Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  21.9.2018

Jairus (4)

„… zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“        2. Timoteovi 1:10, B21
Není žádným překvapením, že Bůh ve svém srdci soucítí se zraněnými rodiči. Koneckonců, Bůh sám je také Otcem. Jsou snad nějaké rodičovské emoce, které by neznal? Jsi odloučen od svého dítěte? To byl i Bůh. Zachází někdo s tvým dítětem špatně? Jeho dítě zesměšňovali a šikanovali. Zrazuje někdo tvoje dítě? Boží Syn byl obviněn na základě falešného svědectví a zrazen chamtivým následovníkem. Jsi nucen dívat se, jak tvé dítě trpí? Bůh viděl svého Syna trpět na kříži. Chtěl bys své dítě ušetřit všech možných zranění světa? Bůh to mohl udělat. Ale pro svou velkou lásku k nám: „Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní?“ (Římanům 8:32, B21).
Všimni si slova „všechno“. Není nic, co by Bůh nebyl schopen učinit v reakci na modlitbu! Možná ses modlil, ale tvoje dítě přesto zemřelo. Žádná bolest se nevyrovná bolesti při ztrátě dítěte. Možná sis říkal: „Ježíš vzkřísil Jairovo dítě, proč nezachránil i to moje?“ Bůh tvé otázce dobře rozumí. On také pohřbil své dítě. A smrt nenávidí více než ty. Proto je psáno: „… zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost“ (2. Timoteovi 1:10, B21).
Pro ty, kdo důvěřují Kristu, není smrt ničím jiným než přechodem do nebe. Tvoje dítě možná dnes není ve tvém náručí, je ale v bezpečné náruči Boží. Po ztrátě syna, který zemřel po porodu, hleděl David s nadějí do budoucnosti a řekl: „Já půjdu za ním…“ (2. Samuelova 12:23, B21). Ať je to i tvou nadějí.


Uveřejněno:  21.9.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  20.9.2018

Jairus (3)

„Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala … Její rodiče byli ohromeni…“        Lukáš 8:55-56, B21

Můžeš pro své děti dělat první poslední, a přesto se můžeš dostat do Jairovy situace. Můžeš je milovat, chránit a modlit se za ně, přesto se ale najednou můžeš ocitnout na noční pohotovosti nebo v neděli sedět v návštěvním pokoji léčebné rehabilitační kliniky pro narkomany. V takové chvíli budeš muset volit mezi dvěma postoji – zoufalstvím a vírou. Kdo by tenkrát mohl Jairovi vyčítat, kdyby to vzdal? Když odcházel za Ježíšem, jeho dcera byla sice v kritickém stavu, ale stále žila. Teprve při rozhovoru s Ježíšem mu byla doručena zpráva: „Tvá dcera umřela“ (Lukáš 8:49, B21). V tom okamžiku Ježíš na Jaira pohlédl a řekl: „Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna“ (Lukáš 8:50, B21). Ať už Ježíš zastavil postup nemoci toho dítěte, nebo ho vzkřísil z mrtvých, stal se odpovědí na Jairův problém. A on je odpovědí i na tvůj rodinný problém.
Všimni si dvou věcí, které Ježíš učinil:
1) Odmítl ty, kteří truchlili, ale neměli žádnou víru (viz Lukáš 8:51). Buď opatrný na to, koho pouštíš do svého soukromí, zejména v období krize.
2) Spojil rodiče ve víře. „Když pak vcházel do toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů děvčátka“ (Lukáš 8:51, B21). Dál je psáno: „On ji ale vzal za ruku a zvolal: ‚Děvčátko, vstaň!‘ Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala … Její rodiče byli ohromeni…“ (Lukáš 8:54-56, B21). Když se modlíš a vkládáš svou víru v Krista, Pán může ve tvé rodině udělat věci, které tě ohromí!


Uveřejněno:  20.9.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  19.9.2018

Jairus (2)

„… své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí…“ Pláč 2:19, B21

Příběh o Jairovi je příběhem rodičovské úzkosti a pomoci všudypřítomného Spasitele. Bible říká: „… své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí…“ (Pláč 2:19, B21). To je přesně to, co můžeš jako rodič dělat. Můžeš být věrným obhájcem a věrným přímluvcem svých dětí. Můžeš před Ježíše přinášet své rodičovské obavy. Ve skutečnosti je to tak, že jestli to neuděláš, může se stát, že své obavy přeneseš na své děti. Strach proměňuje některé rodiče ve vězeňské dozorce, kteří dítě každou minutu sledují a kontrolují, s kým se stýká. Brzdí jeho růst a přenášejí na něj svou nedůvěru. Rodina, která nedovolí dítěti někde svobodně vydechnout, ho dusí.
Strach ale také může stvořit liberální rodiče. Takoví rodiče ze strachu, aby se dítě necítilo příliš spoutané nebo omezené, sníží všechny hranice. Při svém rozmazlování a nízkých nárocích si neuvědomují, že projevem skutečné lásky je přiměřená discplína.
Liberální nebo úzkostliví rodiče – jak se vyhnout těmto extrémům? Modlit se! Ježíš o rodičovství mluvil málo, ale jeho činy jasně mluví o modlitbě. Pokaždé, když se rodič modlí, Kristus reaguje. Velkým poselstvím Jairova příběhu je: Když se tvé dítě ocitne v krizi, obrať se na Ježíše. Nečekej však až na krizi. Žehnej dětem každý den, když je posíláš do školy, přikrývej je modlitbou, když je ukládáš ke spánku. Když si nevědí rady s domácím úkolem, modli se s nimi za to. Především se ale modli, aby tvoje děti našly hluboký smysl života v tomto světě i v tom příštím nebeském.


Uveřejněno:  19.9.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  18.9.2018

Jairus (1)

„… přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám…“        Lukáš 8:41, B21

Jairus měl společenské postavení srovnatelné se starostou nebo biskupem. Když ti ale vážně onemocní dítě, ani sebevyšší postavení ti nepomůže. Jairus nebyl jediným rodičem, který utíkal za Ježíšem, když na dveře jeho domova zaklepaly problémy. Byla to i jedna kananejská matka, která přiběhla s pláčem: „Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Má dcera je hrozně posedlá ďáblem“ (Matouš 15:22, B21). Také otec démony trápeného chlapce přišel žádat o pomoc učedníky. Když ti mu nepomohli, obrátil se na Ježíše a v slzách vyznával: „Věřím, pomoz mé nedověře“ (Marek 9:24).
Ve všech těchto případech Ježíš jednal. Nikdy nikoho neodmítl. Ani od tebe se neodvrátí! Konec konců, tvoje děti byly nejprve jeho dětmi. Žalmista řekl: „Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna“ (Žalm 127:3). Hned za darem spasení jsou tvé děti tím „nejlepším Božím darem“. Ačkoliv jsou tvoje, pořád patří jemu. A co mu patří, to chrání a zajišťuje. Možná porušily všechny Boží zákony a zlomily ti srdce jako marnotratný syn. Tvé modlitby ale dají Bohu pozvání a otevřou mu dveře, aby znovu vstoupil do jejich života. Otcova láska, která přivedla martnotratného syna zpět domů, přivede zpátky i tvé zbloudilé dítě.
Ježíš dnes k tobě promlouvá slovy, kterými mluvil k Jairovi: „Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna“ (Lukáš 8:50, B21).


Uveřejněno:  18.9.2018 | 2:01
Slovo pro každý den na:  17.9.2018

Modlitba za rozpoznání Boží vůle

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Tvé oči mě viděly v zárodku…“ Žalm 139:16

Žalmista napsal: „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, kte...
Uveřejněno:  17.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  16.9.2018

Tvá skrýše

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš!“        Žalm 32:7, B21

Už jsi někdy snil o tom, že bys nejraději utekl od všeho toho stresu světa ...
Uveřejněno:  16.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  15.9.2018

Vyhni se „bezvětří“ v manželství

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… spatřil Izáka, jak se laská se svou ženou Rebekou.“ 1. Mojžíšova 26:8

V dobách, kdy dřevěné lodě byly závislé na větru, který je poháněl, námořníky znepokojovalo mnoho věcí: piráti, bouře nebo nemoci. Nej...
Uveřejněno:  15.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  14.9.2018

Tvůj nezdar ti pomůže ke zdaru

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!“        1. Korintským 15:57, B21

To, co vypadá jako nezdar, je často přípravou ke zdaru! Nic to nemůže ilus...
Uveřejněno:  14.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  13.9.2018

Co dělat, aby ti naslouchali (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo…“        1. Mojžíšova 39:3, B21

Druhou vlastností, kterou potřebuješ, aby ti lidé naslouchali, je úspěšnost. ...
Uveřejněno:  13.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  12.9.2018

Co dělat, aby ti naslouchali (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A velký zástup mu rád naslouchal.“ Marek 12:37, ČSP

V Bibli je na jednom místě o Ježíši řečeno: „A velký zástup mu rád naslouchal“ (Marek 12:37, ČSP). Proč? Protože jeho slova byla podložena těmito třemi důle...
Uveřejněno:  12.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  11.9.2018

Uč se spolupracovat s druhými

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… abyste všichni byli svorni a … dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“        1. Korintským 1:10

Jedna legenda vypráví o hejnu křepelek. Ptáci by si spokojeně žili, n...
Uveřejněno:  11.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  10.9.2018

Připoj se ke Kristově vítězné církvi! (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření.“ 2. Korintským 5:17

Nic v historii se nedá srovnat s tím, co vykonali křesťanští misionáři. Před více než sto lety se začala v londýnských novinách šířit kritika misií a misi...
Uveřejněno:  10.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  9.9.2018

Připoj se ke Kristově vítězné církvi! (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… abys ho přijal … ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr.“    Filemonovi 1:15-16, B21

Co bylo tím, co nakonec způsobilo konec otroctví? Evangelium Ježíše K...
Uveřejněno:  9.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  8.9.2018

Připoj se ke Kristově vítězné církvi! (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… a na této skále zbuduji svou církev…“ Matouš 16:18

Křesťanská církev je dvakrát větší než její nejbližší protivník. Její možnosti jsou tudíž ohromné.
Představ si, že se dnes ve tvém městě se obj...
Uveřejněno:  8.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  7.9.2018

Jak jednat s těmi, kdo ti ublížili

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro…“ 1. Mojžíšova 50:20

Když bylo Josefovi sedmnáct let, bratři ho prodali do otroctví. Ve třiceti ho faraón ustanovil vládcem Egypta. Během těch třinácti l...
Uveřejněno:  7.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  6.9.2018

Dárek místo omluvy

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jsou darem … pro zajištění tvého přátelství.“ 1. Mojžíšova 33:8, přel. z angl.

Je tu něco, co musíš vědět, aby ses mohl pohnout z místa. Člověk, který ti ublížil, ti nikdy nemůže nabídnout omluvu způsobem...
Uveřejněno:  6.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  5.9.2018

Mravenci (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal.“ Jan 17:4, B21

Mravenec umírá doslova při díle. Aby bylo jasno, Bible nepropaguje workholismus, který je zdraví škodlivý a rozvrací rodiny. Příliš mnoho manželství, které...
Uveřejněno:  5.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  4.9.2018

Mravenci (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství.“ Přísloví 10:4, B21

Mravenec, který kusadly odstřihne a nese zlomek listu, drží ve svých kusadlech až padesátinásobek své vlastní váhy a je schop...
Uveřejněno:  4.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  3.9.2018

Mravenci (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Každá námaha přinese prospěch…“ Přísloví 14:23, ČSP

Mravenec svou práci nikdy nepovažuje za podřadnou nebo pod svou úroveň. Ať přinese do mraveniště kousek hlíny nebo drobeček chleba, radostně se znovu vydává...
Uveřejněno:  3.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  2.9.2018

Mravenci (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jdi k mravenci … dívej se, jak žije, ať zmoudříš.“ Přísloví 6:6

Bible nás vybízí: „Jdi k mravenci … dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokr...
Uveřejněno:  2.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  1.9.2018

Buď činitelem pokoje

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Blaze těm, kdo působí pokoj…“ Matouš 5:9

Když máš rád pokoj, většinou to znamená, že hledáš především vlastní zájmy. Pokud však jsi tím, kdo pokoj působí, dostáváš se na úroveň pomoci druhým.
Pů...
Uveřejněno:  1.9.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  31.8.2018

Kroky k úspěchu

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodin činí krok muže pevným…“ Žalm 37:23

Chceš-li v životě uspět, potřebuješ k tomu tyto čtyři věci:
1) Morálku. Jak velký kompromis jsi ochoten udělat, aby ses dostal tam, kam chceš? Nemůžeš se snažit...
Uveřejněno:  31.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  30.8.2018

Čtrnáct otázek týkajících se tvého úkolu

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… proto jsem přišel na svět…“ Jan 18:37

Když víš, jaký životní úkol ti Bůh dal a že on sám je na tvé straně, stáváš se prakticky nezadržitelným. Budeš dělat chyby? Jistě, ale Bůh tě natolik miluje, že t...
Uveřejněno:  30.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  29.8.2018

Nepochybuj o Bibli

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Víra je … ze slyšení…“ Římanům 10:17, ČSP

Můžeš pochybovat o svých vlastních schopnostech, ale nikdy nepochybuj o schopnostech Božích, o jeho zaslíbeních a jeho ochotě je splnit. Žalmista napsal: „R...
Uveřejněno:  29.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  28.8.2018

Co je tvým bodcem?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… Šamgar … Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka. Tak i on vysvobodil Izraele.“    Soudců 3:31

Izraelci neposlouchali Boha, a proto skončili jako otroci Pelištejců, kteří je o...
Uveřejněno:  28.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  27.8.2018

Věrnost, nikoliv povýšenost

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (za tu výsadu).“    Koloským 3:17

Pokud jde o službu Bohu a druhým lidem, zaměř se na to, abys byl v...
Uveřejněno:  27.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  26.8.2018

Výhody přátelství (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Osamělým dává Bůh rodinu…“ Žalm 68:7, B21

Nedávno rozvedená žena se přestěhovala do města, kde nikoho neznala. Když se konečně odhodlala navštívit církev, modlila se: „Pane, pomoz mi začlenit se. Obklop mě př...
Uveřejněno:  26.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  25.8.2018

Výhody přátelství (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… některý přítel přilnul víc než bratr.“ Přísloví 18:24, ČSP

Bible říká: „Přátelé přicházejí a odcházejí, pravý přítel při tobě zůstane“ (Přísloví 18:24, přel. z angl.). Skutečným přátelům z...
Uveřejněno:  25.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  24.8.2018

Tvůj osobní zaopatřovatel

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Prostíráš mi stůl…“ Žalm 23:5

Žalmista napsal: „Hospodin je můj pastýř…“ (Žalm 23:1). Tím dával najevo, že má s Bohem velice osobní, přímo jedinečný vztah. Bůh dal každému z nás jedinečnou osobnost, ob...
Uveřejněno:  24.8.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  23.8.2018

Važ si Božího slova (5)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Jan 13:17

Čtení, přijímání, zkoumání, pamatování si Božího slova a rozjímání nad ním je důležité, ale musíme na Slovo také reagovat a jednat podle něj (v...
Uveřejněno:  23.8.2018 | 2:01