Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  20.10.2017

Buď pokorný!

„Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší.“ Marek 9:34

Ježíš se svých učedníků zeptal: „O čem jste cestou uvažovali?“ (Marek 9:33). Oni se v té chvíli dohadovali, kdo z nich je největší, a proto neodpověděli. Ježíš jim řekl: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech“ (Marek 9:35).
Jestliže učedníci i poté, co celé tři roky trávili s Ježíšem celé dny a noci, měli problém s pokorou, pak od toho není osvobozen nikdo z nás. Potom jim dal Ježíš lekci, na kterou nemohli zapomenout: „Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán“ (Jan 13:3–5). Pak je šokoval slovy: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já“ (Jan 13:14–15).
Chuck Swindoll napsal: „Když se ohneš, abys pomohl druhým, nebo když přiznáš svou slabost, je to považováno za projev zranitelnosti vůči těm, kteří toho mohou zneužít. Příliš mnoho vůdců si myslí, že by jim měli druzí sloužit, kromě krátkých period, kdy je pro ně výhodné, aby je bylo vidět, jak oni slouží druhým; nesmí to ale trvat příliš dlouho. Tak to ale nemá být s Kristovými následovníky. Pro ně pokora není náboženským pojmem, ale způsobem života.“ Proto buď pokorný!


Uveřejněno:  20.10.2017 | 2:01
Slovo pro každý den na:  19.10.2017

Otec (3)

„Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce.“ Přísloví 23:15

Děti bez otce mají o sto až dvě stě procent větší pravděpodobnost citových problémů nebo problémů s chováním, dvakrát vyšší pravděpodobnost, že začnou užívat drogy a alkohol, je pravděpodobnější, že začnou vést sexuální život v nízkém věku, a je třikrát pravděpodobnější, že se dopustí násilné trestné činnosti. Více než padesát procent dospívajících, kteří se pokusí o sebevraždu, žije jenom s jedním rodičem. Většina dětí, které utečou z domova, utíká z domova bez otce; a u chlapců bez otce je o tři sta procent vyšší pravděpodobnost, že skončí ve vězení. Sedmdesát procent mladistvých v dlouhodobých nápravných zařízeních vyrůstalo bez otce. U dívek bez otců je o padesát tři procent vyšší pravděpodobnost, že se vdají v mladistvém věku a o sto šedesát čtyři procent vyšší pravděpodobnost, že porodí děti mimo manželství. Dívky bez otců, které se vdají, mají o devadesát dva procent vyšší rozvodovost a chlapci bez otců mají o pětatřicet procent vyšší pravděpodobnost, že jejich manželství selže. Osmdesát procent dospívajících, přijatých do psychiatrických léčeben, pochází z domovů bez otce, a pravděpodobnost, že se budou potýkat s poruchami učení, je o padesát procent vyšší. Mají mnohem horší prospěch ve škole a třikrát větší pravděpodobnost, že propadnou, než děti, které vyrůstaly v domově s otcem.
Je ale dokonce možné být sice fyzicky přítomný, ale citově přitom být nepřítomný. Při nedávném průzkumu padesát procent otců uvedlo, že se cítí provinile, protože se svými dětmi netráví dostatek času. Podle Family Research Council (Rada pro výzkum rodiny) průměrný otec stráví přímou konverzací se svými dětmi denně osm minut. A v rodinách, kde matka pracuje mimo domov, se délka konverzace krátí na čtyři minuty.
Pokud tě tyto statistiky šokují, prober se a něco s tím udělej!


Uveřejněno:  19.10.2017 | 2:01
Slovo pro každý den na:  18.10.2017

Otec (2)

„Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.“        Přísloví 3:1

Pokud jsi otec, Bůh očekává, že povedeš svou rodinu. To znamená, že:
1) Musíš chtít vést. Bez dobrého vedení je pravděpodobné, že tvé děti budou kráčet vstříc životu plnému potíží. Bývalý americký generální prokurátor William Barr řekl: „Když zmíníme jeden faktor, který je nejtěsněji spojen s kriminalitou, nebude to ani chudoba, ani nezaměstnanost, ani nedostatek vzdělání. Je to nepřítomnost otce v rodině.“
2) Musíš vědět, kam jdeš. Pokud nemáš v životě jasný směr, nemůžeš dobře vést své děti. Bůh očekává, že své děti naučíš dělat moudrá rozhodnutí v tak klíčových životních oblastech, jako je sex, peníze, vztahy, manželství a zaměstnání, které si zvolí. To jsou kritické oblasti. Tvým úkolem je naučit děti pravidla i praxi, ukázat jim, jak důležité jsou tyto otázky, jak úzce se dotýkající života, a pomoci jim v každé z nich dělat rozhodnutí podle Boží vůle.
3) Musíš tu být „pro ně“. Zaměřme se na čtyři slova: směr, dostupnost, kázeň a duchovnost. Nejdůležitější z nich je dostupnost. Proč? Pokud nejsi k dispozici, nemůžeš udávat směr, tvé káznění bude přijímáno s odporem a tvé duchovní vedení bude odmítáno. Příroda netrpí vakuum; jestliže své děti nepovedeš ty, povede je místo tebe někdo jiný. Jestli jim nebudeš k dispozici ty, bude jim k dispozici někdo jiný, kdo se ti možná nebude líbit. Když se to stane, největším problémem nebude to, že nejsi nablízku; největším problémem bude, že už nikomu nescházíš!
Bůh je v Bibli je nazýván „náš Otec“. Proto ho dnes požádej, aby ti pomohl stát se otcem, jakého tvé děti potřebují.


Uveřejněno:  18.10.2017 | 2:01
Slovo pro každý den na:  17.10.2017

Otec (1)

„Poslouchej, synu můj, otcovo poučení…“ Přísloví 1:8, B21

Jednoho dne vstoupil jeden muž do holičství a všiml si mladíka, který tam zametal podlahu. Při rozhovoru s ním se dozvěděl, že chlapec nikdy v životě nepotkal svého otce. „Synu,“ zeptal se ten muž, „komu by ses chtěl podobat, až dospěješ?“ Chlapec rychle odpověděl: „Pane, nikdy jsem nepotkal nikoho, komu bych se chtěl podobat.“
Souhlasíš s tím, že alespoň jedním z hrdinů každého dítěte by měl být jeho táta? Chceš svým dětem být opravdovým hrdinou? Jestli ano, musíš si na ně udělat čas a pracovat na tom, abys byl otcem, jakého potřebují. Jestli to neuděláš, mohou si zvolit špatné hrdiny a nakonec mohou zlomit tvé srdce. Dětský psycholog Wade F. Horn se považoval za odborníka v otázce dobrého otcovství. Když však u něj lékaři diagnostikovali rakovinu a řekli mu, že mu zbývá přibližně šest let života, s úlekem si uvědomil, že si svou úrovní znalostí jako otec připadá spíš jako žák první třídy než jako absolvent univerzity. Řekl: „Jasně jsem pochopil, že kdybych kvůli té nemoci zemřel, mým nedokončeným úkolem nebude moje klinická praxe. Mým nedokončeným úkolem by byly mé dvě malé holčičky, které, když jsem se zotavoval, každé ráno přiběhly a políbily mě na rozloučenou.“
Naštěstí (anebo naneštěstí) se většině otců nikdy nedostane zjevení tohoto druhu. Jestli jsi ale své děti zanedbával, je „probuzení“ přesně to, co potřebuješ.


Uveřejněno:  17.10.2017 | 2:01
Slovo pro každý den na:  16.10.2017

Vztah a přátelství

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.“    1. Janova 1:6

Bůh bere zodpovědně tvůj vztah s ním. V okamžiku, kdy jsi dal svou důvěru Ježíši Kr...
Uveřejněno:  16.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  15.10.2017

Tři pravidla pro správnou reakci

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“ 1. Tesalonickým 5:15

Kdosi řekl: „Pokud jediným nástrojem, který máš, je kladivo, pak máš tendenci vidět každý problém jako hřebík.“ Buďme upřímní – ...
Uveřejněno:  15.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  14.10.2017

Začni se modlit za Boží přízeň

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Úpěnlivě prosím o tvou přízeň.“ Žalm 119:58, přel. z angl.

Jediný okamžik Boží přízně bude pro tebe přínosnější než celoživotní snažení. Díky Boží přízni se z Rút, chudé vdovy, stala manželka Bóaze,...
Uveřejněno:  14.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  13.10.2017

Bůh má stále pro tebe plán

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův…“        Jeremjáš 29:11

Izraelci nakonec skončili tak, že žili jako otroci v Babylonu, protože neposloucha...
Uveřejněno:  13.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  12.10.2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible (7)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe…“ Jób 40:15

Než toto téma opustíme, podívejme se na další dvě vědecká fakta, která dokazují, že Bible je pravdivá a důvěryhodná.
1) Bible mluví o ...
Uveřejněno:  12.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  11.10.2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible (6)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.“    1. M...
Uveřejněno:  11.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  10.10.2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible (5)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho…“ Izajáš 51:6

Bible se zmiňuje o prvním termodynamickém zákonu (známém jako zákon zachování energie), který říká, že energie může přecházet z jedné for...
Uveřejněno:  10.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  9.10.2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu.“    Kazatel 1:7

Bible mluví o vodním koloběhu. „Všechny řeky spějí do moře, a...
Uveřejněno:  9.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  8.10.2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“ Jób 38:35

Bible předpověděla také moderní telekomunikaci. Zní ti to neuvěřitelně? Jestli ano, pak se zamysli nad tímto veršem: „Posíláš sn...
Uveřejněno:  8.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  7.10.2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ten, který sídlí nad obzorem země … ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.“    Izajáš 40:22

Bible nám říká, že Země je kulatá. „Ten, který sídlí nad obzorem...
Uveřejněno:  7.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  6.10.2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Mojžíšova 1:1

Tvrzení, že skutečná věda a Bible stojí proti sobě, prostě není pravdivé. Pokud je jedna šance k miliónu, že Bůh, nebe a peklo jsou skutečné, nechceš to věd...
Uveřejněno:  6.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  5.10.2017

Boží lék na stres

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“ 1. Petrova 5:7

Cítíš stres? Je tvoje mysl zahlcená starostmi? Jestli ano, pak tě Bůh chce stresu zbavit. Přečti si pomalu a s modlitbou následující...
Uveřejněno:  5.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  4.10.2017

Dávej si pozor, komu se svěřuješ

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Utrhač … roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.“ Přísloví 11:13

Pokud potřebuješ pomoc s osobním problémem, problémem v rodině nebo ve své kariéře, zapamatuj si tyto věci:
1) Šp...
Uveřejněno:  4.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  3.10.2017

Myšlení založené na pocitu hanby (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ Jakub 1:22

Pocitu hanby se daří ve tmě, ale jakmile ho vystavíš světlu Božího slova, ztrácí nad tebou kontrolu. Pocity mohou být velmi nestálé. Často jsou v...
Uveřejněno:  3.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  2.10.2017

Myšlení založené na pocitu hanby (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“    Římanům 12:2

Jestliže jsi byl fyzicky, citově nebo sexuálně zneužitý, sn...
Uveřejněno:  2.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  1.10.2017

Chraň svůj domov

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“        1. Mojžíšova 2:15

Podle Bible Bůh postavil Adama do zahrady, aby ji obdělával a střežil (viz 1...
Uveřejněno:  1.10.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  30.9.2017

Sdílej s někým svůj život

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… ale ženatý se stará … jak by se zalíbil ženě…“ 1. Korintským 7:33

Když byla čtyřletá Sára poprvé na svatbě, pořád se ptala. Maminka ji například vysvětlila, že dva dorty v čele svatební tabule jsou dort ...
Uveřejněno:  30.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  29.9.2017

Pouze Ježíš může uspokojit tvou duši

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“ Jan 4:14

Slova jednoho starého hitu jsou: „Hledám lásku na všech špatných místech.“ To platilo pro ženu, se kterou se Ježíš setkal u studny v Sa...
Uveřejněno:  29.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  28.9.2017

Byl jsi povolán Bohem

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… znal jsem tě … posvětil jsem tě, dal jsem tě…“ Jeremjáš 1:5

Bůh řekl Jeremjášovi: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě … posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka“ (J...
Uveřejněno:  28.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  27.9.2017

Můžeš se změnit

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.“ Izajáš 54:2

Touha po změně je klíčem k růstu v jakékoliv oblasti života. Většina z nás po zlepšení touží, ale zároveň se brání změně. Jedno bez druhého ale mít ne...
Uveřejněno:  27.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  26.9.2017

Když tě Bůh volá

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… já jsem ho povolal … a jeho cesta bude zdárná.“ Izajáš 48:15

Bůh řekl Jeremjášovi: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky … dal jsem tě pronárodům za proroka“ (Jeremjáš 1:5). Když se Bůh rozhodn...
Uveřejněno:  26.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  25.9.2017

Poučení z Davidova života (5)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Toto jsou Davidova poslední slova…“ 2. Samuelova 23:1

Jednou zemřeme všichni; naše poslední slova budou často považována za jedny z nejdůležitějších. Otázkou je, zda jsi uplatnil svůj nejvyšší potenciál a naplnil...
Uveřejněno:  25.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  24.9.2017

Poučení z Davidova života (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ti tři bohatýři vtrhli do pelištejského tábora…“ 2. Samuelova 23:16

David věděl, jak vychovat další vůdce. On lidi „nevyužíval“. On nejprve rozpoznal, co v nich je, dal jim příležitost sloužit a pak je odměnil...
Uveřejněno:  24.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  23.9.2017

Poučení z Davidova života (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat.“ 2. Samuelova 5:17

Pavel píše: „Bojuj dobrý boj víry…“ (1. Timoteova 6:12). Za některá Boží zaslíbení se musí bojovat. Jebúsejci, kteří drželi Jeruzalém, vzkázal...
Uveřejněno:  23.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  22.9.2017

Poučení z Davidova života (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ Židům 6:12

Zde jsou další tři poučení z Davidova života:
1) Bůh si zvolí sám. Když přišel prorok Samuel, aby v Jišajově domě...
Uveřejněno:  22.9.2017 | 2:01


Slovo pro každý den na:  21.9.2017

Poučení z Davidova života (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha…“ Římanům 8:28

Bůh řekl: „Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli“ (Skutky 13:22, ČSP). Když toto Bůh o...
Uveřejněno:  21.9.2017 | 2:01