Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  16.12.2017

Usiluj o růst!

„Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou znalost…“ Přísloví 1:5, B21

Chceš-li růst, musíš pochopit tři principy:
1) Rosteš do té míry, do jaké dáváš. Tím, že dáváš, vytváříš prostor pro vnitřní růst. Dávej, dokud to neubližuje, a pokračuj, dokud z toho budeš mít dobrý pocit. Vždy se snaž, aby ten, s kým ses setkal, na tom byl při loučení lépe, než když jste se potkali, a bude ti také lépe. Šalomoun řekl: „Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen“ (Přísloví 11:25, B21). Tento náhrobní epitaf mluví za všechny: „Co utratil jsem, nemám více. Co podržet chtěl, ztraceno. Zbylo jen to, co rozdal jsem.“
2) Chceš-li dosáhnout výš, musíš výš vyrůst. Cítíš se v duchovní oblasti, ve vztazích, v práci nebo v rodině jako by ses nemohl pohnout z místa? Nikdy se nepohneš z místa, když se soustředíš pouze na vnější změny; například, že změníš zaměstnání, opustíš rodinu nebo změníš církevní společenství. Nestrhává tě nikdo jiný než ty sám. Ty sám si určuješ strop svého života. Pokud máš tedy vážně problém hnout se z místa, tak místo krátkozrakých úprav nejprve důkladně pohleď sám na sebe, přijmi zodpovědnost za to, co spatříš, modli se a rozhodni, co s tím uděláš.
3) Nestačí jen snít, chce to jednat. Tatarské kmeny ze střední Asie vyslovovaly nad svými nepřáteli zvláštní kletbu. Nepožadovaly, aby jim zrezly meče nebo aby zemřeli na neznámou chorobu. Jejich kletbou bylo: „Kéž zůstanou navždy stát jednom místě.“ Pokud přestaneš soustavně pracovat na svém zdokonalení, bude to i tvůj osud. Zůstaneš stát na místě, budeš dělat pořád stejné chyby, snít pořád stejné sny a nikdy se nikam nepohneš. Usiluj o růst!


Uveřejněno:  16.12.2017 | 1:01
Slovo pro každý den na:  15.12.2017

Oblékni si nové šaty

„… oblékněte se do nového člověka…“ Efezským 4:24, B21

Když se v soukromí bavíš myšlenkami s nevhodným obsahem, můžeš být v pokušení si namlouvat, že ti to nemůže nijak uškodit. Ale jsi na omylu, nadělá to více škody, než si myslíš! Stáváš se tím, čím se zabýváš. Bible říká: „… odhoďte … to staré já … a oblékněte se do nového člověka…“ (Efezským 4:22–24, B21). Možná si bojíš přiznat, že stále někde máš některý z těch „starých svršků“ (postojů, zábavy nebo zvyklostí), ale pravdou je, že nové šaty se dost těžko přes ty staré oblékají. Navíc, staré šaty přece neskladujeme, ani nenecháváme ležet, aby nám překážely. Zbavujeme se jich, ne? Proto: „… odhoďte … to staré já, které je … plné klamných tužeb … oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu … Odhoďme tedy lež a každý ‚říkejme jeden druhému pravdu‘ … zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá … užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha … Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:22–32, B21).
Dnešní slovo pro tebe zní – je čas vyhodit staré svršky a obléknout si nové šaty.


Uveřejněno:  15.12.2017 | 1:01
Slovo pro každý den na:  14.12.2017

Nenech se tak snadno vyvést z míry

„Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon; nic jim není překážkou.“        Žalm 119:165, ČSP

Necháš se snadno vyvést z míry? Dokonce i maličkostí? Zkus věnovat více času modlitbě a čtení Bible.
Jednou se v novinách se objevil následující článek: „Moje místo v církvi mi zasedla paní. Moc hezká paní … ve skutečnosti dobrá přítelkyně. Nevadí, můžu si sednout kamkoli jinam. Moje místo je vpravo, hned jak se vejde do kostela. Člověk si tam může položit ruku na opěradlo … Je to dobré místo, nikdy bych kvůli němu nevyvolávala spory … nechovám k nikomu dlouho zášť. Vlastně to budou tři měsíce, co mi ho obsadila. Opravdu nevím proč! Nic jsem jí neudělala … nikdy jsem její místo nezasedla … Asi budu muset chodit o hodinu dřív, abych mohla sedět na svém místě … Jistě mi ho obsadila, protože to je jedno z nejlepších míst ve sboru. Neměla to dělat … přece nebudu chodit do církve o dvě hodiny dřív, abych získala to, na co mám právo. Takovými lidmi začíná sociální nespravedlnost – neurvalci, kteří zabírají místa druhým. Takhle se zasévají semínka revoluce. Obyčejný člověk může přece postát. Kam to všechno spěje? Dokud se někdo nevzbouří, nikdo vás nebere na vědomí a ničí sedadla nebudou v bezpečí. Lidé si budou sedat, kam budou chtít, a příště vám dokonce obsadí místo na parkovišti. Řád světa se hroutí!“
Je to úsměvné, že? Ale je až s podivem, jak rychle nás vyvede z míry, když někdo naruší naše zvyklosti. Víte, proč je křesťanský život popsán jako „nebeské povolání“ (viz Filipským 3:14, B21)? Protože to znamená myslet více na druhé a na to, jak jim sloužit, než myslet na sebe a sloužit svému egu.


Uveřejněno:  14.12.2017 | 1:01
Slovo pro každý den na:  13.12.2017

Chuť na Boží slovo

„Slovo Boží … proniká až na rozhraní duše a ducha…“ Židům 4:12

Když čteš Bibli, Bůh ti dá pro tvůj život takovou sílu a vedení, které prostě jinde nenajdeš. Elífaz řekl patriarchovi Jóbovi: „On udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví“ (Jób 5:18, B21). Přesně to Bůh činí, když čteš Písmo, protože: „Slovo Boží … proniká až na rozhraní duše a ducha…“ (Židům 4:12). Druzí tě vnímají jen podle toho, co vidí, že děláš; ale když jsi sám s Bohem a otevíráš Písmo, odhaluje ti podstatu, kým skutečně jsi. Vynáší na povrch dlouhotrvající a neřešené problémy a pomáhá ti vypořádat se s nimi. Konfrontuje tě s tvými zlozvyky a ukazuje, jak je překonat. Odhaluje tvé sobecké postoje i nelásku a dává ti šanci činit pokání a změnit své cesty.
Jeden starý kvaker (člen Náboženské společnosti přátel) říkával: „Hřích tě bude odpuzovat od Bible a tvoje Bible tě bude chránit před hříchem.“ Možná namítneš, že ráno tě čeká fůra povinností, nemáš čas na čtení Bible. Tak ji čti večer, až přijdeš domů z práce! To možná zase řekneš, že když se večer vracíš z práce, jsi tak unavený, že se už nemůžeš na nic soustředit! Pak ovšem musíš změnit své priority. Pokud jsi schopen trávit hodiny u televize, určitě přijdeš na to, jak vyšetřit nějakou tu chvilku na pravidelné čtení Bible. Pravdou je, že čas si děláme především na to, co chceme, čeho si ceníme a co milujeme. Požádej Boha, aby ti dal větší chuť na jeho slovo. Pak začni číst Bibli a sleduj, jak tvoje chuť na ni poroste!


Uveřejněno:  13.12.2017 | 1:01
Slovo pro každý den na:  12.12.2017

Změň své myšlení

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.“ Filipským 4:8, B21

Abys změnil svůj život, musíš nejprve změnit svoje myšlení. A to není snadné, když máš zajetý určitý životní styl. Pastor a...
Uveřejněno:  12.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  11.12.2017

Přestaň být malověrný

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Bible říká: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11:6). Nezapojuj se do ničeho, co nebude vyžadovat použití tvé víry. Klíčem k životn...
Uveřejněno:  11.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  10.12.2017

Přátelství (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Bezpečnější jsou rány od přítele…“ Přísloví 27:6, B21

„Lepidlo přátelství“, které dokáže trvale někoho spojit, se nazývá upřímnost a věrnost. Bible říká: „Bezpečnější jsou rány od přítele než ...
Uveřejněno:  10.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  9.12.2017

Přátelství (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.“        Přísloví 13:20, B21

Následující příběh vypráví o farmáři, který bojoval s hejnem vran, které niči...
Uveřejněno:  9.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  8.12.2017

Přátelství (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… kdo však miluje, přilne víc než bratr.“ Přísloví 18:24

Chceš-li mít dobrého přítele, musíš se nejprve pokusit dobrým přítelem sám být. Neznámý básník napsal: „Vyšel jsem, abych našel kamaráda, ale nemo...
Uveřejněno:  8.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  7.12.2017

Přátelství (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Přátelit se s kdekým je ke škodě…“ Přísloví 18:24

Až na výjimky spočívá tvůj životní úspěch na schopnosti navazovat a udržovat vztahy s těmi správnými lidmi. Podle zprávy Americké manažerské asociace panov...
Uveřejněno:  7.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  6.12.2017

Když čekáš na Boha

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Na Hospodina jsem čekal toužebně … uslyšel můj křik.“ Žalm 40:2, B21

Cokoliv, co je poctivě zbudováno, budovalo se pomalu a pečlivě. Netrpělivost je známkou nezralosti. Děti neumějí na nic čekat. Snaž se pochopit ...
Uveřejněno:  6.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  5.12.2017

Bůh nad tebou jásá, tak jásej také!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… zajásá nad tebou samou radostí.“ Sofonjáš 3:17, B21

Někteří z nás mají tak malé sebevědomí, že raději zůstanou ve špatném vztahu než v žádném. Mít kolem sebe lidi však ještě neznamená, že se nebudeš c...
Uveřejněno:  5.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  4.12.2017

Přestaň si dělat starosti

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Všechnu svou starost vložte na něj…“ 1. Petrova 5:7

Spisovatel John Mason napsal: „Nikdy jsem něměl pokoje, dokud nebylo všechno uděláno; podléhal jsem úzkostlivosti a neklidu, byl nervózní, nespokojený a nevrlý ...
Uveřejněno:  4.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  3.12.2017

S nepřítelem jednej laskavě

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu…“ Přísloví 25:22

Nestačí jednoduše ponechat své nepřátele svému osudu; musíš jim projevit Boží lásku. „Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízn...
Uveřejněno:  3.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  2.12.2017

Pozorně naslouchej a nepřerušuj!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu…“        Ezechiel 40:4, B21

Když někdo přijde, začne se svěřovat a hledat u tebe útočiště, můž...
Uveřejněno:  2.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  1.12.2017

Odřezávání a prořezávání

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… aby nesla hojnější ovoce.“ Jan 15:2

Ježíš řekl: „Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (Jan 15:2). Všimni si dvou věcí:
1) B...
Uveřejněno:  1.12.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  30.11.2017

Bůh je skutečný!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?“ Žalm 27:1

Jakou naději či pomoc mají ateista (bezbožný člověk) nebo agnostik (ten, který věří, že existence jakéhokoliv boha se nedá potvrdit ani vyvrátit)? ...
Uveřejněno:  30.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  29.11.2017

Můžeš se změnit

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„My jsme hlína a ty hrnčíř …“ Izajáš 64:7, ČSP

Díval ses někdy, jak se hrouda hlíny přetváří v něco krásného? Hlína se sama změnit nemůže. Taková moc je v rukou hrnčíře. Izajáš řekl: „My jsme hlína...
Uveřejněno:  29.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  28.11.2017

Buď zapálený, aktivní a vytrvalý!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ Jakub 1:22

Když Nehemjáš poprvé spatřil zříceniny Jeruzaléma, zaplakal. Poté si vyhrnul rukávy a pustil se do práce. Navzdory ohromující nepřízni a ne...
Uveřejněno:  28.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  27.11.2017

Modlitba za pokoj

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Člověka … chráníš dokonalým pokojem…“ Izajáš 26:3, B21

Zde je modlitba za pokoj: „Pane, tvé Písmo říká: ‚Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe‘ (Izajáš 2...
Uveřejněno:  27.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  26.11.2017

Nauč se být spokojený

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.“ Filipským 4:11

Nespokojenost je past, která tě může chytit a připravit o radost a naplnění. Právě proto Bible říká, že se musíš učit být spokojený za jakýchkoliv...
Uveřejněno:  26.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  25.11.2017

Rozuměj roli satana (5)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Satan si vyžádal, aby vás směl zkoušet…“ Lukáš 22:31, přel. z angl.

Lukáš napsal: „Ježíš řekl: ‚Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl zkoušet jako rolník, když odděluje pšeničná zrna od p...
Uveřejněno:  25.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  24.11.2017

Rozuměj roli satana (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vydejte toho člověka satanu…“ 1. Korintským 5:5

Satanův útok může být voláním, aby ses probudil. Víš, že když odmítáš uznat svůj hřích a činit pokání, ochranná hradba kolem tebe je porušena a satan ...
Uveřejněno:  24.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  23.11.2017

Rozuměj roli satana (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… neštěstí, které na něho Hospodin přivedl.“ Jób 42:11, ČSP

Satanův útok může posílit tvou víru. Ďábel se odvážil zpochybnit pevnost Jóbovy víry, proto mu Bůh dal svolení, aby Jóba vyzkoušel. „Hospodin na ...
Uveřejněno:  23.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  22.11.2017

Rozuměj roli satana (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… posel satanův, který mne sráží…“ 2. Korintským 12:7

Satanův útok tě může přivést blíže k Bohu. To se přesně stalo v Pavlově životě. Zamysli se nad jeho životopisem – osobní audience u vzkříšeného...
Uveřejněno:  22.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  21.11.2017

Rozuměj roli satana (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… (Boží Duch) ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4

Satan je padlý anděl, jemuž nestačilo uctívat Boha; chtěl obsadit jeho trůn. Andělé, stejně jako lidé, byli stvořeni, ab...
Uveřejněno:  21.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  20.11.2017

Musíš vědět, kdo jsi v Kristu

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… jsi můj .“ Izajáš 43:1

Někdy slýcháme o lidech, kteří byli propuštěni z vězení poté, co si odseděli trest za zločin, který nespáchali. Šlo o případ chybné identifikace. Identifikovat někoho znamená dokázat...
Uveřejněno:  20.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  19.11.2017

Nezávislost na uznání od lidí

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… abychom se líbili ne lidem, ale Bohu…“ 1. Tesalonickým 2:4

Je obrovský rozdíl mezi jednáním, jímž se snažíš získat uznání od lidí, a svobodou, kdy sloužíš jejich potřebám, protože víš, že už máš u...
Uveřejněno:  19.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  18.11.2017

Snaž se odpouštět a zapomínat

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… odpouštějte, co proti druhým máte…“ Marek 11:25

Bez ohledu na to, jak moc se dva lidé navzájem milují, nezbytně mezi nimi vznikají konflikty, které vyžadují vzájemné projevování si milosti a odpuštění.Uveřejněno:  18.11.2017 | 1:01


Slovo pro každý den na:  17.11.2017

Jsi v těžké situaci?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec…“    1. Korintským 9:25

Když prožíváš duchovní napětí, roste tvá víra v Boha. Když jsi v duševním ...
Uveřejněno:  17.11.2017 | 1:01