Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  21.5.2018

Jak pomáhat lidem (4)

„Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu.“ Skutky 3:3

Petr a Jan byli ochotni chromému muži u brány dovolit, aby narušil jejich program a způsobil, že možná přijdou pozdě k odpolední modlitbě (viz Skutky 3:1). To nás vede k důležité otázce: Je možné být natolik zaneprázdněn náboženskými činnostmi, že člověk nemá čas na lidi, kteří trpí?
Sobectví je hřích, jehož je velmi snadné se dopustit, protože když jsi zaneprázdněný, vůbec si ho neuvědomuješ. Pavel popisuje Ježíše jako „… Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Galatským 2:20). Zdá se, jako by se to příčilo zdravému rozumu, ale Ježíš učil, že dávat je požehnanější než dostávat. Dáváním čerpáme, kdežto hromadění nás vyčerpává. Dávání vyžaduje energii, což nebývá vždy snadné, zvlášť ve stresových situacích. Trudy Metzgerová, autorka motivačních promluv, která v dětství zažila zneužívání, se v dospělosti stala člověkem, který dává. Nicméně je pro ni stále těžké udržet si postoj dárce, když jedná s některými lidmi ze své minulosti. Přiznává, že se staví do obranného postoje, a pokud se cítí zranitelná, snaží se mít situaci pod kontrolou. Když k takové situaci dojde, přechází z pozice dárce do pozice příjemce. Napsala o tom: „Ačkoliv dávání vyžaduje energii, musím říct, že situace, v nichž se stávám příjemcem, mě zanechávají absolutně vyčerpanou a ‚vnitřně mrtvou‘. Být dárcem přináší život, je to jako když zaléváš rostlinu, aby rostla. Ale být příjemcem je, jako kdybys odčerpával vodu a živiny ze země – rostlina i půda jsou pak vyčerpané a zbytečné.“
Být dárcem je vždycky ziskem – pomáháš druhým a tobě to dodává energii a naplňuje tě to radostí.


Uveřejněno:  21.5.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  20.5.2018

Jak pomáhat lidem (3)

„… očekával, že od nich něco dostane.“ Skutky 3:5, ČSP

Nemůžeš pomoci někomu, kdo na to ještě není připravený. Proto je třeba umět rozlišovat mezi lidmi, kteří hledají řešení, a těmi, kdo možná hledají jen soucit. O chromém muži u chrámových dveří předtím, než přijal uzdravení, čteme: „… pozorně je (Petra a Jana) sledoval a očekával, že od nich něco dostane“ (Skutky 3:5, ČSP). Všimni si dvou důležitých vyjádření:
1) „Pozorně sledoval.“ Věnuje ti druhý člověk svou pozornost? Doopravdy lidé slyší, co říkáš, nebo jsou tak zaslepení okolnostmi a emocemi, že nejsou schopní vidět východisko, i když jim ho jasně ukazuješ?
2) „Očekával.“ To nejúčinnější, co můžeš udělat, abys někomu pomohl, je vybudovat jeho víru. A to chce trpělivost. Jeden vedoucí o svém problému s netrpělivostí při práci s druhými lidmi otevřeně napsal: „Na začátku své kariéry jsem chtěl každou věc vyřídit co nejrychleji a hned přejít k další. Když se někdo nechtěl přizpůsobit mé rychlosti, jen jsem kolem něho prosvištěl. Jenže takový způsob vedení omezoval mou schopnost navazovat spojení s druhými a moje vztahy tím trpěly. Dobré na tom bylo to, že jsem postupoval rychle. Špatné bylo, že jsem často postupoval sám. Pohybovat se rychlostí jiného člověka může být vyčerpávající. Udržet krok s někým, kdo je rychlejší než my, vyžaduje energii. Ale není také únavné pohybovat se pomaleji, než bychom chtěli? Myslím, že je to velmi frustrující. Je to zkouška mé trpělivosti. Nicméně jestli chci s lidmi navázat kontakt, musím být ochoten zpomalit a přizpůsobit se tempu druhého.“ Jestli chceš lidem pomáhat, musíš být ochoten udělat totéž.


Uveřejněno:  20.5.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  19.5.2018

Jak pomáhat lidem (2)

„… co mám, to ti dám…“ Skutky 3:6

Všimni si v tomto příběhu ještě dalších dvou věcí:
1) Je důležité vědět, co máš a co ne. „Petr… řekl: ‚Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám…‘“ (Skutky 3:6). Musíš se cítit dobře ve své vlastní kůži a být si jistý svým povoláním. Pavel napsal: „Jen pokračujme a buďme tím, k čemu jsme byli stvoření … Nesnažme se být něčím, čím nejsme. Když kážeš, vyřizuj zprávu od Boha a nic jiného; když pomáháš, tak jenom pomáhej, neovládej; když vyučuješ, drž se svého učení; vedeš-li někoho povzbuzováním, dej pozor, abys nezačal být panovačný; pokud máš nějakou funkci, nemanipuluj. Jestliže jsi povolán pomáhat lidem v nouzi, měj oči stále otevřené a reaguj pohotově; a při práci s postiženými se jimi nenech znervózňovat ani deprimovat. Měj stále na tváři úsměv. Tvoje láska ať vyvěrá z hloubi tvého skutečného já, ať není jen hraná“ (Římanům 12:6-9, přel. z angl.).
2) Nauč se rozeznávat rozdíl mezi tím, co lidé chtějí, a co opravdu potřebují. Někdy potřebují posílit, jindy si jenom odpočinout. Někdy nepotřebují nápravu, ale útěchu, jindy naopak potřebují nápravu, a ne útěchu. Ten chromý muž nepotřeboval almužnu, potřeboval ruku. A právě tu mu Petr podal. „Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby…“ (Skutky 3:7).
Abys mohl lidem pomáhat, musíš je milovat, musíš umět poznat, co potřebují, vědět, co jim můžeš nabídnout, a setkat se s nimi v místě jejich potřeby.


Uveřejněno:  19.5.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  18.5.2018

Jak pomáhat lidem (1)

„Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.“ Skutky 3:1

V Bibli čteme: „Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: ‚Pohleď na nás!‘ Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl: ‚Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!‘ Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby…“ (Skutky 3:1-7). Všimni si dvou věcí:
1) K zázrakům dochází v obyčejných okamžicích. Pro Petra a Jana ten člověk pravděpodobně nebyl nijak cizí – procházeli kolem něho každý den. Tento den byl ale jiný. Petr řekl: „Podívej se na nás. Máme odpověď, kterou potřebuješ.“ V Petrově srdci povstala nadpřirozená víra, která způsobila, že uviděl příležitost oslavit Boha a chopil se jí.
2) Až přijde tvá chvíle, musíš být připraven. Nemůžeš dát něco, co sám nemáš, říkat něco, co nevíš, sdílet něco, co necítíš. Nemůžeš rozdávat z prázdnoty.
Faktem je, že nic velkého nevzniká náhle – potřebuje to čas. Apoštolové tři a půl roku chodili s Ježíšem, poslouchali jeho kázání a viděli jeho zázraky – to je připravilo na jejich chvíli. Také měli deset dnů, které strávili v horní místnosti, kde je naplnil Duch svatý. Takže dnešní slovo pro tebe zní – jestli chceš pomáhat lidem, musíš být připraven!


Uveřejněno:  18.5.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  17.5.2018

Prokazuj milost – budeš ji potřebovat sám!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdyby … vztah s Bohem mohl vzejít z dodržování zákona … Kristus by zemřel zbytečně.“     Galatským 2:21, přel. z angl.

Zatímco milost nedává nikomu oprávnění žít, jak se mu zlíbí, sudičský ...
Uveřejněno:  17.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  16.5.2018

Trénink poslušnosti

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Plnit … tvou vůli je mým přáním…“ Žalm 40:9

Manželka Billyho Grahama Ruth napsala: „Je večer, sedím na verandě a náš starý německý ovčák mi leží u nohou. V dálce duní hrom. Když se bouřka přibližuje, pe...
Uveřejněno:  16.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  15.5.2018

Lék proti starostem

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ Filipským 4:6

Bible říká: „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bu...
Uveřejněno:  15.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  14.5.2018

Rozbij svou alabastrovou nádobu (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Udělala pro mě něco krásného.“ Marek 14:6, B21

Většina z nás jsme dobří herci, ale zfalšovat reakci je těžké. Reakce učedníků, když žena rozbila alabastrovou nádobu, je výmluvná: „Nač takové plýtvání?“ ...
Uveřejněno:  14.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  13.5.2018

Rozbij svou alabastrovou nádobu (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Více než roční mzda.“ Marek 14:5, přel. z angl.

Je možné, že ta alabastrová nádobka parfému představovala veškeré úspory té ženy. O tom, že byla drahocenná, svědčí skutečnost, že dva pisatelé evangelií pova...
Uveřejněno:  13.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  12.5.2018

Rozbij svou alabastrovou nádobu (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… žena hříšnice … přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje…“ Lukáš 7:37

V Bibli čteme: „… žena hříšnice … přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho noh...
Uveřejněno:  12.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  11.5.2018

Netrap se starostmi

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“    Filipským 4:6

Dělání si starostí je jednou z nejnesmyslnějších zábav, jakou si můžeme ...
Uveřejněno:  11.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  10.5.2018

Učiň modlitbu svou prioritou

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“        Skutky 6:4

Pastor a spisovatel R. Kent Hughes ve své knize Cvičení zbožného muže v kázni (Discipli...
Uveřejněno:  10.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  9.5.2018

Dej Bohu to nejlepší

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo.“    2. Samuelova 24:24, B21

David se místo důvěry, že mu Bůh dá vítězství nad nepřáteli, z vlastní v...
Uveřejněno:  9.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  8.5.2018

Pečuj lépe o své tělo

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:20

Jestli se nedostaneš do lepší fyzické formy, může se stát, že půjdeš do nebe dříve, než jsi plánoval. Bible říká: „… svým tělem oslavujte Boha“ (1. Korint...
Uveřejněno:  8.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  7.5.2018

Larvy mravkolva a klevety

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Řeči klevetníkovy jsou jako pamlsky…“ Přísloví 18:8

Larva mravkolva žije na dně malé kuželovité jamky, kterou si vyhrabává v písku. Zaleze v ní co nejhlouběji a všechno sleduje zespoda. Když přijde mravenec a dos...
Uveřejněno:  7.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  6.5.2018

Tajemství sebeovládání (7)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Žijte z moci Božího Ducha…“ Galatským 5:16

Buď závislý na pomoci Kristovy moci. „Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost (Galatským 5:16). V tomto verši Písma je velmi d...
Uveřejněno:  6.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  5.5.2018

Tajemství sebeovládání (6)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Vyhýbej se věcem, které tě uvádějí do pokušení, a situacím, které oslabují tvé sebeovládání. Pokud nechceš dostat bolestivé žihadlo, drž se dál od včel. Předem si...
Uveřejněno:  5.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  4.5.2018

Tajemství sebeovládání (5)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Berte na sebe břemena jedni druhých…“ Galatským 6:2

Buď někomu vykazatelný. Anonymní alkoholici mají systém „patronů“, v němž klienta vedou k tomu, aby někomu zavolal pokaždé, když cítí nutkání vrátit se ke...
Uveřejněno:  4.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  3.5.2018

Tajemství sebeovládání (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Začni věřit, že se můžeš změnit. Tvé chování je řízeno tvým přesvědčením. Způsob, jakým uvažuješ, ovlivňuje to, jak se cítíš. A když tvé poci...
Uveřejněno:  3.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  2.5.2018

Tajemství sebeovládání (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Boží milost … nás učí říci ‚ne‘…“ Titovi 2:11-12, přel. z angl.

Odmlouvej svým pocitům. Na své pocity klademe příliš velký důraz. Myslíme si, že se při všem musíme cítit dobře, jinak to nemá žádn...
Uveřejněno:  2.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  1.5.2018

Tajemství sebeovládání (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„S pomocí Páně obstojí(š).“ Římanům 14:4, přel. z angl.

Nech svou minulost za sebou. „… jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli…“ (Filipským 3:13-14). ...
Uveřejněno:  1.5.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  30.4.2018

Tajemství sebeovládání (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ Jakub 1:14

V příštích dnech se podíváme na to, jak rozvíjet sebeovládání. Dnes se zaměříme na první krok – přijmi odpovědnost za...
Uveřejněno:  30.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  29.4.2018

Odpuštění a vnitřní uzdravení

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„On ti odpouští všechny nepravosti…“ Žalm 103:3

Žalmista napsal: „On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje…“ (Žalm 103:3). Všimni si, v jakém pořadí je to napsáno – vědomí toho, ...
Uveřejněno:  29.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  28.4.2018

Nezavrhuj, ale respektuj!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Všem jsem se stal vším…“ 1. Korintským 9:22

V každém pracovním vztahu musíme respektovat, že jsme různí. I v rodině přece respektujeme jedinečnosti svých povah. Nemusíme mít na vše shodný pohled, ale vždy musím...
Uveřejněno:  28.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  27.4.2018

Umění pohádat se

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Vlídná odpověď odvrátí zlobu…“ Přísloví 15:1, ČSP

Dokonce i to nejlepší manželství se čas od času musí pohádat. Dva lidé s různým temperamentem, vkusem a způsobem myšlení – to nemůže dopadnout jinak....
Uveřejněno:  27.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  26.4.2018

Místo dělání si starostí se modli

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete.“ Filipským 4:6

Jeden biblický učitel napsal: „Tlak dnešní doby vehnal mnohé křesťany do pavučiny podceňovaného, avšak energeticky náročného hříchu – dělat ...
Uveřejněno:  26.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  25.4.2018

Posilni se ve víře (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdykoli bojím se, v tobě mám naději Žalm 56:4, B21

Víra je jako sval; starosti ho mohou zatěžovat, ale v důsledku se tím posílí. David tuto pravdu pochopil. Neustále ho pronásledovali jeho nepřátelé. Ačkoliv byl pomaz...
Uveřejněno:  25.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  24.4.2018

Posilni se ve víře (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal … a Hospodin bude s vámi!“    2. Paralipomenon 20:17, B21

Bůh je zklamaný vždy, když o něm pochybuješ, protože si to nezaslo...
Uveřejněno:  24.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  23.4.2018

Posilni se ve víře (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„K takové víře … se Bůh přiznal…“ Židům 11:2

Bible říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Víra je základ poznání toho, v co doufáme, důkaz pro to, co n...
Uveřejněno:  23.4.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  22.4.2018

Nezapomeň na ty, kdo ti pomohli

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… víc než jednou jste mi poslali…“ Filipským 4:16

Charles Swindoll vypráví příběh o stromu, který chtěl rozdávat: „Když byl chlapec mladý, houpal se ve větvích stromu, jedl jeho jablka a spal v jeho stínu …...
Uveřejněno:  22.4.2018 | 2:01