Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  21.11.2018

Zkontroluj půdu svého srdce

„Rozsévač rozsívá slovo.“ Marek 4:14

V Ježíšově podobenství o rozsévači padlo semeno na čtyři typy půdy, které vyprodukovaly čtyři různé výsledky. „Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou“ (Marek 4:15-20).
Semeno Božího slova nemůže selhat: „… vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izajáš 55:11). Takže pokud se Boží sliby ve tvém životě nenaplňují, zeptej se sám sebe: „Jaký druh půdy jsem?“ Jsi útlocitný člověk a snadno se urážíš? Nebo jsi povrchní osoba bez duchovního kořenového systému? Nebo jsi trnitá země? Možná v tobě „časté starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí“ (viz Marek 4:19) opravdu dusí duchovní život? Anebo jsi bohatá, plodná půda, která produkuje výsledky? Zkontroluj půdu svého srdce.


Uveřejněno:  21.11.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  20.11.2018

Požehnání poslušnosti

„A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina…“     5. Mojžíšova 28:2

V rámci jednoho průzkumu položili stovce lidí otázku: „Co je to nejlepší, co se ti stalo během posledních pěti let?“ Bylo překvapivé, že mnozí odpověděli: „Nic.“ Boží slovo nám zaslibuje každodenní chléb, každodenní prospěch a každodenní požehnání, přesto si tito lidé nemohli vzpomenout na jedinou dobrou věc, která se jim stala za půl desetiletí! Jak smutný způsob života!
Spisovatel John Mason poznamenal: „Obvykle věci vidíme ne takové, jaké jsou, ale podle toho, jací jsme my. Podle toho, jakou pozici zaujmeme, vidíme důkazy o Bohu buď všude, nebo nikde. Příliš často je naše mysl upřena jen k jedné stopě. Hledáme červenou barvu, a tím přehlížíme modrou; přemýšlíme o zítřku, ale Bůh říká teď. Hledáme všude možně, a odpověď přitom máme pod nosem. Když má člověk správný postoj, je připraven přijmout všechno, co pro něho Bůh má.“
Bible říká: „A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: Požehnaný budeš ve městě a … na poli. Požehnaný bude plod tvého života … Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé … budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat … Hospodin ti dá nadbytek dobrého … Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem…“ (5. Mojžíšova 28:2-13). Všimni si slov: „… když budeš poslouchat Hospodina…“ (5. Mojžíšova 28:2). Boží láska je zaručená a bezpodmínečná. Boží požehnání ale vyžaduje spolupráci z tvé strany. Takže kráčej v poslušnosti.


Uveřejněno:  20.11.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  19.11.2018

Billy Bob

„Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých.“    Matouš 18:14

Philip Bray založil v Atlantě pouliční službu zvanou Safe House Outreach. Napsal: „Jednoho dne na mne malý chlapec udělal rukou gesto, které dělají mužští prostituti. Tak jsem zastavil auto a začal ho poučovat, protože jsem si myslel, že neví, co to znamená. On mi ale řekl: ‚Já se prostě starám o byznys. Bydlím tady v Cabbagetownu a můj bratr mě naučil řemeslu.‘ Zeptal jsem se: ‚Jak se jmenuješ? Kolik je ti let?‘ Odpověděl: ‚Billy Bob a je mi osm.‘ Šokovaný jsem namítl: ‚Určitě jsi neměl mnoho zákazníků?‘ Řekl: ‚Čím mladší jsi, tím více peněz dostaneš. Dělám za dvě stě na ruku; můj třináctiletý bratr dostává jen dvacet dolarů, protože má AIDS.‘ Prosil jsem ho, aby mi dovolil pomoci mu začít žít nový život, on ale řekl: ‚Nemůžu. Jsem rodinný lístek ven z ghetta.‘ Po celé týdny jsem se pokoušel ho oslovit. Pak jednoho dne policie nalezla jeho zmrzačené tělo na skládce. Zavraždil ho jeden z jeho klientů. V pouliční službě nemá každý příběh šťastný konec. Někdy je bolesti a zoufalství příliš mnoho.“
Poté Philip dodává: „Je tu ale naděje! Ježíš zemřel za každého Billyho Boba tohoto světa, stejně jako zemřel za každého Billyho Grahama. Proto jsem tady a pracuji v ulicích.“
Ježíš řekl: „Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých“ (Matouš 18:14). To znamená, že jsi povolán, abys opustil svou zónu bezpečí a oslovil zraněný svět Ježíšovou láskou!


Uveřejněno:  19.11.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  18.11.2018

Uvítej tuto změnu!

„Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ 2. Korintským 4:18

Radujeme se z požehnání, které změna přinesla, ale ne z procesu změny. Jako lidé milujeme zvyky. Formujeme své zvyky a naše zvyky formují nás. Poté začínáme vidět věci výhradně z vlastní perspektivy. A když se to stane, stagnujeme.
Pravdou je, že bez změny není růst. Když máš správný postoj, každá pozitivní i negativní zkušenost se stává příležitostí k pokroku. Přemýšlej o tomto: Stromy potřebují k produkci ovoce více než jen slunce. Období dešť? je tak?ů je také součástí produktivního období a vždycky předchází sklizni. Nemusíš mít rád déšť, stačí, když pochopíš jeho účel a užitek.
Bible říká, že se každý den stáváme podobnějšími Pánu: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě…“ (2. Korintským 3:18). Aby ses stal podobným Ježíši, musíš ho následovat, kamkoliv tě vede. To znamená následovat ho skrze poušť pokušení, bolest odmítnutí, ztrátu své pověsti a vzdání se vlastní vůle. Znamená to, že musíš být připraven jít na místo ukřižování, kde zemřeš všem podobám egocentrického života. Následování Ježíše může znamenat, že zítra budeš na jiném místě, než jsi dnes. Jakmile pochopíš tyto principy, přestaneš se bát a bránit se změnám, které se ve tvém životě odehrávají, a uvidíš Boha, jak pracuje na změnách. Pavel řekl: „… i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné“ (2. Korintským 4:16-18).


Uveřejněno:  18.11.2018 | 1:01
Slovo pro každý den na:  17.11.2018

Když vytrváš, vyhraješ

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nejsme v koncích…“ 2. Korintským 4:8

Předtím, než skončíš a odejdeš, přečti si příběh o tom, jak Nehemjáš vybudoval hradby Jeruzaléma za pouhých padesát dva dnů. Nejprve vyhledal Boží pomoc: „Modlili jsm...
Uveřejněno:  17.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  16.11.2018

Nespěchej se soudem

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Nevyslovujte proto soudy předčasně…“ 1. Korintským 4:5

Předsudek je „soud předem“. Způsobuje, že vnímáš ty, kdo nesouhlasí s tím, čemu věříš, jako nepřátele. Připisuješ chvályhodné vlastnosti okruhu lid...
Uveřejněno:  16.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  15.11.2018

Máš moc, tak ji používej!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk’…“    Efezským 3:16

Dokud si neuvědomíš, že v tobě přebývá Boží moc, nebudeš ji moci používat. J...
Uveřejněno:  15.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  14.11.2018

Snaž se vytvářet pokoj

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Je-li možno … žijte se všemi v pokoji.“ Římanům 12:18

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Matouš 5:9). Všimni si, že Bůh zaslíbil požehnání těm, kdo působí...
Uveřejněno:  14.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  13.11.2018

Past porovnávání (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří … se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“    2. Korintským 10:12

Pokud jsi ztratil radost ze služby Pánu...
Uveřejněno:  13.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  12.11.2018

Past porovnávání (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nebude se porovnávat s druhými.“ Galatským 6:4

Nic nezničí klid tvé mysli rychleji než porovnávání. Porovnávání se poukazuje na nedostatek pochopení a způsobuje, že „ztrácíš soudnost“ (viz 2. Korintským 10...
Uveřejněno:  12.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  11.11.2018

Cesta nahoru vede dolů

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vzal na sebe způsob služebníka…“ Filipským 2:7

Jeruzalém byl obestavěn hradbami a jedna z cest do něj vedla přes Údolní bránu. Když Nehemjáš obnovoval hradby, čteme: „Údolní bránu opravoval Chanún a obyvate...
Uveřejněno:  11.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  10.11.2018

Vztahy a reflexe

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána…“ 2. Petrova 3:18

Zde jsou dvě věci, které ti pomáhají v tvém osobním růstu:
1) Tvé vztahy. Bible říká: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Ámos 3:...
Uveřejněno:  10.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  9.11.2018

Ať je vidět Bůh – ne ty

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv…“ Matouš 6:1

Ježíš si nejhorší odsouzení nechával pro ty, kteří dělali dobré skutky proto, aby byli viděni. Zamířil světlo reflektoru, aby odhalil každ...
Uveřejněno:  9.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  8.11.2018

Co je ve jménu? Všechno! (6)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jméno města … bude: ‚Zde je Hospodin‘.“ Ezechiel 48:35

Během dvacátého pátého roku izraelského zajetí přijal prorok Ezechiel od Boha jméno Jehova-Shammah: Zde je Hospodin. Bůh popisoval Jeruzalém, budoucí domov Iz...
Uveřejněno:  8.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  7.11.2018

Co je ve jménu? Všechno (5)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“ Jeremjáš 23:6

Jméno Jehova-Tsidkenu: Hospodin je naše spravedlnost. Toto jméno bylo dáno skrze proroka Jeremjáše, když ohlašoval příchod Ježíše vy...
Uveřejněno:  7.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  6.11.2018

Co je ve jménu? Všechno! (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… budu s tebou, pobiješ Midjánce … Pokoj tobě; neboj se…“ Soudců 6:16, 23

Jméno Jehova-Shalom: Hospodin je pokoj. Toto Hospodinovo jméno objevil Gedeón, když mu Bůh řekl, aby vedl Izrael proti Midjáncům. Pozice, do ...
Uveřejněno:  6.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  5.11.2018

Co je ve jménu? Všechno! (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání.“ 2. Mojžíšova 14:13

Pokračujme ještě se jménem Jehova-Nissi: Hospodin je má korouhev. Když Bůh bojuje tvé bitvy, neznamená to, že ty nejsi zapojen. Není snadné p...
Uveřejněno:  5.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  4.11.2018

Co je ve jménu? Všechno! (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Boj není váš, ale Boží.“ 2. Paralipomenon 20:15

Když byli Izraelci ohroženi mocnými silami Amáleka v Refídimu, Bůh jim dal nadpřirozené vítězství. Mojžíš si uvědomil, že Bůh tu bitvu vybojoval za ně, a postavil...
Uveřejněno:  4.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  3.11.2018

Co je ve jménu? Všechno! (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí!“    Žalm 83:19

Izraelci nazývali Boha Jehovou, a považovali to jméno za nesdělitelné a nevysvětlitelné. Zna...
Uveřejněno:  3.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  2.11.2018

Vystup z krabice

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

V očích své rodiny nebyl David nikdy ničím více než pastýřem (viz 1. Samuelova 16:11-12). V Božích očích byl ale příštím králem Izraele! Je ohromující, jak nás...
Uveřejněno:  2.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  1.11.2018

Když už nemůžeš dál

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.“    1.        Mojžíšova 32:26

Když se snažíš utéct od Boha, pořád na něho narážíš. To se...
Uveřejněno:  1.11.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  31.10.2018

Musíš se rozejít s minulostí

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nádobku … rozbila … a olej vylila na jeho hlavu.“ Marek 14:3, ČSP

Vzpomínáš si na nevěstku, která pomazala Ježíše? „… žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a ole...
Uveřejněno:  31.10.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  30.10.2018

Běž bez ustání!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

Zkušení běžci vědí, že když pokračují dál, chytnou nakonec „druhý dech“. Někteří o tom mluví jako o „runner’s high“ (běžcově vrcholu). Je to uvolnění adrenalinu, k...
Uveřejněno:  30.10.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  29.10.2018

Zkus to s Bohem

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Petr jim řekl: ‚Učiňte pokání…‘“ Skutky 2:38, ČSP

Na jedné církevní vývěsce byla cedulka s výzvou: „Zkus týden s Bohem.“ Byl to docela jednoduchý nápad – zkus to s Bohem týden, a když nebudeš s v...
Uveřejněno:  29.10.2018 | 1:01


Slovo pro každý den na:  28.10.2018

Změna může začít u tebe

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… zbuduješ … oltář Hospodinu, svému Bohu…“ Soudců 6:26

Jeden příběh vypráví o rodině, která chtěla mít svou historii zapsanou do kroniky, a tak si najala profesionálního životopisce. Byl tu jen jeden problém. ...
Uveřejněno:  28.10.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  27.10.2018

Bůh tě bude chránit

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„On vysvobodil Daniela ze lvích spárů.“ Daniel 6:28

Jeden biblický učitel napsal: „Bývaly doby, kdy jsem chtěl, aby mne Bůh zachránil z určitých jam, ale on to neudělal. Proč? Protože mne chtěl naučit, že v jámě j...
Uveřejněno:  27.10.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  26.10.2018

Sjednoceni v Duchu

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… vyliji svého Ducha na všechny lidi.“ Skutky 2:17, B21

Ježíš byl zván přítelem hříšníků (viz Matouš 11:19). Proč? Protože lidi nerozlišoval a nenálepkoval. Nevyhledával dobře vychované zazobance. Počítal i s...
Uveřejněno:  26.10.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  25.10.2018

Problémy jsou naším výcvikem

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Naše … soužení … pracuje pro nás.“ 2. Korintským 4:17, přel. z angl.

Bez ohledu na to, co si o tom myslíš, ideální prostředí pro tvé děti není takové, kde nejsou žádné problémy a zkoušky. I když je to v tu c...
Uveřejněno:  25.10.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  24.10.2018

Život v plnosti Ducha

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Neopíjejte se vínem … ale nechávejte se naplnit Duchem.“ Efezským 5:18, B21

Někdy se lidé opíjejí proto, aby zaplnili svou vnitřní prázdnotu. Jenže to nefunguje. Jak to vtipně vyjádřil jeden Ir: „Dnes večer to je ...
Uveřejněno:  24.10.2018 | 2:01


Slovo pro každý den na:  23.10.2018

Myšlenky pro snílky

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… měl Josef sen a … nenáviděli ho…“ 1. Mojžíšova 37:5

1) Snílci jsou ochotni dělat kompromisy. Když ti Bůh dá do srdce sen, budeš muset udělat některé kompromisy, jako například vzdát se popularity, abys m...
Uveřejněno:  23.10.2018 | 2:01