Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.kna.cz

 www.kna.cz

Ve mně je pramen Ducha Svatého

Na putování do hor si bereme s sebou vodu do polních láhví. Jedna láhev na celé dlouhé putování ale často nevystačí. Vlastně pokaždé nějak počítáme s tím, že narazíme na potůček, ze kterého si budeme moci vodu doplnit. A ještě krásnější je objevit průzračný pramen, ze kterého se můžeme napít rovnou.
Uveřejněno:  31.5.2020 | 0:00

Sedm darů Ducha svatého

Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky.
Uveřejněno:  30.5.2020 | 0:00

Tvůj křest a biřmování


Tvůj křest a biřmování

Tvůj křest a biřmování
Radek Tichý
Uveřejněno:  29.5.2020 | 0:00

Letnice - síla Božího Ducha dodává odvahu

Svátek Letnic, který se slavil padesát dní po svátku židovských Velikonoc zvaném Pascha. Letnice celé toto slavnostní období uzavíraly. Byl to poutnický svátek na poděkování za úrodu po skončených žních (Letnice se řeknou řecky „pentekosté“, což znamená „padesátý den“). Lidé si připomínali Boží smlouvu s izraelským národem a předání Desatera na hoře Sinaji. Do Jeruzaléma opět proudily davy poutníků.
Uveřejněno:  28.5.2020 | 15:22

Kde je Maria, tam je i Duch Svatý

Maria byla plná Ducha Svatého. Jeho mocí počala Ježíše a skrze jeho moc žila každodenně svoje „fiat“. Bez Ducha Svatého by se nikdy nebyla zcela podřídila vůli Boha Otce. Potřebovala sílu, aby mohla čelit krizi s Josefem, který se ji chystal propustit; sílu k rozhodnutí utéct do Egypta a žít tam jako uprchlice; sílu snášet utrpení, když se dvanáctiletý Ježíš ztratil v chrámě; sílu dát Ježíši požehnání, když ji opouštěl, aby začal veřejně působit.
Uveřejněno:  25.5.2020 | 14:29

26. května - sv. Filip Neri

Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství nemáme mnoho zpráv. Jedno z mála dochovaných svědectví je od sestry Elizabety, která popisuje jeho povahu, tak veselou a nezištnou, že mu přezdívali „Pippo buono“ – „dobrák Filip“; avšak obzvláště zbožný tehdy nebyl.
Uveřejněno:  25.5.2020 | 0:00

Výročí narození sv. otce Pia z Pietrelciny (25. května 1887)

Padre Pio z Pietrelciny (sv. Pius z Pietrelciny) se narodil v roce 1887 v jižní Itálii. Vstoupil do řádu kapucínů (1903), byl vysvěcen na kněze (1910) a s velkým pastoračním úsilím konal svou službu především v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. V modlitbě a s pokorou sloužil lidem duchovním vedením, zpovědí a starostlivou péčí o nemocné a ubohé. P. Pio za svého života prožíval mnohé ústrky a nepochopení stran církve. Dne 20. září 1918 obdržel stigmata a plně připodobněný ukřižovanému Kristu dokončil pozemskou pouť 23. září 1968. V roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého.
Uveřejněno:  24.5.2020 | 0:00

Jak se otevírat Duchu Svatému

Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)

Ve škole Ducha Svatého
Uveřejněno:  23.5.2020 | 19:08

Emil Kapaun - Čechoameričan - kněz - válečný hrdina (20. 4. 1916 USA - 23. 5 1951 Severní Korea)

Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který v roce 1951 zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji. Jeho služba ale zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním. V církvi započal proces jeho blahořečení.
Uveřejněno:  22.5.2020 | 0:00

Bouře nutí strom zapouštět kořeny stále hlouběji do země

Pokušení jsou jako bouře,
která nutí strom zapouštět kořeny
stále hlouběji do země.
Proto jsou pokušení výzvou,
abychom pevněji zakořenili v Bohu.

Uveřejněno:  19.5.2020 | 21:15

Svatodušní novéna

Svatodušní novéna (3. vydání)
Apoštolové s Marií se devět dní modlili  o seslání Ducha Svatého.
Uveřejněno:  18.5.2020 | 19:02

Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši ubírat na jeho slávě

Maria je dar.
Když nám Ježíš dal z kříže téměř všechno – sílu,
Ducha, vlastní krev a energii,
ještě stále mu zůstávalo jedno: jeho matka.
Všimněte si však, že Janovi neřekl:
„Postarej se o mou matku“,
ale odevzdal mu ji se slovy:
„… Hle, tvá matka!“ (Jan 19,27).

Uveřejněno:  17.5.2020 | 14:47

Nově se setkat s Ježíšem

Na orlích křídlech

Na orlích křídlech
Uveřejněno:  14.5.2020 | 16:28

Na místě činu! Svatý Jan Nepomucký na Karlově mostě

Sv. Jan Nepomucký se stal nejznámějším českým svatým doslova po celém světě. Jeho sochy a obrazy nacházíme na všech kontinentech, snad vyjma Antarktidy. Svátek sv. Jana Nepomuckého se slaví 16.5.
Uveřejněno:  14.5.2020 | 16:04

13.5. - výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

V průběhu První světové války v roce 1917 se třem malým dětem zjevila Panna Maria u portugalského městečka Fatima. Jednalo se o poselství a výzvu míru během vřavy První světové války...
Uveřejněno:  11.5.2020 | 0:00

Mateřství: zážitek podobný smrti

Týden po narození našeho prvního dítěte jsem utekla. Během toho prvního týdne jsem spala pokaždé jen několik málo hodin a po zbytek času jsem kojila, s výjimkou jediné chvilky, kdy jsem s pocitem provinění nechala lehce spící dcerku na pět minut na naší posteli, abych se osprchovala, přičemž ona během těch pěti minut z postele sklouzla a křičela, běžela jsem k ní, sevřela jsem ji v náručí, vzlykala a bála jsem se, že má poškozený mozek.
Uveřejněno:  8.5.2020 | 18:49

(Nejen) ke dni matek

Madony ve tři ráno
Madony ve tři ráno

Rachel Bartonová

Uveřejněno:  8.5.2020 | 18:40


Maria v našem životě

Významný německý spisovatel Hermann Hesse vypráví ve svém románu Narcis a Goldmund o dvou přátelích s odlišnými povahami. Narcis je mužný typ: drsný a spíše logicky uvažující filozof. Goldmund je naopak typ ženský: něžný a jemný umělec.

Když Goldmund vážně onemocněl a ležel na smrtelném loži, zavolal si svého přítele Narcise a odhalil mu svoje tajemství:

Můj milý… nemohu čekat až do zítřka. Musím se s tebou rozloučit a všechno ti říci. Po mnoho let byl můj nejmilejší a nejtajnější sen vytvořit podobiznu matky. Nikdy jsem to neuskutečnil a bál jsem se, že to ani do smrti neudělám. Nyní umírám, ale něco jsem zjistil: místo, abych já vytvořil její obraz, ona vtiskla svůj do mého srdce. Ona mě formuje; vzala moje srdce do svých rukou a teď ho velmi jemně tiskne, abych umíral pokojně. Drahý bratře, zapamatuj si: bez matky nelze žít… bez matky nelze zemřít…
Uveřejněno:  7.5.2020 | 14:19

Marii obdivovat a oddaně uctívat nestačí...

Maria, matka Ježíšova
Maria, matka Ježíšova
Elias Vella
Uveřejněno:  5.5.2020 | 8:33

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

Jan Sarkander žil v době závažných náboženských rozbrojů, které ho nakonec stály život. Pro složitost doby a neúplnost pramenů je nejednoznačnou postavou jak z hlediska historického, tak i z ekumenického.
Uveřejněno:  5.5.2020 | 0:00

Květen - mariánský měsíc

Mariánské modlitby (2. vydání)
Mariánské modlitby
Uveřejněno:  30.4.2020 | 8:30

Proč se vůbec modlit růženec?

Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec.
Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou,
to přenechávám „bigotním ženským“.
Modlím se ho každý den a rozjímám o něm.
Růženec mám nesmírně rád.
Modlím se ho na malinkém kulatém růženci -
- je to praktické a přitom nenápadné.
(Guy Gilbert - kněz pařížského podsvětí)

Uveřejněno:  29.4.2020 | 0:36

Strach nás mnohdy obírá o pokoj

Ježíš při poslední večeři řekl apoštolům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“ (Jan 14,27). Tehdy jim předal svůj pokoj. A na závěr své řeči na rozloučenou ještě dodal: „Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).
Uveřejněno:  29.4.2020 | 0:00

Kateřina Sienská - poutavě a zajímavě

Dobývat nebe (2. vydání)
Dobývat nebe (2. vydání)
Román oživuje příběh svaté Kateřiny Sienské (1347–1380), jedné z nejpozoruhodnějších žen církevních dějin.

Uveřejněno:  27.4.2020 | 8:25

Ludvík Maria Grignion z Montfortu a Jana Berettová Mollová (28.4.)

28. dubna nalezneme v kalendáriu dva světce, kteří jsou od sebe vzdálení několik století, ale mají mnoho společného. Svatý Ludvík Maria Grignion a svatá Jana Berettová-Mollová. Oba dva pevně stáli na svých hodnotách, hluboce zakořeněných v Bohu. Sv. Ludvík kázal obyčejným lidem ve městech a na vesnicích a dokládal své učení příkladem, když se staral o nemocné a trpící. Sv. Jana jako lékařka pečovala o staré a nemocné lidi a její krátká duchovní cvičení byla bohatými na vnitřní usebrání. Sv. Ludvík vedl lidi k důvěře v Ježíše jako přítele. Sv. Jana se řídila svým heslem: "Kdo se dotýká těla pacienta, dotýká se těla Kristova." Spiritualita sv. Ludvíka velmi ovlivnila duchovní život bl. Jana Pavla II, který v květnu 2004 svatořečil Janu Berettovou. Oba tito světci jsou pro nás povzbuzením.
Uveřejněno:  27.4.2020 | 0:00

Štěstí, neštěstí? Kdo ví?

Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž, podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství. Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu podařilo koupit si koně. Radoval se z toho. Farmáři z okolí mu záviděli, ale přesto přišli a blahopřáli mu. Říkali mu: “Přejeme ti, abys měl s tímto koněm hodně štěstí.” Ale on odpověděl: “Štěstí, neštěstí, kdo ví, co z toho bude.”
Uveřejněno:  24.4.2020 | 0:00

Svatý Vojtěch (23. duben)

Životní příběh svatého Vojtěcha
se zdá být potvrzením evangelijního výroku,
že žádný prorok není vítán ve svém domově.
Zatímco v mnohých okolních zemích českého biskupa ctili, vítali a milovali,
v jeho vlasti jej čekaly jen neúspěchy, zrada a odmítání.

Uveřejněno:  22.4.2020 | 0:00

Dotisk skvělé knížky (nejen) pro děti


YOUCAT pro děti

YOUCAT pro děti
Katolický katechismus pro děti a rodiče.

Uveřejněno:  19.4.2020 | 16:55

Nebuď něčí fotokopií, ale stávej se sebou samým

Někdy tě mohou pocity méněcennosti přivést do stavu,
že nechceš vidět své nedostatky a slabosti,
ale tím by ses mohl uzavírat růstu a zrání.
Dovol Bohu, ať tě miluje.
On tě miluje takového, jaký jsi,
váží si tě a má k tobě úctu,
a přitom ti také nabízí stále víc:
hlubší přátelství s ním,
více vnitřní síly,
větší pokoj a duchovní radost...

Uveřejněno:  19.4.2020 | 16:17

Longin řekl Pilátovi: Ten, kterého jste nazval židovským králem, vstal z hrobu. Pilát vykřikl: Mlčte!

Když byl římský voják Longin dvacetiletým chlapcem, řekl jedné dívce, na niž chtěl udělat dojem: „Vždycky jsem chtěl se svým kopím něco vykonat, něco opravdu velkého... Vím, že mi to jde. Vždycky jsem cítil, že tu schopnost nemám pro nic za nic a že jednoho dne budu moct vykonat velký čin...“
Už ho vykonal. Probodl srdce mrtvého muže. Probodl srdce boha. Ježíše. A teď se musí skrývat.
Mělo to všechno nějaký účel? Předvídal to ten bůh? Byl to on, kdo dal Longinům erb s kopím? Je všechno nějakým zvláštním způsobem propojeno? Nic nebylo nemožné. Nic. …

Uveřejněno:  15.4.2020 | 13:34

Příprava na svátost smíření

Příprava na svátost smíření (2. vydání)

Příprava na svátost smíření
Józef Augustyn
Uveřejněno:  15.4.2020 | 12:16

Největší Belgičan všech dob: Damián de Veuster (svátek 15. 4.)

Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster (1840–1889), známého též jako Otec malomocných, nebo Padre Damien z Molokai. Damián de Veuster byl belgický kněz, který se dobrovolně vydal sloužit malomocným na ostrově Molokai na Havaji. Na malomocenství tehdy neexistoval lék, nemocní byli na ostrov vyhošťováni, aby se zamezilo šíření nemoci. Kdo byl na ostrov vyhoštěn, věděl, že tady už zemře. Poměry tam panovaly otřesné.
Uveřejněno:  14.4.2020 | 0:00

Georg Friedrich Händel: úspěch nepřicházel (+ 14. dubna 1759 Londýn)

Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel původem z Německa si prošel velmi těžkými životními okolnostmi. A ani opakovaná mrtvice, která ho doslova srazila na zem, mu nedokázala vzít chuť k životu. Radost a harmonii rozdával již během svého života a rozdává dodnes: Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn).
Uveřejněno:  13.4.2020 | 0:00

´Nemám rád feminismus ani feministky…´

"První den v týdnu, když začínalo svítat, šly ženy ke hrobu a nesly vonné masti, které předtím připravily." (Lukáš 24,1)

"Jsem muž, nemám rád feminismus ani feministky." Tato slova by dnes stačila k vyvolání ostré polemiky, já se však přes propast času obracím k vám – ženy, které jste šly o velikonočním jitru ke hrobu. Za vašich dob byly ženy úplně na okraji společnosti. Nikdo je nebral vážně, nikdo s nimi doslova nepočítal (dokonce i počty účastníků historických událostí zahrnovaly pouze muže).
Uveřejněno:  12.4.2020 | 0:00

Velikonoce

Po dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
Uveřejněno:  11.4.2020 | 23:00

Bílá sobota - tip k prožití

Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno to, co nám brání žít. Můžeme do něj pohřbít všechna svá zranění a přestat je používat proti druhým jako výčitky.

Chtějme pohřbít své staré životní vzorce, které s sebou vláčíme jako kouli na noze. Může to být náš perfekcionismus, nutkání hledat vinu vždycky jen u sebe nebo tendence snižovat vlastní hodnotu. Snažme se pohřbít konflikty, které si neustále pěstujeme.

To všechno bychom měli pohřbít a zanechat v Ježíšově hrobě. Můžeme si i písemně poznamenat, co bychom rádi pohřbili. Následně můžeme lístek spálit a popel zahrabat. Nebo lístek pohřbíme ke kořenům stromu, aby rostlina z jeho rozkladu načerpala živiny.
Uveřejněno:  10.4.2020 | 22:00

Ukřižování

Efraimskou branou proudili do města noví poutníci. Jezdec s koněm vjel do obrovských vrat a přikázal jim, aby ustoupili stranou. Protestovali. Většina z nich přišla z daleka – byla to křižovatka silnic do Joppe a Samaří – a vadilo jim další zdržení, protože putovali celou noc, aby mohli vstoupit do Svatého města před sobotou. Kromě toho to byla pro ně radostná cesta; protivilo se jim, když viděli, jak Římané vyvádějí Židy na popravu.
Uveřejněno:  10.4.2020 | 0:00

Svatý Stanislav (11.4.)

Polský světec Stanislav se narodil v roce 1030 (nebo 1036) ve šlechtické rodině v Szczepanowě. V Paříži vystudoval teologii a právo, stal se knězem a roku 1071 po svém předchůdci Lambertovi krakovským biskupem.
Uveřejněno:  10.4.2020 | 0:00

Velký pátek

Velký pátek je dnem, který nám připomíná utrpení, ukřižování a smrt Ježíše Krista.
Uveřejněno:  9.4.2020 | 23:00

Velká dětská Bible

Dobrá kniha dle ankety KT
Velká dětská Bible
Velká dětská Bible
Martina ŠpinkováLene Mayer-Skumanzová

Uveřejněno:  8.4.2020 | 0:00

Inspirace pro Zelený čtvrtek

Můžeme si v nočním tichu položit otázku:
Kde mě lidé opustili?
Kde jsem odkázán pouze na sebe?
Jaká je pro mě Boží vůle?

Uveřejněno:  7.4.2020 | 0:00

Promluvy papeže Františka při mších se svěcením olejů

Pomazáni olejem radosti
Pomazáni olejem radosti
papež František

Uveřejněno:  6.4.2020 | 12:03

Milý Malchusi, tobě apoštol Petr usekl ucho…

„Tu Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten služebník se jmenoval Malchus.“ (Jan 18,10)

... Vcházíte do zahrady a začíná nepopsatelný mumraj. K tomu všemu se obrovitý rybář začíná ohánět krátkým mečem; čert ví, kde ho vzal. Než stačíš uskočit, cítíš závan vzduchu na tváři a vzápětí ostrou bolest. Křičíš – více úlekem než bolestí – a tiskneš si prsty k ráně, která silně krvácí. Ten blázen ti uťal ucho! ...
Uveřejněno:  6.4.2020 | 0:00

Květná neděle

Existovalo období, a není dosud zcela překonáno, v němž bylo křesťanství odmítáno právě kvůli kříži. "Kříž mluví o oběti", říkalo se, "kříž je znakem popření života. My však chceme opak: celý život, bez omezování a bez odříkání".
Uveřejněno:  4.4.2020 | 0:00

Vynikající román vrcholící o Ježíšových Velikonocích

Longinovo kopí

Longinovo kopí
Louis de Wohl

Uveřejněno:  2.4.2020 | 15:38

Ticho a samota, které dřív tak rád vyhledával, jsou teď k nevydržení

Aby Ježíš naplno zakusil, co je to lidská přirozenost, vede ho Duch svatý na samou hranici jeho lidské křehkosti. Už čtyřicet dnů žije ve vyprahlé poušti a hledá stín v puklinách judských hor. Ticho a samota, které dřív tak rád vyhledával, jsou teď k nevydržení. A hlavně: kolem stále krouží věčný Nepřítel. Ježíš ho vždy zahlédne někde v dálce a pak mu zas na nějaký čas zmizí z očí.

Satan se ještě neodvážil postavit se mu čelem, ale už dlouho čeká, až přijde jeho čas...

Na počátku, když Všemohoucí stvořil Adama a Evu, se satan rozzuřil. On, čistý duch, strašně žárlil a nechápal, jak mohl Bůh stvořit muže a ženu ke svému obrazu. Rychle se však vzpamatoval a Nejvyššímu se pomstil. K pádu prvních lidí stačilo vychytralé pokušení.
Uveřejněno:  2.4.2020 | 0:00

PROSBA - VÝZVA: Pokud jen trochu můžete, kupujte knihy

Knihy pomáhají každému z nás odpoutat se, uvolnit se, uklidnit se. Nakladatelé se stejně jako řada jiných profesí ocitli v nouzi. Můžete pomoci, pokud si koupíte třeba i jen jednu knihu nebo dvě.
Uveřejněno:  30.3.2020 | 20:51

PROČ se modlit křížovou cestu? Nabízíme vám mnoho různých křížových cest


Různé křížové cesty

Uveřejněno:  30.3.2020 | 14:27

Jaký má smysl předvádět křížovou cestu dnes?

Snad v každém katolickém kostele visí na zdi křížová cesta. Jaký má smysl předvádět Křížovou cestu v kostelích dnes, a to od Aljašky po Kapské město? O co v ní jde?
Uveřejněno:  30.3.2020 | 0:00

Ježíši, proč se nechceš oženit?

Josef vyčerpaně odložil sekeru a syn, který v rohu dílny přitesával kmeny, svou práci také přerušil. Hřbetem ruky si přejel přes obočí, aby z něj setřel pot. "Ježíši, proč se nechceš oženit?" unaveně se zeptal Josef. "Je ti dvacet. S tou rodinou se přátelíme už léta. A starý Eleazar za mnou zase včera byl..."

Zdálo se, že mladý muž neví, co na to odpovědět.

"Tati, já nemůžu."

"Ale proč, prosím tě? Všichni muží tvého věku se žení. V synagoze mě nedávno znova vyčítali, že u tebe nemám žádnou autoritu!"

"Tati, vždyť víš, že já jsem jiný než ostatní."

"Tak to vím až moc dobře!"

Josef si povzdechl. Zaplavily ho vzpomínky na dobu, kdy mu tenhle Ježíš vstoupil do života...
Uveřejněno:  26.3.2020 | 16:53

Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. A k Bohu není jiné cesty ze světa, než této cesty Boha ke světu. Je to cesta procházející třemi stanicemi.
Uveřejněno:  24.3.2020 | 23:00

Ježíš plasticky

Neobyčejný román o Ježíšovi
Neobyčejný román o Ježíšovi
Uveřejněno:  24.3.2020 | 17:00

Nenajdeme člověka, který by byl nezakusil nějaké krize

Postoj, který vůči krizi zaujmeme,
rozhodne o tom, zda pro nás krize
bude mít negativní
či pozitivní přínos.

Uveřejněno:  22.3.2020 | 23:00

Celá rodina abstinujícího alkoholika

Dokázali jsme to! Přiměli jsme tátu, aby abstinoval. Teď je na léčení a cítí se dobře…, ale co se to děje? Celá rodina vypadá jako by prošla válečnou vřavou. Máma je podrážděná a vzteklá. Děti se chovají nepřátelsky, podezřívavě a otupěle. Za půl roku se abstinující otec vrací domů. Máma to nemůže vydržet a odstěhuje se. Takhle to přece nemělo dopadnout.
Pro zjednodušení používáme příklad závislého otce, ale stejně tak se to může týkat matky. Vybrali jsme si závislost na alkoholu, avšak mohlo by se jednat o jakoukoliv jinou nutkavou poruchu: drogy, chorobné utrácení, workoholismus nebo gamblerství. Detaily jsou vedlejší, zajímají nás příčiny a důsledky.
Je důležité, aby i celá rodina abstinujícího alkoholika našla cestu k terapii, nejen alkoholik sám.
Uveřejněno:  20.3.2020 | 17:00

19. března - sv. Josef - snoubenec Panny Marie

Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu a Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, a proto není divu, že se mu o to více věnují apokryfy a z nich především Protoevangelium Jakubovo. Pokud však zmínky o Josefovi v Novém zákoně prozkoumáme podrobněji, vyvstane před námi zajímavá osobnost, která může oslovit i dnešního čtenáře.
Uveřejněno:  18.3.2020 | 17:00

Krize očima víry

Krize očima víry
Krize očima víry
Jerzy Zieliński
Uveřejněno:  18.3.2020 | 9:10


Krize v našem životě má neocenitelnou roli

V našem reálném životě,
jenž je nám propůjčen jako dočasný domov,
sehrávají krize neocenitelnou roli.
Jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života.
Je to schodiště k duchovní dospělosti.
Uveřejněno:  13.3.2020 | 23:00

Dobrá kniha dle ankety KT

Christus vivit - Kristus žije
Christus vivit - Kristus žije
papež František

Uveřejněno:  12.3.2020 | 20:20

Papež František (výročí zvolení 13.3.2013)

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v argentinském Buenos Aires. Otec pracoval na železnici, matka zůstala v domácnosti, celkem měli pět dětí. Jorge vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. V jedenadvaceti letech se rozhodl pro kněžství a 11. března 1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Noviciát prožil v Chile, licenciát (doktorát) z filozofie obdržel na koleji sv. Josefa v San Miguel. Poté učil literaturu a psychologii na koleji Panny Marie Neposkvrněné v Santa Fé a na koleji Nejsvětějšího Spasitele v Buenos Aires. Kromě španělštiny mluví italsky a německy.
Uveřejněno:  12.3.2020 | 9:00

Mám tě ráda mami, ale ...

... nenávidím, cos mi udělala.
Byla to nádherná dívka, útlá a půvabná. Měřila asi 160 centimetrů, ale přitom nemohla vážit víc než 38 kilogramů. Její blond vlasy zářily i v tak pošmourném a zataženém dnu. Taxikář, který ji přivezl ke hřbitovu, se opíral o auto a pozoroval, jak cíleně kráčí mezi náhrobky s malým balíčkem v ruce. Co měla v úmyslu?
Zastavila se u hrobu, do něhož byl nedávno někdo pohřben.

Uveřejněno:  8.3.2020 | 23:00

Jak opustit nezdravé vztahy

Závislosti srdce (2. vydání)
Závislosti srdce (2. vydání)
Uveřejněno:  8.3.2020 | 23:00

Dnešním umělcům často chybí schopnost oslovit něčím hlubokým

Skutečné umělecké dílo oslovuje nově i další generace. Kýč tuto schopnost nemá, při pohledu na kýčovitý obraz si člověk dokonce řekne: „To bych si zkazil vkus!“ Je potřeba vstoupit do kontaktu s autorem tím, že se jeho dílu vystavím, a dát mu výklad, který vychází z mého vlastního života, kde mě v mé životní situaci obraz oslovil, zastihl. Povzbuzuje mě k hledání odpovědi na mé existenciální otázky. Stimuluje mě k tomu, abych sám vytvořil nějakou hodnotu.
Uveřejněno:  5.3.2020 | 23:00

Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

Ježíš a člověk spolu nesou kříž.
Šimon z Kyrény byl donucen, aby ho nesl.
Tebe ale Ježíš nenutí.
Nenutil ani apoštoly, aby ho následovali až na Kalvárii.
Později se sami svobodně rozhodli a zemřeli pro něj.
A dnes tě já, Matka Ježíšova i tvá, snažně prosím: pomoz mu nést kříž.

Uveřejněno:  2.3.2020 | 23:00

Engelmar Hubert Unzeitig CMM (svátek 2.3.)

P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM byl kněz a misionář německé národnosti, původem ze Svitavska, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdy Greifendorf) uprostřed převážně německé jazykové enklávy severně od Brna.
Uveřejněno:  29.2.2020 | 23:00

Dobrá kniha dle ankety KT

V Boží režii
V Boží režii
Tomáš Kutil
Uveřejněno:  29.2.2020 | 20:17

Karmelitánské nakladatelství je nakladatelem roku v anketě Dobrá kniha

V aktuálním čísle Katolického týdeníku (vyšlo 25. února 2020) najdete anketu Dobrá kniha, v níž se mezi prvními 12 tituly umístily hned 3 knihy Karmelitánského nakladatelství.
Uveřejněno:  28.2.2020 | 19:50

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.
Uveřejněno:  27.2.2020 | 23:00

Utečenec, který jako kněz pečoval o utečence - P. Pavel Kučera

"Uprchlický farář" P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá léta stalo pečovat o utečence v německém utečeneckém táboře Zindorf... Mons. Pavel Kučera zemřel 24. února 2016. Přinášíme vám několik jeho poutavých (a zvláště dnes stále aktuálních) vzpomínek z knihy rozhovorů Lágr.
Uveřejněno:  22.2.2020 | 23:00

Křížová cesta s Marií - Elias Vella

Křížová cesta s Marií

Každé zastavení je tvořeno biblickým úryvkem, meditací z pohledu Panny Marie, osobní modlitbou a několika verši ze sekvence Stabat Mater.
Uveřejněno:  21.2.2020 | 9:42

Apoštol Petr nebyl sketa (svátek Stolce sv. Petra 22.2.)

Je mi blízký svatý Petr, který byl nadšený pro Krista, zbrklý, někdy myslel rukama. Byl to normální prostý člověk. Pomáhá mi to bojovat se svými chybami a uvědomovat si, že i přes své nedostatky můžu být prospěšný.
Uveřejněno:  20.2.2020 | 23:00

Snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině... (výročí popravy tří mladých lidí 22.2.)

Dne 22. února 1943 byli nacistickým soudem v Mnichově odsouzeni k popravě gilotinou tři mladí lidé obvinění z napomáhání nepříteli, přípravy velezrady a rozvracení branné moci. Přesně v den desátého výročí popravy těchto tří mladých bojovníků, kteří byli ve smrti následováni dalšími ze skupiny Bílá růže (Die Weisse Rose), prohlásil tehdejší spolkový prezident Theodor Heuss toto: „Jejich činnost musí být v kontextu tragédie německého národa nahlížena nikoli jako pokus o zvrat poměrů, jenž se nezdařil, nýbrž jako snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině. A proto patří jejich památce náš dík a úcta.“
Uveřejněno:  18.2.2020 | 23:00

Jakou mentalitu má Ježíš Kristus?

Božská Sláva Ukřižovaného
Božská Sláva Ukřižovaného
Ctirad Václav Pospíšil

Uveřejněno:  17.2.2020 | 17:00

20 zábavných úkolů na dobu postní a velikonoční

Půst a Velikonoce pro nejmenší
Půst a Velikonoce pro nejmenší
Uveřejněno:  16.2.2020 | 23:00

Kdo byl Tomáš Špidlík? Bodrý Moravan, který mluvil o Bohu srozumitelně a s humornou lehkostí

Kdo byl Tomáš Špidlík? Byl to český jezuita (člen řádu Tovaryšstva Ježíšova), katolický kněz, teolog a myslitel, filosof, vysokoškolský profesor, kazatel, exercitátor, spirituál, zpovědník, duchovní otec a kardinál. Ale hlavně to byl velký člověk. Setkat se s tímto bodrým Moravanem bylo pro tolik lidí tak zásadní, protože jeho myšlení bylo u něj úzce spjato s životem. Kdybych měl jeho dílo charakterizovat jedním pojmem, nazval bych ho „teologií života“. Člověk se rodí ze vztahu lásky, je osobně povolán k životu osobním Bohem. Proto – jak otec Špidlík zdůrazňoval – povolání předchází bytí. Každý přichází na svět už se svým jedinečným posláním, které pak rozvíjí a objevuje v celoživotním dialogu se svým Stvořitelem. Je příznačné, že ze všech titulů, kterými Tomáš Špidlík oplýval, většina lidí volila spontánně oslovení „otče“. Pojem „otec“ vyjadřuje vztah. Otec je otcem, když má syna, a syn je synem, má-li otce. Špidlíkův postoj vůči lidem, kteří jej vyhledávali, byl v tomto smyslu nikoliv paternalistický, ale skutečně otcovský. Stačilo pohledět do jeho usměvavé tváře a živých očí, a člověk ztratil ostych svěřit se mu.
Uveřejněno:  15.2.2020 | 9:51

14. února - sv. Valentin z Terni

Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil mučednickou smrt stětím. Svatopisci obvykle určují jeho úmrtí do roku 273. Prameny, které uvádějí tohoto světce, jsou různé. Nejstarším je Jeronýmské martyrologium (seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku, pozn. red.) sepsané v době mezi první polovinou 5. století a první polovinou století následujícího.
Uveřejněno:  11.2.2020 | 23:00

Kardinál Špidlík - poutavě a přehledně

Život není čas, ale setkání
Uveřejněno:  11.2.2020 | 23:00

11.2. svátek Panny Marie lurdské

Lurdy (2. vydání)
Lurdy (2. vydání)
Uveřejněno:  8.2.2020 | 23:00

Dva vlci v nás

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Uveřejněno:  5.2.2020 | 23:00

Dva chudí staří Židé...

Dva chudí staří Židé se potloukají v mrazu po ulicích. A aby se trochu zahřáli, vejdou do katolického klášterního kostela, ve kterém právě řeholnice – novicky skládají sliby a stávají se "nevěstami Kristovými". Místními kostelníkovi jsou ti dva Židé nápadní, a tak jde za nimi a ptá se přísně: „Co tu děláte?“ ...
Uveřejněno:  2.2.2020 | 23:00

Hromnice - ´Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo´ (svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.)

Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života i temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve světlých stránkách našeho života. Proto napínáme hodně síly do potlačování svých stinných stránek. Pravdou ale je, že dokonalou radost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním smířil a svěřil jej Bohu.
Uveřejněno:  28.1.2020 | 23:00

28. ledna - památka sv. Tomáše Akvinského

(*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu.
Uveřejněno:  26.1.2020 | 23:00

Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, propadl hráčské vášni: Fjodor Michajlovič Dostojevskij (+ 28.1.1881)

Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, na čas propadl hráčské vášni a často se nacházel ve finanční nouzi. To vše představovalo pro něj i celou jeho rodinu velkou zátěž. Po komplikovaném, ale plodném životě si před smrtí k sobě povolal ženu a děti a nechal si z evangelia svatého Lukáše předčítat příběh o ztraceném synovi. Naléhavě své nejbližší nabádal, aby nikdy neztratili víru v Boha. ... Večer 28. ledna 1881 pak zemřel.
Uveřejněno:  25.1.2020 | 23:00

Ježíš Kristus, který přetvořil život apoštola Pavla, může utvářet i náš vlastní život (Benedikt XVI.)

Svátek obrácení svatého Pavla (25.1.)
Před svým obrácením nebyl Pavel v žádném případě vzdálen Bohu a jeho Zákonu. Naopak, byl pravověrným Židem, až fanaticky věrným předpisům Zákona. Ve světle setkání s Kristem však pochopil, že se tím snažil prosazovat jen sám sebe a svou vlastní spravedlnost a že s celou svou spravedlností žil jenom sám pro sebe. Pochopil, že je zcela nevyhnutelné změnit zaměření svého života. A toto nové zaměření vyjádřil ve slovech: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20).
Uveřejněno:  24.1.2020 | 23:00

Vnitřní pokoj má pro nás větší význam než život v blahobytu

Často se porovnáváme s někým, kdo má všeho nadbytek.
My ale naopak musíme každou korunu obrátit třikrát.
Proti takovémuto srovnávání, které nás připravuje o klidný spánek,
lze vyslovovat biblický verš:
„Lepší je suchá skýva a k tomu klid
než dům plný hodů a spory“ (Př 17,1).

Uveřejněno:  21.1.2020 | 16:03

Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem. (21. 1. 2014 zemřel P. Karel Fořt).

V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství.
A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí
a že asi tušíme, co to všechno může znamenat.
A tak nám dal na vybranou -
– kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...

Uveřejněno:  19.1.2020 | 23:00

Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Novéna k Panně Marii rozvazující uzly
Novéna k Panně Marii rozvazující uzly
Uveřejněno:  18.1.2020 | 22:01

Někdy v sobě pocítíme nákupní horečku

Někdy v sobě pocítíme nákupní horečku, pro kterou nemáme žádný rozumný argument. Naše myšlenky se neustále točí kolem toho, co všechno bychom jednou možná mohli potřebovat.
Uveřejněno:  16.1.2020 | 5:37

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině gymnasijního profesora. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora Westerbork, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 7. září 1943 byla s celou svou rodinou zařazena do transportu do Osvětimi, kde byla 30. listopadu se svými rodiči a dvěma mladšími bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky. Její deníky a dopisy, které vypovídaly o běžném životě v těžké době a o vnitřní proměně jedné mladé ženy, byly zveřejněny až desítky let po válce a staly se bestsellerem.
Uveřejněno:  13.1.2020 | 23:00

3 x Marie Svatošová

3 x Marie Svatošová
Marie Svatošová
Krásné a smysluplné úvahy pro ty, kdo bloudí, pro ty, kdo věří, i pro ty, kdo hledají.
Uveřejněno:  11.1.2020 | 15:22

Boží vyznání lásky k nám a k našemu světu

Ježíš se nechal pokřtít se od Jana. Když vystupoval z řeky na břeh, spatřil, jak se nad ním otevřelo nebe a jak na něho z otevřeného nebe sestupuje Boží Duch jako holubice. Z nebeských výšin se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn. V tobě jsem si zalíbil!“ Holubice znamenala ve starém Orientu posla lásky toho či onoho božstva. V tomto úryvku o Ježíšově křtu tedy přirovnání k holubici znamená Boží „vyznání lásky“. Ještě dnes můžeme v mnoha kostelech vidět Ducha Svatého v podobě holubice – jsou to „Boží vyznání lásky“ také nám a našemu světu.
Uveřejněno:  11.1.2020 | 15:05

Cítím se znevýhodněn, mám strach z budoucnosti…

Mnozí lidé dobře znají strach z budoucnosti nebo dokonce pocit hořkosti plynoucí z myšlenky, že žijí v nedostatku. Může však existovat i hořkost ze života jako takového. Cítím se znevýhodněn. Jiní se mají lépe než já, jsou úspěšnější. Všechno se jim daří, zatímco u mě je toho tolik na levačku.
Uveřejněno:  6.1.2020 | 23:00

Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli

Když chtěli mudrci z Východu pozdravit novorozeného židovského krále,
museli jistě překonat řadu protivenství, než se vydali na cestu, aby ho vyhledali.
Rozhodli se však postupovat důsledně podle svého plánu.
Hledat Boha je dobrodružství.
Nikdo předem neví,
kudy povede
cesta.

Uveřejněno:  4.1.2020 | 23:00

Stolní kalendář

Kalendář 2020 - Dědictví otců
Kalendář 2020 - Dědictví otců
Uveřejněno:  4.1.2020 | 23:00

Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd

V Jeruzalémě se o ničem jiném nehovořilo:
„Prý se narodil židovský král…“
„A kdo to říká?“
„Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd.“ V chrámu si to šeptali kněží a obchodníci, rabíni pátrali ve svých knihách a hledali stopu, která by jim pomohla najít ono dítě, pastýři se svými stády roznášeli zprávu v sousedních národech, vždy nedůvěřiví rolníci se dívali úkosem na nebe, zdali tam i oni náhodou nespatří hvězdu, a dokonce i celníci zapomněli na chvíli na svou práci výběrčích, aby se poptali, kdo může být onen tak obávaný a očekávaný král.
Uveřejněno:  3.1.2020 | 23:00

Svatá vdova s pěti dětmi: Alžběta Anna Bayleyová Setonová (svátek 4.1.)

Alžběta Anna Setonová (1774–1821), žena námořního obchodníka z New Yorku, zůstala po smrti manžela bez peněz a s pěti dětmi. Byla praktikující členkou episkopální církve, avšak doba smutku, kterou strávila v Itálii, ji přivedla k přestoupení do katolické církve, a to i přes určitý odpor společnosti. Její životní příběh a založení učitelského řádu Milosrdných sester sv. Josefa i jeho rozšíření je pozoruhodným příkladem osobního povolání, které bylo realizováno na správném místě a ve správný čas.
Uveřejněno:  1.1.2020 | 23:00

Největším problémem každého zaměstnaného člověka je čas

Najít si čas na Boha a na sebe
Pro většinu pracujících lidí je čas mimořádně vzácný. Navzdory opěvovanému růstu produktivity práce i vynikající technice (pamatujete si ještě, jak se říkalo, že výpočetní technika povede k čtyřdennímu pracovnímu týdnu?) množství času, které firmy nutí své zaměstnance pracovat, jen roste. Obchody otevřené 24 hodin denně, finanční zpravodajství 24 hodin denně, nepřetržitý přístup k e-mailům, užívání mobilů a notebooků, to vše se přenáší do práce trvající 24 hodin denně. Menší jistota ohledně pracovních míst a větší počet domácností, v nichž pracují oba partneři, znamená více stresu a méně času pro manželské páry a jejich rodičovské povinnosti.
Uveřejněno:  29.12.2019 | 17:19

Tři králové - vyprávění pro děti

Cesta tří králů
Cesta tří králů
Oldřich Selucký
Uveřejněno:  28.12.2019 | 23:00

Krátké texty Anselma Grüna na každý den

365 dní s Anselmem Grünem
365 dní s Anselmem Grünem
Uveřejněno:  25.12.2019 | 13:30


Bůh přišel na svět, ale nepočínal si jako diplomat

Když Bůh přišel na svět, nepočínal si jako diplomat.
Mocné a urozené lidi, ba ani kněze o svém příchodu neuvědomil.
Správným hierarchickým postupem se nezabýval.
Žádná tisková konference, na níž by byla ta senzace oznámena, se nekonala.

Uveřejněno:  22.12.2019 | 23:00

Betlémské světlo

(vyprávění jednoho přítele) Onehdy za mnou přišli skauti a nabízeli, jestli bych si nechtěl od nich zapálit svíčku. Procházeli město. Rozdávali betlémské světlo. Bylo to malí chlapci. A já je nechtěl zklamat. Došel jsem pro svíčku a zapálil ji od jejich plamínku. Neměl jsem s tím světlem nic v úmyslu, jenom jsem nechtěl děti zklamat. Svíčka mi svítila v pracovně na stole. Plamínek se zachvíval u pootevřeného okna. Myslel jsem, až svíčka dohoří, odnesu svícen. A nebudu se už o ten vánoční zvyk starat. Přece nejsem dítě, abych si hrál s betlémským světlem. Betlém už také o Vánocích nestavím po tolik let… Jenže pak mne něco napadlo.
Uveřejněno:  20.12.2019 | 10:40

Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky

Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel čas a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny let, které jsou pro Boha jako mžik. A pak se pustil do práce.
Uveřejněno:  17.12.2019 | 23:00

Když jsme se vraceli z pohřbu, mlčeli jsme. Bylo před Vánocemi...

Dokud je ještě čas.
Ještě jsme spolu.
Ještě můžeme někomu podat ruku.
JEŠTĚ.
Není to krásné heslo, jaké si můžeme připomínat: "JEŠTĚ?"
Uveřejněno:  16.12.2019 | 23:00

Drobné příběhy o Vánocích


Ježíšek podává ruku


Ježíšek podává ruku
Eduard Martin
Cesta je taková jako ten, kdo jde po ní s námi. Cesta je taková jako ten, koho s sebou na ni vezmeme.
Uveřejněno:  15.12.2019 | 17:15

Vánoce jsme zavalili tunami sentimentu, folklóru a všemožného braku

Vánoce jsou pro nás záminka.
Záminka pro poetické výlevy (pochybné kvality),
příležitost k tomu, abychom se zas jednou předvedli
jako ti správní křesťané, kteří pomáhají chudým
a dokonce pro ně v rámci dobročinnosti nachystají štědrovečerní večeři.
Uveřejněno:  13.12.2019 | 23:00

14. prosince - sv. Jan od Kříže

Svatý Jan od Kříže, obecně známý jako „mystický učitel“, se narodil roku 1542 ve Fontiveros, malém kastilském městečku. Už něžný lidský příběh jeho rodičů byl pro Jana téměř předpovědí: tatínek, Gonzalo de Yepes, ze šlechtického toledského rodu, se oženil proti vůli svých bohatých příbuzných s Kateřinou Alvarezovou, chudou tkadlenou, do níž se zamiloval.
Uveřejněno:  12.12.2019 | 23:00

Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy: Jan od Kříže (14.12.)

Jan od Kříže jednou napsal:
„Kristus je cesta, a tato cesta je umírání.
V okamžiku své smrti byl i on zdeptán na duši,
zcela bez útěchy a pomoci.“

A i takový osud potkal Jana od Kříže,
který zemřel v opuštěnosti a odmítnutí 14.12.1591...

Uveřejněno:  11.12.2019 | 23:00

Zima a Vánoce v koncentráku

Týdny a měsíce utíkaly. Přišly vánoční svátky roku 1944. Vězni si na blocích nazdobili větvičky a koledou si připomněli narození Páně. Bohuslav na svém bloku vedl tichou modlitbu. Nikdo z vězňů nechtěl zbytečně dráždit SS. Tyhle Vánoce byly nadějí, že ty příští již každý z nich prožije doma se svými blízkými. Situace v táboře se však neustále zhoršovala. Vězně trápily hlad a tyfus.
Uveřejněno:  9.12.2019 | 6:21

24 vánočních příběhů

24 vánočních příběhů
24 vánočních příběhů
Klasické vánoční a adventní příběhy s poetickými obrázky. Biblické o Ježíškovi, Marii a Josefovi, pastýřích, Herodovi i mudrcích...
Uveřejněno:  8.12.2019 | 23:26

Domov bývá zpravidla chápán jako místo bezpečí

Domácí násilí

Domácí násilí
Libor Botek, Lucie Paprsteinová, Jiřina Navrátilová

Domov bývá zpravidla chápán jako místo bezpečí a porozumění, kde jsme milováni a přijímáni takoví, jací jsme. Avšak...
Uveřejněno:  6.12.2019 | 5:51

Překážky na cestě k (dobrému) manželství

Je zřejmé, že lidem, kteří řeší obtíže ve svém manželství, mnoho nepomohou úvahy o tom, co a jak měli dříve dělat lépe. Přesto může být užitečné podívat se i do minulosti a identifikovat případné chyby, které život v manželství nadále ovlivňují. Ne proto, aby se na ně člověk vymlouval nebo někoho obviňoval, ale aby manželé hledali, jak vliv těchto chyb v přítomnosti co nejúčinněji odstranit.
Uveřejněno:  5.12.2019 | 23:00

Mikulášův podraz

Od dětství mám v oblibě postavu Mikuláše a veškerou tu atmosféru kolem jeho svátku (tedy až na strašení čertem, které jsem vždy pokládal za nefér). Rád vzpomínám na chladné a typicky prosincově tmavé večery, kdy se za zvuku zvonků na pozadí setmělých ulic rojí světlé postavy symbolizující člověka, který dokázal být nezištně dobrý.
Uveřejněno:  3.12.2019 | 7:00

6. prosince - sv. Mikuláš

Mikuláš, světec patřící k těm z křesťanského prostředí nejznámějším, se narodil kolem roku 260 v Patrasu v Malé Asii (dnešní jižní Turecko). Kolem roku 300 lid v Myře sám zvolil Mikuláše svým biskupem. Velmi pravděpodobnou příčinou biskupské volby z nadšení lidu byla pověst světce lásky.
Uveřejněno:  2.12.2019 | 23:00

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš
Uveřejněno:  1.12.2019 | 8:17

Roráty - kapesní zpěvník

Roráty (2.vyd)
Roráty (2.vyd)
Kapesní zpěvník adventních staročeských rorátů obsahuje 23 chorálů a 21 písní.
Uveřejněno:  29.11.2019 | 18:37

Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu

Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy: „A Duch i nevěsta praví: ‘Přijď!’ A kdokoliv to slyší, ať řekne: ‘Přijď!’ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (...) Ten, od něhož je to svědectví, praví: ‘Ano, přijdu brzo.’ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi“ (Zj 22,17.20-21). Tento eschatologický text čteme obvykle v adventu a týká se paruzie – druhého Kristova příchodu. Ale nevnímejme paruzii jenom jako něco budoucího, ale hlavně přítomného.
Uveřejněno:  28.11.2019 | 9:26

Adventní příběh známého norského spisovatele

Kouzelný kalendář (3. vydání)

Kouzelný kalendář (3. vydání)
Jostein Gaarder

Adventní příběh známého norského spisovatele ocení čtenáři od 9 do 90 let.
Uveřejněno:  27.11.2019 | 18:40


Jak plodně prožít advent? Poslechněte si...

Advent je opět tady.
Jak jej prožít nějak smysluplně, plodně?
Nabízíme vám zvukový záznam pořadu TV Noe,
se kterým lze dobře využít chvíle
při práci, žehlení, pečení, řízení, běhání...

Uveřejněno:  26.11.2019 | 23:00

Co znamená advent?

Od adventu do adventu

Od adventu do adventu
Martina ŠpinkováJan Kotas
Jaro, léto podzim, zima - střídají se rok co rok. Jak prožíváme různá období roku? Prožíváme je všichni stejně? Jak je prožívají křesťané? Co je to liturgický rok, kdy začíná a kdy končí?

Co znamená advent? Jak dlouho trvá postní doba a jaký má smysl? Proč jsou Velikonoce každý rok jindy?


Uveřejněno:  25.11.2019 | 18:33

Často uváznu v dopravní zácpě, to pak rád pozoruji řidiče

Přijímejme okolnosti, ve kterých se nacházíte! Apoštol Pavel říká: Jsem zvyklý jíst dobré jídlo zrovna tak jako špatné. Jsem zvyklý snášet zimu i vedro. Jsem zvyklý být přijímaný i nepřijímaný. Jsem zvyklý žít v jakýchkoli podmínkách… To je charakterní muž. Tento přístup svědčí o umění přijímat nesnáze.
Uveřejněno:  24.11.2019 | 18:54

Fatima - poutavě

Fatima - tajemství tří pasáčků

Fatima - tajemství tří pasáčků

Bruno Ferrero
Stručná historie jednoho z nejznámějších mariánských zjevení. Poutavý text doprovázejí desítky fotografií.
Uveřejněno:  22.11.2019 | 23:00

Ježíš Kristus kraluje z kříže

Poslední neděli liturgického roku slavíme svátek Ježíše Krista, Krále celého stvoření. Vyvstává otázka, jak je to s Ježíšovou královskou důstojností. – Jedná se o důstojnost toho, kdo až do konce miluje, odpouští, usiluje o společenství s lidmi, kteří jsou jeho bratřími. Je to panování toho, kdo kraluje „ze dřeva“, jak s oblibou říkávali církevní otcové. Nezapomínejme na to, že až když visel na kříži, byl nad jeho hlavu zavěšen nápis „židovský král“.
Uveřejněno:  21.11.2019 | 23:00

Víte, kam vzal Ježíš ze všeho nejdřív své učedníky?

Víte, kam vzal Ježíš ze všeho nejdřív své učedníky? Na svatbu v Káně! Proč? Protože „Boží království je podobné svatební hostině.“ Každý z nás je pozván ke svatební hostině.
Uveřejněno:  20.11.2019 | 23:00

C. S. Lewis - Tvůrce Narnie (výročí úmrtí 22. 11. 1963)

C. S. Lewis byl jedním z nejpřednějších křesťanských apologetů 20. století, který skrze své dílo pronikl k milionům lidí. Léta studií a na počátku své kariéry byl C. S. Lewis přesvědčeným ateistou. Od křesťanské víry se odvrátil jako adolescent a kontakty s církví zůstávaly zpřetrhány až dlouho do jeho dospělosti. Osobní zkušenost s 1. Světovou válkou, následný válečný stres, bolestivá zranění, ani odloučení od lidí, které miloval, jej nedokázaly přimět, aby znovu obrátil své srdce k Bohu.
Uveřejněno:  19.11.2019 | 23:00

Stolní kalendář 2020


Kalendář 2020 - Moudré maličkosti

Kalendář 2020 - Moudré maličkosti

Tradiční stolní kalendář KNA s občanským i církevním kalendáriem. 
Uveřejněno:  19.11.2019 | 23:00

Santa Claus mě zná jménem

V mladém věku jsem si uvědomil sílu osobního setkání. Když mi byly čtyři roky, věřil jsem na Santa Clause. Nechápal jsem, jak je to možné, že Santa je v bance a další je na rohu ulice a jiný v obchodním domě. Řekli mi, že ti všichni jsou Santovi pomocníci a že pravý Santa je v New Yorku v obchodním domě Altman. Přišel den, kdy jsme s otcem a se sestrou nasedli do vlaku a jeli do města. S otcem jsme šli do jeho kanceláře a potom jsme se setkali s tím pravým Santou. Vypadal přesně tak, jak jsem si ho představoval. Ještě než jsme se k němu přiblížili, podíval se na nás a řekl: „Neale a Rito, pojďte sem.“ Posadil si nás na kolena. Nepamatuji si už nic jiného než to, že jsem přijel domů a řekl: „Mami! Santa věděl, jak se jmenuji!“ O několik let později jsem si uvědomil, že to můj otec předem připravil.
Ale nyní vím o něčem mnohem lepším: všemohoucí Bůh, Stvořitel celého vesmíru, ten, který stvořil hvězdy na obloze a může spočítat každé zrnko prachu v mé matraci, zná mé jméno.
Uveřejněno:  17.11.2019 | 19:35

Adventní kalendář 2019 s čokoládou

Adventní kalendář 2019 s čokoládou

Adventní kalendář 2019 s čokoládou
Uveřejněno:  17.11.2019 | 18:55


Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje.
Uveřejněno:  14.11.2019 | 23:00

Příběh české princezny

Princezna Anežka odešla z královského paláce,
aby mohla pomáhat nemocným, chudým a potřebným lidem.
Protože poznala, že jí k tomu volal Bůh i její srdce.

Uveřejněno:  12.11.2019 | 15:35

13. listopadu - sv. Anežka Česká

Česká princezna Anežka Přemyslovna je naprosto mimořádným zjevem v duchovních i kulturních dějinách naší země. Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., její matkou byla Konstancie, dcera uherského krále Bély III. Když byly Anežce pouhé tři roky, byla poslána se svou starší sestrou Annou do polské Třebnice. Obě byly zasnoubeny synům slezského knížete Jindřicha Bradatého a svaté Hedviky, a proto byly poslány na vychování do tamního kláštera cisterciaček, který svatá Hedvika založila.
Uveřejněno:  12.11.2019 | 9:00

Svatá Anežka - pro děti

Svatá Anežka

Svatá Anežka

Oldřich Selucký

Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny. První čtení o Svaté Anežce pro školáky a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče, napsal a namaloval Oldřich Selucký.

Uveřejněno:  10.11.2019 | 17:38

11. listopadu - sv. Martin z Tours

Svatý Martin se narodil pohanským rodičům roku 316, nebo 317 v panonské Sabarii (dnešní Szombathely v Maďarsku). Své dětství prožil v Pavii (dříve Ticinum) patrně proto, že jeho otec tribun tam byl se svou posádkou přemístěn. V Pavii zrál jeho smysl pro víru. Přes odpor rodičů byl ve dvanácti letech přijat do katechumenátu, ale až po šesti letech mohl přijmout křest. Navíc byl v patnácti letech přinucen narukovat. Stal se důstojníkem jízdní stráže a brzy si získal oblibu a úctu u vojáků. Známou se stala příhoda ze zimy roku 334. Tehdy se Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens. Pro Martina to bylo znamení, aby přestal být císařským vojákem a stal se vojákem Kristovým. Než se tak stalo, uběhla spousta let. Martin opustil vojenskou službu až roku 356.
Uveřejněno:  9.11.2019 | 23:00

Horkokrevná, temperamentní a neznámá světice: Alžběta od Trojice (9.11.)

Dne 9. listopadu 1906 zemřela na Karmelu sv. Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elisabeth de la Trinité (Alžběta od Nejsvětější Trojice). Bylo jí 26 let a strávila na Karmelu pět let a tři měsíce. 25. listopadu byla 1984 blahořečena Janem Pavlem II. Sv. otec tehdy řekl: "V blahoslavené Alžbětě nám září nové světlo, v ní nalézáme nové bezpečné a jisté vedení." Alžběta od Trojice přinesla několik zásadních a svěžích pohledů pro život z křesťanské víry. Svatořečena byla 16.10.2016.
Uveřejněno:  5.11.2019 | 23:00

Co řekl o smrti před svou smrtí P. Josef Mixa

„ …Jako miliardář bych na smrtelné posteli zjistil,
že je to všechno na „prd“.
Narodil jsem se, abych umřel…
Co je tohle za kravinu?
Tohle dokážeme prolomit jedině skrze Kristovu cestu…“
Přinášíme vám zajímavé myšlenky o smrti z knižního rozhovoru s oblíbeným P. Josefem Mixou, který zemřel 27. října 2019 v Karlových Varech.
Uveřejněno:  4.11.2019 | 8:47

Uvedení do Bible

Velká dětská Bible

Velká dětská Bible

Velká dětská Bible je určena těm, kteří odrostli jednoduchým biblickým převyprávěním, ale skutečná Bible je pro ně zatím velkým soustem.
Uveřejněno:  4.11.2019 | 6:13

Emigrace z komunistického Československa

V roce 1950 - po zatčení Felixe Davídka a uzavření starobrněnského kláštera P. Bohuslav Burian pochopil, že musí pryč z téhle země. Zde mu hrozilo jediné: vězení. V dubnu byl navíc zatčen farář ze sousední farnosti v Prušánkách. Věděl, že je jen otázka času, kdy přijde na řadu. I on byl trnem v oku místním funkcionářům KSČ. Chtěli se ho zbavit, byl nežádoucím knězem. Pochopil, že ten, kdo není loajální vůči novým pořádkům, musí být odstraněn. Modlil se a přemýšlel, co dál. Cítil, že Bůh ho volá, a tak se rozhodl. Odejde do emigrace.
Uveřejněno:  2.11.2019 | 23:00

Jak by mohla vypadat smrt a onen svět?

Když přemýšlím o tom, jaký by mohl být onen svět, obracím se pomocí analogie k úžasné ukázce Božího milosrdenství v podobenství o marnotratném synu (srov. Lk 15,11–24). Máme tu židovského chlapce, který spáchá dva z nejhorších možných hříchů – prohýří otcovo dědictví a je na tom tak bídně, že by vzal zavděk i jídlem pro vepře. Pak se rozhodne jít domů a usmířit se s otcem. Myslím, že tak bude vypadat smrt, poslední cesta, pro každého z nás. Tuto představu výstižně evokuje poslední svaté přijímání podávané umírajícím, které nazýváme viaticum, což doslova znamená pokrm na cestu. V našem příběhu zatím otec den co den vyhlíží a čeká na jakékoli znamení, že se jeho syn vrací. Stojí za povšimnutí, že otec se nevydává vstříc synovi proto, aby ho vzal něčím po hlavě a pak ho odtáhl domů. Syn se musí sám vydat na cestu domů. Podobně se na ni vydáme my, až budeme umírat.
Uveřejněno:  30.10.2019 | 23:00

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh monsignora O’Flahertyho, který za války zachránil tisíce lidí

Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený: Jde o skutečné postavy a události z doby druhé světové války. Příběh monsignora O’Flahertyho (* 28. února 1898 + 30. října 1963) je natolik dramatický, že v roce 1983 byl podle knihy Šarlatový a černý natočen slavný film s Gregory Peckem v hlavní roli.
Uveřejněno:  28.10.2019 | 23:00

Útěk z pochodu smrti a cesta na Moravu

Bohuslava čekala cesta do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na jaře 1945 byli namačkáni do velkých uhelných vagonů, a to vždy po stovce. Bylo to nelidské a kruté. Většina vězňů se již chovala úplně apaticky. Když se vlak dal pohybu, začalo pršet. Každý se snažil si sednout či lehnout. Bohuslav zůstal stát. Sepjal ruce a modlil se. Déšť smáčel jeho vychrtlé tělo. Prosil o milost a o sílu tohle vše vydržet. Prosil za své spoluvězně a odpuštění pro ty, co s nimi takhle jednali. Strastiplná pouť po nacistických lágrech pokračovala dál.
Uveřejněno:  26.10.2019 | 0:00

Do Říma s praktickou příručkou

Do Říma se svatou Anežkou
Do Říma se svatou Anežkou
Uveřejněno:  24.10.2019 | 0:00

sv. Jan Pavel II. (svátek 22.10.)

Misionář světa Jan Pavel II.
Misionář světa Jan Pavel II.
Claire Astolfiová
Uveřejněno:  22.10.2019 | 9:12

Děkuji Bohu za dobrodiní koncentráku

Když Bohuslav dorazil do Osvětimi, pochopil, že nastal každodenní boj o přežití. V táboře panoval tzv. Eickův táborový řád, pojmenovaný po jeho autorovi, veliteli prvního nacistického tábora u bavorského městečka Dachau. Jeho podstatou byla soustavná terorizace vězňů a snaha o jejich co nejdůkladnější ponížení. Dachau se stalo školou příslušníků SS – organizace, která pod vedením Heinricha Himmlera převzala nad všemi koncentračními tábory správu a podílela se i na šoá. Pro správu táborů byly vyčleněny zvlášť brutální jednotky SS-Totenkopf.
Uveřejněno:  22.10.2019 | 0:00

Svatá země - vidět a zažít

Svatá země
Svatá země
Uveřejněno:  20.10.2019 | 11:26

Karel Rakouský (21.10.)

Poslední císař rakouský, král český a uherský... Karel (celým křestním jménem: Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Otto Maria). Ve svém dětství žil nějaký čas v Brně, část svého vzdělání získal m.j. i v Praze, na vojně byl ve Staré Boleslavi a svou budocí manželku potkal ve Františkových Lázních...
Uveřejněno:  20.10.2019 | 0:00

Diskuze o rodině – mnoho povyku pro nic?

Rodina je prostředím, ve kterém se formují děti, tedy následující generace. Bez přehánění lze říci, že je ve hře kvalita lidské společnosti v následujících desetiletích. Proto je nutné rodiny podporovat.
Řekneme-li dnes ve veřejné diskusi slovo „rodina“, nemůžeme už jednoduše předpokládat obecnou nepsanou shodu v tom, co tím myslíme, ale je třeba definovat, z jakého chápání vycházíme. Za rodinu je dnes v naší civilizaci považováno a prohlašováno kde co, ne jen stabilní svazek muže a ženy. Všeobecný konsensus nemůžeme předpokládat ani v běžném hodnocení toho, co je „normální“, „morální“ nebo třeba únosné...
Uveřejněno:  16.10.2019 | 0:00

13.10.2019 byl svatořečený kardinál John Henry Newman (1801-1890)


Uveřejněno:  13.10.2019 | 16:04

15. října - sv. Terezie od Ježíše

Terezie od Ježíše, příjmením de Cepeda y Ahumada, se narodila v Avile ve Španělsku roku 1515 a zemřela roku 1582 v Alba de Tormes. Je všeobecně uznávána jako učitelka duchovního života. Byla první ženou v dějinách, jíž byl přiznán titul církevní učitelky (papežem Pavlem VI. dne 27. září roku 1970; jen o pár dní později bylo stejné uznání vysloveno svaté Kateřině Sienské a roku 1997 svaté Terezii z Lisieux).
Uveřejněno:  13.10.2019 | 0:00

Ve dnech 10. – 11. 10. je polední přestávka 12:00 – 13:00

Vážení zákazníci,
ve dnech čt 10. – pá 11. 10. bude v naší prodejně polední přestávka 12:00 – 13:00.
Děkujeme za pochopení
Příjemné dny!
Kolektiv prodejny

Uveřejněno:  8.10.2019 | 18:27

Ostravští a Opavští zpozorněte: o Karlově mostě s o. Stanislavem Přibylem

Karmelitánské nakladatelství zve na přednášky o. Stanislava Přibyla na téma Karlův most v souvislostech víry a ducha. Uskuteční se celkem na třech místech. V úterý 15. října si můžete povídání o Karlově mostě poslechnout od 16:00 ve farním sále v Kravařích a pak hned od 18:00 v opavské aule Slezské univerzity. O den později ve středu 16. října pak stejná akce proběhne v Ostravě v sále na faře u katedrály od 15:00.
Uveřejněno:  8.10.2019 | 10:31

Kněz, kterému se říkalo pistolník

Říkali mu Pistolník
Říkali mu Pistolník


Uveřejněno:  6.10.2019 | 18:51

Kněz, který utekl nacistům i komunistům a říkalo se mu pistolník

P. Bohuslav Burian – brněnský kněz – prožil strhující životní příběh. Proslul tím, že převáděl přes hranice pronásledované, utekl nacistům z pochodu smrti a komunistům z leopoldovské pevnosti. Celý život vzdoroval nenávisti a ukazoval lidem cestu ke svobodě i k Bohu. Neustále zářil vtipem a s neuvěřitelnou energií se věnoval práci s lidmi na okraji společnosti.
Uveřejněno:  6.10.2019 | 18:47

5. říjen - Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská

Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami.
Uveřejněno:  4.10.2019 | 20:00

4. října - sv. František z Assisi - zpěv lásky

Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Kdo dokáže změřit nebo popsat hlubinu mystické lásky, která je vždy táž, a přece pokaždé zcela původní a nová? Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život,
Uveřejněno:  3.10.2019 | 0:00

Andělé se nevěnují jen křesťanům (2.10. andělů strážných)

Božími anděly nazýváme duchovní bytosti, které slouží Bohu a následně lidem. Angelos (z řečtiny) znamená posel. Slovo „anděl“ je tedy názvem jejich služby. Jako služebníci Boží jsou stále v Boží přítomnosti, v Božím světle.
Uveřejněno:  2.10.2019 | 0:00

Jak se vyznat v andělech?

Není anděl jako anděl
Není anděl jako anděl
Uveřejněno:  2.10.2019 | 0:00

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Terezie Martinová - dívka z bohaté rodiny, která si může dopřát mnoho... Místo toho ale vstupuje do přísného kláštera. Bylo jí patnáct let. Vstoupila na Karmel a už nikdy klášter neopustila. Svůj život strávila na několika metrech čtverečních, a přesto se stala světovou patronkou misií. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Chtěla žít ve skrytosti, a přece ji v současnosti milují a vzývají miliony křesťanů. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský.
Uveřejněno:  30.9.2019 | 0:00

O Terezii z Lisieux pro děti

Terezka
Terezka
Uveřejněno:  30.9.2019 | 0:00

Hledání stálosti v nestálé době

Buď, kde jsi
Buď, kde jsi
Uveřejněno:  28.9.2019 | 22:22

29. září - archanděl Michael, Gabriel a Rafael

Svátek tří archandělů, který se slaví dne 29. září – spolu s památkou všech svatých andělů, připadající na den 2. října –, oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného a nekonečného Boha mezi námi.
Uveřejněno:  28.9.2019 | 0:00

Dotisk úspěšné knížky

Čtvrthodinka upřímnosti (4.vyd)
Čtvrthodinka upřímnosti (4.vyd)

Józef Augustyn
Uveřejněno:  26.9.2019 | 17:20


Vděčnost (nejen) v manželství přináší velké plody

Čím v manželství nic neztratíte, ale můžete tím jen získat? Vyjádřit vděčnost a poděkovat i za maličkosti, například za to, že ten druhý nezapomněl koupit zubní pastu, je nesmírně důležité! Vědomé rozhodnutí být ke druhému laskavý a pozorný dovoluje vaší lásce stále růst. Jen pomyslete na ty desítky každodenně prokazovaných malých pozorností, na tyto zázraky života ve dvou, které tak často podceňujeme. Květinám v zahradě vašeho páru poskytují každodenní závlahu především ony.
Uveřejněno:  25.9.2019 | 0:00

P. Engelmar Hubert Unzeitig - "český" Němec a světec přezdívaný „Anděl z Dachau“ (blahořečen 24.9.2016)

Narozený u Svitav v německé enklávě,
jako kněz působil ve Zvonkové na Šumavě.
Za své protinacistické postoje byl poslán do Dachau,
kde v březnu 1945 zemřel při ošetřování ostatních spoluvězňů.
Za svou činnost získal přezdívku „Anděl z Dachau“.
Uveřejněno:  23.9.2019 | 0:00

Pro děti o modlitbě

Škola modlitby pro malé myšky
Škola modlitby pro malé myšky
Uveřejněno:  22.9.2019 | 17:15

Ve tvé duši jsou všechny roční doby (P. Pio z Pietrelciny - svátek 23.9.)

„Ve tvé duši jsou všechny roční doby, a raduji se z toho před Bohem. Občas prožíváš zimu jako čas velké neplodnosti, roztržitosti, znechucení a nudy, jindy zase úlevu máje s vůní svatých květů, občas zase žár touhy podobat se našemu dobrému Bohu. Zbývá už jen podzim, v němž, jak se ti zdá, nevidíš a neuvědomuješ si hojnost ovoce… Chtěla bys, aby se všechno odehrávalo na jaře a v létě, avšak, má nejmilovanější dcero, věnec vítězství získá ten, kdo statečně bojoval.
Uveřejněno:  22.9.2019 | 0:00

Jedinečný nápad! Duchovní cvičení na kartičkách

Malá duchovní cvičení

Uveřejněno:  18.9.2019 | 22:21

Svěží životopis svatého Pia z Pietrelciny

Otec Pio (2.vyd)
Otec Pio

Uveřejněno:  15.9.2019 | 15:52

Jedna moje známá přišla o dceru (Panny Marie bolestné 15. 9.)

Jedna moje známá přišla o dceru,
za velmi drastických okolností.
Statečně tomu čelí,
nachází oporu ve své víře
a ve své přirozené důstojnosti.
Uveřejněno:  14.9.2019 | 0:00

Křesťané si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost (14.9. svátek Povýšení svatého kříže)

Byl jsem svědkem toho, jak jedna maminka vysvětlovala svému dítěti, že kříž pravou rukou od čela k srdci a od levého ramene k pravému děláme proto, že Bůh je nahoře, dole, vlevo i vpravo. Je pravda, že Bůh je skutečně všude a obklopuje nás zezadu i zpředu (Žl 139). Ale to není důvod, proč děláme na začátku mše znamení kříže.
Uveřejněno:  13.9.2019 | 6:55

Být zamilovaný a milovat není totéž

Zamilovanost, to jsou nové, silné emoce, jiskření a vzájemná chemie, ale milovat, to je vědomá volba, která ze zamilovanosti vyplývá a vede nás k rozhodnutí, že „právě s tebou toužím prožít celý život“. Na počátku vztahu, existuje jen romantika. Časem se však začnou objevovat drobné rozmíšky a konflikty. Opravdu je s láskou konec? Možná to nechceme přiznat ani sami sobě, ale už si nejsme tak blízko jako dřív. Začínáme si uvědomovat, že ten druhý se od nás vlastně hodně liší!
Uveřejněno:  7.9.2019 | 19:28

Žádné manželství není procházka růžovým sadem

O nesnázích v manželství
O nesnázích v manželství
Uveřejněno:  7.9.2019 | 19:23

Výstava Procházka Vysočinou, září - říjen 2019

Srdečně zveme na výstavu Procházka Vysočinou s Lidmilou Annou Dohnalovou, září - říjen 2019 v prodejně KNA v Praze 6 Dejvicích
Uveřejněno:  5.9.2019 | 21:04

5. září - Matka Tereza

„Svatost není nic mimořádného, není jen pro vyvolené. Svatost je velmi prostý úkol pro každého z nás: vždy a všude s úsměvem přijmout Boha.“ To jsou slova matky Terezy z Kalkaty, jedné z největších osobností 20. století, kterou milovali a obdivovali nejen křesťané, ale i vyznavači jiných náboženství a bezvěrci. Cti oltáře se jí dostalo neuvěřitelně brzy: papež Jan Pavel II. ji blahořečil již dne 19. října roku 2003, tedy sotva šest let po její smrti.
Uveřejněno:  4.9.2019 | 0:00

Poutavý život Františka Radkovského

V Boží režii
V Boží režii
Uveřejněno:  1.9.2019 | 19:20

Církev (sražená) na kolena

Noviny The Sunday Telegraph zveřejnily 9. února 1997 celostránkový článek s titulkem „Církev na kolenou“. Jeho obsahem byla chmurná zpráva o poklesu počtu účastníků bohoslužeb a podobně. Když jsem text uviděl, okamžitě mě napadlo: „To přece není problém, to je řešení: církev na kolenou!“
Uveřejněno:  29.8.2019 | 21:18

Nemodlit se jen tehdy, když se dostaneme do potíží…

Jednou z definujících charakteristik církve je ve Skutcích apoštolů odkázanost na modlitbu: v celé knize o tom najdeme šestadvacet přímých zmínek. Je zřejmé, že prvotní církev byla modlitbou zaujatá.
Uveřejněno:  22.8.2019 | 17:56

Osvobozování od zlých duchů

Pět klíčů modlitby za osvobození
Pět klíčů modlitby za osvobození
Uveřejněno:  21.8.2019 | 22:02

Komunikační šum mi přiřknul sedm dětí (P. Elias Vella)

Antoinetta byla dívka ze Sicílie a moc si přála jet do Spojených států pracovat jako tlumočnice. V jejím úmyslu jsem ji nepodporoval, spíš jsem jí říkával: „Myslíš, že je v Americe ráj?“ Jednoho dne jsme se modlili za její budoucnost a otevřeli Bibli v naději, že Pán vnese do celé záležitosti světlo. Úryvek, na který nám padl zrak, byl o ztroskotání sv. Pavla na Maltě. Antoinetta hned zareagovala: „Nechci jet na Maltu, ale do Ameriky.“ Stále o tom snila, až se nakonec rozhodla kontaktovat americké velvyslanectví v Římě a zjistit, zda by jí nemohli pomoci. Odpověď ji překvapila. Americký velvyslanec na Maltě, jistý pan Paolino, je prý sicilského původu – a on a jeho manželka hledají opatrovnici pro své dvě děti. Antoinetta nabídku přijala a… nakonec se ocitla na Maltě. Ale...
Uveřejněno:  16.8.2019 | 0:00

Myslel jsem si, že katolíci uctívají Marii tak, jako se protestanti modlí k Bohu

Byl jsem přesvědčen, že katolíci uctívají Marii tak, jako se my protestanti modlíme k Bohu. Na mnoha fotografiích lidé klečí před obrazem Marie nebo před její sochou či ikonou. Existuje nespočetné množství obsáhlých knih o Marii a desítky modlitebních knížek. Klasický protestantský názor, opírající se o biblický zákaz uctívání model, mariánskou úctu hodnotil jako formu modlářství. Otázky týkající se Marie mě znepokojovaly a instinktivně jsem je odsouval do pozadí. Nezastávala významné místo ani v mých kázáních, ani v životě.
Uveřejněno:  15.8.2019 | 11:56

Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla: Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

Maxmilián Maria Kolbe se narodil dne 8. ledna roku 1894 ve středním Polsku. Jeho rodiče byli textilní dělníci. V roce 1907 byl přijat do minoritského semináře ve Lvově, kde pokračoval ve studiích a dne 4. září roku 1910 vstoupil do noviciátu a přijal jméno Maxmilián.
Uveřejněno:  13.8.2019 | 0:00

12. – 18.8. 2019 je knihkupectví zavřeno – dovolená

Vážení zákazníci,

v termínu po 12.8. – pá 18.8. 2019 je naše knihkupectví zavřeno – čerpáme dovolenou.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné léto!

Kolektiv prodejny v Kolejní ul.
Uveřejněno:  10.8.2019 | 16:31

Neodpuštění blokuje náš (nejen duchovní) život

Aby byla modlitba účinná, neobejde se bez pokání. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, vložil do modlitby také tato slova: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12). A bezprostředně po skončení modlitby pokračoval těmito slovy: „Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky“ (v. 14–15).
Uveřejněno:  10.8.2019 | 8:29

Dopis papeže Františka mladým lidem

Christus vivit - Kristus žije
Christus vivit - Kristus žije
Uveřejněno:  7.8.2019 | 21:59

9. srpna - sv. Terezie Benedikta od Kříže - Edita Steinová - žena modlitby

Edita Steinová se narodila dne 12. října roku 1891 ve Vratislavi (tehdy německá část Slezska) jako poslední z jedenácti dětí. Ten den byl židovský svátek Kippur, Den smíření. Jako dvouleté jí zemřel otec. Augusta Courantová, její matka, se jako biblická „žena statečná“ ujala zodpovědnosti za výchovu svých dětí. Byla velice zbožná a spolu s hmotným zajištěním se starala i o duchovní formaci svých dětí a správnou výchovu jejich svědomí. To vše ale nezabránilo Editě prožít v dospívání krizi víry a projít obdobím vnitřních zmatků a úzkostí. Rozhodla se být ateistkou, zároveň se však nevzdala hledání pravdy.
Uveřejněno:  7.8.2019 | 0:00

S mladými o osobním růstu a lásce

Milovat doopravdy
Milovat doopravdy
Uveřejněno:  1.8.2019 | 21:55

Když jsem křtil v Jordánu, ryby mi nedaly pokoj

Svatá země mě vždy fascinovala. Mnohokrát jsem vedl skupinu poutníků na místa, kde žil náš Pána Ježíš Kristus, a vždycky jsem se snažil, aby měli z konkrétního místa opravdový zážitek. Ke zvlášť silným zážitkům patří hodinová adorace potmě u getsemanské skály v prázdné bazilice Národů, uzavřené pro ostatní poutníky.
Uveřejněno:  1.8.2019 | 0:00

Svatý Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

Narodil se v roce 1491 v Azpeitii, v baskické provincii Guipuzcoa (Španělsko) jako poslední ze třinácti dětí. Věž, v níž se narodil, se jmenovala Loyola, a odtud má také Ignác své přízvisko. Nazývat dítě podle jména domu (věže nebo hradu), kde se narodilo, byl typický baskický zvyk.
Uveřejněno:  30.7.2019 | 0:00

Sv. Anna Samotřetí na Karlově mostě

Co znamená výraz „Svatá Anna samotřetí“? Ve staré češtině slovo „samodruhá“ znamenalo těhotná nebo mající dítě. Slovem „samo třetí“ se pak označuje babička, která vychovala dceru, a ta potom opět dceru nebo syna. Tímto se znázorňuje „babičkovské“ pouto svaté Anny ke Spasiteli. Není však známo, že by svatá Anna opravdu Ježíška chovala.
Uveřejněno:  24.7.2019 | 0:00

Svatý Šarbel Machlúf / Makhlouf (24.7.)

Svatý Šarbel byl libanonským maronitským knězem. V touze po větší samotě a nejvyšší dokonalosti opustil klášter v libanonské Annaie a odešel do poustevny,
Uveřejněno:  23.7.2019 | 0:00

Román (nejen) pro mladé čtenáře

Max, vyprojektovaný kluk z předměstí

Max, vyprojektovaný kluk z předměstí
Uveřejněno:  17.7.2019 | 10:04

Svatá Marie Magdalská (Magdalena, Magda) – svátek 22.7.

Ježíš pravil: „Marie!“…
„Rabbuni!“, odvětila Marie Magdalská.
V zahradě Kristova hrobu se tak odehrává rozhovor Boha a jeho stvoření, vzniká společenství, které bylo kdysi přerváno. Je úsvit „prvního“ dne, čas milosti. Je to začátek nové naděje, jež vypučela na dřevě kříže. Zoufalá Marie Magdalská stála před prázdným hrobem a hledala tělo svého Pána. A plakala, neboť nevěděla, kde je najít.
Uveřejněno:  17.7.2019 | 0:00

Panna Maria Karmelská (svátek 16.7.)

Původ úcty k Panně Marii Karmelské je spjat s karmelitánským řádem, jehož první členové se přibližně ve 12. století usadili na hoře Karmel ve Svaté zemi (hebrejsky Karmel = Boží vinice).
Uveřejněno:  15.7.2019 | 0:00

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitek

K početným obětem Velké francouzské revoluce patří kromě mnoha dalších řádových sester a bratří také šestnáct karmelitánek z kláštera Compiègne u Paříže.
Uveřejněno:  14.7.2019 | 0:00

Svatý Benedikt z Nursie (11.7.)

asi 480, Nursie (Perugia) – 543, nebo 560, Monte Cassino (Frosinone)
Uveřejněno:  10.7.2019 | 0:00

Modlitba je sice možná dobrý nápad, ale…

Tak asi jako každý jiný křesťan, kterého znám, jsem si i já vždycky myslel, že modlitba je sice možná dobrý nápad, ale docela dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, jak moc toho na ní závisí. Podobně jako vzduch, který dýcháme, ji dlouho pokládáme za samozřejmost, ale její účinky se projevují v každé oblasti našeho života.
Uveřejněno:  6.7.2019 | 0:00

YOUCAT na každý den

YOUCAT na každý den
Inspirace na každý den v roce
Uveřejněno:  2.7.2019 | 15:51

Sv. Cyril a Metoděj na Karlově mostě

Přiblížila se hodina, kdy se Cyrilovi mělo dostat pokoje a kdy měl byt přenesen do věčného života. Tu pozdvihl své ruce k Bohu a v slzách se modlil: „Hospodine … dej, ať se tvá církev hojně rozroste, spoj všechny v jedno, učiň je lidem vyvoleným, ať jsou jedné mysli v tvé pravé víre a správném vyznaní, a vdechni jim do srdce slovo svého učení. Je to jistě tvůj dar, že nás nehodné přijal za hlasatele evangelia svého Krista. Odevzdávám ti jakožto tvé ty, které jsi mi svěřil: usiluji o dobré skutky a konají, co je ti milé. Spravuj je svou mocnou pravici, vezmi je pod ochranu svých křídel, ať všichni chválí a oslavuji tvé jméno, Otče i Synu i Duchu svatý, navěky. Amen.“
Uveřejněno:  1.7.2019 | 15:46

Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát (svátek sv. Petra a Pavla 29.6.)

Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát.
Dává mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost.
A navzdory tomu si Petra zvolil Ježíš za následovníka.

Uveřejněno:  27.6.2019 | 0:00

Jsme jako diamanty, které se vzájemně obrušují

Když jsem byl administrátorem farnosti sv. Pavla na Maltě, měl jsem ve zvyku brát své farníky služební cesty do zahraničí. Bylo to v červnu 1986, doprovázel jsem tehdy šestnáct osob na setkání s charismatickým společenstvím v Holandsku. Setkání se mělo konat v Rixtonu, na hradě Croyanne.
Uveřejněno:  24.6.2019 | 0:00

Neznámý papež Pavel VI. kormidloval odvážně církev ve složitých dobách velkých společenských otřesů

Působení papeže Pavla VI. - Giovanni Battista Montiniho - se někdy jakoby ztrácí mezi dvěma velkými osobnostmi, jež udávaly tón na cestě katolické církve druhou polovinou dvacátého století. A to Janem XXIII. a hlavně Janem Pavlem II. Proto se na něj poněkud zapomíná, navzdory tomu, že Pavel VI. kormidloval odvážně navzdory křehké a subtilní fyzické konstituci lodičku sv. Petra ve složitých dobách velkých společenských otřesů a musel proplouvat mezi útesy složitých problémů a napětí uvnitř církve.
Uveřejněno:  21.6.2019 | 0:00

Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc... (Jan od Kříže)

To věčné zřídlo
tajně uchovává
se v živém chlebu,
jenž nám život dává,
třebaže noc je...
Uveřejněno:  19.6.2019 | 18:00

19. června - sv. Jan Nepomuk Neumann

Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích na Šumavě. Jeho otec Filip Neumann pocházel z bavorského Obernburgu a v Prachaticích se stal punčochářským mistrem. Vzal si dceru prachatického sedlářského mistra Anežku Lepší. Jan byl jejich třetí dítě, po něm se narodily ještě další tři. V den svého narození byl pokřtěn v kostele svatého Jakuba Staršího a dostal jméno po českém patronovi Janu Nepomuckém.
Uveřejněno:  17.6.2019 | 0:00

Manželství - dobrodružství ve dvou. Kniha hrou

Manželství: dobrodružství ve dvou
Manželství: dobrodružství ve dvou
Uveřejněno:  16.6.2019 | 15:54

Postupné zjevování Nejsvětější Trojice

Bylo třeba kráčet kupředu po stupních,
abychom konečně viděli zářit světlo Trojice.

Uveřejněno:  14.6.2019 | 0:00

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve šlechtické rodiny. Nevíme, kdy přesně se narodil. Z různých zdrojů se odvozuje datum 15. srpna 1195. Když mu bylo patnáct, byl v roce 1210 přijat do řádu augustiniánů řeholních kanovníků v Lisabonu. Opatství bylo důležitým centrem vzdělanosti a apoštolátu. Patnáct let byl ve 12. století věk, ve kterém se vstupovalo do armády, zkrátka věk dospělosti. Když vezmeme v úvahu, že Fernandez byl pravděpodobně prvorozený, což obvykle znamenalo dědictví rodinného majetku a nutnost zůstat ve světě, za jeho volbou řeholního života můžeme vidět silné povolání. Skutečnost, že se mladík Fernandez uchýlil do klášterních zdí, může naznačovat, že jeho volba byla vskutku alespoň zpočátku proti vůli rodiny nebo alespoň proti vůli otce. O tom, že se jeho vstup odehrál v jistém napětí, svědčí i četné návštěvy jeho přátel, kteří Fernandeze odváděli od modliteb a studia (a možná ho měli přimět k návratu do jeho původního prostředí).
Uveřejněno:  12.6.2019 | 0:00

Srdečně zveme na výstavu obrazů a loutek Hany B. Novákové

červen - srpen 8:30 - 16:00
Uveřejněno:  11.6.2019 | 22:10

Jak oživit farnost?

Církev na kolenou
Církev na kolenou

Uveřejněno:  9.6.2019 | 16:01

Blíží se Letnice

Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)
Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)
Uveřejněno:  2.6.2019 | 16:48

Svatodušní novéna

Svatodušní novéna (3. vydání)
Svatodušní novéna
Vojtěch Kodet
Uveřejněno:  30.5.2019 | 19:33

Pavel VI. vedl církev v obtížné době plné proměn

Papež Pavel VI., člověk dialogu
Papež Pavel VI., člověk dialogu
Uveřejněno:  27.5.2019 | 21:37

Každý křesťan je hlava mazaná

Předání Ducha Božího ve Starém Zákoně vyjadřovalo gesto pomazání olejem na hlavě. Olejem byli pomazáváni ti, kdo měli sloužit lidu nikoli ze svých sil, ale z moci Boží: králové, kněží a proroci. Slovo Mesiáš neboli Kristus znamená pomazaný. Křesťané, to znamená „Kristovci“, jsou tedy ti pomazaní. Nejen král z pohádek je „hlava mazaná“ – je to každý křesťan. Biřmování se proto udílí vzkládáním rukou a současně pomazáním posvěceným olejem na čele.
Uveřejněno:  27.5.2019 | 21:28

Dárková sada YOUCAT k prvnímu svatému přijímání


Dárková sada YOUCAT k prvnímu svatému přijímání

Uveřejněno:  19.5.2019 | 17:05

Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje, nepodvádí…

Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž ovoce našeho každodenního snažení je pak jakési jalové. Týká se všech lidí bez rozdílu, ať už jsou věřící, nebo nejsou. Problém je, že svět kolem nás dnes vytěsňuje pojmy jako vina nebo hřích. Naučili jsme se mluvit raději o pocitech viny, sebevýčitkách. Pojem hřích jsme nahradili slovem problém. Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje ve vztazích, nepodvádí – dnes má každý jen vztahový problém. A máme pocit, že kde není vina, tam není třeba žádat o odpuštění.
Uveřejněno:  19.5.2019 | 16:57

Modlitba pro chvíle radosti i bolesti

Velebí má duše Hospodina
Velebí má duše Hospodina
Uveřejněno:  15.5.2019 | 9:09

Zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce (Jean Vanier)

Zastavme se a zaposlouchejme se
do toho, co říká naše vlastní srdce.

Dotkneme se tak mnoha bolestí.
Nejspíš se dotkneme i spousty hněvu.
Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti.
Uveřejněno:  14.5.2019 | 0:00

Zemřel Jean Vanier, zakladatel hnutí Archa

Ve věku 90 let zemřel 7.5.2019 Jean Vanier. Celý svůj život věnoval přinášení naděje trpícím lidem: „Poselství evangelia spočívá v tom, že se máme stávat slitovní – říkal. - Pokud se staneš mužem a ženou slitování, budeš se podobat Ježíši.“
Uveřejněno:  7.5.2019 | 13:46

Nejsi anonym ctrl+C, ctrl+V

Význam křtu jasně vysvítá z jeho slavení. Nejprve je v obřadu přivítání kladena otázka po jménu kandidáta, protože jméno nám sděluje totožnost člověka. Když se představujeme, řekneme nejprve svoje jméno, abychom vyšli z anonymity. Anonym je ten, kdo nemá jméno. Beze jména zůstáváme neznámí a nemáme práva ani povinnosti. Bůh dává každému jméno, poněvadž nás má rád jednotlivě, v konkrétnosti našich životů.
Uveřejněno:  7.5.2019 | 0:00

Jak žít svou víru v chaotickém světě

Po proudu plavou jenom chcíplé ryby
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby
Robert Dojčár, Pavel Bajer
Uveřejněno:  30.4.2019 | 21:06

Měl jsem výhodu, že jsem nejdříve poznal církev jako živé společenství a až teprve poté jako instituci

Měl jsem výhodu, že jsem poznal církev od počátku jako živé společenství, jako rodinu a teprve poté jako instituci. V opačném pořadí by to asi u mě neklaplo. Jednou se mě jeden kamarád zeptal, jestli chodím do kostela. Odpověděl jsem mu , že ne. Ale hned jsem dostal chuť to vyzkoušet, nikdo mě nemusel přemlouvat. Vzpomínám, jak jsem se v neděli ráno oblékl a u snídaně doma prohlásil, že se chystám na mši. Rodiče neřekli nic, babičku z toho málem omylo. Ale ustál jsem to. Ten den jsem se poprvé před vlastní rodinou přihlásil ke své víře.
Uveřejněno:  30.4.2019 | 20:59

Společnost se rozpadá, pokud v ní každý nedostane své místo u stolu… (papež František)

Na jídle je důležité to, že má společenský ráz. Člověk zpravidla sdílí jídlo s ostatními, usedá s nimi společně k jednomu stolu, a to i v přeneseném smyslu: učí se přitom poznávat vlastnosti svého protějšku a vážit si jich. Jedině tímto způsobem lze odvrátit hrozivé „stíny společnosti ocitající se ve stále větším rozkladu“. Společnost se nutně rozpadá, pokud v ní každý „nedostane své místo u stolu“. Toto (budoucí papež) František zcela jasně prohlásil v květnu 1999. Stál tehdy přesně rok v čele arcidiecéze Buenos Aires a byl si vědom znepokojivých signálů v argentinské ekonomice, která se ocitla před zhroucením. Dávno předtím, než začala strmě stoupat míra chudoby, uvědomoval si tento otec předměstí (padre barrios), že se lidé ocitají ve stále větší existenční tísni, protože ceny potravin vylétly vzhůru přímo závratnou rychlostí.
Uveřejněno:  24.4.2019 | 20:00

U stolu s papežem Františkem


U stolu s papežem Františkem

U stolu s papežem Františkem
Uveřejněno:  24.4.2019 | 19:53

Biblické příběhy hrou

Velikonoce
Velikonoce
Uveřejněno:  14.4.2019 | 17:37

Promluvy na Velký pátek

Ukřižovaný Kristus
Ukřižovaný Kristus
Raniero Cantalamessa
Uveřejněno:  14.4.2019 | 17:33

Milý Jidáši

Milý Jidáši
Milý Jidáši Dopisy očitým svědkům velikonočního příběhu
Uveřejněno:  6.4.2019 | 10:53

Církev kroužící jen kolem sebe

Kroužení církve kolem sebe samé je závažný problém. Církev v ten moment přestává oslavovat Krista, ale usiluje o oslavu sebe sama. Když církev tomuto zlu podléhá, stává se z ní církev světská, která žije v sobě, ze sebe, pro sebe.
Uveřejněno:  3.4.2019 | 0:00

Čtyři fáze setkávání s Ježíšem: hasič, učitel, přítel...

S Ježíšem se můžeme setkat různým způsobem, ale rád bych vám ukázal čtyři stupně nebo čtyři různé způsoby či dimenze tohoto setkání. Formuluji to takto jen pro větší srozumitelnost. Nemám v úmyslu rozdělovat lidi do různých kategorií, jako kdyby byl jeden člověk na prvním stupni a další na druhém… Tyto stupně nebo různé dimenze se často navzájem prolínají, ale měli bychom si je pro lepší pochopení zapamatovat.
Uveřejněno:  29.3.2019 | 14:10

Sedm kajících žalmů s komentářem

Pane, smiluj se a obnov nás
Pane, smiluj se a obnov nás
Uveřejněno:  21.3.2019 | 21:06

Svatý Josef na Karlově mostě

Víte, jak vznikly české tvary Pepa, Pepík či Pepek? A víte, že jednou z mnoha soch na Karlově mostě v Praze je socha svatého Josefa? A víte, že původní socha sv. Josefa byla dílem Jana Brokoffa z roku 1706, její donátorkou byla Terezie Příchovská z Příchovic? Tato socha však byla zničena střelbou za revolučních dnů v roce 1848. Současná socha proto pochází až z roku 1854. V textu se samozřejmě dozvíte, kdo to byl svatý Josef.
Uveřejněno:  18.3.2019 | 0:00

Křížová cesta pro věřící i nevěřící

Křížová cesta pro věřící i nevěřící
Křížová cesta pro věřící i nevěřící
Timothy Radcliffe
Uveřejněno:  14.3.2019 | 21:00

Přeplněný autobus, rozlité mléko a děti, které dělají binec...

Denně přicházejí situace vyžadující naši

t
r
p
ě
l
i
v
o
s
t


Uveřejněno:  13.3.2019 | 23:00

Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít - je to Bůh

Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít;
je to Bůh, který přichází s láskou.
Někdo chce nějakou informaci — poskytněme mu ji,
je to Bůh, který přichází s láskou.
Je čas zasednout ke stolu — pojďme,
je to Bůh, který přichází s láskou.
Odhodlání konat jen "velké věci" může způsobit,
že přehlédneme ty malé.

Uveřejněno:  8.3.2019 | 16:17

Výstava pastelů Oldřicha Seluckého

Srdečně zveme na výstavu pastelů Oldřicha Seluckého.
Uveřejněno:  5.3.2019 | 20:51

Karlův most

Karlův most
Karlův most
Stanislav Přibyl
Uveřejněno:  4.3.2019 | 17:28

Ilustrovaný velikonoční příběh

Velikonoční příběh (2.vyd)
Velikonoční příběh (2.vyd)
Anselm Grün, Giuliano Ferri
Uveřejněno:  23.2.2019 | 17:13

Strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který nebrání zlu

Je to strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který, přestože je Všemohoucí, nebrání zlu svázanému s lidskou svobodou. Prožíváme dny v bolesti a námaze: docházíme za zraněnými do nemocnic, doprovázíme umírající, pohřbíváme a navštěvujeme poničené domy i rodiny bez střechy nad hlavou.
Uveřejněno:  15.2.2019 | 18:49

Jak žít víru ve společnosti, která s Bohem nepočítá?

Člověk mezi vírou a ateismem
Člověk mezi vírou a ateismem
Madeleine Delbrelová
Uveřejněno:  9.2.2019 | 15:48

Co s hypotékou v období války?!

Už nějakou dobu vnímáme v katolické farnosti sv. Františka v Aleppu náznaky nového a strašného problému (vedle nekonečné řady těch dosavadních). Některé banky, které mají po pěti letech války potíže, začaly procházet seznamy dlužníků. Je to dlouhý seznam rodin, které si vzaly půjčku a jako záruku daly vlastní dům. Od té chvíle nemáme klid. Jako první věc jsme se snažili zjistit identitu rodin, kterých se problém týká. Zjistili jsme, že seznam je velmi dlouhý. Stovky a stovky rodin, z nichž čtyři sta padesát pět jsou křesťanské rodiny všech možných vyznání, které ve městě žijí.
Uveřejněno:  9.2.2019 | 15:44

Rozkoly se nevyhýbají ani místu smíření

Mnohokrát jsem si říkal, že to tu v Neratově budujeme jako poutní místo smíření, takže by tu měl být cítit pokoj. Ono se to ale vždy nedaří. Život víry ale není o tom, že máme neustálý pokoj a žijeme si v růžové zahradě. Ale Kristus je s námi ve všech těžkostech a temných chvílích, které svět a život přináší.
Uveřejněno:  3.2.2019 | 9:43

Drama každodennosti ve válce sužovaném Aleppu

V těchto dnech máme elektřinu jen půlhodinu denně. Minulý týden jsme byli celkem devět dní bez vody. Od čtvrtého dne vždy zapínáme velký elektrický generátor, čerpáme vodu z naší klášterní studny a otevíráme bránu lidem, kteří vzápětí přicházejí s kbelíky a odnášejí si vodu domů. Být bez vody znamená nemít ji ani k jídlu. Člověkem otřese to, když vidí staré lidi, kteří nikoho nemají, a někdy i děti, jak nosí kbelíky a těžké nádoby, často s pomocí mladých žen i mužů – všichni stojí frontu na pár litrů vody.
Uveřejněno:  28.1.2019 | 23:00

Příroda je sice nádherná, ale je také lhostejná

Říkají mi, abych uvažovala o přírodě, chci-li porozumět Bohu. To je pro mě problematické. Písmo mi říká, že stvoření je jedním ze způsobů, jak se nám odhaluje Boží podstata. Pokud jde o sílu a krásu, pak mohu přijmout přírodu jako výraz a odhalení Boha. Ale co si mám počít třeba s parazitováním nebo se smrtí? Nevím, co se mám o Bohu naučit z přírody, nebo jaký přesně vztah mám zaujmout ke stvoření. Zoufale se snažíme omezit přírodu na fotografie, které si můžeme nastavit jako spořič obrazovky, a Boha na plyšového medvídka. Nespoutanost přírody ani Boha nám to však nedovolí.
Uveřejněno:  16.1.2019 | 18:37

Setkávat se s Bohem ve všedním dni

Šťavnatá chuť všednosti
Šťavnatá chuť všednosti
Uveřejněno:  16.1.2019 | 18:35

Katolický katechismus pro děti

YOUCAT pro děti
YOUCAT pro děti

Uveřejněno:  6.1.2019 | 15:51

Jaké máme priority? Co má být na prvním místě? Často nevíme

My lidé si ve svých životech často stanovujeme priority.
A někdy jsme zmatení: Co má být na prvním místě?
Často nevíme. Proč? Protože si musíme vybrat mezi dvěma dobrými věcmi!
Kdybychom se měli rozhodnout mezi něčím dobrým a zlým,
nebylo by to tak obtížné.

Uveřejněno:  6.1.2019 | 15:44

Dopisy z pekla syrské války

Mezi peklem a nadějí
Mezi peklem a nadějí
Ibrahim Alsabagh
Uveřejněno:  1.1.2019 | 10:12

Obavy z budoucnosti

Jedním ze základních problémů
současného západního člověka je nedostatek jistoty.
Vložíme-li ale svou jistotu do Ježíše a přilneme-li k němu,
povede nás to ke skutečné radosti.
Naše srdce nebude poloprázdné,
nebudeme se celý život honit za přeludem.

Uveřejněno:  29.12.2018 | 21:37

Koledy v praktickém vydání

Zpívání u jesliček
Zpívání u jesliček - praktický zpěvník koled z Čech, Moravy a Slezska. Obsahuje známé i méně známé vánoční melodie a texty.
Uveřejněno:  15.12.2018 | 19:47

Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem

Ruku v ruce s Ježíšem
Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem
Uveřejněno:  15.12.2018 | 19:36

Poznávat Boha srdcem neznamená být sentimentální

Maria a Josef se museli vydat na cestu do Betléma,
protože císař nařídil sčítání lidu.
Jelikož cesta byla dlouhá a nelehká,
Josef si obstaral oslíka...
Vyprávění o tom,
že Bůh se nedá vtěsnat
do malé škatulky, kterou je náš rozum.

Uveřejněno:  15.12.2018 | 19:23

Příběh Neratova - od rozbořeného kostela po pivovar - veřejná beseda

Neratov
Besedy se zúčastní farář Mons. Josef Suchár, ředitelka Základní školy speciální Broňa Havlíková a manažer spolku Neratov Antonín Nekvinda.
Čtvrtek 13. prosinec 2018 v 17:00 až 20:00
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, 110 00 Praha
Uveřejněno:  12.12.2018 | 14:38

Na co farář potřebuje bagr?

Stárnu, bolí mě klouby a už toho fyzicky tolik nezvládnu. Když chvíli dělám s lopatou nebo krumpáčem, tak mám pak problém zvednout ruku. Přesto chci být stále tvůrčí silou v tom, co tady děláme. A má to i evangelizační rovinu – farář je někdo, který něco dělá a pomáhá. Mnozí lidé nerozumí tomu, co dělám v kostele. Ale práci s bagrem rozumí. Je to i téma, přes které se ke mně dostávají lidé, kteří by jinak za knězem nepřišli. Můžu pro ně být najednou srozumitelnější.
Uveřejněno:  4.12.2018 | 23:00

Příběh Neratova

Zázrak v Neratově
Zázrak v Neratově
Uveřejněno:  1.12.2018 | 16:22

Kněz, který si nešel pro slovo daleko

Nejsilnější zbraň
Nejsilnější zbraň
Uveřejněno:  18.11.2018 | 15:30

Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)

Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)
Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)
Uveřejněno:  11.11.2018 | 16:17

Poslouchej jen jednoho velitele

100 let
od konce
1. světové války
Když jsem rukoval na vojnu, přišel jsem k panu řídícímu. Byl nejvyšší autorita obce. Řekl mi: „Víš, nikdy nezapomeň, že nepřátelé nejsou ti, co jsou za ně označováni. Jediným nepřítelem každého vojáka je válka. A kdo na to zapomene, toho může nepřítel snadno zničit. Hrdina není ten, kdo zabíjí, ale ten, kdo zachraňuje.
Uveřejněno:  10.11.2018 | 18:10

Jak si mám udržet víru v milujícího Boha tváří v tvář zlu?

Máma začala pochodovat po místnosti. Měla vztek. Chovala se jako lvice, když zjistí, že jedno z jejích mláďat bylo ponecháno napospas smrti, a ona teď musí přijít na to, kdo za to může.
Jak tak rázovala po místnosti, začala nahlas klást otázky:
„Jak to mohl Bůh Tracey udělat?“
„Jak nám to Bůh mohl udělat?“
„Co ještě po mně v tomhle životě Bůh chce? Po tom všem?“
A pak položila tu nejnepříjemnější otázku ze všech: „A kde k čertu Bůh vůbec je?“
Uveřejněno:  30.10.2018 | 23:00

Kde je k čertu Bůh?

Kde je k čertu Bůh?
Uveřejněno:  27.10.2018 | 15:43

Předat mladým lidem především ustrašenost a zajištěnost?

Mnozí lidé zůstávají na vyšlapané stezce, později toho ale litují. Neodvažují vydat se novou cestou. Raději zůstávají na vyšlapané stezce, mají zkrátka strach vybočit ze zajetých kolejí. Vždyť by je přece mohlo potkat něco, co by je přinutilo opustit staré návyky a začít něco nového. Později si často stěžují, že nikdy nedosáhli svého životního vrcholu a neužili si krásné vyhlídky.
Uveřejněno:  23.10.2018 | 0:00

´Horší´ sestra od Terezie z Lisieux. Proč se o ní zajmat?

Proč se zabývat životem Leonie Martinové, tělesně i intelektuálně méně obdařené než její sestry? Proč se zabývat „těžko zvladatelném dítětem“, které působilo svým nejbližším tolik trápení? Zabývat se nejméně nadanou Tereziinou sestrou Leonií Martinovou může leckomu připadat zvláštní. Její současníci říkávali o této třetí z pěti dcer Martinových z Lisieux, že je to takové „ošklivé kačátko“, a tak se nám často jeví i dnes. Boj této ženy, která musela ovládnout svou obtížnou, nepoddajnou povahu, však může být povzbuzením pro každého z nás...
Uveřejněno:  16.10.2018 | 0:00

Průšvihářka, se kterou není k vydržení

Leonie Martinová
Leonie Martinová
Starší sestra svaté Terezie z Lisieux
Uveřejněno:  14.10.2018 | 18:14

Ty jediný jsi sprchovaný, aneb Gloria

„Neboť ty jediný jsi sprchovaný!“ Tato slova ve skutečnosti slyší nejedno malé dítě v posledním verši hymnu Sláva na výsostech Bohu. I když jako dospělí dovedeme jeho slova vyslovit správně, možná ne zcela doceňujeme, co vlastně zpíváme.
Uveřejněno:  11.10.2018 | 0:00

Farář pláchnul

Farář zmizel! Jeho hospodyně říkala, že nejspíš odešel dnes v noci. Zanechal vzkaz, kde napsal, že už má všeho po krk a že mizí. Navíc odešel pěšky! Nevzal si auto ani mobil. Nedá se tedy zaměřit. Určitě si nepřeje, abychom ho vystopovali, syčák. V každém případě to vypadá na pořádné problémy.
Šéfredaktor místních novin obdařil první stránku pikantním titulkem: „Farář nám pláchnul“. Podtitulek shrnul celou aféru slovy: „Unaven farářováním vydal se za novým dobrodružstvím."
Uveřejněno:  6.10.2018 | 0:00

Vzpomínky na Jugoslávii - výstava v knihkupectví v Dejvicích

Srdečně zveme na další výstavu Karla Solaříka: Vzpomínky na Jugoslávii
říjen – listopad 2018
po – pá : 8:30 – 18:00

Uveřejněno:  4.10.2018 | 20:23

Francouzský bestseller

Pan farář má krizi
Pan farář má krizi Jean Mercier
Uveřejněno:  28.9.2018 | 22:44

Krok za krokem mši svatou - do kapsy

Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé
Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé
Uveřejněno:  14.9.2018 | 6:58

Mravenci pod koly aut

Byl časný podzim a jedna paní si vyšla na procházku po asfaltové silnici. Nalevo od silnice byl smrkový les, napravo svah a potom pole. Slunce svítilo. Paní si na svahu všimla obrovského mraveniště. Mravenci pilně běhali přes silnici do smrkového lesa a sbírali jehličí a chrastí na stavbu mraveniště. Avšak po několika minutách vždy přijelo auto a několik tuctů mravenců přejelo. Ostatní byli trochu zmatení, ale pohybovali se dál v oné smrtonosné stopě.
Uveřejněno:  8.9.2018 | 15:38

Porozumět Božímu volání

Porozumět Božímu volání (2. vydání)
Porozumět Božímu volání
Kniha chce čtenáři pomoci
objevit a žít vlastní povolání,
které má jako člověk,
křesťan a Ježíšův učedník.
Uveřejněno:  2.9.2018 | 16:30

Hodný neznamená svatý

Existují neuvěřitelně podivné představy o "svatosti" - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani "perfektnost" a "výjimečnost". A že je někdo "hodný", má také málo společného se svatostí...
Uveřejněno:  1.9.2018 | 0:00

Ani jsem nevěděl, že jsem nějaký žid. A co to vůbec znamená být žid?

Spoustu let jsem vůbec netušil, že jsem žid! Dozvím se to dost nečekaně. Jednou ve škole nadávám kamarádovi do „špinavých židáků“ a paní učitelka mě za to velice přísně potrestá. Zdá se mi to přehnané, nechápu, proč se tolik zlobí. Pro mě to je nadávka jako každá jiná. Když se vrátím domů, vypravuji matce, co se stalo. Podívá se na mě a řekne mi jen: „Ale ty jsi žid,“ a to je všechno. Cože, já že jsem žid? A co to vůbec znamená být žid?
Uveřejněno:  25.8.2018 | 16:32

Člověk, který se dostaví před Pána, zbaven vší lásky, zemře studem

Žádné vaše poklady, vaše peníze a vaše díla,
o kterých si myslíte, že zde na zemi jsou vaším majetkem,
ani vaše kosti vám už nebudou patřit.
Člověk, který se dostaví před Pána,
zbaven vší lásky, zemře studem.
To bude jeho opravdovou smrtí,
nikoliv ten okamžik, kdy vydal svou duši.

Uveřejněno:  9.8.2018 | 0:00

Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem…

Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem, … že Bůh mě miluje takového, jaký jsem. Křesťan se musí snažit být stále lepší, ale nespoléhá přitom na své lidské síly. V judaismu jsem hledal dokonalost, ale v Kristu ji nehledám. Když se Pavel trápil svými chybami, Ježíš mu řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“
Uveřejněno:  1.8.2018 | 0:00

Někdy se mě lidé ptají, čím se židovská víra liší od křesťanské

Vyprávění Jean-Marie Élie Setbona, který vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí. Jeho život je neobyčejným příběhem, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží.
Uveřejněno:  25.7.2018 | 0:00

Zbožný židovský rabín objevil Krista

Od jarmulky ke kříži
Od jarmulky ke kříži
Uveřejněno:  25.7.2018 | 0:00

Trefné, výstižné a povzbudivé - knížka do kapsy

Myšlenky svatého Šarbela
Myšlenky svatého Šarbela
Uveřejněno:  16.7.2018 | 21:33

Žádný člověk nemůže sám ze sebe darovat pravou lásku

Před začátkem všeho byla láska.
Skrze ni bylo všechno stvořeno od věčnosti,
bez ní by nic nebylo.
Od počátku byla láska,
která je základem vesmíru,
zákonem a koncem všeho.
Nic nezůstane, všechno zanikne, kromě lásky.

Uveřejněno:  5.7.2018 | 0:00

Nikdo vám nemůže poskytnout štěstí

Vaše štěstí nepochází od lidí,
kteří vám ho nemohou poskytnout,
protože ho sami nemají.
Nikdo nemůže darovat, co sám nevlastní.
Pouze Ježíš vám může darovat pravé štěstí.

Uveřejněno:  1.7.2018 | 20:43

Apoštol Petr byl velmi pyšný a namyšlený muž

Apoštol Pavel byl perfekcionistou a mužem hněvu. Bůh často proměňuje naše hříchy v dary. Své obdarování a charismata můžeme objevovat díky svým hříchům.
Uveřejněno:  24.6.2018 | 0:00

Někteří ztroskotávají na vlastní ctižádosti

Mnoho lidí dnes podléhá pokušení ctižádosti. Díky kariérnímu postupu se dopracovali určité mocenské pozice. Dali se uchvátit mocí. Začínají ponižovat ostatní, jen aby se mohli slunit ve vlastní velikosti. Nikdy nejsou schopni se spokojit s tím, co mají. Nemají dost peněz, bohatství, moci ani vlivu. V takovéto vnitřní nadutosti začnou být slepí k ostatním a vidí výhradně vlastní touhu po moci, uznání a obdivu, touhu být pokládán za výjimečného. Takovýto postoj je ovšem často uvrhne do izolace a jednoho dne sami bolestně zakusí svou křehkost.
Uveřejněno:  20.6.2018 | 0:00

Katolická charismatická konference

Brno 11.7.-15.7.2018

Uveřejněno:  10.6.2018 | 18:16

Osvědčená publikace - doplněné vydání


Příprava na manželství

Příprava na manželství
Uveřejněno:  9.6.2018 | 18:06

Naslouchání je zapomenuté umění

Když lidé ve skupince vyprávěli o tom, jak s něčím zápasí, měl jsem vždy chuť říct: „Proč nevyzkoušíš tohle?“ Když někdo řekl, že se cítí osamělý, měl jsem chuť říct: „Zaklepej mi na dveře.“ Nechápal jsem, proč představený chtěl, abychom mlčeli. Postupně jsem na to přišel – proto, abychom se naučili naslouchat.
Uveřejněno:  7.6.2018 | 0:00

My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty!

„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty!“ S posledními slovy udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli. Ústa se otevřela údivem a ruce připravené vynést další trumf na chvíli zamrzly ve vzduchu. Kromě údivu ale tváře lidí vyjadřovaly i spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní.
Uveřejněno:  30.5.2018 | 22:11

Život je jako cesta po horách a v údolích

Hory a údolí života
Hory a údolí života

Anselm Grün


Uveřejněno:  20.5.2018 | 16:49

V internátě na Kubě

Studium na internátech nebylo ekonomicky rentabilní, zato však politicky důležité. Byl to způsob, jak odtrhnout mladé lidi od jejich rodin a v našem případě i od církve a držet je v prostředí, které se snažilo je „politicky formovat“. Domů jsme jezdili pouze každých jedenáct dní. Morální život obyvatel internátu byl žalostný. Morální degradace byla úmyslnou částí programu, protože v člověku, který je morálně rozložen, hůře zůstanou mravní ideály. Bez morální integrity všechny sny zmizí. Je daleko těžší zůstat silný a bojovat a snadněji se podléhá manipulaci.
Uveřejněno:  10.5.2018 | 21:59

Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky. A pak přišlo pozvání do pionýra

Křesťané a všední život na komunistické Kubě
Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky, lezl po kopcích nebo lovil divoká zvířata. Na svých toulkách jsem si postupně zlomil jednu ruku, pak druhou, předtím nohu, o rozbité hlavě ani nemluvě. Tyhle vášně mě nikdy nepřešly. Jednou jsem přinesl ze školy domů pozvánku do pionýra. Pozvali mě, abych se zapojil. Jet na tábor, ne jenom na jednodenní výlet – na ten opravdový, plný dobrodružství pro mě tehdy bylo jako pozvání do nebe. A moji rodiče přemýšleli, jak reagovat...
Uveřejněno:  6.5.2018 | 9:14

Svět knihy

Ani letos nebude největší český knižní veletrh ochuzen o účast Karmelitánského nakladatelství. Svět knihy, který se koná od 10. do 13. května na výstavišti v pražských Holešovicích, tentokrát zaměřil pozornost na převratné 20. století a komiks.
Uveřejněno:  6.5.2018 | 9:02

Snaha nemít strach je absurdní

Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří se snažili nemít strach, ale tato snaha je absurdní, protože pocity člověk neovlivní. Přicházejí a odcházejí, buď je máme, nebo ne. Nemám proto ve zvyku říkat lidem „nemějte strach,“ nýbrž ať se odváží, „i když strach mají“.
Uveřejněno:  29.4.2018 | 17:56

Knězen na komunistické Kubě

Já, Bůh a Fidel


Uveřejněno:  29.4.2018 | 0:00

Setkání s kubánským knězem, autorem knižního bestselleru

Jaká je situace církve na komunistické Kubě? Kolik duchovních krizí člověk může prožít při přípravě ke kněžství? Jak hledat Boží vůli na cestě životem? O těchto tématech promluví Alberto Pías, který navštíví v květnu Českou republiku.
Uveřejněno:  27.4.2018 | 7:08

Jak drahocenná je svoboda, se často projeví teprve, až když ji ztratíme

Co tvoří svobodu? Zde je třeba se vyrovnat s vžitými nedorozuměními. Za prvé často věříme tomu, že čím větší máme možnost výběru, tím jsme svobodnější. Hlubokým nedorozuměním nové doby je také přesvědčení, že lidská svoboda tkví v naprosto nevázaném jednání bez jakýchkoliv zábran.
Uveřejněno:  24.4.2018 | 0:00

Praktická zkušenost na papíře

Proměna farnosti
Proměna farnosti
Uveřejněno:  22.4.2018 | 18:04

Jak se asi cítil sv. Tomáš?

Nevím, jestli Tomáš doopravdy věděl, oč žádá. Řada z nás by asi Ježíše spíš požádala, aby přišel a vzal nás do náruče nebo aby nás utěšil, aby zahnal naši bolest. Tomáš žádal, aby se mohl dotknout ran. Z těchto ran vytekla Ježíšova krev, aby nás zachránila a osvobodila.
Uveřejněno:  15.4.2018 | 16:38

Může jeptiška moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta?

Karmelitánské knihkupectví Opava pořádá s řeholní sestrou Angelikou Pintířovou besedu nazvanou Padá mi to z nebe. Půjde o vyprávění i odpovědi na otázky z publika. Bude možné se dozvědět, jak s odvahou odpovídat na Boží výzvy, jak svědčit v moderním světě o víře. Stejná přednáška se uskuteční hned dva dny za sebou. První proběhne v neděli 15. 4. od 17:00 ve farním sále v Kravařích, druhá bude v pondělí 16. 4. v Opavě od 17:00 v sále církevní konzervatoře na adrese Beethovenova 1.
Uveřejněno:  11.4.2018 | 20:31

Může jeptiška moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta?

Karmelitánské knihkupectví Nová Paka pořádá s řeholní sestrou Angelikou Pintířovou besedu nazvanou Padá mi to z nebe. Půjde o vyprávění i odpovědi na otázky z publika. Bude možné se dozvědět, jak s odvahou odpovídat na Boží výzvy, jak svědčit v moderním světě o víře. Přednáška proběhne ve středu 18. 4. od 18:00 v prostorách Karmelitánského knihkupectví.
Uveřejněno:  11.4.2018 | 20:27

Setkání se setrou Angelikou. Zvou vás knihkupectví Karmelitánského nakladatelství

Může řeholní sestra stihnout moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta? Jak vypadá neobyčejný život řádové sestry se mohou zájemci dozvědět na besedách s Angelikou Pintířovou, která za komunismu tajně vstoupila k boromejkám už ve 14 letech, protože ji Bůh oslovil. Od té doby jí padají z nebe stále nové výzvy a ona je přijímá.
Uveřejněno:  11.4.2018 | 20:06

Sv. Bernadeta Soubirousová (svátek 16.4.)

Život svaté Bernadety (2. vydání)
Život svaté Bernadety (2. vydání)
Uveřejněno:  8.4.2018 | 18:16

Tři dny křesťanské spirituality v Brně 13.-15.4.

Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“. Pozvání letos přijal P. Anselm Grün, benediktinský mnich a známý autor křesťanské literatury.
Uveřejněno:  2.4.2018 | 16:59

Vzkříšením k živé naději

Veleben buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nám dal vzkříšením svého Syna nově se narodit k živé naději.
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí
je připraveno pro vás v nebesích
a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení,
které bude odhaleno v posledním čase.

Uveřejněno:  1.4.2018 | 0:00

Sedm posledních Ježíšových slov na kříži

Otče, odpusť jim
Otče, odpusť jim
Uveřejněno:  22.3.2018 | 20:30

Jak dobře prožít svátost smíření

Příprava na svátost smíření (2. vydání)
Uveřejněno:  19.3.2018 | 20:34

Ve dnech 16., 22., a 23.3. 2018 je naše knihkupectví otevřeno pouze do 16:30

Vážení zákazníci, z důvodů nemoci musíme v těchto dnech bohužel omezit prodejní dobu. Děkujeme za pochopení.
Uveřejněno:  18.3.2018 | 15:39

Ježíši, Maria, Josefe,

obracíme se k vám s důvěrou!
Svatá Rodino z Nazareta,
učiň také naše rodiny
místem srdečného sdílení...
Ať v našich rodinách nevládne
násilí, neústupnost a rozdělení;
kéž ti, kdo zakusili zranění a pohoršení,
najdou brzy útěchu a uzdravení.

Uveřejněno:  18.3.2018 | 15:29

Jak uniforma udělala z násilníků státníky a lidé k tomu mlčeli - před nemnoha lety v Bergogliově Argentině.

Armáda se ujala moci za "podpory" mlčící většiny národa.
Mučení se stalo běžnou praxí.
Na 30 000 lidí beze stopy zmizelo.
Byla to barbarská doba.
Byla to Argentina, ve které žil a působil dnešní papež František…

Uveřejněno:  12.3.2018 | 23:00

Tati, můžu si domu přivést kamnarádku, která na ruce nosí kočičí obojek?

Mé děti se kvůli mým přísným nárokům a kvůli atmosféře, v níž chyběla radost, báli si domů vodit kamarády. Když však Bůh začal pracovat na mém srdci, a setkal jsem se opravdu niterně s Boží otcovskou láskou, i naše celá rodina se začala měnit. Asi šest měsíců potom mi jednou volala dcera ze školy, jestli může domů přivést kamarádku. Překvapilo mě to, protože dříve si děti domů vodily kamarády jen málokdy.
Uveřejněno:  6.3.2018 | 23:00

Předávkoval jsem se LSD a ležel jsem napůl v kómatu v nemocnici

Ten mocný táta, který mi doma jen před několika měsíci řekl, že jsem ostuda rodiny, a pak mě přimáčkl k podlaze, popadl nůžky a násilím mi ostříhal moje hippie vlasy. Teď mi něžně šeptal slova lásky, odpuštění a přijetí. Byl jsem sice kvůli drogám v jakési mlze, ale jeho slova se zanořila hluboko do mé duše. „Synku, miluju tě.“
Uveřejněno:  3.3.2018 | 15:43

Znou uvěřit v Boží lásku

Zakusit Otcovo objetí
Zakusit Otcovo objetí
Uveřejněno:  25.2.2018 | 14:20

S modlitbou do všech situací v životě

Modlitba s Terezií od Ježíše
Modlitba s Terezií od Ježíše
Uveřejněno:  11.2.2018 | 23:00

Lurdy - 11.2 - výročí zjevení Panny Marie

Ve špinavé jeskyni, užívané k houfování a napájení vepřů, zažila 11. února roku 1858 mladá francouzská venkovanka Bernadeta Soubirousová první z osmnácti zjevení výjimečně krásné Paní v bílé říze s modrou šerpou a se zlatými růžemi na nohou.
Uveřejněno:  7.2.2018 | 17:14

Strhující příběh obrácení úspěšného boxera (K POSLECHU)

V ringu s Bohem (CD MP3)
V ringu s Bohem (CD MP3)
Uveřejněno:  28.1.2018 | 15:24

Je lépe hovořit s Bohem než o Bohu

Uvědomovala jsem si, že je lépe hovořit s Bohem než o Bohu, protože do duchovních rozhovorů se plete příliš mnoho sebelásky. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  15.1.2018 | 23:00

Voda ukazuje na Boží hravost a tvořivost

Voda je Boží dar. Bez vody by nebylo života. Voda je zázrak. Za zázraky je třeba děkovat. Voda je na nebi, na zemi i pod zemí. Pára, tekutina i pevný led. Vodu nic na světě nenahradí. Vodu nikdo nezotročí a nemůže sáhnout na její svobodu. Voda si vždy najde skulinku, kudy proteče a prorazí si cestu k moři. Voda v sobě skrývá tajemství očisty a zrození. Právě proto je živel vody pevně svázán se svátostí křtu.
Uveřejněno:  7.1.2018 | 17:24

Fantasy s hlubokým poselstvím

Odvážné srdce
Odvážné srdce
Uveřejněno:  3.1.2018 | 20:21

Šetřit čas lopuáním česneku?

Zahlédla jsem někde na internetu video s návodem, jak nejrychleji na světě a bez jakékoliv námahy oloupat česnek. Prý nemáme život k tomu, abychom jej trávili otupující domácí dřinou v kuchyni. Prý kdo až dosud nepoužíval oné revoluční, časově úsporné metody, promarnil při loupání česneku spoustu hodin. Všechny tyto hodiny mohly posloužit k opravdovému prožívání. Jak neuvěřitelně revoluční úspora času!
Uveřejněno:  30.12.2017 | 15:17

Tajemství Vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí

Vánoční tajemství (3. vydání)
Vánoční tajemství (3. vydání)
Edita Steinová
Uveřejněno:  21.12.2017 | 20:46

Zvířátka u jesliček

Zvířátka ve vánočním lese
Zvířátka ve vánočním lese
James Newman Gray, Suzy Seniorová
Uveřejněno:  19.12.2017 | 20:56

Příběh všech příběhů neotřelým způsobem

Vánoční příběh (2. vydání)

Vánoční příběh (2. vydání)
Anselm Grün, Giuliano Ferri
Uveřejněno:  19.12.2017 | 20:52


Jak jsem vyrůstal se svou vírou na komunistické Kubě

Byly to tehdy těžké časy pro víru v Boha, ale moje sestry a já jsme žili daleko od neštěstí. Můj domov byl domovem víry, a jak plynul náš život mezi domovem, kostelem a příbuznými, necítili jsme zpočátku žádné závany nepokojů. Po mnoha letech jsme se dozvěděli, že když jsme my děti byly malé, rozhodli se naši rodiče neemigrovat, zůstat na Kubě a chránit víru v pronásledované katolické církvi.
Uveřejněno:  16.12.2017 | 23:00

Jedině ty sám víš, kdy sám sebe pochválit či pokárat

Jako medik jsem začal pracovat v týmu chirurgů, což uspíšilo moje profesní zrání. Mezi druhým a třetím rokem jsem měl dva nadřízené: Ramóna Romera a Julia Blanca, vynikající odborníky. Společně se zbytkem skupiny nás vzdělávali ve všem, co bylo třeba.
Uveřejněno:  14.12.2017 | 23:00

Jak si Pán Bůh postavil betlém

Jak si Pán Bůh postavil betlém
Jak si Pán Bůh postavil betlém
Uveřejněno:  7.12.2017 | 19:39

Od adventu do adventu

Od adventu do adventu
Od adventu do adventu
Uveřejněno:  2.12.2017 | 8:30

Příloha KT o KNA

Přinášíme vám zajímavou přílohu Katolického týdeníku, ve které naleznete sondu do života Karmelitánského nakladatelství.
Uveřejněno:  23.11.2017 | 7:19

Popusťte uzdu své fantazii

Vymalovánky o narození Ježíše
Vymalovánky o narození Ježíše
Uveřejněno:  19.11.2017 | 15:12

Číst se dá všude

Rozvažovala jsem, proč jsou lidi tak zvláštní.
Chtějí si číst, ale nečtou si.
Přitom číst se dá všude,
dokonce i na místech,
kde se nedá dělat nic jiného….

Uveřejněno:  18.11.2017 | 15:01

Z tebe bude střelný prach

Výběr z knížky vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí - „V ráji bude veselo“
Uveřejněno:  3.11.2017 | 23:00

Výstava: na skle malované 1.11.2017 - 31.1.2018

Pavlína Jůnová z Jizerských hor zve srdečně na výstavu uměleckých replik podmaleb na skle.
1.11.2017 - 31.1.2018
po - pá: 8:30-18:00

Uveřejněno:  2.11.2017 | 18:38

Miserando atque eligendo (heslo papeže Františka)

Miserando atque eligendo. „A vyvolil ho skrze milosrdenství“ ‒ toto heslo Bergogliova biskupského svěcení odkazuje na text Mt 9,9.
Uveřejněno:  30.10.2017 | 23:00

Nalinkoval nám Bůh naše cesty životem?

Předurčuje nám Bůh naše životní cesty? Předurčuje někomu manžela, manželku, život v klášteře, kněžství, předurčuje někoho k tomu, aby zůstal singl?
Uveřejněno:  24.10.2017 | 0:00

Bůh nás vede k pokladu

Bůh nás ustavičně vede k tomu podstatnému v životě,
k našemu pokladu v nebi,
který ani mol,
ani rez
nez
ni
čí.

Uveřejněno:  16.10.2017 | 0:00

Jak hledat Boží vůli v našem životě? Přednáška v Opavě v pondělí 23. 10. 2017

Karmelitánské knihkupectví Opava pořádá přednášku na téma Hledání Boží vůle. Přednese ji sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství.
Uveřejněno:  11.10.2017 | 22:16

O přírodě, životě, víře...

Zázrak jménem les

 


Uveřejněno:  7.10.2017 | 21:18

Život pohledem orla

Kdokoliv spatřil letět orla nebo se setkal s jeho pohledem, když je na hnízdě, prožil zvláštní pocit respektu vůči jeho majestátnému vzhledu. Lidé odedávna toužili spatřit svět z ptačí perspektivy. A často to také potřebujeme, když se uzavíráme do příliš zúženého prostoru, kde začne převládat ponorková nemoc.
Uveřejněno:  7.10.2017 | 21:12

Nesnáším fronty!

Stála jsem ve frontě u pokladny v samoobsluze. Nakupovat cestou z práce v pozdním odpoledni nebývá příliš pohodlné. Všude je plno lidí, zboží už bývá přebrané a některé chybí docela. Ani já nebývám už právě čerstvá. Jenže chleba a mléko bylo zapotřebí koupit a domů jsem šla tak pozdě, že všechny malé soukromé krámky už měly zavřeno.
Uveřejněno:  25.9.2017 | 0:00

Anekdoty zejména z náboženského prostředí

V ráji bude veselo

V ráji bude veselo
Pier Giorgio Gianazza


Uveřejněno:  17.9.2017 | 19:27

Obavy a zranění v duchovním životě

Na cestě duchovního života a zrání hrají svou roli mimo jiné také obavy a zranění
Uveřejněno:  9.9.2017 | 0:00

V situaci bezradnosti máme v podstatě dvě možnosti

Někdy jsme v situacích,
kdy se navzdory vší snaze najít správné rozhodnutí
cítíme bezradní.

Uveřejněno:  2.9.2017 | 0:00

Ze života, o životě

 Koukej, mami!

Františka Böhmová
Koukej, mami!
Kniha krátkých fejetonů z rodinného života


Uveřejněno:  29.8.2017 | 16:19

Já chci hodnou maminku!

Cestovala jsem vlakem do Prahy a přes uličku seděla moderní, perfektně upravená maminka s asi pětiletým, na ježka ostříhaným ušatým klukem Radimem. Maminka měla „na hraní“ svůj mobil, který nepustila celou cestu z ruky, kluk neměl na hraní nic a ukrutně se nudil.
Uveřejněno:  27.8.2017 | 16:17

Neodpuštění otravuje životy

Existují věci, které jsou jednoduše neodpustitelné? Jako křesťan jsem přesvědčen, že neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Tedy nic, co bylo spácháno vůči mně. Nemohu odpustit vrahovi jménem osoby, kterou zabil. Ale mohu pachateli odpustit bolest a ztrátu, kterou vražda blízkého člověka způsobila mně. Neexistuje nic tak neodpustitelného, abychom v sobě živili nenávist a pocity křivdy, místo abychom hledali uzdravující milost odpuštění.
Uveřejněno:  23.8.2017 | 0:00

Další kniha o modlitbě? Tato stojí za to!

Na orlích křídlech


Uveřejněno:  20.8.2017 | 0:00

Otlučená církev překračující hranice (papež František)

Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností...
Uveřejněno:  16.8.2017 | 0:00

Sociální nauka církve pro mladé

DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé


Uveřejněno:  10.8.2017 | 0:00

Nezralý člověk přesouvá odpovědnost za své jednání na jiné

Bůh ví, že se můžeme mýlit, proto je iluzí čekat, že naše rozhodnutí budou vždy neomylná, respektive že rozhodnutí můžeme učinit, až když budeme mít stoprocentní jistotu.
Uveřejněno:  1.8.2017 | 0:00

Psychologie - náboženství bez Boha?

Psychologie a kult


Uveřejněno:  31.7.2017 | 17:59

Nemoc a smrt nemají poslední slovo

- Celý příběh rodiny Petrilových je poutavě popsán v knížce Smrt nemá poslední slovo  
- Manžel Chiary Petrilové Enrico vystoupí v sobotu 19. srpna 2017 v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci
- Text z knihy: Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka


Uveřejněno:  25.7.2017 | 12:13

Proč se papež František stal v mládí jezuitou?

31.7. je svátek svatého Ignáce z Loyoly. Proč se papež Franrtišek ve svém mládí rozhodl pro Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuity, které založil před 500 lety svatý Ignác?
Uveřejněno:  23.7.2017 | 0:00

Čtení na prázdniny od oblíbené autorky

Život v tempu andante


Uveřejněno:  14.7.2017 | 0:00

Sebevědomí je základem naší existence

Sebevědomí je základem naší existence. Postoj k sobě samému ovlivňuje to, jak interpretuji své úspěchy či neúspěchy, jak si vykládám jednání ostatních, jak vycházím s ostatními i se sebou, jak jsem šťastný. Žádný vnější úspěch ve světě mi nemůže přinést pokoj a štěstí, pokud nemám pokoj v sobě a nejsem se sebou šťastný. Pravdivost tohoto tvrzení si uvědomujeme pokaždé, když se podíváme na ty, kteří mají všechnu slávu světa, všechno bohatství, popularitu, obdiv, který by si kdo mohl přát – ale nejsou šťastní a mají o sobě nízké mínění. Pravdivost tohoto tvrzení cítíme, když vidíme ty, kteří jsou chudí, trpí různými příkořími a nedostatkem, možná také nemocemi či jsou invalidé – ale stejně jsou šťastní a jsou na sebe hrdí.
Uveřejněno:  11.7.2017 | 0:00

Ať jsme v jakékoliv situaci, Bůh nám vždy nabízí spásu

Ježíš nám říká, že ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme se v životě dostali do jakéhokoliv zmatku, vždy nám nabízí spásu. Jediné, co musíme udělat, je otevřít se a přijmout ji. Ježíš nás zve, abychom přišli domů – do domu milujícího Otce.
Uveřejněno:  30.6.2017 | 0:00

Zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr

Pravá sebeúcta


Uveřejněno:  30.6.2017 | 0:00

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?


Boží vůle: bludiště, nebo cesta?


Uveřejněno:  25.6.2017 | 17:48

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?

Všichni jsme často v situacích nejistoty, dokonce se nám zdá, že procházíme jakousi temnotou, trápí nás velké problémy lidí kolem nás i ve světě, jsme v lidsky neřešitelných situacích. Hledáme Pánovo světlo, modlíme se, ale zdá se nám, že Bůh mlčí…
Uveřejněno:  20.6.2017 | 0:00

První americký svatý pocházel z Prachatic

 Život Jana Nepomuka Neumanna


Uveřejněno:  19.6.2017 | 12:30

Evangelium v běžném životě

Evangelium podle Jóba


Uveřejněno:  13.6.2017 | 1:12

Výročí úmrtí mladé maminky, jejíž příběh zasáhl mnohá srdce

Smrt nemá poslední slovo

Smrt nemá poslední slovo


Uveřejněno:  12.6.2017 | 0:00

Výstava: Severní Čechy očima Karla Solaříka

Srdečně zveme již na několikátou výstavu malíře Karla Solaříka. Tentokrát to jsou kresby a grafiky ze severních Čech. Výstava je uspořádána k 10. výročí úmrtí umělce. Výstava je otevřena vždy ve všední dny - v červnu od 8:30 do 18:00, v červenci a srpnu od 8:30 do 16:00.
Uveřejněno:  4.6.2017 | 15:47

Duch svatý není nějaká energie, ale je to někdo

Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby, kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní energii, jako teplo či jiný příjemný pocit, nebo jako pohonnou hmotu křesťanského života. Duch ale není žádný duchovní benzín, ani jen vítr, který občas zaduje do plachet, ani posvátný pták. Evangelisté při Ježíšově křtu jen popsali, že Duch svatý sestupoval na Krista „jako když se snáší holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy neuchopitelného, nepopsatelného.
Uveřejněno:  31.5.2017 | 0:00

Duch Svatý činí křesťana moudrým (papež František)

Duch Svatý činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že člověk pak má odpověď na všechno, všechno ví, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak Bůh jedná, pozná, co je Boží a co nikoli; má moudrost, kterou našim srdcím dává Bůh....
Uveřejněno:  27.5.2017 | 0:00

Novéna před Letnicemi


Svatodušní novéna


Uveřejněno:  26.5.2017 | 12:01

Konečně vyšel dotisk skvělého rozhovoru s jezuitou Ludvíkem Armbrustrem

Tokijské květy
Tokijské květy
Uveřejněno:  21.5.2017 | 17:07

Duchovní alzheimer (papež František)

"Duchovní alzheimer" - termín, který papež František pronesl směrem k zaměstnancům vatikánské kurie...
Uveřejněno:  16.5.2017 | 0:00

Vojtěch Kodet v Brně (19.–21. 5. 2017)

3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem
3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem
19.–21. 5. 2017 
v aule Biskupského gymnázia 
Barvičova 85, Brno
 

 


Uveřejněno:  15.5.2017 | 15:50

Papež František ve Fatimě (12.-13. 5. 2017)

Papež se vydá na pouť do Fatimy u příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie. V sobotu 13. května bude papež František sloužit v bazilice mši svatou, při níž svatořečí Františka a Hyacintu Martovy, pastevce, kteří spolu se svou sestřenicí Lucií dos Santos byli mezi květnem a říjnem 1917 svědky šesti zjevení Panny Marie.
Uveřejněno:  11.5.2017 | 14:48

Buona sera z konce světa a radost z evangelia - některá klíčová slova papeže Františka

Některá "klíčová slova", která vyjadřují život a poslání papeže Františka...
Uveřejněno:  7.5.2017 | 0:00

Policista z Bronxu o františkánech z Bronxu

Před několika měsíci viděl zemřít jednoho svého kolegu, za bílého dne ho zastřelili před komisařstvím jako králíka. „Byl jsem znechucený, srdce mi svírala nenávist…“ „Jednou večer jsem se koukal, co dávají v televizi, když mě upoutal obličej jakéhosi vousatého chlapíka. Byl to italský františkán, nějaký Padre Pio. Ten chlapík úplně svítil. Dokoukal jsem reportáž až do konce. A to nejsem žádná svíčková bába. Tenhle Padre Pio mě oslovil. Po několika týdnech jsem byl pověřen, abych dohlížel na distribuci jídla před fraternitou svatého Kryšpína. Seznámil jsem se s františkány: měli na sobě totéž, co ten italský kapucín! Dozvěděl jsem se, že jejich útulek se jmenuje Padre Pio! To je zvláštní náhoda, že?“
Uveřejněno:  29.4.2017 | 0:00

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova


Františkáni z Bronxu


Uveřejněno:  20.4.2017 | 17:34

Nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...

Dívenka nakrčila čelo, chvíli se zamyslela a zeptala se Bernarda:
„Jsi Ježíš?“
Bernard vybuchl hurónským smíchem. Skupina žáků s úžasem zírala na rozesmátého obra. Ten se naklonil k holčičce a řekl:
„Ne, nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...“
Tekichah se vrátila k učiteli a hlásila, co zjistila:
„Ten velký vousáč je podobný Ježíši, ale není to on. Jen pro něj dělá.“

Uveřejněno:  20.4.2017 | 17:13

První křesťanský světec, který ale nemá místo v kalendáři

Prolistoval jsem celý kalendář tam i zpátky. Během liturgického roku si připomínáme celé zástupy světců, ale na jednoho se zapomnělo. Lotr po pravici, první křesťanský světec, se do kalendáře nevešel. I po smrti je ten chlápek jen na obtíž, a proto žádný svátek nebude! Je to ale jediný světec, kterého kanonizoval sám Kristus: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.
Uveřejněno:  14.4.2017 | 0:00

Jidáš - zrazený zrádce

François Mauriac napsal, že když Jidáš z večeřadla odešel, apoštolům „se tam hned začalo lépe dýchat“.
Já si to ale nemyslím.
Mám za to, že v srdci každého z nich zůstala bolestná výčitka, která je nikdy nepřestala trápit:

Uveřejněno:  12.4.2017 | 0:00

Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady

Každý z apoštolů si při poslední večeři uvědomuje, kolikrát už selhal a že by byl schopen zradit ne jednou, ale třeba stokrát. „Jsem to snad já, Pane?“ Ano, jsem to já. Mé srdce zradilo už mnohokrát. Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady.
Uveřejněno:  10.4.2017 | 0:00

Velikonoce s Jidášem

Přinášíme vám několik zamyšlení o Velikonocích a Jidášovi. Neboť v každém z nás je něco z JIdáše...
Uveřejněno:  8.4.2017 | 16:30

Jidáš - existuje jen jediná přijatelná definice

Kdyby se všechny texty, které lepší i horší autoři z celého světa věnovali Ježíšovu zrádci, shromáždily do jednoho svazku, zjistili bychom, že tak obsáhlý „soudní spis“ žádný jiný zločinec nikdy neměl. V žádném jazyce neexistuje hanlivý přívlastek, jehož by se Jidášovi ještě nedostalo. Popravdě řečeno mě to, co o Jidášovi napsali slavní spisovatelé, ani moc nezajímá. Když jejich knihy, v nichž je Jidáš obviňován ze všech stran, odložím, mohu si přece místo nich kdykoli otevřít evangelium. V něm se dočítám, že ve chvíli, kdy Jidáš svou zradu jedním z nejupřímnějších projevů lásky – polibkem – dovršoval, našel pro něj Ježíš ve slovníku svého srdce jediné jméno: „Příteli!“ A to mi stačí.
Uveřejněno:  8.4.2017 | 16:01

Jak se k nám dostanete při výluce tramvajových spojů v centru města Olomouce v dubnu až listopadu 2017?

Dne 7. dubna 2017 začala v centru města Olomouce rekonstrukce úseku tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí na ulici 1. máje. Bezprostředně se rekonstrukce pobočky Karmelitánského nakladatelství v Olomouci nedotkne. Ovšem dotkne se jí nepřímo. Nepojedou tramvaje přes centrum města s čísly 2, 3, 4 a 6. Zastávka U sv. Mořice nebude po celých 7 měsíců, tj. od začátku dubna do konce listopadu 2017 obsluhována.
Uveřejněno:  7.4.2017 | 11:40

Pochopit křesťanství z pohledu jeho židovských kořenů


Židovské inspirace křesťanství


Uveřejněno:  26.3.2017 | 18:17

Otčenáš - jak může být naučený text modlitbou?!

Často slýcháváme, že modlitba je centrem duchovního života, že je duší života křesťana, jeho vztahu s Bohem. Modlitba je nám doporučována jako nutnost a základní potřeba duchovního růstu. Je komunikací a setkáním, ale i odevzdáním se v Boží přítomnosti. Modlitbě se učíme a máme s ní problémy, modlíme se málo či špatně. Čím byla modlitba pro Ježíše? Jak se v Ježíšově modlitbě odráží židovská tradice jeho doby?
Uveřejněno:  26.3.2017 | 18:11

Dobrá kniha!


Jan Rybář: Deník venkovského faráře


Uveřejněno:  20.3.2017 | 19:59

Miloslav kardinál Vlk - publikace

 Kardinál Miloslav Vlk - literatura, knížky, CD, kázání, rozhovory


Uveřejněno:  20.3.2017 | 19:08

Rozhovor s Bohem může být přímý a živý, smí obsahovat spory, otázky i nářky

Kdo se chce rozhodovat vědomě křesťansky, měl by své otázky nejen vnímat a přemýšlet o nich, nýbrž je i zahrnovat do modlitby, to jest vyprávět o nich Bohu v časech ztišení. Bohu nic nemůžeme ani nemusíme namlouvat. Měli bychom mu zcela upřímně předkládat svá nejniternější, nejintimnější hnutí, i ta, která nás samotné rozčilují či zahanbují.
Uveřejněno:  13.3.2017 | 23:00

Průvodce postní dobou


Postní a velikonoční zamyšlení


Uveřejněno:  11.3.2017 | 23:00

Poslechněte si postní duchovní obnovu


Postní obnova (CD) / Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  4.3.2017 | 18:31

Chceme mít všechno, ale nejde to. Musíme se proto rozhodovat

Mnohotvárný svět je podobný trhu s tisíci možnostmi.
Svádí nás reklama a média.
Slibují nám nekonečné štěstí.
Reklama využívá naši touhu po všem,
která je vložena do srdce každého člověka.
Uveřejněno:  20.2.2017 | 23:00

Proč máme takový strach milovat nebo přijímat lásku?

„Potřebuju lásku,“ řekla.
Ta slova zněla jako výkřik
a hluboce mě zasáhla.

Uveřejněno:  15.2.2017 | 10:52

Kresby na schodech - výstava prodloužena

Výstava Václava Sokola v Karmelitánském knihkupectví Praha
Únor – duben 2017, po – pá 8.30-18
Uveřejněno:  5.2.2017 | 16:34

Jak se správně rozhodovat?


Umět se rozhodnout


Uveřejněno:  5.2.2017 | 15:42

Umět se rozhodovat

Ignác z Loyoly (1491 -1556) rozvinul duchovní pedagogiku, která má mimo jiné napomoci k tomu, abychom se dokázali rozhodovat. Ignácova doba byla pro Evropu časem přelomu. Mluví se o začátku novověku. Už koncem středověku pokročila technika a hospodářství do té míry, že se lidé stali pohyblivějšími. Více se cestovalo a komunikovalo s jinými kulturami, objevem Nového světa se otevřely neznámé a ohromující obzory. Křesťanská Evropa není celý svět, jak se doposud věřilo. Existují i jiné světy, zčásti dokonce kulturně na vyšší úrovni. Obraz, který si „starý svět“ o sobě maloval, se otřásl a probudila se zvědavost. Svět, jaký lidé znali, se dal do pohybu. Malé i velké konstanty se začaly neustále měnit, bylo co objevovat nového. Jednotlivec se musel neustále přizpůsobovat a přiučovat, zorientovávat se a rozhodovat.
Uveřejněno:  5.2.2017 | 15:37

Hrdinové našeho národa


Kytice z královské zahrady (3. vydání)


Uveřejněno:  31.1.2017 | 7:51

Další krásná knížka pro děti


Ztracená ovečka a jiné příběhy


Uveřejněno:  15.1.2017 | 16:12

Mám toho dost, můj manžel pracuje až moc, i o víkendech

Se svou stížností, že manžel to s prací přehání, není tato žena sama. „Ty tu vůbec nejsi.“ „U tebe je na prvním místě tvoje práce, tvoje papíry, tvůj podnik, a rodina přijde až po nich.“ „Vůbec nevidíš, jak děti rostou.“ „Mám dojem, že se se mnou otravuješ.“ A podobně.
Uveřejněno:  7.1.2017 | 23:00

Že strhující duchovní četba pro kluky neexistuje?!


Drakobijce


Uveřejněno:  29.12.2016 | 18:52

Závada na jesličkách

Moje vlastní jesličky
mi už nějakou dobu
dělají těžkou hlavu.
Něco je špatně.
Je tu nějaká závada
a mně se nedaří zjistit,
v čem spočívá.

Uveřejněno:  26.12.2016 | 9:51

Hledej Pána v jeslích, kde ho nikdo nehledá... (papež František)

„Hledej Pána v jeslích, hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá, v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní. Nehledej ho v třpytu světel velkoměst, nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Uveřejněno:  19.12.2016 | 23:00

Vánoční příběh


Vánoční příběh (2. vydání)


Uveřejněno:  18.12.2016 | 16:52

Papež František - výročí narození

* 17. prosince 1936
Jorge Mario Bergoglio
Uveřejněno:  17.12.2016 | 15:40

Bůh se nezjevil jako příručka abstraktních pravd (papež František)

„Vždy jsme vystaveni nebezpečí umělého života v laboratoři,“ řekl papež František. Dále zdůraznil, že křesťanská víra není nějakou malou zkouškou, ani souborem abstraktních norem. „Naše víra není laboratorní, nýbrž putující, dějinná víra,“ vysvětlil papež. „Bůh se zjevil v dějinách, nikoli jako příručka abstraktních pravd. Obávám se teortizujících "laboratoří" víry, protože v laboratoři se problémy vezmou, ochočí a nalakují mimo svůj kontext.“
Uveřejněno:  16.12.2016 | 23:00

Papež František - krátký text na každý den v roce


365 dní s papežem Františkem


Uveřejněno:  15.12.2016 | 23:00

Kniha, která vyšla již ve 30. vydáních


Provokující evangelia


Uveřejněno:  9.12.2016 | 14:43

Terezie z Lisieux v novém moderním překladu


Příběh jedné duše


Uveřejněno:  2.12.2016 | 8:49

Kateřina Lachmanová a karmelitán P. Pavel Pola představí nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux

V neděli 4. 12. 2016 od 15 h v rámci oslav 70 let farnosti sv. Terezie v Praze-Kobylisích představí Kateřina Lachmanová a bosý karmelitán P. Pavel Pola nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux Příběh jedné duše.
Uveřejněno:  30.11.2016 | 23:00

Spolupracovník Matky Terezy přednáší v Česku (Ostrava, Opava, Praha)

Rakouský kněz Leo Maasburg, který byl blízkým spolupracovníkem Matky Terezy, navštíví na konci listopadu Českou republiku. Jeho přednášku s názvem Co jsem se naučil od Matky Terezy si můžete poslechnout v Praze, Ostravě a Opavě. Moravskoslezský kraj navštíví Leo Maasburg v úterý 29. listopadu. V Ostravě bude od 9:30 v sále biskupství, odpoledne se přesune do Opavy, kde se s ním můžete setkat od 18:00 na církevní konzervatoři. O den později, 30. listopadu, se od 19:00 uskuteční přednáška v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích.
Uveřejněno:  24.11.2016 | 23:00

Číhošťský zázrak

Z rozhovoru s želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským.
Uveřejněno:  21.11.2016 | 23:00

Vatikánské promluvy Tomáše Špidlíka


Vatikánské promluvy
Tomáš Špidlík


Uveřejněno:  17.11.2016 | 20:13

To poslední co potřebuješ, je další rada

Za matkou Makrínou jednou přišla mladá žena, která jí řekla, že před ní leží těžké rozhodnutí, které ale nemůže udělat, protože je celá ochromená strachem. Má strach, že udělá špatnou věc, zklame lidi nebo jim ublíží a zklame i Boha. Požádala svého kněze i svou matku a přátele o radu, ale zdá se, že všechno, co řekli, dělá její rozhodnutí ještě těžší.
Uveřejněno:  9.11.2016 | 23:00

Večer se sv. Alžbětou od Trojice: pozvánka na akci v Praze

Vojtěch Kodet a sestry karmelitky vás zvou na Večer se sv. Alžbětou od Trojice. Přijďte oslavit svátek nově svatořečené temperamentní a málo známé řeholnice, která bývá přirovnávána k Terezii z Lisieux. Akce proběhne v úterý 8. listopadu 2016, v kostele sv.Benedikta (Hradčanské nám. v Praze 1).
18:00 Mše svatá (P. Vojtěch Kodet)
19:00 Recitační pásmo textů sv. Alžběty od Trojice (Jana Pidrmanová)

Uveřejněno:  6.11.2016 | 16:17

Nejlepší texty Jeana Vaniera


Krása lidskosti
Jean Vanier,


Uveřejněno:  3.11.2016 | 14:43

Třídenní konference na téma Já a evangelizace?

Při příležitosti vyvrcholení Roku milosrdenství zveme 18. – 20. 11. do Zlína na třídenní konferenci na téma „Já a evangelizace?“ Cílem konference je ukázat, že svědkem o Ježíši může být každý z nás. Hosté: Kateřina Lachmanová, Maja Schanovsky, P. Ondřej Chrvala a další.
Uveřejněno:  25.10.2016 | 17:21

Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů

Olomoucké Karmelitánské knihkupectví pořádá ve spolupráci s animátory děkanátu Olomouc Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů. Součástí programu bude vždy přednáška, beseda a možnost zakoupení knih s autogramiádou. Akce se vždy konají po úterní mši svaté v areálu dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc). Všichni jste srdečně zváni.
Uveřejněno:  25.10.2016 | 17:12

Inspirace od včel


Žít s moudrostí včel


Uveřejněno:  18.10.2016 | 23:03

Víra a city jsou dvě různé věci

Víra a city jsou dvě různé věci.
V Božím slově nikde nenajdeme místo,
kde by Ježíš říkal: ‘Svými city budete spaseni’
nebo ‘Svými city budete uzdraveni’.
Ale chválil lidi za jejich víru.

Uveřejněno:  18.10.2016 | 22:55

Nové knihkupectví v Podkrkonoší

V neděli 2. října požehnal Mons. Josef Kajnek nové prostory Karmelitánského knihkupectví v Nové Pace. Součástí oslavy byla mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celou slavnost svojí barokní hudbou a zpěvem provázel Michal Pospíšil se svými hudebníky a zpěváky.
Uveřejněno:  6.10.2016 | 22:07

Zemřel mučednickou smrtí na Sahaře před sto lety


Karel Foucauld
Duchovní životopis


Uveřejněno:  5.10.2016 | 0:00

EMPATIE A LÁSKA V RODINĚ S JIŘINOU PREKOPOVOU v Nové Pace

Ve středu 12. října od 18,15 hod. vás zveme do Auly Pedagogické školy a gymnázia v Nové Pace na přednášku PhDr. Jiřiny Prekopové. V 17,45 hod. budete mít možnost nechat si podepsat její knihy v Karmelitánském knihkupectví.
Uveřejněno:  4.10.2016 | 21:30

Četba pro rok milosrdenství


Deníček
Boží milosrdenství v mé duši
Svatá s. M. Faustyna Kowalská


Uveřejněno:  4.10.2016 | 0:00

Jsou mnohé andělské terapie v souladu s křesťanskou vírou?


Není anděl jako anděl


Uveřejněno:  29.9.2016 | 16:28

Svatý František - pro děti


Svatý František


Uveřejněno:  27.9.2016 | 7:21

24.9.2016 je blahořečen krajan - Sudetský Němec P. Engelmar Unzeitig


Novéna s Engelmarem Unzeitigem, "andělem z Dachau"


Uveřejněno:  23.9.2016 | 16:11

Vánoční komiks


Vánoční příběh s hádankami a úkoly


Uveřejněno:  17.9.2016 | 18:27

Na mých křtinách rodiče nebyli. Bylo to tajné.

Někdy v sedmnácti letech jsem se poprvé dostal k Bibli. Jako samouk. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel, asi Božím řízením, co já vím. V podstatě od malička mi šlo o pravdu. Stále jsem ji někde hledal. Pátral jsem po smyslu života a objevil jsem přitom evangelium. Jednou jsem si otevřel kapitolu svatého Jana a zasáhlo mě to. Od té doby jsem se k tomu pořád a pořád vracel. Celé mé evangelijní zkoumání trvalo šest let, teprve pak jsem akceptoval, že Ježíš je Boží syn. Byl to verš z 8. kapitoly: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě.“
Uveřejněno:  17.9.2016 | 18:05

Svátek Panny Marie Bolestné (15.9.)


Maria, matka Ježíšova


Uveřejněno:  14.9.2016 | 20:00

Svátek povýšení svatého kříže (14.9.)


Kříž - symbol, zobrazování, význam


Uveřejněno:  13.9.2016 | 19:39

Marek Orko Vácha v Plzni v úterý 20. 9. 2016

Zveme vás na přednášku a autogramiádu P. Marka Orko Váchy, která se koná v úterý 20. 9. 2016 od 19.00 hodin v učebnách Plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Téma přednášky je Poselství encykliky Laudato sii.
Uveřejněno:  8.9.2016 | 21:21

Byl vyrovnaný a připravený zemřít…


Oběť případu Babice
Jan Bula 1920-1952


Uveřejněno:  7.9.2016 | 21:29

Co se o Matce Tereze neříká?

Co říká duch tohoto světa o matce Tereze?
"Ach! Matka Tereza byla krásná žena,
která udělala mnoho dobrého pro druhé."
Co duch tohoto světa ale nikdy neřekne?
Uveřejněno:  7.9.2016 | 21:10

Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná

Toto dílo otce Josephfa Langforda není v našem prostředí první knihou o světově známé misionářce Matce Tereze z Kalkaty, dnes už svaté. Například jiná kniha otce Langforda Matka Tereza a Panna Maria (vyšla též v Karmelitánském nakladatelství) je stručným uvedením do mariánské spirituality ve světle zjevení v Guadalupe. Překvapení, s jakým bylo přijato publikování korespondence a zápisků světice v modře proužkovaném bílém sárí, se týkalo jejího osobního duchovního života (v českém překladu Pojď, buď mým světlem). Za její radostí zářící vrásčitou tváří se po celá desetiletí skrývala temnota duchovní noci. Odvažuji se však vyslovit přesvědčení, že Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná.
Uveřejněno:  4.9.2016 | 0:00

Aktuální novéna: s Matkou Terezou


Novéna s Matkou Terezou


Uveřejněno:  2.9.2016 | 15:13

Úsměv je první věc, kterou můžeme druhému darovat (Matka Tereza)

Často myslím na Matku Terezu,
která říkala, že vše, co uděláme pro ostatní,
je jen kapkou vody v oceánu,
ale když to neuděláme,
ta kapka bude v oceánu chybět ...
... navždy.

Uveřejněno:  2.9.2016 | 0:00

Svatořečení Matky Terezy: 4.9.2016

Její život byl plný vnitřních bojů...

Temné noci Matky Terezy


Uveřejněno:  30.8.2016 | 22:11

Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci

Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci.
Snažíme se tu žízeň utišit,
ale uhasit se nám ji nikdy nedaří.
Pochopil jsem tedy,
že pokud ve mně přirozeně existuje taková žízeň,
taková prázdnota, pak existuje také zdroj,
který mě může naplnit.
A že tento zdroj není z tohoto světa.

Uveřejněno:  29.8.2016 | 8:33

Pán mě skrze modlitbu mění

Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“
Uveřejněno:  22.8.2016 | 0:00

Kdybych se nemodlila, neměla bych lidem co nabídnout

Nevěnuji přece tento čas nějakému projektu, ale živé osobě, a tou živou osobou je Ježíš...
Uveřejněno:  15.8.2016 | 0:00

Nekopírujte jiné lidi

Kdyby Ježíš chtěl,
abyste byla někdo jiný,
někým jiným by vás
jistě učinil...

Uveřejněno:  10.8.2016 | 0:00

Zázraky se opravdu dějíPán je stejný – včera, dnes i navěky


Uveřejněno:  8.8.2016 | 0:00

Novéna se svatou Terezií z Lisieux


Novéna se svatou Terezií z Lisieux


Uveřejněno:  3.8.2016 | 23:17

´Nebyl jsem vždycky šálek. Byly doby, kdy jsem byl jen hlína´

Když život
nejde
podle
tvých představ...

Uveřejněno:  3.8.2016 | 22:59

Čím se v církvi liší extrovert od introverta?


Introverti v církvi


Uveřejněno:  27.7.2016 | 23:13

Páté evangelium: příroda

Kniha přírody
je výjimečný a drahocenný
Boží dar každému člověku.
Je to obrazný způsob řeči,
kterého Bůh používá,
aby nám pomohl poznávat zákonitosti srdce.
Uveřejněno:  23.7.2016 | 0:00

´Miluji Boha, ale s lidmi mám problém´

Někteří lidé krásně hovoří o tom,
jak nesmírně milují Boha.
Jenom s lidmi ale mají zkrátka
problémy...
Uveřejněno:  18.7.2016 | 0:00

Svižný a nejstarší kněz odpovídá....


Boha neokecáš
Josef Mixa v rozhovoru s Vítem Hájkem


Uveřejněno:  18.7.2016 | 0:00

Skvělé pokračování bestselleru Anonymní katolík


Křesťan v záběhu


Uveřejněno:  13.7.2016 | 23:27

Myslela jsem si, že nikdy nebudu muset projít krizí. Spletla jsem se.

Vzpomínám si, že v troufalosti svého pozdního dospívání jsem si myslela, že nikdy nebudu muset projít krizí. Věděla jsem, že má identita je v Bohu a to je celé. To mě provede životem až do hrobu. Spletla jsem se.
Uveřejněno:  2.7.2016 | 23:03

Novéna ke sv. Cyrilovi a Metodějovi


Novéna za evangelizaci národa na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje


Uveřejněno:  27.6.2016 | 22:46

Jak jsem studentům měl vyprávět o své víře

Byl jsem pozván, abych vyprávěl o svém setkání s Ježíšem více než sto studentům maturitního ročníku. Než jsem do té střední školy dorazil, neměl jsem ponětí, co mě čeká, jakou energii taková „přednáška“ vyžaduje. Vstoupil jsem do dlouhého sálu, přeplněného lidmi a lomozem. Za všeobecné lhostejnosti jsem odvážně prošel místností. Obklopený hlukem a nepořádkem jsem si razil cestu mezi studenty, a čím hlouběji jsem pronikal do jejich doupěte, tím více se mi zdáli nepřátelští. Klec plná spících šelem, které se však mohou kdykoliv probudit.
Uveřejněno:  19.6.2016 | 17:09

Oldřich Selucký v Plzni ve středu 15. 6. 2016

Zveme vás na na besedu a autogramiádu Oldřicha Seluckého, autora dobrodružných příběhů pro mládež, která se koná ve středu 15. 6. 2016 od 18.00 hodin v učebnách plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Beseda s autorem strhujících románů pro mladé je určena zejména mládeži, rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a všem zájemcům o kvalitní literaturu.
Uveřejněno:  8.6.2016 | 0:00

Oblíbený stolní kalendář na 2017 již vyšel


Kalendář 2017 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  7.6.2016 | 16:05

Jak jsem se prokousával k Bibli a Biblí

S Písmem jsem si prošel už dlouhou cestu. Občas mě oslovovalo, ale nepředstavovalo pro mě „nic víc“ než zdroj pouček a informací. Pak jsem se přihlásil na seminář o křesťanském životě. Na konci byla společná modlitba, kdy jsme měli možnost odevzdat svůj život Ježíši. Jako nadšený mladý člověk jsem „se nezdráhal“ a dal jsem všechno, celý svůj život. Nebál jsem se, protože jsem „nějak tušil“, že Pán je opravdu dobrý a nezkazí mi život. Při té modlitbě jsem neprožil nic zvláštního. Ale přišlo to až pak…
Uveřejněno:  3.6.2016 | 12:32

Noc kostelů 10. 6. 2016 a Karmelitánské knihkupectví v Plzni

Během Noci kostelů bude otevřeno v Karmelitánském knihkupectví v pátek 10. 6. od 9.00 do 21.00. To umožní návštěvníkům Noci nejen romantický průchod klášterním dvorkem od kostela P. M. Nanebevzaté k náměstí, ale i návštěvu obchodu s křesťanskou literaturou.
Uveřejněno:  3.6.2016 | 0:00

Citáty z Deníčku Faustyny Kowalské - vydání do kapsy


Z Deníčku svaté Faustyny
S Korunkou k Božímu milosrdenství


Uveřejněno:  2.6.2016 | 21:56

Setkání s lupičem (Ladislav Kubíček)

Ještě vám napíšu jeden příklad tajemné režie Boží, který by mohl být scénářem pro kriminální záznam v televizi. Bylo to zrovna o Vánocích. Probudil jsem se po půlnoci a ve dveřích mého pokoje stojí někdo s punčochou na obličeji, s namířenou pistolí v jedné ruce a s nějakým železem v druhé. Co teď?
Uveřejněno:  27.5.2016 | 0:00

Po stopách Karla IV. - zahrajte si o knížku

v Jičíně v Karmelitánském knihkupectví 9. června od 17:00.

Ve čtvrtek 9. června 2016 se od 17 hod. vás zveme na setkání s autorkou knížky Po stopách Karla IV. Lenkou Pecharovou. Nejdříve proběhne autogramiáda a následně beseda před prodejnou na zahrádce Kavárny Don Cortéz  (v případě špatného počasí uvnitř). Lenka Pecharová vylosuje výherce knížky. Pravidla soutěže naleznete zde v příloze.


Uveřejněno:  25.5.2016 | 6:40

Vojtěch Kodet - jubileum

 

Vojtěch Kodet má v těchto dnech životní jubileum. Za redakci mu gratulujeme a přejeme vše dobré na jeho životní cestě. A vám čtenářům nabízíme seznam jeho (dostupných) publikací a CD.
Uveřejněno:  19.5.2016 | 13:03

Přednáška Angela Scarana v Opavě v úterý 24. května 2016

Zveme vás na přednášku P. Angela Scarana na téma: Modlitba s Biblí v ruce - K čemu je mi Bible? Jak jí porozumět? Jak ji použít k modlitbě? Přednáška se koná v úterý 24. května 2016 od 17:30 hod. v Opavském kostele Nanebevzetí P. Marie a od 19:00 hod. v Kravařích ve farním sále.
Uveřejněno:  18.5.2016 | 0:00

Přednáška Kateřiny Lachmanové v Olomouci v úterý 17. května 2016

Zveme vás na přednášku Kateřiny Lachmanové na téma Typické překážky usmíření, která se koná v úterý 17. května 2016 od 19.00 hod. v sále dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc).
Uveřejněno:  13.5.2016 | 0:00

Dary Ducha svatého (papež František)


Dary Ducha
Papež František


Uveřejněno:  9.5.2016 | 14:46

Karel Foucauld - přednáška ve st 11.5.2016 v Praze

Karmelitánské nakladatelství zve na veřejnou přednášku k 100. výročí mučednické smrti světce, který prožil většinu svého zasvěceného života uprostřed kmene Tuaregů na Sahaře.

Uveřejněno:  1.5.2016 | 16:30

Markéta Melenovská - olejomalby - VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO KONCE SRPNA 2016

Další z výstav v knihkupectví u sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích
Uveřejněno:  30.4.2016 | 17:04

Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně. Pátek 29. dubna až neděle 1. května 2016

 Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně  Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně Ve pátek 29. dubna až neděli 1. května 2016 


Uveřejněno:  26.4.2016 | 16:20

Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba

V sobotu 30. 4. se chystá v Plzni nebývalá sláva - svěcení biskupa Mons. Tomáše Holuba.
K dílčí oslavě se připojí také Karmelitánské knihkupectví v Plzni a to hned dvěma nabídkami pro všechny přítomné diecézany.
Uveřejněno:  19.4.2016 | 22:26

Tomáš Holub - promluvy na CD


Tomáš Holub
Promluvy (CD, MP3)


Uveřejněno:  19.4.2016 | 15:54

Baziliku Zvěstování v Nazaretě bychom mohli nazvat kostelem mnoha národů.

Baziliku Zvěstování v Nazaretě
bychom mohli nazvat i kostelem mnoha národů.
Uvnitř kostela i v přilehlých sloupořadích
můžeme kontemplovat desítky obrazů Ježíšovy Matky,
které uctívají různé národy ve všech světadílech.

Uveřejněno:  3.4.2016 | 0:00

Výstava obrázků P. Michala Pometla OFM - nové obrázky

V dubnu pokračuje výstava Michala Pometla
"Jak to vidí františkán Michal
Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny"
druhým dílem!
Více se o P. Pometlovi a prvním dílu výstavy dočtete zde

Uveřejněno:  28.3.2016 | 17:43

K roku milosrdenství


Milosrdenství (CD)
Duchovní obnova
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  26.3.2016 | 12:39

Vzkříšený pro naši naději

„Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine“ (1 Petr 1,3). Tato slova směřovala z úst svatého apoštola Petra k prvním křesťanům možná právě v okamžiku, kdy se shromáždili k oslavě velikonoční vigilie, aby si připomněli Kristovu smrt a vzkříšení a aby také mohli být pokřtěni připravující se katechumeni. Byla to nová slova, do té doby ve světě neslýchaná: být zrozeni k živé naději díky jediné události: vzkříšení nějakého člověka z mrtvých!
Uveřejněno:  25.3.2016 | 23:00

Mějte svůj pohled upřený na Ježíše,

neboť on dává radost
klidnému svědomí,
uzdravuje svědomí
zraněné hříchem
a všem dává
jistotu naděje ve spásu.

Uveřejněno:  19.3.2016 | 23:00

Jiří Grygar slaví kulatiny (17. 3. 1936)


O vědě a víře
Jiří Grygar


Uveřejněno:  16.3.2016 | 12:54

Proč věřím v Boha?

Na otázku si odpovídá známý český popularizátor vědy Jiří Grygar
Uveřejněno:  16.3.2016 | 12:48

Poslechněte si zajímavou knížku Longinovo kopí

Zveme Vás k poslechu 48 dílné četby na pokračování z románu Longinovo kopí, která Vám může nevšedním způsobem přiblížit události Velikonoc. Rádio Proglas uvádí román jako četbu na pokračování od 1.2. do 6.4. 2016. Všechny již uplynulé díly je možné poslouchat přes audioarchiv.
Uveřejněno:  14.3.2016 | 21:01

DISCIPLESHIP by Vojtech Kodet in Polish

One of the significant European authors today, P. Vojtech Kodet O. Carm., reflects - on the background of biblical texts - the essence of discipleship of Jesus: not a moment of the conversion´s grace only but a steady dialogue with the Lord. The book is divided into five parts - the relationship with Christ, God's word, Holy Spirit, the Eucharist, and the spirituality of Mother of Christ, the first and greatest disciple of Jesus; and thanks to Wydawnictwo WAM is newly giving to the Polish readers lot of practical thoughts, as well as a touch of a mystical experience.
Uveřejněno:  11.3.2016 | 9:50

Film Opři žebřík o nebe získal filmovou cenu Český lev

za nejlepší dokumentární film roku 2015

Úspěšný film nyní i na DVD - ´Opři žebřík o nebe´


Uveřejněno:  5.3.2016 | 21:06

Dobrá kniha jaro 2016

Čtvrtletník Karmelitánského nakladatelství, který přináší informace nejen o knižních novinkách.
Uveřejněno:  3.3.2016 | 14:57

´Uprchlický farář´ P . Pavel Kučera zemřel


Lágr
Pavel Kučera v rozhovoru s Alešem Palánem


Uveřejněno:  29.2.2016 | 15:23

Křížová cesta (do kapsy)


Jeho rány nás uzdravily (2.vydání)
Křížová cesta
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  22.2.2016 | 10:18

Proč se modlit křížovou cestu? (Vojtěch Kodet)

Je to především jedinečný způsob,
jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem
a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít,
že na životní těžkosti nejsme sami.

Uveřejněno:  21.2.2016 | 23:00

Pokrytectví a postní doba (papež František)

Ježíš mluví o postu, modlitbě a almužně (Mt 6,1–18),
třech pilířích křesťanské zbožnosti, vnitřního obrácení,
ke kterému nás církev vybízí v postní době.
I na této cestě se ovšem vyskytují pokrytci,
Uveřejněno:  13.2.2016 | 16:21

Postní doba a Velikonoce - osvědčený průvodce den za dnem


Postní doba a velikonoční triduum
Lectio divina


Uveřejněno:  13.2.2016 | 8:46

Básně sv. Terezie od Ježíše


Sebe ve mně hledat musíš


Uveřejněno:  4.2.2016 | 20:31

JAK JE SMUTNÝ, BOŽE, ŽIVOT BEZ TEBE (Terezie z Avily)

Jak je smutný, Bože,
život bez tebe!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned!

Uveřejněno:  4.2.2016 | 20:09

Výstava obrázků P. Michala Pometla OFM

Jak to vidí františkán Michal
Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny
Knihkupectví U Sv. Vojtěcha únor - březen 2016
Po-Pá 8:30-18:00
Uveřejněno:  3.2.2016 | 19:05

Hudba jako lék

Bůh
nám daroval
hudbu
jako lék.

Uveřejněno:  16.1.2016 | 22:02

Autentický strhující příběh


Odpusť, Natašo!


Uveřejněno:  16.1.2016 | 21:53

´Pán s vámi´

V pozdravu „Pán s vámi“
během mše svaté
nejde o zbožné přání...

Uveřejněno:  10.1.2016 | 17:12

Když stále jen slyšíme o nových katastrofách, může to být skličující...

Když sledujeme zprávy
a pořád jen slyšíme o nových katastrofách,
může to být skličující.
Máme dojem, že Bůh je od tohoto světa na hony daleko.
Všechno je špatně, všude kolem tolik neštěstí.
Jak ještě máme doufat ve zdravý svět?

Uveřejněno:  3.1.2016 | 15:49

Pomoc do různých těžkostí v životě


Duchovní lékárnička


Uveřejněno:  26.12.2015 | 15:10

I když jsem v temnotě, Hospodin je mé světlo

Jestliže jsem padl, zase vstanu;
i když sedím v temnotě,
Hospodin je mé světlo.
(Micheáš 7,8)

Uveřejněno:  26.12.2015 | 15:07

Štědrý večer na bojové linii

Z vyprávění pamětníka 1. světové války
Díval jsem se na vojáky, jak běží s puškami, na kterých mají nasazené bajonety… pádí proti mému úseku fronty. A já sedím za kulometem…
„Zasněžené pláně vypadaly idylicky, krev z minulých bojů se vsákla… jenom slzy pozůstalých se ještě třpytily v dálkách… dlouho se budou třpytit…
Uveřejněno:  19.12.2015 | 9:28

Pro nejmenší o Vánocích


Narození Ježíše


Uveřejněno:  16.12.2015 | 16:00

Krásná knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře

Knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře, vhodná už od 3 let s krásnými celostránkovými ilustracemi. Při čtení rytmického textu si děti mohou procvičit počítání. Jedna, dvě, tři, čtyři, … deset oveček šlo jedné hvězdné noci přes kopec nedaleko Betléma. Tam uviděly anděla, který přinesl radostnou zprávu o dítěti v jeslích, o dítěti jménem Ježíš.
Uveřejněno:  16.12.2015 | 15:44

Co znamená být milosrdní? Text k roku milosrdenství.

Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu".
Uveřejněno:  10.12.2015 | 13:02

Dárkové poukázky - dárek dle vlastního výběru

Jako velký dárek i jako drobná pozornost...
Uveřejněno:  6.12.2015 | 16:17

Vojtěch Kodet´s ON EUCHARIST in South Korea

South Korea newly has a translation of one of the most popular Vojtech Kodet´s books: On the Eucharist. His forty short meditations on this topic is a „perennial star“ of the book´s heaven and enriches every believer.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:29

Find the Pair!

For playful Slovak acolytes, a Matching Game with pictures of Holy Mass tools and equipment is coming. A great gift for those who want to know better what is happening in the Church.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:25

Friend of God - St Theresa of Ávila

Sr. Milada Jirina Burgerová OCD, wrote a short Novena to this Saint whose 500th Birth Anniversary we celebrated this year, like almost an intimate conversation – as between close friends. Available in the Slovak distribution net of Carmelite Publishing House and others.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:21

NOVENA TO OUR LADY UNTYING THE KNOTS in the Slovak Republic:

a recent phenomenon recommended by beloved Pope Francis, with original contemplations by P. Vojtech Kodet. The important Slovak publisher Spolok Sv. Vojtecha used the reproduction of the famous painting from Augsburg´s Abbey on the cover of the booklet.
Uveřejněno:  1.12.2015 | 16:01

Rok milosrdenství - novéna


Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství


Uveřejněno:  30.11.2015 | 18:38

Rok milosrdenství začíná 8. prosince 2015 - novéna

Nabízíme vám aktuální novénu
k příležitosti Roku milosrdenství,
který vyhlásil papež František.
Autorem novény je P. Vojtěch Kodet.

Uveřejněno:  30.11.2015 | 18:23

Andrea Bocelli není jen zpěvák, ale i člověk hluboké a živé víry

Andrea Bocelli, který je v těchto dnech na opakovaném turné v České republice,
"není jen zpěvák", říká papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa…

Uveřejněno:  28.11.2015 | 7:34

Klasika světové literatury v češtině: Augustin, Vyznání


Vyznání


Uveřejněno:  25.11.2015 | 5:57

Klasika světové literatury konečně v novém českém překladu

Po bezmála devadesáti letech vychází v novém českém překladu klasika světové i křesťanské literatury: Vyznání svatého Augustina. Vyznání berou do ruky jak ti, kdo s Augustinem sdílejí jeho katolickou víru, tak ti, kdo křesťanství odmítají. Proč tomu tak je, naznačuje známý španělský filozof Ortega y Gasset. Ten kdysi prohlásil, že Augustin je mezi starověkými mysliteli jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka.
Uveřejněno:  24.11.2015 | 23:00

Kateřina Lachmanová v Opavě a Kravařích

Karmelitánské knihkupectví a knihkupectví U Sv. Vojtěcha v Opavě
Vás zvou na ADVENTNÍ PŘEDNÁŠKY Kateřiny Lachmanové.
Uveřejněno:  23.11.2015 | 21:32

Rozvíjet svou duchovní inteligenci

O praktické, technické, sociální nebo emoční inteligenci jste pravděpodobně už mnohé slyšeli. Brian Draper ve své knize Duchovní inteligence, kterou vydalo karmelitánské nakladatelství, mluví o tom, jak vzít na vědomí svou často zakrňující duchovní dimenzi.
Uveřejněno:  23.11.2015 | 6:02

Přežít nebo prožít mši svatou?


Vojtěch kodet


Uveřejněno:  17.11.2015 | 17:23

Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka

Jsme lidmi, abychom milovali.
Narodili jsme se pro věčnost,
abychom už nikdy
nezemřeli.

Uveřejněno:  11.11.2015 | 12:25

Oblíbený stolní kalendář


Kalendář 2016 Malá poselství Vojtěcha Kodeta


Uveřejněno:  10.11.2015 | 17:22

V prožívání zkušenosti vlastní bídy je člověk přecitlivělý

Nedovolme silným emocím, aby nás dostaly pod svou nadvládu.
Negativní emoce nevedou k ničemu dobrému.
V okamžicích slabosti nám zbývá jediné: odevzdat se Ježíši.
Když „se duše cítí slabá jak malé dítě, vší silou se drží Boha;
v těch chvílích žije z čisté víry“.

Uveřejněno:  2.11.2015 | 23:00

Karel Weirich - příběh českého odbojáře v Itálii

Karel Weirich se narodil 2. července 1906. Měl velmi pohnuté mládí, plné stěhování z místa na místo. Musel proto navštěvovat základní školy v Římě, na Moravě i ve Vídni. Po smrti otce odešel s matkou do Švýcarska, kde se zapsal na gymnázium při opatství otců benediktinů v Einsiedelnu. Po dvou letech se vrátili do Říma, kde Karel absolvoval studia... V době německé okupace se Weirich stal hlavní kontaktní osobou československého odboje v Itálii a působil mimo jiné jako prostředník mezi římským Výborem pro národní osvobození a svými krajany, kteří se přidali k italským partyzánům. Právě pro tuto tajnou činnost ho však 1. dubna 1944, právě když byl upoután na lůžko s horečkou, zatklo gestapo.
Uveřejněno:  27.10.2015 | 23:00

Karel Weirich - neznámý příběh českého odbojáře vyšel knižně


Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii


Uveřejněno:  27.10.2015 | 8:14