Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  16.6.2019

Radikální závazek (1)

„Jsem ukřižován spolu s Kristem…“ Galatským 2:19

Žijeme v době fobie ze závazků. Chceme dostávat co nejvíce a dávat co nejméně. Chceme tu být pro ostatní v dobrých časech, ale ne ve zlých. A náš odpor k závazkům se odráží ve statistikách. Počet manželství klesá, zatímco počet rozvodů stoupá. Zapojení v církvi a v akcích solidarity je nízké. Stáváme se společností, která se bojí za něco se postavit nebo se zavázat k zodpovědnosti a povinnosti. Abychom se vyhnuli rozpakům a zahanbení, když říkáme ne, vyhýbáme se povinnostem a zodpovědnosti jednoduše tak, že ve chvíli, kdy jsme potřební, jsme prostě někde jinde.
A jsme generací krátkých úryvků s maximální délkou soustředění přizpůsobenou patnáctivteřinovým reklamám. Dáváme přednost jednoduchým, zábavným a hlavně krátkým kázáním! Radikální závazek je vzácný – je to ale to, co po nás chce Bůh! Bible říká: „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš“ (Kazatel 5:4).
A jak je to se závazkem v manželství? Bůh manželství nevnímá jako uspořádání padesát na padesát, ale jako takové, kde každá ze zúčastněných stran dává sto procent. Je to posvátná smlouva uzavřená před Bohem mezi mužem a ženou, „v dobrém i ve zlém, v bohatství i chudobě, ve zdraví i nemoci, dokud je smrt nerozdělí“. A nejlépe to funguje, když se oba partneři naučili říkat s Pavlem: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Galatským 2:19-20). To je radikální závazek a cesta k úžasnému manželství.


Uveřejněno:  16.6.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  15.6.2019

Strach – falešné důkazy vypadající jako pravé

„… v Boha doufám, nebojím se…“ Žalm 56:5

David řekl: „… v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:5). A David o tom musel něco vědět, protože mu Bůh pomohl porazit lva, medvěda i obra.
Jeden příběh vypráví o muži, který se blížil k farmě a každých pár metrů potkával značky s varováním: „Pozor na psa!“ Když konečně na farmu dorazil, zjistil, že ten pes je maličká čivava. „Chcete mi říct, že lidi zastraší tenhle malý pejsek?“ zeptal se. Farmář se usmál a řekl: „On ne, ale ty značky fungují!“ Strach řve jako lev, ale když se mu postavíme, většinou je to prostě jen čivava!
Ve skutečnosti se můžeš postavit čemukoliv, pokud víš o tomto Božím zaslíbení: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc‘“ (Izajáš 41:13). Takže místo toho, aby ses obával nejhoršího, začni věřit, že Bůh ti připravil to nejlepší. Dosáhneš toho tak, že si přivlastníš jeho zaslíbení: „Není se čeho bát, neboť já jsem s tebou … posílím tě a obrním proti těžkostem, ano, pomohu ti; já … tě podržím…“ (Izajáš 41:10, přel. z angl.). „Jsme si jisti a víme, že (jelikož je jim při jejich námaze partnerem Bůh) vše napomáhá (a zapadá do plánu) pro dobro těch, kteří milují Boha a jsou povoláni podle jeho plánu a záměru“ (Římanům 8:28, přel. z angl.). Nedovol strachu, aby tě ovládl! Místo aby ses mu poddal, stůj na Božím slově a věř, že Bůh tě z tvé situace vyvede a posílí.


Uveřejněno:  15.6.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  14.6.2019

Stojí to „srdce“

„… lid pracoval celým srdcem. “ Nehemjáš 3:38, B21

V San Diegu je proslulá atrakce Mořský svět. Cestou tam uvidíš kachny na kolečkových bruslích. Ale když přijdeš blíž, dojde ti, že nemají srdce, nejsou živé! Můžeš se tomu usmát, ale mnoho lidí je na tom stejně – jenom vykonávají pohyby. Nebuď jedním z nich! Jestli chceš, aby tvůj život měl nějaký význam, najdi si pro něj větší důvod než vlastní osobu a dej tomu všechno! Vzpomínáš si na příběh Nehemjáše? Riskoval život a zdraví, aby dosáhl obnovy jeruzalémských hradeb. Přestože čelil výhrůžkám a překážkám, dokončil práci v rekordním čase. Jak to bylo možné? Protože „lid pracoval celým srdcem“ (viz Nehemjáš 3:38, B21).
Websterův slovník ve vydání z roku 1828 definuje odvahu jako „vlastnost, která nám umožňuje čelit potížím a nebezpečí beze strachu či deprese“. Poté Webster dodává slova, která pronesl Mojžíš, když předával vedení národa Jozuovi: „Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš“ (Jozue 1:9, B21). Mojžíšovi bylo už sto dvacet let a stále ještě izraelskému lidu připomínal: „Musíte mít srdce!“ Proč? Protože vše hodnotné stojí za to, aby se o to bojovalo! Stojí to „srdce“, aby ses vypořádal s úmyslným vzdorem dítěte, čelil vlastním strachům nebo posbíral trosky svého života a začal znovu.
Je snadné mluvit o tom, co je špatně, ale něco s tím udělat – to už stojí „srdce“. A odkud přichází taková odvaha? Od Boha! Tak si s ním dnes o tom promluv.


Uveřejněno:  14.6.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  13.6.2019

Přátelit se s Bohem (3)

„Své cesty Mojžíšovi poznat dal­…“ Žalm 103:7, B21

Pojďme si ještě jednou poslechnout, jak Mojžíš mluvil s Bohem: „Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost“ (2. Mojžíšova 33:13, B21). Izraelci byli v krizi, která ohrožovala jejich vztah s Bohem. Za co se v takové situaci modlil Mojžíš? Nebylo to: „Pane, musíš to za mě vyřešit!“ On se modlil: „Dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal.“ Nechtěl mít jen informace o Bohu, chtěl s ním mít důvěrný vztah, chtěl znát jeho srdce a jeho mysl, vědět, jak uvažuje a jak tu situaci prožívá. Proč? Protože věděl, že když bude znát Boha a bude mít jeho milost, přinese to s sebou i všechno ostatní, co potřebuje, včetně vyřešení krize.
A Bůh jeho prosbu vyplnil: „Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal“ (Žalm 103:7, B21). Odpověděl na Mojžíšovu prosbu slovy: „Má přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout“ (2. Mojžíšova 33:14, B21). Bůh neřekl „půjdu před vámi“, ale „půjdu před tebou“. Slíbil Mojžíšovi osobně, že ho bude doprovázet a že mu dá odpočinout. Každý jiný by to s radostí přijal, ale Mojžíš ne! Jeho modlitba překračovala jeho vlastní zájmy: „Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď!“ (2. Mojžíšova 33:15, B21). Jinými slovy: „Pane, nemodlím se za sebe, ale za nás!“
Polož si otázku: Přesahují tvé modlitby tebe a tvé vlastní potřeby? Bible říká: „Neboť Bůh tak miloval svět…“ (Jan 3:16). Proto se modli, aby tvá rodina, tvé město a ztracený svět nezahynuly, ale měly věčný život!


Uveřejněno:  13.6.2019 | 2:01
Slovo pro každý den na:  12.6.2019

Přátelit se s Bohem (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.“ 2. Mojžíšova 33:12

Viděli jsme, že Mojžíš mluvil s Bohem jako s přítelem a říkal mu, co doopravdy cítí a co si myslí. Bůh to tak od něj očekával. Zaposlouchejme se d...
Uveřejněno:  12.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  11.6.2019

Přátelit se s Bohem (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.“     2. Mojžíšova 33:11

Když mluvíš s dobrým přítelem, nemusíš se hlídat, jsi uvolněný. Nemusíš se sna...
Uveřejněno:  11.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  10.6.2019

V jakém období se nacházíš?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… ve (vhodném) období i mimo ně…“ 2. Timoteovi 4:2, přel. z angl.

Když seješ semeno v nevhodnou dobu, riskuješ, že přijdeš o sklizeň. Proč? Protože jsi nerozpoznal, v jakém období se nacházíš. Jsi v čase malýc...
Uveřejněno:  10.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  9.6.2019

Zajeď na hlubinu!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Zajeď na hlubinu…“ Lukáš 5:4

Učedníci lovili celou noc a nic nechytili. Pak řekl Ježíš Šimonovi: „‚Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!‘ … Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb…“ (Luk...
Uveřejněno:  9.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  8.6.2019

Stůj pevně!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Vírou … Vytrval, jako by viděl Neviditelného.“ Židům 11:27, B21

Mojžíšův život lze shrnout jedním slovem: vytrval. Vytrval navzdory opovržení ze strany faraóna, nejmocnějšího vládce na zemi. Vytrval navzdory zatvr...
Uveřejněno:  8.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  7.6.2019

Je načase dozrát

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Musíme usilovat o zralost…“ Židům 6:1, přel. z angl..

Pavel napsal: „Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, k...
Uveřejněno:  7.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  6.6.2019

Jaké jsou tvé cíle?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… mám zrak upřený na cíl … vyrazil jsem a běžím…“ Filipským 3:13-14, přel. z angl.

Jednoho dne ztratil soudce Nejvyššího soudu Oliver Wendell Holmes jízdenku na vlak. Když ji se zjevným rozrušením hledal, prův...
Uveřejněno:  6.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  5.6.2019

Dej svým dětem hodnoty

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Nikdo totiž nemůže položit jiný základ…“ 1. Korintským 3:11

Dítě bez hodnot je vydáno na milost a nemilost hodnotám druhých lidí. Pavel napsal: „Jsme spolupracovníci na Božím díle … Nikdo totiž nemůže polož...
Uveřejněno:  5.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  4.6.2019

Jak se dostat z toho, čím procházíš

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Bůh … připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Někteří lidé se po celý život nacházejí v beznadějné situaci, a přesto se nikdy nerozhodnou požádat Boha, aby jim z ní svou mocí pomohl. „Snášet utrpení...
Uveřejněno:  4.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  3.6.2019

Evangelium je vzrušující

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… evangelium: je … moc Boží ke spasení…“ Římanům 1:16

Jistá dáma jednou usnula v neděli v církvi. Pastor ukázal na muže, který seděl vedle ní, a požádal ho: „Prosím, probuďte tu paní.“ Muž odvětil: „...
Uveřejněno:  3.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  2.6.2019

Začni za to Bohu děkovat

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví.“ Jozue 1:11, B21

Jestli ti Bůh říká, že ti něco „dal“, znamená to, že to nadepsal tvým jménem. Když ti říká, že je to tvé „dědictví“, může t...
Uveřejněno:  2.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  1.6.2019

Bůh ve všem působí pro naše dobro

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A víme, že Bůh ve všem působí k dobrému těch, kteří ho milují…“        Římanům 8:28, přel. z angl.

Pavel tento verš uvádí slovy „a víme“. V životě je mnoho věcí, kter...
Uveřejněno:  1.6.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  31.5.2019

Nebezpečné stránky „superrodičovství“

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jaká je to radost, mít moudré děti. Buď tedy svému otci i matce k radosti!“        Přísloví 23:24-25, přel. z angl.

Tvým rodičovským cílem by nemělo být vychovat dokonalé děti, ...
Uveřejněno:  31.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  30.5.2019

Neustup strachu ani o píď

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodin je při mně, nebojím se.“ Žalm 118:6

Se strachem v té či oné podobě se budeš potýkat neustále. A tvé obavy se budou lišit v různých obdobích života. Jakmile tento fakt přijmeš, můžeš dělat pokroky.
Uveřejněno:  30.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  29.5.2019

Pozitivní, vírou naplněný životní postoj

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„O své potřeby proste s vděčností Boha…“ Filipským 4:6, B21

Stane se to tak snadno, zvláště ve společnosti špatných lidí! Než si to uvědomíš, kritizuješ, stěžuješ si a vzniká negativní atmosféra. Slova jsou t...
Uveřejněno:  29.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  28.5.2019

Prokazuj Boží lásku (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Pokud milujete pouze lidi, kteří milují vás … nejste o nic lepší než jiní lidé.“        Matouš 5:46-47, přel. z angl.

Jon Walker napsal: „Pošlete fotku a já vám odpovím. To je ...
Uveřejněno:  28.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  27.5.2019

Prokazuj Boží lásku (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“    Římanům 5:8

Lidská láska říká: „Budu tě mít rád tak dlouho, dokud budeš splňovat má ...
Uveřejněno:  27.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  26.5.2019

Umožni, aby začalo uzdravování

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.“ Žalm 30:3

Tak snadno mluvíme o věcech, které nejsou důležité. Když ale máme mluvit o svých obavách, osamělosti, vině či potřebě lásky, uzavřeme se ...
Uveřejněno:  26.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  25.5.2019

Pomsta je Boží práce, ne tvoje

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ Římanům 12:19

Pomsta je Boží práce, ne tvoje. On odplatí – buď o soudném dni, nebo v tomto životě. On může ukáznit tvého agresivního šéfa, zklidnit rozzlobené...
Uveřejněno:  25.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  24.5.2019

Jsi výjimečný

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Tobě vzdávám chválu … podivuhodně jsem utvořen.“ Žalm 139:14

Sarah Huppová napsala: „Věděl jsi, že jsi začal jako jediná buňka, uvnitř které bylo dostatečné množství DNA, aby to odpovídalo tisíci svazků, kt...
Uveřejněno:  24.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  23.5.2019

Překonej selhání

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ač mé tělo … chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce…“ Žalm 73:26

Jak budeš směřovat za svým cílem, můžeš si být jistý, že cestou narazíš na výmoly, občas špatně zatočíš nebo ti dojde palivo. Pravdo...
Uveřejněno:  23.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  22.5.2019

Zůstaň na voze!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… před tebou nikdo neobstojí…“ Jozue 1:5, B21

Když Jozue stanul na prahu zaslíbené země, uvědomoval si, že bude muset přemoci sedm národů a čtyřicet králů, než ji bude moci obsadit. Bůh mu proto řekl: „Po vše...
Uveřejněno:  22.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  21.5.2019

Nedopřej místo ďáblu!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Bible říká: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:26-27). Slovo přeložené jako „místo“ v řečtině zní „topos“ a v...
Uveřejněno:  21.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  20.5.2019

Všichni jsme v tomtéž týmu!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Lukáš 6:38

Ježíš řekl: „Nevozte se po lidech, nechytejte se jejich selhání, nekritizujte jejich chyby … ten duch kritiky se k vám vrátí jako bumerang“ (Mat...
Uveřejněno:  20.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  19.5.2019

Volej k Bohu!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„V soužení jsem vzýval Hospodina … o pomoc jsem volal.“ Žalm 18:7

V životě bývají chvíle, kdy to nejlepší, co můžeš dělat, je z hlubin svého nitra volat k Bohu. Neměj strach, že to vypadá nedůstojně, nebo že si...
Uveřejněno:  19.5.2019 | 2:01


Slovo pro každý den na:  18.5.2019

Poddej se Bohu (5)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ Marek 14:36

Vzhledem k tomu, že poddání se tak těsně souvisí s vůlí každého z nás, je často spojeno s cenou. Možná máš pocit, že jsi Bohu oddaný, ale když nastane čas je...
Uveřejněno:  18.5.2019 | 2:01