Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  29.5.2020

Žij podle svého přesvědčení (2)

„Mé svědomí je čisté … mým soudcem je přece Pán.“ 1. Korintským 4:4, B21

Daniel se musel rozhodnout, zda bude „konformistou“ nebo „transformistou“. Jaký je v tom rozdíl? Konformista je ovládaný tlakem. Pokud je tlak dostatečně velký, poddá se. Pokud je tlak dostatečně velký, zapálí si svůj první joint, vezme si první pivo, bude dělat to, co dělají všichni. „Transformista“ se však řídí principem. Možná ti připadá, že žít takhle je velmi náročné. Ano, ale je to velmi účinné. Bůh ví lépe než my, jak v našem životě předcházet bolesti, frustraci a zániku. On vidí okraj útesu jasněji než my a umisťuje na hranu srázu zábradlí. A pokud dodržujeme jeho pokyny, vyhneme se zármutku, nástrahám a ztrátě pověsti.
Odmítnutí jíst královské maso nebylo záležitostí diety, šlo o oddanost Bohu. To není obhajoba myšlenky „řiď se podle svého svědomí“. Tvé svědomí totiž nemusí být vždy dobrým rádcem. Pokud si o něčem myslíš, že to není špatné, tak to ještě neznamená, že to tak opravdu je. Tvé svědomí může být porušené nebo dokonce vyhořelé. Bible hovoří o lidech, kteří „mají vypálen cejch na vlastním svědomí“ (viz 1. Timoteovi 4:2). Pavel napsal: „Mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán“ (1. Korintským 4:4, B21).
Otázka svědomí je ale přesto tím prvním, co bys měl zvažovat, když se ocitneš tváří v tvář obtížnému rozhodnutí. Zřídkakdy se však rozhodneš správně, pokud víš, že to, co se chystáš udělat, vyvolá ve tvém svědomí pocit viny. Takže nejednej proti svému svědomí, žij podle svého přesvědčení.


Uveřejněno:  29.5.2020 | 2:01
Slovo pro každý den na:  28.5.2020

Žij podle svého přesvědčení (1)

„Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní…“ Daniel 1:8

Bible říká: „Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem…“ (Daniel 1:8). Tyto lahůdky a víno byly nabízeny pohanským bohům jako akt jejich uctívání, a to bylo pro Daniela nepřijatelné. Přemlouvali ho, aby slevil ze svého přesvědčení, on to ale neudělal.
Daniel by měl dobré důvody pro to říct ano. Byl daleko od domova a mohl si dělat, co chtěl. Doma by se to nikdo nedozvěděl. Navíc kdyby nejedl, urazil by krále, a to není moc dobrý kariérní krok! On však věděl, že Boží slovo mluví ohledně uctívání model jasně, a Bůh mu za to požehnal. Nakonec byl ochráněn, zachován a povýšen a neuvěřitelným způsobem prosperoval. Jeho filozofií bylo: „Když Bůh říká ano, říkám ano i já. A když Bůh říká ne, říkám ne i já.“ Jeho přesvědčení dostalo svůj základ ještě dávno předtím, než se ocitl v Babylónu.
Je tu pro tebe otázka: Víš, jaké je tvoje základní přesvědčení? Přemýšlel jsi někdy, co bys dělal nebo nedělal v podobně těžkých chvílích? Pokud ne, měl by ses nad tím zamyslet. Přátelé Danielovi pravděpodobně říkali: „Nikdo se to nedozví.“ On ale říkal: „Bůh to vědět bude a já také. S vámi nebudu muset žít, sám se sebou ale ano.“ Tvé myšlenky a nápady mohou být kdykoli otevřené ke změně a zlepšení, tvé základní přesvědčení ale musí být neotřesitelné. Žij podle svého přesvědčení.


Uveřejněno:  28.5.2020 | 2:01
Slovo pro každý den na:  27.5.2020

Zaměř se na to, na čem záleží

„… běžím k cíli pro cenu…“ Filipským 3:14, ČSP

Součástí Pavlova úžasného úspěchu bylo, že byl zaměřen na jasný cíl. „… běžím k cíli pro cenu…“ (Filipským 3:14, ČSP). Zaměření na cíl dodává energii a moc téměř všemu, ať už je to duchovní, mentální či fyzický potenciál. Sociolog Robert Lynd poznamenal: „Poznání se stává mocí jen tehdy, když člověk ví, kterými fakty se nemá zabývat“. Průlom určitého potenciálu často přichází na základě sdílení mnoha dobrých nápadů. Abys ale nápad mohl dostat na vyšší úroveň, potřebuješ přejít od expanzivního myšlení k selektivnímu. Dobrý nápad se stává skvělým nápadem teprve tehdy, když se z něho stane záměr. Je pravda, že dlouhodobé zaměření na jeden nápad může být velmi frustrující, ale vytrvalost se vyplatí. Mysl se nesoustředí, dokud nedostane cíl. Účelem dílčích cílů ale je soustředit pozornost a udat směr, nikoli identifikovat konečný cíl. Když přemýšlíš o svých cílech, ujisti se, že jsou:
1) Dostatečně jasné, aby bylo možné je udržet v centru pozornosti.
2) Dostatečně reálné, aby bylo možné jich dosáhnout.
3) Dostatečně užitečné pro změnu života.
Pavel svůj cíl popsal jako „povolání vzhůru v Kristu Ježíši“ (viz Filipským 3:14, ČSP). Když přemýšlíš jen o sobě, přemýšlíš „směrem dolů“, když ale přemýšlíš o druhých, přemýšlíš „směrem vzhůru“. Výše uvedená tři vodítka tě udrží na cestě. Nezapomeň si své cíle zapsat. Pokud nebudou napsané, můžeš si být téměř jist, že nebudou dostatečné jasné. Pokud se chceš ujistit, že jsou opravdu dobře zformulované, připomeň si slova divadelního producenta Davida Belasca: „Pokud nedokážeš svůj nápad napsat na zadní stranu mé vizitky, nemáš o něm dosud jasnou představu.“


Uveřejněno:  27.5.2020 | 2:01
Slovo pro každý den na:  26.5.2020

Pracuj na svém sebevědomí

„Tvé oči mě viděly v zárodku…“ Žalm 139:16

Iyanla Vanzantová řekla: „Všechno, co se s námi děje, je odrazem toho, čemu o sobě věříme. Nemůžeme být přitažliví nad míru toho, jak si sami sebe ceníme.“ To znamená, že to, jak vnímáme sami sebe, určuje typ vztahů, které navazujeme.
Mnozí z nás mají nízké sebevědomí. Považujeme druhé za důležitější, než jsme my sami, a myslíme si, že naplňování jejich potřeb je přednější než uspokojování vlastních potřeb. Porovnáváme se s druhými, dovolujeme jim, aby určovali, kým jsme, a naše identita je pak závislá na jejich souhlasu. To je ale jako facka do obličeje Bohu, když se díváme na jiného člověka a říkáme si – kdybych tak byl jako on. Bůh tě stvořil podle svého vlastního záměru, abys mohl odrážet jedinečný aspekt jeho slávy. Když jsme uvěřili v Krista, obdrželi jsme novou identitu jako Boží děti. Nebyli jsme stvořeni, abychom žili v závislosti na jakékoli druhé osobě. Bůh v nás odráží obraz svého Syna a proměňuje nás k naší plnosti (viz 2. Korintským 3:18). V Kristu se nikdy nemusíme bát být tím, kým skutečně jsme.
Je načase, aby sis sám na sebe vytvořil správný názor, založený na pravdě, že Bůh tě učinil přesně, dokonale, mistrně, podivuhodně a jedinečně. Jsi unikátní dílo, které nemá srovnání. Žalmista napsal: „Tys … naplánoval každý den mého života, než jsem začal dýchat … Jak vzácné je, Pane, uvědomit si, že o mně neustále přemýšlíš!“ (Žalm 139:16-18, přel. z angl.).


Uveřejněno:  26.5.2020 | 2:01
Slovo pro každý den na:  25.5.2020

Nechoď tam!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… dokonaný hřích plodí smrt.“ Jakub 1:15

Když Bůh říká, abys nehřešil, není to kvůli tomu, že je náročný – je to pro tvou ochranu. Bible vysvětluje nebezpečnost a spletitost hříchu takto: „Každý, kdo ...
Uveřejněno:  25.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  24.5.2020

Ospravedlnění skrze víru (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.“ Římanům 4:5

Existují jen dva způsoby, jak se můžeš stát „spravedlivým“. První je prostřednictvím úsilí, druhý prostřednictvím víry. Pokud se chybně snažíš ...
Uveřejněno:  24.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  23.5.2020

Ospravedlnění skrze víru (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Toto je úžasná, život měnící pravda: Bůh, který učinil svého bezhř...
Uveřejněno:  23.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  22.5.2020

Vaše děti vás sledují

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“    Efezským 4:32

Tento příběh by si měl každý rodič přečíst a zapamatovat. „Jednoho dn...
Uveřejněno:  22.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  21.5.2020

Síla je v Božím slově

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem … aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“    2. Timoteovi 3:16-17, B21

Když čteš denně tato zamyšlení, měj vždy na paměti, ...
Uveřejněno:  21.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  20.5.2020

„Dokonalý pokoj“

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Mysl upevněnou v tobě…“ Izajáš 26:3, ČSP

Tajemství „dokonalého pokoje“ spočívá v těchto slovech Písma: „Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje“ (Izajáš 26:3, Č...
Uveřejněno:  20.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  19.5.2020

Ptej se proč, než se zeptáš jak

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“        Jeremjáš 23:16

Eugene G. Grace, jenž byl v letech 1916 až 1945 prezidentem společnosti Bethlehem...
Uveřejněno:  19.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  18.5.2020

Musíš vědět, kdy je lepší mlčet

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Panovník Hospodin mi dal jazyk učených…“ Izajáš 50:4, B21

Izajáš napsal: „Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem mě probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel ...
Uveřejněno:  18.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  17.5.2020

Potřebuješ si vzít volno

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy…“ Lukáš 4:16

Když si někdo vezme volno, je to proto, že potřebuje čas na odpočinek a dobití baterií. Bůh si také vzal volno: „Sedmého dne Bůh dokončil dílo,...
Uveřejněno:  17.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  16.5.2020

Není to maličkost!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A spočine na něm Duch Hospodinův…“ Izajáš 11:2, ČSP

Izajáš řekl o Ježíšovi: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnos...
Uveřejněno:  16.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  15.5.2020

Co je pro tebe přítěží?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… odhoďme všecku přítěž … a vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

V jednom rozhlasovém vysílání mluvil Dennis Rainey o Double Eagle II, prvním horkovzdušném balónu, který přeletěl Atlantský oceán. Piloti tohoto ve...
Uveřejněno:  15.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  14.5.2020

Toxiny na pracovišti

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vyjděte z jejich středu a oddělte se…“ 2. Korintským 6:17

Zkus chvíli přemýšlet o látkách, které jsme kdysi považovali nejen za neškodné, ale dokonce za prospěšné – azbest, olovo, rtuť a podobně. Nicmé...
Uveřejněno:  14.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  13.5.2020

Překonej své limity

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Rozmůžeš se … doprava i doleva…“ Izajáš 54:3, B21

Možná ti dnes Bůh říká totéž, co řekl Izraelcům, svému lidu: „Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také sv...
Uveřejněno:  13.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  12.5.2020

Nezkompromituj svůj charakter a přesvědčení

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kup si pravdu a neprodávej ji…“ Přísloví 23:23, ČSP

Na počátku sedmdesátých let zatkla irácká vláda skupinu amerických studentů za údajnou špionáž. Mučili je, aby z nich vynutili doznání. Bylo jim řečeno, že...
Uveřejněno:  12.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  11.5.2020

Ví tvoje žena, že ji miluješ? (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… prokázal svou lásku k nim až do konce.“ Jan 13:1

Pojďme se ještě jednou podívat, jak Ježíš miloval své učedníky a jak ty bys měl milovat svou ženu. Nikdy je nepřestal milovat. Bible říká: „Ježíš … Milova...
Uveřejněno:  11.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  10.5.2020

Ví tvoje žena, že ji miluješ? (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… raduj se z ženy svého mládí…“ Přísloví 5:18

Bible říká: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25). Podívejme se ještě podrobněji na to, jak Kr...
Uveřejněno:  10.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  9.5.2020

Ví tvoje žena, že ji miluješ? (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… ať … dělá radost své ženě…“ 5. Mojžíšova 24:5, ČSP

Bible říká: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25). Vzhledem k tomu, že učedníci byl...
Uveřejněno:  9.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  8.5.2020

Ví tvoje žena, že ji miluješ? (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Muži, milujte své ženy…“ Efezským 5:25

Proč Bible říká: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25)? Protože tvá žena potřebuje vědět, že ji miluje...
Uveřejněno:  8.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  7.5.2020

Tvůj „balíček výhod“

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Říkáte: ‚Sloužit Bohu není k ničemu.‘“ Malachiáš 3:14

V knize Malachiáš, poslední knize Starého zákona, se Izraelci ptali, co mají z toho, když slouží Bohu (viz Malachiáš 3:14). To je otázka, kterou kladou nev...
Uveřejněno:  7.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  6.5.2020

Nemodli se, jestli nemáš víru

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Když se modlíš, věř.“ Marek 11:24, přel. z angl.

„Kníže kazatelů“ Charles Haddon Spurgeon řekl: „Věř Bohu tak dlouho, dokud mu nebudeš moci poděkovat za odpověď. Pokud je odpověď stále v nedohlednu, nemodli s...
Uveřejněno:  6.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  5.5.2020

Úzká cesta

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Těsná je brána a úzká cesta…“ Matouš 7:14

Pokud se zrovna nacházíš na životní křižovatce, máš dvě možnosti:
1) Vydat se doprava nebo doleva.
2) Jít dopředu nebo dozadu.
Není pochyb o tom, že Bů...
Uveřejněno:  5.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  4.5.2020

Je to tvoje – pokud jsi ochotný za to bojovat

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin … dává…“ Jozue 1:11    

Bůh řekl Jozuovi: „… přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává do vlastnictví“...
Uveřejněno:  4.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  3.5.2020

Poučení od Božího stvoření (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte…“        1. Petrova 1:8

Sam Mason v knize Talking Dogs pokračuje: „Tigger, další z našich milovaný...
Uveřejněno:  3.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  2.5.2020

Poučení od Božího stvoření (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ‚Hledejte mou tvář.‘ Hospodine, tvář tvou hledám.“     Žalm 27:8

Sam Mason uvažuje ve své knize Talking Dogs (Mluvící psi) o tom, jak k nám Bůh může mluvit prost...
Uveřejněno:  2.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  1.5.2020

Buď opatrný na to, komu se svěřuješ (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… řekl jsem: ‚Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.‘ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.“    Žalm 32:5

Když bojuješ s nějakým úporným zlozvykem nebo závislostí, může ti pomoci správ...
Uveřejněno:  1.5.2020 | 2:01


Slovo pro každý den na:  30.4.2020

Buď opatrný na to, komu se svěřuješ (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.“ Kazatel 4:10

Bůh pro nás nikdy nezamýšlel „sólovou jízdu“. Všichni občas potřebujeme pomoc a povzbuzení. Buď ale opatrný na to, komu se svěřuješ....
Uveřejněno:  30.4.2020 | 2:01