Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  19.3.2018

Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (3)

„… vaším králem je Hospodin, váš Bůh.“ 1. Samuelova 12:12

Třetí rozdíl – motivy. Samson svými činy a způsobem života opakovaně znevažoval Hospodina, protože na Boží čest nebral ohled. Jakým opakem byl Samuel! Když chtěl Izrael krále, aby byl jako všechny okolní národy, zlomilo mu to srdce. Řekl lidu: „… vaším králem je Hospodin, váš Bůh“ (1. Samuelova 12:12). Jeho nejvyšší prioritou bylo ctít Boha.
A to je poučení zejména pro služebníky. Pokaždé, když někdo vstupuje za kazatelnu, musí zkoumat své srdce a ptát se na své motivy: „Je mým cílem, aby Bůh vypadal dobře, nebo abych vypadal dobře já?“ A odpovědět si na to je někdy těžké. Bible totiž říká: „Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy“ (1. Samuelova 2:3). Pravda je taková, že bez vnitřní síly Božího Ducha nikdo z nás nemá to, co tato práce vyžaduje, a na to nesmíme nikdy zapomínat.
Tragédii Samsonova konce popisují tato dvě místa z Písma: „Procitl ze spánku a pomyslil si: ‚Dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta setřesu.‘ Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil“ (Soudců 16:20). „A když byli v nejlepším, řekli: ‚Zavolejte Samsona, ať je zábava!‘ Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil“ (Soudců 16:25, B21). Všimni si slova „bavil“. Bez Boží milosti a moci jsme všichni v nejlepším případě jen baviči. Takže zůstaň pokorným a snaž se jen vyvyšovat Hospodina.


Uveřejněno:  19.3.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  18.3.2018

Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (2)

„Vezmi pro mne tuto, protože to je v mých očích ta pravá!“ Soudců 14:3

Druhý rozdíl – vztahy. „… otec s matkou mu bránili: ‚Což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance?‘ Samson však svému otci odpověděl: ‚Vezmi pro mne tuto, protože to je v mých očích ta pravá!‘“ (Soudců 14:3). Pokud šlo o vztahy, Samson se řídil nejnižšími pudy, místo principy Božího slova. A draze za to zaplatil. V Písmu třikrát čteme: „Samson sestoupil…“ Sestoupil do Timnaty (viz Soudců 14:1) a oženil se s nesprávnou ženou. Sestoupil do Gazy (viz Soudců 16:1, přel. z angl.) a strávil noc s nevěstkou. Sestoupil do údolí Sorék (viz Soudců 16:4, přel. z angl.) a skončil v klíně Delíly – ztratil svou sílu, svobodu, reputaci, pomazání i život.
Naproti tomu Samuel povstal proto, aby očistil bohoslužbu. Velekněz Élí měl dva syny, kteří se jmenovali Chofní a Pinchas. Vysvětil je na kněze, oni však přijímali úplatky za přikrývání hříchu a bezostyšně se stýkali s nevěstkami.
Máme zde poučení pro každé vykoupené Boží dítě: „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími!“ (2. Korintským 6:14). Je Bůh zaujatý nebo nemilující? Ne, on nás chrání! Když se „zapřáhneš do jha“ s někým, kdo nesdílí tvou víru, hodnoty, cíle a priority, skončíš přetahováním, kde každý potáhnete jiným směrem. Když nastanou problémy, a ony určitě nastanou, potřebuješ mít po boku někoho, kdo se pro řešení obrací ke stejnému zdroji jako ty – k Bohu.


Uveřejněno:  18.3.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  17.3.2018

Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (1)

„Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o … Samsonovi … Samuelovi…“     Židům 11:32

Samson a Samuel jsou zmíněni na stejném místě v Písmu, jsou ale mezi nimi velké rozdíly. Nechápeš, proč by tě to mělo zajímat? Protože jako křesťan máš s nimi mnoho podobného. Oba měli zázračné narození, takže jsou obrazem těch, kteří se znovuzrodili a byli povoláni sloužit Bohu. Pavel napsal: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám … A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1. Korintským 10:11-12).
První rozdíl – peníze. Samson byl chamtivý a manipulativní, kdežto Samuel si počínal bezúhonně. Jednou se Samson vsadil s třiceti pelištejskými knížaty, že neuhodnou jeho hádanku: „Jestli mi ji však nebudete moci rozluštit, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty“ (Soudců 14:13). Slušný šatník, ne? Samson kladl důraz na „vy mi dáte“. Je příkladem křesťanských podnikatelů, kteří diskreditují Krista neetickým jednáním, a služebníků, kteří překrucují Písmo a uchylují se k citovým manipulacím kvůli finančnímu zisku. Svět nás sleduje! Proto dbejme na napomenutí Písma: „Zařizujte vše tak, aby všichni lidé viděli, že jednáte poctivě“ (Římanům 12:17, přel. z angl.).
Samuel byl úplně jiný. Po čtyřiceti letech jeho příkladného vůdcovství mu lidé vzdali hold: „Nevydíral jsi nás a nekřivdil jsi nám…“ (1. Samuelova 12:4). Pokud tohle o tobě mohou lidé říct, počínal sis správně! Ježíš řekl: „… kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Matouš 6:21). Ukazatelem stavu tvého srdce je, jak nakládáš s penězi.


Uveřejněno:  17.3.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  16.3.2018

Začni si psát deník své duchovní cesty

„… Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář…“     2. Mojžíšova 24:4

Jedním z tajemství Mojžíšova velkého životního úspěchu bylo to, že denně trávil čas s Bohem a zapisoval si, co mu Bůh řekl. A ty bys měl dělat totéž, protože:
1) Psaní ujasňuje tvé myšlenky.
2) Zápisem získáš trvalý záznam, k němuž se můžeš vracet.
3) Zapsané poznámky ti umožňují měřit tvůj pokrok.
Vzpomínat můžeme jenom na to, co si pamatujeme. Jedním z nejznámějších amerických misionářů byl Jim Elliot, který se v roce 1956 stal v Ekvádoru mučedníkem pro Krista. Elliot si vedl duchovní deník, který nabízí zajímavé čtení: „Můj zbožný způsob každodenního čtení byl přerušen. Nikdy jsem ho neobnovil. Modlit se sám bylo těžké. Teď je příliš těžké i vstát ráno z postele. Už jsem v té věci učinil různá rozhodnutí, ale nedodržel jsem je.“
Takové záznamy se stávají zrcadlem, které odráží tvůj skutečný duchovní stav. Na duchovní stav se snadno zapomíná, pokud ti den co den nehledí do tváře. Elliot, stejně jako my všichni, bojoval s duchovní kázní. Na rozdíl od nás si ale své duchovní porážky i svá duchovní vítězství zaznamenával. Takový deník tě nutí přemýšlet o skutečném stavu tvého srdce, připomíná ti tvůj pokrok, pomáhá znovu získat ztracenou energii, odmítnout zlozvyky, posilovat dobré návyky a dosáhnout duchovní cíle. Znáš snad nějaký jiný způsob, který nabízí takové výhody? Ne? Pak si ještě dnes začni psát deník své duchovní cesty.


Uveřejněno:  16.3.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  15.3.2018

Dávej Bohu své prvotiny

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Cti Hospodina … prvotinami z celé své úrody!“ Přísloví 3:9

Šalomoun napsal: „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě“ (Přís...
Uveřejněno:  15.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  14.3.2018

Hodnota pracovitosti

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… pilné jejich ruka obohatí.“ Přísloví 10:4

Anglický výraz pro píli znamená „řezat“ nebo „ostřit“. Popisuje pracovníka, který je bystrý, rozhodný a horlivý – chce pracovat, něco dokázat a přinášet...
Uveřejněno:  14.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  13.3.2018

Boží definice bohatství

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodinovo požehnání (opravdově) obohacuje a námaha k němu nic nepřidá (ani sebevětší dřina).“    Přísloví 10:22, ČSP

Když se slavný vydavatel William Randolph Hearst dočetl o jistém obrazu, za...
Uveřejněno:  13.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  12.3.2018

Nedávej lidem nálepky – miluj je

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“        2. Korintským 5:16

Pokud máš tendenci se přátelit jen s lidmi „své krevní skupiny“, zamysli se nad verš...
Uveřejněno:  12.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  11.3.2018

Přestaň dělat věci, které nefungují

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“     Koloským 3:16

Jeden příběh vypráví o manželích, kteří se rozhodli jít spolu lovit kachny. Slyšeli, že ...
Uveřejněno:  11.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  10.3.2018

Bůh tě chce osvobodit

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ Jan 8:36

Když se staneš válečným zajatcem, má nepřítel pod kontrolou každé tvé hnutí a určuje, jaký bude každý den tvého života.
Jsi zajatý nepřítelem?...
Uveřejněno:  10.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  9.3.2018

Stále se proměňuj!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce…“ Židům 11:34, ČSP

Slovo metamorfóza znamená proměna z jedné podoby v jinou. V jedenácté kapitole listu Židům najdeme slavné lidi jako Mojžíše a Davida. M...
Uveřejněno:  9.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  8.3.2018

Návštěvníci a obyvatelé

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ Jan 15:4

Udělat dobrý čaj je umění. Můžeš namočit sáček s čajem do horké vody, zahýbat jím nahoru dolů a vyndat ho. Nebo ho tam můžeš nechat pořádně ponořit a potom si naplno...
Uveřejněno:  8.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  7.3.2018

Přibliž se k Bohu

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Takoví lidé by neměli očekávat, že od Pána něco dostanou: dělí svou oddanost mezi Boha a svět.“    Jakub 1:7-8, přel. z angl.

Planeta Merkur je horká, kdežto Pluto je chladný. To proto, že Merkur je ...
Uveřejněno:  7.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  6.3.2018

Klíče ke studiu Bible (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A tak každý, kdo slyší tato má slova…“ Matouš 7:24

Některé výrobky nesou štítek s nápisem: „Pozor! Zdraví nebezpečné.“ Některé způsoby studia Bible ti mohou opravdu ublížit, místo aby ti pomohly. Bible ...
Uveřejněno:  6.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  5.3.2018

Klíče ke studiu Bible (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.“ Žalm 119:18

Zde je několik užitečných klíčů, které ti pomohou, abys ze svého studia Bible vytěžil co nejvíce:
1) Klaď otázky. Čím více otázek polo...
Uveřejněno:  5.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  4.3.2018

Klíče ke studiu Bible (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… přikázání tvé má nekonečný prostor.“ Žalm 119:96

Žalmista napsal: „Vidím, že vše dokonalé má své hranice – ve tvém přikázání je však svoboda bez konce!“ (Žalm 119:96, B21). Co to znamená? Znamen...
Uveřejněno:  4.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  3.3.2018

Buď Šamgarem (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Šamgar … zachránil Izrael.“ Soudců 3:31, B21

Kdyby měl Šamgar na mysli, že proti němu stojí šest set Filištínů, asi by to vzdal, než by vůbec začal. Zkus se na to podívat takhle – satan se tě bude snažit odr...
Uveřejněno:  3.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  2.3.2018

Buď Šamgarem (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Za dnů Šamgara…“ Soudů 5:6, B21

Než Šamgar pozvedl svůj bodec, aby skolil šest set Filištínů, stál před rozhodnutím – začít znamená bojovat. A to je klíčem k tvému vysvobození; určitě to nebude vysvoboze...
Uveřejněno:  2.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  1.3.2018

Buď Šamgarem (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… Šamgar … pobil šest set Filištínů volským bodcem.“ Soudců 3:31, B21

Jméno Šamgar je v Písmu zmíněno pouze dvakrát. Šamgarův příběh zabírá několik řádek a pouhé dva verše (viz Soudců 3:31 a 5:6). Jeho ...
Uveřejněno:  1.3.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  28.2.2018

Nést ovoce a sdílet ovoce

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A tak je poznáte po jejich ovoci.“ Matouš 7:20

Když mluvíme o ovoci Ducha svatého, mluvíme o těchto devíti charakterových vlastnostech: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,...
Uveřejněno:  28.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  27.2.2018

Řekni Bohu „ano“

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„I řekl jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘“ Izajáš 6:8

William Carey je považován za „otce moderní misie“. Nicméně množství jeho úspěchů v Indii se téměř rovná počtu překážek, které musel překonat, než...
Uveřejněno:  27.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  26.2.2018

Stále se modli!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„V modlitbách buďte vytrvalí…“ Koloským 4:2

V roce 1964 obléhali komunističtí rebelové z kmene Simba město Bunia v Zairu. Zatkli a popravili mnoho občanů. Jednou z jejich obětí byl pastor jménem Zebedayo Idu. Odso...
Uveřejněno:  26.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  25.2.2018

Strategie otevřených dveří

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.“        Skutky 16:10

V Bibli čteme: „Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, pr...
Uveřejněno:  25.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  24.2.2018

Chráněni Ježíšovou krví

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“        Zjevení 12:11

Irene Parková se stala oddanou křesťankou. Má za sebou pozoruhodný příběh. Kdysi byla v...
Uveřejněno:  24.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  23.2.2018

Budování lidí (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.“        Římanům 15:1

Pokud si myslíš, že nemáš druhým co nabídnout, zamysli se nad slovy neznámého...
Uveřejněno:  23.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  22.2.2018

Budování lidí (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.“        Římanům 15:2

Dva muži, kteří leželi ve stejném nemocničním pokoji, se stali přáteli...
Uveřejněno:  22.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  21.2.2018

Budování lidí (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Doporučuji vám naši sestru Foibé … neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému.“    Římanům 16:1-2

Tvá církev potřebuje členy, kteří budou odhodláni se navzájem podporovat a povzbuzovat; tak...
Uveřejněno:  21.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  20.2.2018

Modli se ve shodě s modlitebním partnerem

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“    Matouš 18:19

Bible říká: „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě ...
Uveřejněno:  20.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  19.2.2018

Modli se za to, aby Bůh otevřel jejich srdce

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“ Skutky 16:14

Někteří z nás si myslí, že úspěšné lidi je obtížné získávat pro Krista, protože mají jiné potřeby než ostatní. Oni ale mají potřeby ste...
Uveřejněno:  19.2.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  18.2.2018

Nic tě nemůže oddělit od Boží lásky

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“    Římanům 8:35

Pavel položil důležitou otázku: „Kdo nás odloučí od lásky ...
Uveřejněno:  18.2.2018 | 1:01