27

Nestačí mít správné odpovědi; potřebuješ mít správný postoj. Pokud jsi v postoji „nacpu ti to do chřtánu“, jsou tvé dobré nápady a dobré rady ...
Uveřejněno:  28.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  27.6.2018

Nebuď líný (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Šel jsem kolem pole muže lenivého…“ Přísloví 24:30

Je lepší mít podstav zaměstnanců, než si najmout lenocha; je lepší nemít nikoho, než mít lenivého. Šalomoun měl evidentně zkušenosti s lenochy, když napsal:...
Uveřejněno:  27.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  26.6.2018

Nebuď líný (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.“ Přísloví 20:4

Lenoch vidí překážku při každé příležitosti. Není schopen si udržet práci, ale vždycky má dobrou výmluvu – pracovní doba je př...
Uveřejněno:  26.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  25.6.2018

Nebuď líný (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jak dlouho, lenochu, budeš ležet?“ Přísloví 6:9

Lenoch dnes neudělá to, co může odložit na zítřek, a zítra neudělá to, co může odložit navždy. Jeho nejoblíbenějším pracovním dnem je – zítra. Proto se B...
Uveřejněno:  25.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  24.6.2018

Nebuď líný! (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jdi k mravenci, lenochu…“ Přísloví 6:6

Co přesně znamená být lenoch? Robert Hicks jednou řekl: „Pocit, že máme na něco právo, aniž bychom byli ochotni udělat něco pro to, abychom to získali, z nás činí společn...
Uveřejněno:  24.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  23.6.2018

Jsi stále milosrdný?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kéž rostete v milosti…“ 2. Petrova 3:18    

Každý den svého života se budeš setkávat s příležitostmi k „růstu v milosti“. Jen k nim musíš být otevřený a vnímavý. Jedna babička slavila pad...
Uveřejněno:  23.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  22.6.2018

Projev jim Boží lásku

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Pohleď na tu ženu!“ Lukáš 7:44

Lukáš napsal: „V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupi...
Uveřejněno:  22.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  21.6.2018

Buď vděčný za Boží milost

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství…“     Efezským 3:8

Jednoho dne přistihli farizeové jednu ženu při ci...
Uveřejněno:  21.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  20.6.2018

Kdo ví? Bůh ví!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ 5. Mojžíšova 29:28

Bible přikazuje: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“ (Přísloví 3:5). Tento verš je snadné citovat, je však obtížné...
Uveřejněno:  20.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  19.6.2018

Zkušenost strachu i víry

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Buďte rozhodní a udatní…“ 5. Mojžíšova 31:6

Pokaždé, když se o něco pokoušíš poprvé, nebo jsi v něčem dříve selhal, nebo si myslíš, že je to pro tebe příliš velké, zažiješ strach i víru. Jdou ruku v ...
Uveřejněno:  19.6.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  18.6.2018

Dávej si pozor na lichotky

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… muž prověřuje ústa, která ho chválí.“ Přísloví 27:21

Anglické slovo „flatterer“ – lichotník pochází z francouzského slova „poplácat, lichotit nebo pohladit“. Takže lichotník je člověk, který t...
Uveřejněno:  18.6.2018 | 2:01