Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.kna.cz

 www.kna.cz

Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc... (Jan od Kříže)

To věčné zřídlo
tajně uchovává
se v živém chlebu,
jenž nám život dává,
třebaže noc je...
Uveřejněno:  19.6.2019 | 18:00

19. června - sv. Jan Nepomuk Neumann

Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích na Šumavě. Jeho otec Filip Neumann pocházel z bavorského Obernburgu a v Prachaticích se stal punčochářským mistrem. Vzal si dceru prachatického sedlářského mistra Anežku Lepší. Jan byl jejich třetí dítě, po něm se narodily ještě další tři. V den svého narození byl pokřtěn v kostele svatého Jakuba Staršího a dostal jméno po českém patronovi Janu Nepomuckém.
Uveřejněno:  17.6.2019 | 0:00

Manželství - dobrodružství ve dvou. Kniha hrou

Manželství: dobrodružství ve dvou
Manželství: dobrodružství ve dvou
Uveřejněno:  16.6.2019 | 15:54

Postupné zjevování Nejsvětější Trojice

Bylo třeba kráčet kupředu po stupních,
abychom konečně viděli zářit světlo Trojice.

Uveřejněno:  14.6.2019 | 0:00

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve šlechtické rodiny. Nevíme, kdy přesně se narodil. Z různých zdrojů se odvozuje datum 15. srpna 1195. Když mu bylo patnáct, byl v roce 1210 přijat do řádu augustiniánů řeholních kanovníků v Lisabonu. Opatství bylo důležitým centrem vzdělanosti a apoštolátu. Patnáct let byl ve 12. století věk, ve kterém se vstupovalo do armády, zkrátka věk dospělosti. Když vezmeme v úvahu, že Fernandez byl pravděpodobně prvorozený, což obvykle znamenalo dědictví rodinného majetku a nutnost zůstat ve světě, za jeho volbou řeholního života můžeme vidět silné povolání. Skutečnost, že se mladík Fernandez uchýlil do klášterních zdí, může naznačovat, že jeho volba byla vskutku alespoň zpočátku proti vůli rodiny nebo alespoň proti vůli otce. O tom, že se jeho vstup odehrál v jistém napětí, svědčí i četné návštěvy jeho přátel, kteří Fernandeze odváděli od modliteb a studia (a možná ho měli přimět k návratu do jeho původního prostředí).
Uveřejněno:  12.6.2019 | 0:00

Srdečně zveme na výstavu obrazů a loutek Hany B. Novákové

červen - srpen 8:30 - 16:00
Uveřejněno:  11.6.2019 | 22:10

Jak oživit farnost?

Církev na kolenou
Církev na kolenou

Uveřejněno:  9.6.2019 | 16:01

Strach nás mnohdy obírá o pokoj

Ježíš při poslední večeři řekl apoštolům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“ (Jan 14,27). Tehdy jim předal svůj pokoj. A na závěr své řeči na rozloučenou ještě dodal: „Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).
Uveřejněno:  9.6.2019 | 0:00

Ve mně je pramen Ducha Svatého

Na putování do hor si bereme s sebou vodu do polních láhví. Jedna láhev na celé dlouhé putování ale často nevystačí. Vlastně pokaždé nějak počítáme s tím, že narazíme na potůček, ze kterého si budeme moci vodu doplnit. A ještě krásnější je objevit průzračný pramen, ze kterého se můžeme napít rovnou.
Uveřejněno:  5.6.2019 | 0:00

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S duchovním životem si hlavu nedělal. Zábavu vyhledával více než modlitby, hostiny měl raději než posty. Zkrátka byl zářný příklad toho, jak by se klerik neměl chovat. Navzdory reformním snahám papežů a biskupů nebyl ve své době jediným takovým.
Uveřejněno:  4.6.2019 | 0:00

Blíží se Letnice

Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)
Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)
Uveřejněno:  2.6.2019 | 16:48

Svatodušní novéna

Svatodušní novéna (3. vydání)
Svatodušní novéna
Vojtěch Kodet
Uveřejněno:  30.5.2019 | 19:33

Sedm darů Ducha svatého

Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky.
Uveřejněno:  30.5.2019 | 16:51

Pavel VI. vedl církev v obtížné době plné proměn

Papež Pavel VI., člověk dialogu
Papež Pavel VI., člověk dialogu
Uveřejněno:  27.5.2019 | 21:37

Každý křesťan je hlava mazaná

Předání Ducha Božího ve Starém Zákoně vyjadřovalo gesto pomazání olejem na hlavě. Olejem byli pomazáváni ti, kdo měli sloužit lidu nikoli ze svých sil, ale z moci Boží: králové, kněží a proroci. Slovo Mesiáš neboli Kristus znamená pomazaný. Křesťané, to znamená „Kristovci“, jsou tedy ti pomazaní. Nejen král z pohádek je „hlava mazaná“ – je to každý křesťan. Biřmování se proto udílí vzkládáním rukou a současně pomazáním posvěceným olejem na čele.
Uveřejněno:  27.5.2019 | 21:28

26. května - sv. Filip Neri

Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství nemáme mnoho zpráv. Jedno z mála dochovaných svědectví je od sestry Elizabety, která popisuje jeho povahu, tak veselou a nezištnou, že mu přezdívali „Pippo buono“ – „dobrák Filip“; avšak obzvláště zbožný tehdy nebyl.
Uveřejněno:  25.5.2019 | 0:00

Výročí narození sv. otce Pia z Pietrelciny (25. května 1887)

Padre Pio z Pietrelciny (sv. Pius z Pietrelciny) se narodil v roce 1887 v jižní Itálii. Vstoupil do řádu kapucínů (1903), byl vysvěcen na kněze (1910) a s velkým pastoračním úsilím konal svou službu především v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. V modlitbě a s pokorou sloužil lidem duchovním vedením, zpovědí a starostlivou péčí o nemocné a ubohé. P. Pio za svého života prožíval mnohé ústrky a nepochopení stran církve. Dne 20. září 1918 obdržel stigmata a plně připodobněný ukřižovanému Kristu dokončil pozemskou pouť 23. září 1968. V roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého.
Uveřejněno:  24.5.2019 | 0:00

Dárková sada YOUCAT k prvnímu svatému přijímání


Dárková sada YOUCAT k prvnímu svatému přijímání

Uveřejněno:  19.5.2019 | 17:05

Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje, nepodvádí…

Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž ovoce našeho každodenního snažení je pak jakési jalové. Týká se všech lidí bez rozdílu, ať už jsou věřící, nebo nejsou. Problém je, že svět kolem nás dnes vytěsňuje pojmy jako vina nebo hřích. Naučili jsme se mluvit raději o pocitech viny, sebevýčitkách. Pojem hřích jsme nahradili slovem problém. Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje ve vztazích, nepodvádí – dnes má každý jen vztahový problém. A máme pocit, že kde není vina, tam není třeba žádat o odpuštění.
Uveřejněno:  19.5.2019 | 16:57

Na místě činu! Svatý Jan Nepomucký na Karlově mostě

Sv. Jan Nepomucký se stal nejznámějším českým svatým doslova po celém světě. Jeho sochy a obrazy nacházíme na všech kontinentech, snad vyjma Antarktidy. Svátek sv. Jana Nepomuckého se slaví 16.5.
Uveřejněno:  15.5.2019 | 16:04

Modlitba pro chvíle radosti i bolesti

Velebí má duše Hospodina
Velebí má duše Hospodina
Uveřejněno:  15.5.2019 | 9:09

Zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce (Jean Vanier)

Zastavme se a zaposlouchejme se
do toho, co říká naše vlastní srdce.

Dotkneme se tak mnoha bolestí.
Nejspíš se dotkneme i spousty hněvu.
Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti.
Uveřejněno:  14.5.2019 | 0:00

13.5. - výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

V průběhu První světové války v roce 1917 se třem malým dětem zjevila Panna Maria u portugalského městečka Fatima. Jednalo se o poselství a výzvu míru během vřavy První světové války...
Uveřejněno:  12.5.2019 | 0:00

Zemřel Jean Vanier, zakladatel hnutí Archa

Ve věku 90 let zemřel 7.5.2019 Jean Vanier. Celý svůj život věnoval přinášení naděje trpícím lidem: „Poselství evangelia spočívá v tom, že se máme stávat slitovní – říkal. - Pokud se staneš mužem a ženou slitování, budeš se podobat Ježíši.“
Uveřejněno:  7.5.2019 | 13:46

Nejsi anonym ctrl+C, ctrl+V

Význam křtu jasně vysvítá z jeho slavení. Nejprve je v obřadu přivítání kladena otázka po jménu kandidáta, protože jméno nám sděluje totožnost člověka. Když se představujeme, řekneme nejprve svoje jméno, abychom vyšli z anonymity. Anonym je ten, kdo nemá jméno. Beze jména zůstáváme neznámí a nemáme práva ani povinnosti. Bůh dává každému jméno, poněvadž nás má rád jednotlivě, v konkrétnosti našich životů.
Uveřejněno:  7.5.2019 | 0:00

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

Jan Sarkander žil v době závažných náboženských rozbrojů, které ho nakonec stály život. Pro složitost doby a neúplnost pramenů je nejednoznačnou postavou jak z hlediska historického, tak i z ekumenického.
Uveřejněno:  5.5.2019 | 0:00

Tvůj křest a biřmování


Tvůj křest a biřmování

Tvůj křest a biřmování
Radek Tichý
Uveřejněno:  4.5.2019 | 22:58

Jak žít svou víru v chaotickém světě

Po proudu plavou jenom chcíplé ryby
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby
Robert Dojčár, Pavel Bajer
Uveřejněno:  30.4.2019 | 21:06

Měl jsem výhodu, že jsem nejdříve poznal církev jako živé společenství a až teprve poté jako instituci

Měl jsem výhodu, že jsem poznal církev od počátku jako živé společenství, jako rodinu a teprve poté jako instituci. V opačném pořadí by to asi u mě neklaplo. Jednou se mě jeden kamarád zeptal, jestli chodím do kostela. Odpověděl jsem mu , že ne. Ale hned jsem dostal chuť to vyzkoušet, nikdo mě nemusel přemlouvat. Vzpomínám, jak jsem se v neděli ráno oblékl a u snídaně doma prohlásil, že se chystám na mši. Rodiče neřekli nic, babičku z toho málem omylo. Ale ustál jsem to. Ten den jsem se poprvé před vlastní rodinou přihlásil ke své víře.
Uveřejněno:  30.4.2019 | 20:59

Ludvík Maria Grignion z Montfortu a Jana Berettová Mollová (28.4.)

28. dubna nalezneme v kalendáriu dva světce, kteří jsou od sebe vzdálení několik století, ale mají mnoho společného. Svatý Ludvík Maria Grignion a svatá Jana Berettová-Mollová. Oba dva pevně stáli na svých hodnotách, hluboce zakořeněných v Bohu. Sv. Ludvík kázal obyčejným lidem ve městech a na vesnicích a dokládal své učení příkladem, když se staral o nemocné a trpící. Sv. Jana jako lékařka pečovala o staré a nemocné lidi a její krátká duchovní cvičení byla bohatými na vnitřní usebrání. Sv. Ludvík vedl lidi k důvěře v Ježíše jako přítele. Sv. Jana se řídila svým heslem: "Kdo se dotýká těla pacienta, dotýká se těla Kristova." Spiritualita sv. Ludvíka velmi ovlivnila duchovní život bl. Jana Pavla II, který v květnu 2004 svatořečil Janu Berettovou. Oba tito světci jsou pro nás povzbuzením.
Uveřejněno:  27.4.2019 | 0:00

Společnost se rozpadá, pokud v ní každý nedostane své místo u stolu… (papež František)

Na jídle je důležité to, že má společenský ráz. Člověk zpravidla sdílí jídlo s ostatními, usedá s nimi společně k jednomu stolu, a to i v přeneseném smyslu: učí se přitom poznávat vlastnosti svého protějšku a vážit si jich. Jedině tímto způsobem lze odvrátit hrozivé „stíny společnosti ocitající se ve stále větším rozkladu“. Společnost se nutně rozpadá, pokud v ní každý „nedostane své místo u stolu“. Toto (budoucí papež) František zcela jasně prohlásil v květnu 1999. Stál tehdy přesně rok v čele arcidiecéze Buenos Aires a byl si vědom znepokojivých signálů v argentinské ekonomice, která se ocitla před zhroucením. Dávno předtím, než začala strmě stoupat míra chudoby, uvědomoval si tento otec předměstí (padre barrios), že se lidé ocitají ve stále větší existenční tísni, protože ceny potravin vylétly vzhůru přímo závratnou rychlostí.
Uveřejněno:  24.4.2019 | 20:00

U stolu s papežem Františkem


U stolu s papežem Františkem

U stolu s papežem Františkem
Uveřejněno:  24.4.2019 | 19:53

Svatý Vojtěch (23. duben)

Životní příběh svatého Vojtěcha
se zdá být potvrzením evangelijního výroku,
že žádný prorok není vítán ve svém domově.
Zatímco v mnohých okolních zemích českého biskupa ctili, vítali a milovali,
v jeho vlasti jej čekaly jen neúspěchy, zrada a odmítání.

Uveřejněno:  22.4.2019 | 0:00

´Nemám rád feminismus ani feministky…´

"První den v týdnu, když začínalo svítat, šly ženy ke hrobu a nesly vonné masti, které předtím připravily." (Lukáš 24,1)

"Jsem muž, nemám rád feminismus ani feministky." Tato slova by dnes stačila k vyvolání ostré polemiky, já se však přes propast času obracím k vám – ženy, které jste šly o velikonočním jitru ke hrobu. Za vašich dob byly ženy úplně na okraji společnosti. Nikdo je nebral vážně, nikdo s nimi doslova nepočítal (dokonce i počty účastníků historických událostí zahrnovaly pouze muže).
Uveřejněno:  21.4.2019 | 0:01

Velikonoce

Po dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
Uveřejněno:  21.4.2019 | 0:00

Bílá sobota - tip k prožití

Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno to, co nám brání žít. Můžeme do něj pohřbít všechna svá zranění a přestat je používat proti druhým jako výčitky, nebo pro sebe jako záminku, že my sami nepotřebujeme být vzkříšeni.
Uveřejněno:  19.4.2019 | 21:00

Velký pátek

Velký pátek je dnem, který nám připomíná utrpení, ukřižování a smrt Ježíše Krista.
Uveřejněno:  19.4.2019 | 0:00

Ukřižování

Efraimskou branou proudili do města noví poutníci. Jezdec s koněm vjel do obrovských vrat a přikázal jim, aby ustoupili stranou. Protestovali. Většina z nich přišla z daleka – byla to křižovatka silnic do Joppe a Samaří – a vadilo jim další zdržení, protože putovali celou noc, aby mohli vstoupit do Svatého města před sobotou. Kromě toho to byla pro ně radostná cesta; protivilo se jim, když viděli, jak Římané vyvádějí Židy na popravu.
Uveřejněno:  19.4.2019 | 0:00

Inspirace pro Zelený čtvrtek

Můžeme si v nočním tichu položit otázku:
Kde mě lidé opustili?
Kde jsem odkázán pouze na sebe?
Jaká je pro mě Boží vůle?

Uveřejněno:  17.4.2019 | 0:00

Biblické příběhy hrou

Velikonoce
Velikonoce
Uveřejněno:  14.4.2019 | 17:37

Promluvy na Velký pátek

Ukřižovaný Kristus
Ukřižovaný Kristus
Raniero Cantalamessa
Uveřejněno:  14.4.2019 | 17:33

Milý Malchusi, tobě apoštol Petr usekl ucho…

„Tu Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten služebník se jmenoval Malchus.“ (Jan 18,10)

... Vcházíte do zahrady a začíná nepopsatelný mumraj. K tomu všemu se obrovitý rybář začíná ohánět krátkým mečem; čert ví, kde ho vzal. Než stačíš uskočit, cítíš závan vzduchu na tváři a vzápětí ostrou bolest. Křičíš – více úlekem než bolestí – a tiskneš si prsty k ráně, která silně krvácí. Ten blázen ti uťal ucho! ...
Uveřejněno:  14.4.2019 | 16:32

Největší Belgičan všech dob: Damián de Veuster (svátek 15. 4.)

Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster (1840–1889), známého též jako Otec malomocných, nebo Padre Damien z Molokai. Damián de Veuster byl belgický kněz, který se dobrovolně vydal sloužit malomocným na ostrově Molokai na Havaji. Na malomocenství tehdy neexistoval lék, nemocní byli na ostrov vyhošťováni, aby se zamezilo šíření nemoci. Kdo byl na ostrov vyhoštěn, věděl, že tady už zemře. Poměry tam panovaly otřesné.
Uveřejněno:  14.4.2019 | 0:00

Georg Friedrich Händel: úspěch nepřicházel (+ 14. dubna 1759 Londýn)

Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel původem z Německa si prošel velmi těžkými životními okolnostmi. A ani opakovaná mrtvice, která ho doslova srazila na zem, mu nedokázala vzít chuť k životu. Radost a harmonii rozdával již během svého života a rozdává dodnes: Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn).
Uveřejněno:  13.4.2019 | 0:00

Květná neděle

Existovalo období, a není dosud zcela překonáno, v němž bylo křesťanství odmítáno právě kvůli kříži. "Kříž mluví o oběti", říkalo se, "kříž je znakem popření života. My však chceme opak: celý život, bez omezování a bez odříkání".
Uveřejněno:  11.4.2019 | 0:00

Svatý Stanislav (11.4.)

Polský světec Stanislav se narodil v roce 1030 (nebo 1036) ve šlechtické rodině v Szczepanowě. V Paříži vystudoval teologii a právo, stal se knězem a roku 1071 po svém předchůdci Lambertovi krakovským biskupem.
Uveřejněno:  9.4.2019 | 0:00

Milý Jidáši

Milý Jidáši
Milý Jidáši Dopisy očitým svědkům velikonočního příběhu
Uveřejněno:  6.4.2019 | 10:53

Církev kroužící jen kolem sebe

Kroužení církve kolem sebe samé je závažný problém. Církev v ten moment přestává oslavovat Krista, ale usiluje o oslavu sebe sama. Když církev tomuto zlu podléhá, stává se z ní církev světská, která žije v sobě, ze sebe, pro sebe.
Uveřejněno:  3.4.2019 | 0:00

Čtyři fáze setkávání s Ježíšem: hasič, učitel, přítel...

S Ježíšem se můžeme setkat různým způsobem, ale rád bych vám ukázal čtyři stupně nebo čtyři různé způsoby či dimenze tohoto setkání. Formuluji to takto jen pro větší srozumitelnost. Nemám v úmyslu rozdělovat lidi do různých kategorií, jako kdyby byl jeden člověk na prvním stupni a další na druhém… Tyto stupně nebo různé dimenze se často navzájem prolínají, ale měli bychom si je pro lepší pochopení zapamatovat.
Uveřejněno:  29.3.2019 | 14:10

Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. A k Bohu není jiné cesty ze světa, než této cesty Boha ke světu. Je to cesta procházející třemi stanicemi.
Uveřejněno:  24.3.2019 | 23:00

Sedm kajících žalmů s komentářem

Pane, smiluj se a obnov nás
Pane, smiluj se a obnov nás
Uveřejněno:  21.3.2019 | 21:06

Jaký má smysl předvádět křížovou cestu dnes?

Snad v každém katolickém kostele visí na zdi křížová cesta. Jaký má smysl předvádět Křížovou cestu v kostelích dnes, a to od Aljašky po Kapské město? O co v ní jde?
Uveřejněno:  20.3.2019 | 23:00

Svatý Josef na Karlově mostě

Víte, jak vznikly české tvary Pepa, Pepík či Pepek? A víte, že jednou z mnoha soch na Karlově mostě v Praze je socha svatého Josefa? A víte, že původní socha sv. Josefa byla dílem Jana Brokoffa z roku 1706, její donátorkou byla Terezie Příchovská z Příchovic? Tato socha však byla zničena střelbou za revolučních dnů v roce 1848. Současná socha proto pochází až z roku 1854. V textu se samozřejmě dozvíte, kdo to byl svatý Josef.
Uveřejněno:  18.3.2019 | 0:00

19. března - sv. Josef - snoubenec Panny Marie

Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu a Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, a proto není divu, že se mu o to více věnují apokryfy a z nich především Protoevangelium Jakubovo. Pokud však zmínky o Josefovi v Novém zákoně prozkoumáme podrobněji, vyvstane před námi zajímavá osobnost, která může oslovit i dnešního čtenáře.
Uveřejněno:  17.3.2019 | 23:00

Křížová cesta pro věřící i nevěřící

Křížová cesta pro věřící i nevěřící
Křížová cesta pro věřící i nevěřící
Timothy Radcliffe
Uveřejněno:  14.3.2019 | 21:00

Přeplněný autobus, rozlité mléko a děti, které dělají binec...

Denně přicházejí situace vyžadující naši

t
r
p
ě
l
i
v
o
s
t


Uveřejněno:  13.3.2019 | 23:00

Papež František (výročí zvolení 13.3.2013)

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v argentinském Buenos Aires. Otec pracoval na železnici, matka zůstala v domácnosti, celkem měli pět dětí. Jorge vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. V jedenadvaceti letech se rozhodl pro kněžství a 11. března 1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Noviciát prožil v Chile, licenciát (doktorát) z filozofie obdržel na koleji sv. Josefa v San Miguel. Poté učil literaturu a psychologii na koleji Panny Marie Neposkvrněné v Santa Fé a na koleji Nejsvětějšího Spasitele v Buenos Aires. Kromě španělštiny mluví italsky a německy.
Uveřejněno:  11.3.2019 | 23:00

Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít - je to Bůh

Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít;
je to Bůh, který přichází s láskou.
Někdo chce nějakou informaci — poskytněme mu ji,
je to Bůh, který přichází s láskou.
Je čas zasednout ke stolu — pojďme,
je to Bůh, který přichází s láskou.
Odhodlání konat jen "velké věci" může způsobit,
že přehlédneme ty malé.

Uveřejněno:  8.3.2019 | 16:17

Výstava pastelů Oldřicha Seluckého

Srdečně zveme na výstavu pastelů Oldřicha Seluckého.
Uveřejněno:  5.3.2019 | 20:51

Karlův most

Karlův most
Karlův most
Stanislav Přibyl
Uveřejněno:  4.3.2019 | 17:28

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.
Uveřejněno:  2.3.2019 | 23:00

Engelmar Hubert Unzeitig CMM (svátek 2.3.)

Služebník Boží P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdy Greifendorf) uprostřed převážně německé jazykové enklávy severně od Brna.
Uveřejněno:  28.2.2019 | 23:00

Utečenec, který jako kněz pečoval o utečence - P. Pavel Kučera

"Uprchlický farář" P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá léta stalo pečovat o utečence v německém utečeneckém táboře Zindorf... Mons. Pavel Kučera zemřel 24. února 2016. Přinášíme vám několik jeho poutavých (a zvláště dnes stále aktuálních) vzpomínek z knihy rozhovorů Lágr.
Uveřejněno:  23.2.2019 | 23:00

Ilustrovaný velikonoční příběh

Velikonoční příběh (2.vyd)
Velikonoční příběh (2.vyd)
Anselm Grün, Giuliano Ferri
Uveřejněno:  23.2.2019 | 17:13

Apoštol Petr nebyl sketa (svátek Stolce sv. Petra 22.2.)

Je mi blízký svatý Petr, který byl nadšený pro Krista, zbrklý, někdy myslel rukama. Byl to normální prostý člověk. Pomáhá mi to bojovat se svými chybami a uvědomovat si, že i přes své nedostatky můžu být prospěšný.
Uveřejněno:  20.2.2019 | 23:00

Snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině... (výročí popravy tří mladých lidí 22.2.)

Dne 22. února 1943 byli nacistickým soudem v Mnichově odsouzeni k popravě gilotinou tři mladí lidé obvinění z napomáhání nepříteli, přípravy velezrady a rozvracení branné moci. Přesně v den desátého výročí popravy těchto tří mladých bojovníků, kteří byli ve smrti následováni dalšími ze skupiny Bílá růže (Die Weisse Rose), prohlásil tehdejší spolkový prezident Theodor Heuss toto: „Jejich činnost musí být v kontextu tragédie německého národa nahlížena nikoli jako pokus o zvrat poměrů, jenž se nezdařil, nýbrž jako snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině. A proto patří jejich památce náš dík a úcta.“
Uveřejněno:  19.2.2019 | 23:00

Strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který nebrání zlu

Je to strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který, přestože je Všemohoucí, nebrání zlu svázanému s lidskou svobodou. Prožíváme dny v bolesti a námaze: docházíme za zraněnými do nemocnic, doprovázíme umírající, pohřbíváme a navštěvujeme poničené domy i rodiny bez střechy nad hlavou.
Uveřejněno:  15.2.2019 | 18:49

14. února - sv. Valentin z Terni

Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil mučednickou smrt stětím. Svatopisci obvykle určují jeho úmrtí do roku 273. Prameny, které uvádějí tohoto světce, jsou různé. Nejstarším je Jeronýmské martyrologium (seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku, pozn. red.) sepsané v době mezi první polovinou 5. století a první polovinou století následujícího.
Uveřejněno:  11.2.2019 | 23:00

Jak žít víru ve společnosti, která s Bohem nepočítá?

Člověk mezi vírou a ateismem
Člověk mezi vírou a ateismem
Madeleine Delbrelová
Uveřejněno:  9.2.2019 | 15:48

Co s hypotékou v období války?!

Už nějakou dobu vnímáme v katolické farnosti sv. Františka v Aleppu náznaky nového a strašného problému (vedle nekonečné řady těch dosavadních). Některé banky, které mají po pěti letech války potíže, začaly procházet seznamy dlužníků. Je to dlouhý seznam rodin, které si vzaly půjčku a jako záruku daly vlastní dům. Od té chvíle nemáme klid. Jako první věc jsme se snažili zjistit identitu rodin, kterých se problém týká. Zjistili jsme, že seznam je velmi dlouhý. Stovky a stovky rodin, z nichž čtyři sta padesát pět jsou křesťanské rodiny všech možných vyznání, které ve městě žijí.
Uveřejněno:  9.2.2019 | 15:44

Rozkoly se nevyhýbají ani místu smíření

Mnohokrát jsem si říkal, že to tu v Neratově budujeme jako poutní místo smíření, takže by tu měl být cítit pokoj. Ono se to ale vždy nedaří. Život víry ale není o tom, že máme neustálý pokoj a žijeme si v růžové zahradě. Ale Kristus je s námi ve všech těžkostech a temných chvílích, které svět a život přináší.
Uveřejněno:  3.2.2019 | 9:43

Hromnice - ´Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo´ (svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.)

Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života i temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve světlých stránkách našeho života. Proto napínáme hodně síly do potlačování svých stinných stránek. Pravdou ale je, že dokonalou radost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním smířil a svěřil jej Bohu.
Uveřejněno:  31.1.2019 | 23:00

Drama každodennosti ve válce sužovaném Aleppu

V těchto dnech máme elektřinu jen půlhodinu denně. Minulý týden jsme byli celkem devět dní bez vody. Od čtvrtého dne vždy zapínáme velký elektrický generátor, čerpáme vodu z naší klášterní studny a otevíráme bránu lidem, kteří vzápětí přicházejí s kbelíky a odnášejí si vodu domů. Být bez vody znamená nemít ji ani k jídlu. Člověkem otřese to, když vidí staré lidi, kteří nikoho nemají, a někdy i děti, jak nosí kbelíky a těžké nádoby, často s pomocí mladých žen i mužů – všichni stojí frontu na pár litrů vody.
Uveřejněno:  28.1.2019 | 23:00

28. ledna - památka sv. Tomáše Akvinského

(*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu.
Uveřejněno:  26.1.2019 | 23:00

Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, propadl hráčské vášni: Fjodor Michajlovič Dostojevskij (+ 28.1.1881)

Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, na čas propadl hráčské vášni a často se nacházel ve finanční nouzi. To vše představovalo pro něj i celou jeho rodinu velkou zátěž. Po komplikovaném, ale plodném životě si před smrtí k sobě povolal ženu a děti a nechal si z evangelia svatého Lukáše předčítat příběh o ztraceném synovi. Naléhavě své nejbližší nabádal, aby nikdy neztratili víru v Boha. ... Večer 28. ledna 1881 pak zemřel.
Uveřejněno:  25.1.2019 | 23:00

Ježíš Kristus, který přetvořil život apoštola Pavla, může utvářet i náš vlastní život (Benedikt XVI.)

Svátek obrácení svatého Pavla (25.1.)
Uveřejněno:  22.1.2019 | 23:00

Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem. (21. 1. 2014 zemřel P. Karel Fořt).

V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...
Uveřejněno:  19.1.2019 | 23:00

Příroda je sice nádherná, ale je také lhostejná

Říkají mi, abych uvažovala o přírodě, chci-li porozumět Bohu. To je pro mě problematické. Písmo mi říká, že stvoření je jedním ze způsobů, jak se nám odhaluje Boží podstata. Pokud jde o sílu a krásu, pak mohu přijmout přírodu jako výraz a odhalení Boha. Ale co si mám počít třeba s parazitováním nebo se smrtí? Nevím, co se mám o Bohu naučit z přírody, nebo jaký přesně vztah mám zaujmout ke stvoření. Zoufale se snažíme omezit přírodu na fotografie, které si můžeme nastavit jako spořič obrazovky, a Boha na plyšového medvídka. Nespoutanost přírody ani Boha nám to však nedovolí.
Uveřejněno:  16.1.2019 | 18:37

Setkávat se s Bohem ve všedním dni

Šťavnatá chuť všednosti
Šťavnatá chuť všednosti
Uveřejněno:  16.1.2019 | 18:35

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině gymnasijního profesora. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora Westerbork, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 7. září 1943 byla s celou svou rodinou zařazena do transportu do Osvětimi, kde byla 30. listopadu se svými rodiči a dvěma mladšími bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky. Její deníky a dopisy, které vypovídaly o běžném životě v těžké době a o vnitřní proměně jedné mladé ženy, byly zveřejněny až desítky let po válce a staly se bestsellerem.
Uveřejněno:  12.1.2019 | 23:00

Katolický katechismus pro děti

YOUCAT pro děti
YOUCAT pro děti

Uveřejněno:  6.1.2019 | 15:51

Jaké máme priority? Co má být na prvním místě? Často nevíme

My lidé si ve svých životech často stanovujeme priority.
A někdy jsme zmatení: Co má být na prvním místě?
Často nevíme. Proč? Protože si musíme vybrat mezi dvěma dobrými věcmi!
Kdybychom se měli rozhodnout mezi něčím dobrým a zlým,
nebylo by to tak obtížné.

Uveřejněno:  6.1.2019 | 15:44

Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli

Když chtěli mudrci z Východu pozdravit novorozeného židovského krále,
museli jistě překonat řadu protivenství, než se vydali na cestu, aby ho vyhledali.
Rozhodli se však postupovat důsledně podle svého plánu.
Hledat Boha je dobrodružství.
Nikdo předem neví,
kudy povede
cesta.

Uveřejněno:  4.1.2019 | 23:00

Tři králové - vyprávění pro děti

Cesta tří králů
Cesta tří králů
Oldřich Selucký
Uveřejněno:  4.1.2019 | 18:19

Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd

V Jeruzalémě se o ničem jiném nehovořilo:
„Prý se narodil židovský král…“
„A kdo to říká?“
„Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd.“ V chrámu si to šeptali kněží a obchodníci, rabíni pátrali ve svých knihách a hledali stopu, která by jim pomohla najít ono dítě, pastýři se svými stády roznášeli zprávu v sousedních národech, vždy nedůvěřiví rolníci se dívali úkosem na nebe, zdali tam i oni náhodou nespatří hvězdu, a dokonce i celníci zapomněli na chvíli na svou práci výběrčích, aby se poptali, kdo může být onen tak obávaný a očekávaný král.
Uveřejněno:  3.1.2019 | 23:00

Svatá vdova s pěti dětmi: Alžběta Anna Bayleyová Setonová (svátek 4.1.)

Alžběta Anna Setonová (1774–1821), žena námořního obchodníka z New Yorku, zůstala po smrti manžela bez peněz a s pěti dětmi. Byla praktikující členkou episkopální církve, avšak doba smutku, kterou strávila v Itálii, ji přivedla k přestoupení do katolické církve, a to i přes určitý odpor společnosti. Její životní příběh a založení učitelského řádu Milosrdných sester sv. Josefa i jeho rozšíření je pozoruhodným příkladem osobního povolání, které bylo realizováno na správném místě a ve správný čas.
Uveřejněno:  1.1.2019 | 23:00

Dopisy z pekla syrské války

Mezi peklem a nadějí
Mezi peklem a nadějí
Ibrahim Alsabagh
Uveřejněno:  1.1.2019 | 10:12

Obavy z budoucnosti

Jedním ze základních problémů
současného západního člověka je nedostatek jistoty.
Vložíme-li ale svou jistotu do Ježíše a přilneme-li k němu,
povede nás to ke skutečné radosti.
Naše srdce nebude poloprázdné,
nebudeme se celý život honit za přeludem.

Uveřejněno:  29.12.2018 | 21:37

Krásné Vánoce vám přejí i zvířátka od jesliček!

Betlém - zvířátka

(Ilustrace z knížky pro děti Zvířátka ve vánočním lese)

Uveřejněno:  22.12.2018 | 6:20

Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky

Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel čas a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny let, které jsou pro Boha jako mžik. A pak se pustil do práce.
Uveřejněno:  19.12.2018 | 23:00

Koledy v praktickém vydání

Zpívání u jesliček
Zpívání u jesliček - praktický zpěvník koled z Čech, Moravy a Slezska. Obsahuje známé i méně známé vánoční melodie a texty.
Uveřejněno:  15.12.2018 | 19:47

Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem

Ruku v ruce s Ježíšem
Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem
Uveřejněno:  15.12.2018 | 19:36

Poznávat Boha srdcem neznamená být sentimentální

Maria a Josef se museli vydat na cestu do Betléma,
protože císař nařídil sčítání lidu.
Jelikož cesta byla dlouhá a nelehká,
Josef si obstaral oslíka...
Vyprávění o tom,
že Bůh se nedá vtěsnat
do malé škatulky, kterou je náš rozum.

Uveřejněno:  15.12.2018 | 19:23

14. prosince - sv. Jan od Kříže

Svatý Jan od Kříže, obecně známý jako „mystický učitel“, se narodil roku 1542 ve Fontiveros, malém kastilském městečku. Už něžný lidský příběh jeho rodičů byl pro Jana téměř předpovědí: tatínek, Gonzalo de Yepes, ze šlechtického toledského rodu, se oženil proti vůli svých bohatých příbuzných s Kateřinou Alvarezovou, chudou tkadlenou, do níž se zamiloval.
Uveřejněno:  12.12.2018 | 23:00

Příběh Neratova - od rozbořeného kostela po pivovar - veřejná beseda

Neratov
Besedy se zúčastní farář Mons. Josef Suchár, ředitelka Základní školy speciální Broňa Havlíková a manažer spolku Neratov Antonín Nekvinda.
Čtvrtek 13. prosinec 2018 v 17:00 až 20:00
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, 110 00 Praha
Uveřejněno:  12.12.2018 | 14:38

Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy: Jan od Kříže (14.12.)

Jan od Kříže jednou napsal:
„Kristus je cesta, a tato cesta je umírání.
V okamžiku své smrti byl i on zdeptán na duši,
zcela bez útěchy a pomoci.“

A i takový osud potkal Jana od Kříže,
který zemřel v opuštěnosti a odmítnutí 14.12.1591...

Uveřejněno:  11.12.2018 | 23:00

Na co farář potřebuje bagr?

Stárnu, bolí mě klouby a už toho fyzicky tolik nezvládnu. Když chvíli dělám s lopatou nebo krumpáčem, tak mám pak problém zvednout ruku. Přesto chci být stále tvůrčí silou v tom, co tady děláme. A má to i evangelizační rovinu – farář je někdo, který něco dělá a pomáhá. Mnozí lidé nerozumí tomu, co dělám v kostele. Ale práci s bagrem rozumí. Je to i téma, přes které se ke mně dostávají lidé, kteří by jinak za knězem nepřišli. Můžu pro ně být najednou srozumitelnější.
Uveřejněno:  4.12.2018 | 23:00

6. prosince - sv. Mikuláš

Mikuláš, světec patřící k těm z křesťanského prostředí nejznámějším, se narodil kolem roku 260 v Patrasu v Malé Asii (dnešní jižní Turecko). Kolem roku 300 lid v Myře sám zvolil Mikuláše svým biskupem. Velmi pravděpodobnou příčinou biskupské volby z nadšení lidu byla pověst světce lásky.
Uveřejněno:  2.12.2018 | 23:00

Příběh Neratova

Zázrak v Neratově
Zázrak v Neratově
Uveřejněno:  1.12.2018 | 16:22

Jak plodně prožít advent? Poslechněte si...

Advent je opět tady.
Jak jej prožít nějak smysluplně, plodně?
Nabízíme vám zvukový záznam pořadu TV Noe,
se kterým lze dobře využít chvíle
při práci, žehlení, pečení, řízení, běhání...

Uveřejněno:  28.11.2018 | 23:00

Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu

Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy: „A Duch i nevěsta praví: ‘Přijď!’ A kdokoliv to slyší, ať řekne: ‘Přijď!’ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (...) Ten, od něhož je to svědectví, praví: ‘Ano, přijdu brzo.’ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi“ (Zj 22,17.20-21). Tento eschatologický text čteme obvykle v adventu a týká se paruzie – druhého Kristova příchodu. Ale nevnímejme paruzii jenom jako něco budoucího, ale hlavně přítomného.
Uveřejněno:  28.11.2018 | 9:26

Víte, kam vzal Ježíš ze všeho nejdřív své učedníky?

Víte, kam vzal Ježíš ze všeho nejdřív své učedníky? Na svatbu v Káně! Proč? Protože „Boží království je podobné svatební hostině.“ Každý z nás je pozván ke svatební hostině.
Uveřejněno:  22.11.2018 | 23:00

C. S. Lewis - Tvůrce Narnie (výročí úmrtí 22. 11. 1963)

C. S. Lewis byl jedním z nejpřednějších křesťanských apologetů 20. století, který skrze své dílo pronikl k milionům lidí. Léta studií a na počátku své kariéry byl C. S. Lewis přesvědčeným ateistou. Od křesťanské víry se odvrátil jako adolescent a kontakty s církví zůstávaly zpřetrhány až dlouho do jeho dospělosti. Osobní zkušenost s 1. Světovou válkou, následný válečný stres, bolestivá zranění, ani odloučení od lidí, které miloval, jej nedokázaly přimět, aby znovu obrátil své srdce k Bohu.
Uveřejněno:  19.11.2018 | 23:00

Kněz, který si nešel pro slovo daleko

Nejsilnější zbraň
Nejsilnější zbraň
Uveřejněno:  18.11.2018 | 15:30

Emil Kapaun - Čechoameričan - kněz - válečný hrdina (20. 4. 1916 USA - 23. 5 1951 Severní Korea)

Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který v roce 1951 zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji. Jeho služba ale zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním. V církvi započal proces jeho blahořečení.
Uveřejněno:  17.11.2018 | 23:00

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje.
Uveřejněno:  14.11.2018 | 23:00

13. listopadu - sv. Anežka Česká

Česká princezna Anežka Přemyslovna je naprosto mimořádným zjevem v duchovních i kulturních dějinách naší země. Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., její matkou byla Konstancie, dcera uherského krále Bély III. Když byly Anežce pouhé tři roky, byla poslána se svou starší sestrou Annou do polské Třebnice. Obě byly zasnoubeny synům slezského knížete Jindřicha Bradatého a svaté Hedviky, a proto byly poslány na vychování do tamního kláštera cisterciaček, který svatá Hedvika založila.
Uveřejněno:  12.11.2018 | 9:00

Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)

Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)
Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)
Uveřejněno:  11.11.2018 | 16:17

Poslouchej jen jednoho velitele

100 let
od konce
1. světové války
Když jsem rukoval na vojnu, přišel jsem k panu řídícímu. Byl nejvyšší autorita obce. Řekl mi: „Víš, nikdy nezapomeň, že nepřátelé nejsou ti, co jsou za ně označováni. Jediným nepřítelem každého vojáka je válka. A kdo na to zapomene, toho může nepřítel snadno zničit. Hrdina není ten, kdo zabíjí, ale ten, kdo zachraňuje.
Uveřejněno:  10.11.2018 | 18:10

11. listopadu - sv. Martin z Tours

Pokud by se obliba světce měřila počtem obcí, farností, kaplí a oltářů mu zasvěcených, zaujímal by Martin z Tours (316 ?–197) jedno z předních míst. Jeden výzkum z nedávné doby ve Francii ukázal, že 485 obcí a 3 667 farností nese jeho jméno, a není pochyb, že kdybychom vzali v potaz celou Evropu, tento seznam by se nesmírně prodloužil.
Uveřejněno:  9.11.2018 | 23:00

Horkokrevná, temperamentní a neznámá světice: Alžběta od Trojice (9.11.)

Dne 9. listopadu 1906 zemřela na Karmelu sv. Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elisabeth de la Trinité (Alžběta od Nejsvětější Trojice). Bylo jí 26 let a strávila na Karmelu pět let a tři měsíce. 25. listopadu byla 1984 blahořečena Janem Pavlem II. Sv. otec tehdy řekl: "V blahoslavené Alžbětě nám září nové světlo, v ní nalézáme nové bezpečné a jisté vedení." Alžběta od Trojice přinesla několik zásadních a svěžích pohledů pro život z křesťanské víry. Svatořečena byla 16.10.2016.
Uveřejněno:  5.11.2018 | 23:00

Jak by mohla vypadat smrt a onen svět?

Když přemýšlím o tom, jaký by mohl být onen svět, obracím se pomocí analogie k úžasné ukázce Božího milosrdenství v podobenství o marnotratném synu (srov. Lk 15,11–24). Máme tu židovského chlapce, který spáchá dva z nejhorších možných hříchů – prohýří otcovo dědictví a je na tom tak bídně, že by vzal zavděk i jídlem pro vepře. Pak se rozhodne jít domů a usmířit se s otcem. Myslím, že tak bude vypadat smrt, poslední cesta, pro každého z nás. Tuto představu výstižně evokuje poslední svaté přijímání podávané umírajícím, které nazýváme viaticum, což doslova znamená pokrm na cestu. V našem příběhu zatím otec den co den vyhlíží a čeká na jakékoli znamení, že se jeho syn vrací. Stojí za povšimnutí, že otec se nevydává vstříc synovi proto, aby ho vzal něčím po hlavě a pak ho odtáhl domů. Syn se musí sám vydat na cestu domů. Podobně se na ni vydáme my, až budeme umírat.
Uveřejněno:  31.10.2018 | 23:00

Jak si mám udržet víru v milujícího Boha tváří v tvář zlu?

Máma začala pochodovat po místnosti. Měla vztek. Chovala se jako lvice, když zjistí, že jedno z jejích mláďat bylo ponecháno napospas smrti, a ona teď musí přijít na to, kdo za to může.
Jak tak rázovala po místnosti, začala nahlas klást otázky:
„Jak to mohl Bůh Tracey udělat?“
„Jak nám to Bůh mohl udělat?“
„Co ještě po mně v tomhle životě Bůh chce? Po tom všem?“
A pak položila tu nejnepříjemnější otázku ze všech: „A kde k čertu Bůh vůbec je?“
Uveřejněno:  30.10.2018 | 23:00

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh monsignora O’Flahertyho, který za války zachránil tisíce lidí

Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený: Jde o skutečné postavy a události z doby druhé světové války. Příběh monsignora O’Flahertyho (* 28. února 1898 + 30. října 1963) je natolik dramatický, že v roce 1983 byl podle knihy Šarlatový a černý natočen slavný film s Gregory Peckem v hlavní roli.
Uveřejněno:  28.10.2018 | 23:00

Kde je k čertu Bůh?

Kde je k čertu Bůh?
Uveřejněno:  27.10.2018 | 15:43

Předat mladým lidem především ustrašenost a zajištěnost?

Mnozí lidé zůstávají na vyšlapané stezce, později toho ale litují. Neodvažují vydat se novou cestou. Raději zůstávají na vyšlapané stezce, mají zkrátka strach vybočit ze zajetých kolejí. Vždyť by je přece mohlo potkat něco, co by je přinutilo opustit staré návyky a začít něco nového. Později si často stěžují, že nikdy nedosáhli svého životního vrcholu a neužili si krásné vyhlídky.
Uveřejněno:  23.10.2018 | 0:00

Karel Rakouský (21.10.)

Poslední císař rakouský, král český a uherský... Karel (celým křestním jménem: Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Otto Maria). Ve svém dětství žil nějaký čas v Brně, část svého vzdělání získal m.j. i v Praze, na vojně byl ve Staré Boleslavi a svou budocí manželku potkal ve Františkových Lázních...
Uveřejněno:  20.10.2018 | 0:00

´Horší´ sestra od Terezie z Lisieux. Proč se o ní zajmat?

Proč se zabývat životem Leonie Martinové, tělesně i intelektuálně méně obdařené než její sestry? Proč se zabývat „těžko zvladatelném dítětem“, které působilo svým nejbližším tolik trápení? Zabývat se nejméně nadanou Tereziinou sestrou Leonií Martinovou může leckomu připadat zvláštní. Její současníci říkávali o této třetí z pěti dcer Martinových z Lisieux, že je to takové „ošklivé kačátko“, a tak se nám často jeví i dnes. Boj této ženy, která musela ovládnout svou obtížnou, nepoddajnou povahu, však může být povzbuzením pro každého z nás...
Uveřejněno:  16.10.2018 | 0:00

Průšvihářka, se kterou není k vydržení

Leonie Martinová
Leonie Martinová
Starší sestra svaté Terezie z Lisieux
Uveřejněno:  14.10.2018 | 18:14

15. října - sv. Terezie od Ježíše

Terezie od Ježíše, příjmením de Cepeda y Ahumada, se narodila v Avile ve Španělsku roku 1515 a zemřela roku 1582 v Alba de Tormes. Je všeobecně uznávána jako učitelka duchovního života. Byla první ženou v dějinách, jíž byl přiznán titul církevní učitelky (papežem Pavlem VI. dne 27. září roku 1970; jen o pár dní později bylo stejné uznání vysloveno svaté Kateřině Sienské a roku 1997 svaté Terezii z Lisieux).
Uveřejněno:  14.10.2018 | 0:00

Ty jediný jsi sprchovaný, aneb Gloria

„Neboť ty jediný jsi sprchovaný!“ Tato slova ve skutečnosti slyší nejedno malé dítě v posledním verši hymnu Sláva na výsostech Bohu. I když jako dospělí dovedeme jeho slova vyslovit správně, možná ne zcela doceňujeme, co vlastně zpíváme.
Uveřejněno:  11.10.2018 | 0:00

Farář pláchnul

Farář zmizel! Jeho hospodyně říkala, že nejspíš odešel dnes v noci. Zanechal vzkaz, kde napsal, že už má všeho po krk a že mizí. Navíc odešel pěšky! Nevzal si auto ani mobil. Nedá se tedy zaměřit. Určitě si nepřeje, abychom ho vystopovali, syčák. V každém případě to vypadá na pořádné problémy.
Šéfredaktor místních novin obdařil první stránku pikantním titulkem: „Farář nám pláchnul“. Podtitulek shrnul celou aféru slovy: „Unaven farářováním vydal se za novým dobrodružstvím."
Uveřejněno:  6.10.2018 | 0:00

Vzpomínky na Jugoslávii - výstava v knihkupectví v Dejvicích

Srdečně zveme na další výstavu Karla Solaříka: Vzpomínky na Jugoslávii
říjen – listopad 2018
po – pá : 8:30 – 18:00

Uveřejněno:  4.10.2018 | 20:23

5. říjen - Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská

Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami.
Uveřejněno:  4.10.2018 | 20:00

4. října - sv. František z Assisi - zpěv lásky

Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Kdo dokáže změřit nebo popsat hlubinu mystické lásky, která je vždy táž, a přece pokaždé zcela původní a nová? Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život,
Uveřejněno:  3.10.2018 | 0:00

Andělé se nevěnují jen křesťanům (2.10. andělů strážných)

Božími anděly nazýváme duchovní bytosti, které slouží Bohu a následně lidem. Angelos (z řečtiny) znamená posel. Slovo „anděl“ je tedy názvem jejich služby. Jako služebníci Boží jsou stále v Boží přítomnosti, v Božím světle.
Uveřejněno:  2.10.2018 | 0:00

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Terezie Martinová - dívka z bohaté rodiny, která si může dopřát mnoho... Místo toho ale vstupuje do přísného kláštera. Bylo jí patnáct let. Vstoupila na Karmel a už nikdy klášter neopustila. Svůj život strávila na několika metrech čtverečních, a přesto se stala světovou patronkou misií. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Chtěla žít ve skrytosti, a přece ji v současnosti milují a vzývají miliony křesťanů. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský.
Uveřejněno:  30.9.2018 | 0:00

Francouzský bestseller

Pan farář má krizi
Pan farář má krizi Jean Mercier
Uveřejněno:  28.9.2018 | 22:44

29. září - archanděl Michael, Gabriel a Rafael

Svátek tří archandělů, který se slaví dne 29. září – spolu s památkou všech svatých andělů, připadající na den 2. října –, oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného a nekonečného Boha mezi námi.
Uveřejněno:  27.9.2018 | 0:00

P. Engelmar Hubert Unzeitig - "český" Němec a světec přezdívaný „Anděl z Dachau“ (blahořečen 24.9.2016)

Narozený u Svitav v německé enklávě,
jako kněz působil ve Zvonkové na Šumavě.
Za své protinacistické postoje byl poslán do Dachau,
kde v březnu 1945 zemřel při ošetřování ostatních spoluvězňů.
Za svou činnost získal přezdívku „Anděl z Dachau“.
Uveřejněno:  23.9.2018 | 0:00

Ve tvé duši jsou všechny roční doby (P. Pio z Pietrelciny - svátek 23.9.)

„Ve tvé duši jsou všechny roční doby, a raduji se z toho před Bohem. Občas prožíváš zimu jako čas velké neplodnosti, roztržitosti, znechucení a nudy, jindy zase úlevu máje s vůní svatých květů, občas zase žár touhy podobat se našemu dobrému Bohu. Zbývá už jen podzim, v němž, jak se ti zdá, nevidíš a neuvědomuješ si hojnost ovoce… Chtěla bys, aby se všechno odehrávalo na jaře a v létě, avšak, má nejmilovanější dcero, věnec vítězství získá ten, kdo statečně bojoval.
Uveřejněno:  22.9.2018 | 0:00

Krok za krokem mši svatou - do kapsy

Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé
Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé
Uveřejněno:  14.9.2018 | 6:58

Křesťané si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost (14.9. svátek Povýšení svatého kříže)

Byl jsem svědkem toho, jak jedna maminka vysvětlovala svému dítěti, že kříž pravou rukou od čela k srdci a od levého ramene k pravému děláme proto, že Bůh je nahoře, dole, vlevo i vpravo. Je pravda, že Bůh je skutečně všude a obklopuje nás zezadu i zpředu (Žl 139). Ale to není důvod, proč děláme na začátku mše znamení kříže.
Uveřejněno:  14.9.2018 | 6:55

Jedna moje známá přišla o dceru (Panny Marie bolestné 15. 9.)

Jedna moje známá přišla o dceru,
za velmi drastických okolností.
Statečně tomu čelí,
nachází oporu ve své víře
a ve své přirozené důstojnosti.
Uveřejněno:  13.9.2018 | 0:00

Mravenci pod koly aut

Byl časný podzim a jedna paní si vyšla na procházku po asfaltové silnici. Nalevo od silnice byl smrkový les, napravo svah a potom pole. Slunce svítilo. Paní si na svahu všimla obrovského mraveniště. Mravenci pilně běhali přes silnici do smrkového lesa a sbírali jehličí a chrastí na stavbu mraveniště. Avšak po několika minutách vždy přijelo auto a několik tuctů mravenců přejelo. Ostatní byli trochu zmatení, ale pohybovali se dál v oné smrtonosné stopě.
Uveřejněno:  8.9.2018 | 15:38

Porozumět Božímu volání

Porozumět Božímu volání (2. vydání)
Porozumět Božímu volání
Kniha chce čtenáři pomoci
objevit a žít vlastní povolání,
které má jako člověk,
křesťan a Ježíšův učedník.
Uveřejněno:  2.9.2018 | 16:30

Hodný neznamená svatý

Existují neuvěřitelně podivné představy o "svatosti" - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani "perfektnost" a "výjimečnost". A že je někdo "hodný", má také málo společného se svatostí...
Uveřejněno:  1.9.2018 | 0:00

Ani jsem nevěděl, že jsem nějaký žid. A co to vůbec znamená být žid?

Spoustu let jsem vůbec netušil, že jsem žid! Dozvím se to dost nečekaně. Jednou ve škole nadávám kamarádovi do „špinavých židáků“ a paní učitelka mě za to velice přísně potrestá. Zdá se mi to přehnané, nechápu, proč se tolik zlobí. Pro mě to je nadávka jako každá jiná. Když se vrátím domů, vypravuji matce, co se stalo. Podívá se na mě a řekne mi jen: „Ale ty jsi žid,“ a to je všechno. Cože, já že jsem žid? A co to vůbec znamená být žid?
Uveřejněno:  25.8.2018 | 16:32

Člověk, který se dostaví před Pána, zbaven vší lásky, zemře studem

Žádné vaše poklady, vaše peníze a vaše díla,
o kterých si myslíte, že zde na zemi jsou vaším majetkem,
ani vaše kosti vám už nebudou patřit.
Člověk, který se dostaví před Pána,
zbaven vší lásky, zemře studem.
To bude jeho opravdovou smrtí,
nikoliv ten okamžik, kdy vydal svou duši.

Uveřejněno:  9.8.2018 | 0:00

Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem…

Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem, … že Bůh mě miluje takového, jaký jsem. Křesťan se musí snažit být stále lepší, ale nespoléhá přitom na své lidské síly. V judaismu jsem hledal dokonalost, ale v Kristu ji nehledám. Když se Pavel trápil svými chybami, Ježíš mu řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“
Uveřejněno:  1.8.2018 | 0:00

Někdy se mě lidé ptají, čím se židovská víra liší od křesťanské

Vyprávění Jean-Marie Élie Setbona, který vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí. Jeho život je neobyčejným příběhem, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží.
Uveřejněno:  25.7.2018 | 0:00

Zbožný židovský rabín objevil Krista

Od jarmulky ke kříži
Od jarmulky ke kříži
Uveřejněno:  25.7.2018 | 0:00

Trefné, výstižné a povzbudivé - knížka do kapsy

Myšlenky svatého Šarbela
Myšlenky svatého Šarbela
Uveřejněno:  16.7.2018 | 21:33

Žádný člověk nemůže sám ze sebe darovat pravou lásku

Před začátkem všeho byla láska.
Skrze ni bylo všechno stvořeno od věčnosti,
bez ní by nic nebylo.
Od počátku byla láska,
která je základem vesmíru,
zákonem a koncem všeho.
Nic nezůstane, všechno zanikne, kromě lásky.

Uveřejněno:  5.7.2018 | 0:00

Nikdo vám nemůže poskytnout štěstí

Vaše štěstí nepochází od lidí,
kteří vám ho nemohou poskytnout,
protože ho sami nemají.
Nikdo nemůže darovat, co sám nevlastní.
Pouze Ježíš vám může darovat pravé štěstí.

Uveřejněno:  1.7.2018 | 20:43

Apoštol Petr byl velmi pyšný a namyšlený muž

Apoštol Pavel byl perfekcionistou a mužem hněvu. Bůh často proměňuje naše hříchy v dary. Své obdarování a charismata můžeme objevovat díky svým hříchům.
Uveřejněno:  24.6.2018 | 0:00

Někteří ztroskotávají na vlastní ctižádosti

Mnoho lidí dnes podléhá pokušení ctižádosti. Díky kariérnímu postupu se dopracovali určité mocenské pozice. Dali se uchvátit mocí. Začínají ponižovat ostatní, jen aby se mohli slunit ve vlastní velikosti. Nikdy nejsou schopni se spokojit s tím, co mají. Nemají dost peněz, bohatství, moci ani vlivu. V takovéto vnitřní nadutosti začnou být slepí k ostatním a vidí výhradně vlastní touhu po moci, uznání a obdivu, touhu být pokládán za výjimečného. Takovýto postoj je ovšem často uvrhne do izolace a jednoho dne sami bolestně zakusí svou křehkost.
Uveřejněno:  20.6.2018 | 0:00

Katolická charismatická konference

Brno 11.7.-15.7.2018

Uveřejněno:  10.6.2018 | 18:16

Osvědčená publikace - doplněné vydání


Příprava na manželství

Příprava na manželství
Uveřejněno:  9.6.2018 | 18:06

Naslouchání je zapomenuté umění

Když lidé ve skupince vyprávěli o tom, jak s něčím zápasí, měl jsem vždy chuť říct: „Proč nevyzkoušíš tohle?“ Když někdo řekl, že se cítí osamělý, měl jsem chuť říct: „Zaklepej mi na dveře.“ Nechápal jsem, proč představený chtěl, abychom mlčeli. Postupně jsem na to přišel – proto, abychom se naučili naslouchat.
Uveřejněno:  7.6.2018 | 0:00

My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty!

„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty!“ S posledními slovy udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli. Ústa se otevřela údivem a ruce připravené vynést další trumf na chvíli zamrzly ve vzduchu. Kromě údivu ale tváře lidí vyjadřovaly i spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní.
Uveřejněno:  30.5.2018 | 22:11

Život je jako cesta po horách a v údolích

Hory a údolí života
Hory a údolí života

Anselm Grün


Uveřejněno:  20.5.2018 | 16:49

V internátě na Kubě

Studium na internátech nebylo ekonomicky rentabilní, zato však politicky důležité. Byl to způsob, jak odtrhnout mladé lidi od jejich rodin a v našem případě i od církve a držet je v prostředí, které se snažilo je „politicky formovat“. Domů jsme jezdili pouze každých jedenáct dní. Morální život obyvatel internátu byl žalostný. Morální degradace byla úmyslnou částí programu, protože v člověku, který je morálně rozložen, hůře zůstanou mravní ideály. Bez morální integrity všechny sny zmizí. Je daleko těžší zůstat silný a bojovat a snadněji se podléhá manipulaci.
Uveřejněno:  10.5.2018 | 21:59

Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky. A pak přišlo pozvání do pionýra

Křesťané a všední život na komunistické Kubě
Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky, lezl po kopcích nebo lovil divoká zvířata. Na svých toulkách jsem si postupně zlomil jednu ruku, pak druhou, předtím nohu, o rozbité hlavě ani nemluvě. Tyhle vášně mě nikdy nepřešly. Jednou jsem přinesl ze školy domů pozvánku do pionýra. Pozvali mě, abych se zapojil. Jet na tábor, ne jenom na jednodenní výlet – na ten opravdový, plný dobrodružství pro mě tehdy bylo jako pozvání do nebe. A moji rodiče přemýšleli, jak reagovat...
Uveřejněno:  6.5.2018 | 9:14

Svět knihy

Ani letos nebude největší český knižní veletrh ochuzen o účast Karmelitánského nakladatelství. Svět knihy, který se koná od 10. do 13. května na výstavišti v pražských Holešovicích, tentokrát zaměřil pozornost na převratné 20. století a komiks.
Uveřejněno:  6.5.2018 | 9:02

Snaha nemít strach je absurdní

Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří se snažili nemít strach, ale tato snaha je absurdní, protože pocity člověk neovlivní. Přicházejí a odcházejí, buď je máme, nebo ne. Nemám proto ve zvyku říkat lidem „nemějte strach,“ nýbrž ať se odváží, „i když strach mají“.
Uveřejněno:  29.4.2018 | 17:56

Knězen na komunistické Kubě

Já, Bůh a Fidel


Uveřejněno:  29.4.2018 | 0:00

Setkání s kubánským knězem, autorem knižního bestselleru

Jaká je situace církve na komunistické Kubě? Kolik duchovních krizí člověk může prožít při přípravě ke kněžství? Jak hledat Boží vůli na cestě životem? O těchto tématech promluví Alberto Pías, který navštíví v květnu Českou republiku.
Uveřejněno:  27.4.2018 | 7:08

Jak drahocenná je svoboda, se často projeví teprve, až když ji ztratíme

Co tvoří svobodu? Zde je třeba se vyrovnat s vžitými nedorozuměními. Za prvé často věříme tomu, že čím větší máme možnost výběru, tím jsme svobodnější. Hlubokým nedorozuměním nové doby je také přesvědčení, že lidská svoboda tkví v naprosto nevázaném jednání bez jakýchkoliv zábran.
Uveřejněno:  24.4.2018 | 0:00

Praktická zkušenost na papíře

Proměna farnosti
Proměna farnosti
Uveřejněno:  22.4.2018 | 18:04

Jak se asi cítil sv. Tomáš?

Nevím, jestli Tomáš doopravdy věděl, oč žádá. Řada z nás by asi Ježíše spíš požádala, aby přišel a vzal nás do náruče nebo aby nás utěšil, aby zahnal naši bolest. Tomáš žádal, aby se mohl dotknout ran. Z těchto ran vytekla Ježíšova krev, aby nás zachránila a osvobodila.
Uveřejněno:  15.4.2018 | 16:38

Může jeptiška moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta?

Karmelitánské knihkupectví Opava pořádá s řeholní sestrou Angelikou Pintířovou besedu nazvanou Padá mi to z nebe. Půjde o vyprávění i odpovědi na otázky z publika. Bude možné se dozvědět, jak s odvahou odpovídat na Boží výzvy, jak svědčit v moderním světě o víře. Stejná přednáška se uskuteční hned dva dny za sebou. První proběhne v neděli 15. 4. od 17:00 ve farním sále v Kravařích, druhá bude v pondělí 16. 4. v Opavě od 17:00 v sále církevní konzervatoře na adrese Beethovenova 1.
Uveřejněno:  11.4.2018 | 20:31

Může jeptiška moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta?

Karmelitánské knihkupectví Nová Paka pořádá s řeholní sestrou Angelikou Pintířovou besedu nazvanou Padá mi to z nebe. Půjde o vyprávění i odpovědi na otázky z publika. Bude možné se dozvědět, jak s odvahou odpovídat na Boží výzvy, jak svědčit v moderním světě o víře. Přednáška proběhne ve středu 18. 4. od 18:00 v prostorách Karmelitánského knihkupectví.
Uveřejněno:  11.4.2018 | 20:27

Setkání se setrou Angelikou. Zvou vás knihkupectví Karmelitánského nakladatelství

Může řeholní sestra stihnout moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta? Jak vypadá neobyčejný život řádové sestry se mohou zájemci dozvědět na besedách s Angelikou Pintířovou, která za komunismu tajně vstoupila k boromejkám už ve 14 letech, protože ji Bůh oslovil. Od té doby jí padají z nebe stále nové výzvy a ona je přijímá.
Uveřejněno:  11.4.2018 | 20:06

Sv. Bernadeta Soubirousová (svátek 16.4.)

Život svaté Bernadety (2. vydání)
Život svaté Bernadety (2. vydání)
Uveřejněno:  8.4.2018 | 18:16

Tři dny křesťanské spirituality v Brně 13.-15.4.

Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“. Pozvání letos přijal P. Anselm Grün, benediktinský mnich a známý autor křesťanské literatury.
Uveřejněno:  2.4.2018 | 16:59

Vzkříšením k živé naději

Veleben buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nám dal vzkříšením svého Syna nově se narodit k živé naději.
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí
je připraveno pro vás v nebesích
a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení,
které bude odhaleno v posledním čase.

Uveřejněno:  1.4.2018 | 0:00

Sedm posledních Ježíšových slov na kříži

Otče, odpusť jim
Otče, odpusť jim
Uveřejněno:  22.3.2018 | 20:30

Jak dobře prožít svátost smíření

Příprava na svátost smíření (2. vydání)
Uveřejněno:  19.3.2018 | 20:34

Ve dnech 16., 22., a 23.3. 2018 je naše knihkupectví otevřeno pouze do 16:30

Vážení zákazníci, z důvodů nemoci musíme v těchto dnech bohužel omezit prodejní dobu. Děkujeme za pochopení.
Uveřejněno:  18.3.2018 | 15:39

Ježíši, Maria, Josefe,

obracíme se k vám s důvěrou!
Svatá Rodino z Nazareta,
učiň také naše rodiny
místem srdečného sdílení...
Ať v našich rodinách nevládne
násilí, neústupnost a rozdělení;
kéž ti, kdo zakusili zranění a pohoršení,
najdou brzy útěchu a uzdravení.

Uveřejněno:  18.3.2018 | 15:29

Jak uniforma udělala z násilníků státníky a lidé k tomu mlčeli - před nemnoha lety v Bergogliově Argentině.

Armáda se ujala moci za "podpory" mlčící většiny národa.
Mučení se stalo běžnou praxí.
Na 30 000 lidí beze stopy zmizelo.
Byla to barbarská doba.
Byla to Argentina, ve které žil a působil dnešní papež František…

Uveřejněno:  12.3.2018 | 23:00

Tati, můžu si domu přivést kamnarádku, která na ruce nosí kočičí obojek?

Mé děti se kvůli mým přísným nárokům a kvůli atmosféře, v níž chyběla radost, báli si domů vodit kamarády. Když však Bůh začal pracovat na mém srdci, a setkal jsem se opravdu niterně s Boží otcovskou láskou, i naše celá rodina se začala měnit. Asi šest měsíců potom mi jednou volala dcera ze školy, jestli může domů přivést kamarádku. Překvapilo mě to, protože dříve si děti domů vodily kamarády jen málokdy.
Uveřejněno:  6.3.2018 | 23:00

Předávkoval jsem se LSD a ležel jsem napůl v kómatu v nemocnici

Ten mocný táta, který mi doma jen před několika měsíci řekl, že jsem ostuda rodiny, a pak mě přimáčkl k podlaze, popadl nůžky a násilím mi ostříhal moje hippie vlasy. Teď mi něžně šeptal slova lásky, odpuštění a přijetí. Byl jsem sice kvůli drogám v jakési mlze, ale jeho slova se zanořila hluboko do mé duše. „Synku, miluju tě.“
Uveřejněno:  3.3.2018 | 15:43

Znou uvěřit v Boží lásku

Zakusit Otcovo objetí
Zakusit Otcovo objetí
Uveřejněno:  25.2.2018 | 14:20

S modlitbou do všech situací v životě

Modlitba s Terezií od Ježíše
Modlitba s Terezií od Ježíše
Uveřejněno:  11.2.2018 | 23:00

Lurdy - 11.2 - výročí zjevení Panny Marie

Ve špinavé jeskyni, užívané k houfování a napájení vepřů, zažila 11. února roku 1858 mladá francouzská venkovanka Bernadeta Soubirousová první z osmnácti zjevení výjimečně krásné Paní v bílé říze s modrou šerpou a se zlatými růžemi na nohou.
Uveřejněno:  7.2.2018 | 17:14

11.2. svátek Panny Marie lurdksé

Lurdy (2. vydání)
Lurdy (2. vydání)
Uveřejněno:  4.2.2018 | 15:15

Strhující příběh obrácení úspěšného boxera (K POSLECHU)

V ringu s Bohem (CD MP3)
V ringu s Bohem (CD MP3)
Uveřejněno:  28.1.2018 | 15:24

Je lépe hovořit s Bohem než o Bohu

Uvědomovala jsem si, že je lépe hovořit s Bohem než o Bohu, protože do duchovních rozhovorů se plete příliš mnoho sebelásky. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  15.1.2018 | 23:00

Voda ukazuje na Boží hravost a tvořivost

Voda je Boží dar. Bez vody by nebylo života. Voda je zázrak. Za zázraky je třeba děkovat. Voda je na nebi, na zemi i pod zemí. Pára, tekutina i pevný led. Vodu nic na světě nenahradí. Vodu nikdo nezotročí a nemůže sáhnout na její svobodu. Voda si vždy najde skulinku, kudy proteče a prorazí si cestu k moři. Voda v sobě skrývá tajemství očisty a zrození. Právě proto je živel vody pevně svázán se svátostí křtu.
Uveřejněno:  7.1.2018 | 17:24

Fantasy s hlubokým poselstvím

Odvážné srdce
Odvážné srdce
Uveřejněno:  3.1.2018 | 20:21

Šetřit čas lopuáním česneku?

Zahlédla jsem někde na internetu video s návodem, jak nejrychleji na světě a bez jakékoliv námahy oloupat česnek. Prý nemáme život k tomu, abychom jej trávili otupující domácí dřinou v kuchyni. Prý kdo až dosud nepoužíval oné revoluční, časově úsporné metody, promarnil při loupání česneku spoustu hodin. Všechny tyto hodiny mohly posloužit k opravdovému prožívání. Jak neuvěřitelně revoluční úspora času!
Uveřejněno:  30.12.2017 | 15:17

Tajemství Vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí

Vánoční tajemství (3. vydání)
Vánoční tajemství (3. vydání)
Edita Steinová
Uveřejněno:  21.12.2017 | 20:46

Zvířátka u jesliček

Zvířátka ve vánočním lese
Zvířátka ve vánočním lese
James Newman Gray, Suzy Seniorová
Uveřejněno:  19.12.2017 | 20:56

Příběh všech příběhů neotřelým způsobem

Vánoční příběh (2. vydání)

Vánoční příběh (2. vydání)
Anselm Grün, Giuliano Ferri
Uveřejněno:  19.12.2017 | 20:52


Jak jsem vyrůstal se svou vírou na komunistické Kubě

Byly to tehdy těžké časy pro víru v Boha, ale moje sestry a já jsme žili daleko od neštěstí. Můj domov byl domovem víry, a jak plynul náš život mezi domovem, kostelem a příbuznými, necítili jsme zpočátku žádné závany nepokojů. Po mnoha letech jsme se dozvěděli, že když jsme my děti byly malé, rozhodli se naši rodiče neemigrovat, zůstat na Kubě a chránit víru v pronásledované katolické církvi.
Uveřejněno:  16.12.2017 | 23:00

Jedině ty sám víš, kdy sám sebe pochválit či pokárat

Jako medik jsem začal pracovat v týmu chirurgů, což uspíšilo moje profesní zrání. Mezi druhým a třetím rokem jsem měl dva nadřízené: Ramóna Romera a Julia Blanca, vynikající odborníky. Společně se zbytkem skupiny nás vzdělávali ve všem, co bylo třeba.
Uveřejněno:  14.12.2017 | 23:00

Jak si Pán Bůh postavil betlém

Jak si Pán Bůh postavil betlém
Jak si Pán Bůh postavil betlém
Uveřejněno:  7.12.2017 | 19:39

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš
Uveřejněno:  3.12.2017 | 8:17

Od adventu do adventu

Od adventu do adventu
Od adventu do adventu
Uveřejněno:  2.12.2017 | 8:30

Příloha KT o KNA

Přinášíme vám zajímavou přílohu Katolického týdeníku, ve které naleznete sondu do života Karmelitánského nakladatelství.
Uveřejněno:  23.11.2017 | 7:19

Popusťte uzdu své fantazii

Vymalovánky o narození Ježíše
Vymalovánky o narození Ježíše
Uveřejněno:  19.11.2017 | 15:12

Číst se dá všude

Rozvažovala jsem, proč jsou lidi tak zvláštní.
Chtějí si číst, ale nečtou si.
Přitom číst se dá všude,
dokonce i na místech,
kde se nedá dělat nic jiného….

Uveřejněno:  18.11.2017 | 15:01

Z tebe bude střelný prach

Výběr z knížky vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí - „V ráji bude veselo“
Uveřejněno:  3.11.2017 | 23:00

Výstava: na skle malované 1.11.2017 - 31.1.2018

Pavlína Jůnová z Jizerských hor zve srdečně na výstavu uměleckých replik podmaleb na skle.
1.11.2017 - 31.1.2018
po - pá: 8:30-18:00

Uveřejněno:  2.11.2017 | 18:38

Miserando atque eligendo (heslo papeže Františka)

Miserando atque eligendo. „A vyvolil ho skrze milosrdenství“ ‒ toto heslo Bergogliova biskupského svěcení odkazuje na text Mt 9,9.
Uveřejněno:  30.10.2017 | 23:00

Nalinkoval nám Bůh naše cesty životem?

Předurčuje nám Bůh naše životní cesty? Předurčuje někomu manžela, manželku, život v klášteře, kněžství, předurčuje někoho k tomu, aby zůstal singl?
Uveřejněno:  24.10.2017 | 0:00

Bůh nás vede k pokladu

Bůh nás ustavičně vede k tomu podstatnému v životě,
k našemu pokladu v nebi,
který ani mol,
ani rez
nez
ni
čí.

Uveřejněno:  16.10.2017 | 0:00

Jak hledat Boží vůli v našem životě? Přednáška v Opavě v pondělí 23. 10. 2017

Karmelitánské knihkupectví Opava pořádá přednášku na téma Hledání Boží vůle. Přednese ji sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství.
Uveřejněno:  11.10.2017 | 22:16

O přírodě, životě, víře...

Zázrak jménem les

 


Uveřejněno:  7.10.2017 | 21:18

Život pohledem orla

Kdokoliv spatřil letět orla nebo se setkal s jeho pohledem, když je na hnízdě, prožil zvláštní pocit respektu vůči jeho majestátnému vzhledu. Lidé odedávna toužili spatřit svět z ptačí perspektivy. A často to také potřebujeme, když se uzavíráme do příliš zúženého prostoru, kde začne převládat ponorková nemoc.
Uveřejněno:  7.10.2017 | 21:12

Nesnáším fronty!

Stála jsem ve frontě u pokladny v samoobsluze. Nakupovat cestou z práce v pozdním odpoledni nebývá příliš pohodlné. Všude je plno lidí, zboží už bývá přebrané a některé chybí docela. Ani já nebývám už právě čerstvá. Jenže chleba a mléko bylo zapotřebí koupit a domů jsem šla tak pozdě, že všechny malé soukromé krámky už měly zavřeno.
Uveřejněno:  25.9.2017 | 0:00

Anekdoty zejména z náboženského prostředí

V ráji bude veselo

V ráji bude veselo
Pier Giorgio Gianazza


Uveřejněno:  17.9.2017 | 19:27

Obavy a zranění v duchovním životě

Na cestě duchovního života a zrání hrají svou roli mimo jiné také obavy a zranění
Uveřejněno:  9.9.2017 | 0:00

V situaci bezradnosti máme v podstatě dvě možnosti

Někdy jsme v situacích,
kdy se navzdory vší snaze najít správné rozhodnutí
cítíme bezradní.

Uveřejněno:  2.9.2017 | 0:00

Ze života, o životě

 Koukej, mami!

Františka Böhmová
Koukej, mami!
Kniha krátkých fejetonů z rodinného života


Uveřejněno:  29.8.2017 | 16:19

Já chci hodnou maminku!

Cestovala jsem vlakem do Prahy a přes uličku seděla moderní, perfektně upravená maminka s asi pětiletým, na ježka ostříhaným ušatým klukem Radimem. Maminka měla „na hraní“ svůj mobil, který nepustila celou cestu z ruky, kluk neměl na hraní nic a ukrutně se nudil.
Uveřejněno:  27.8.2017 | 16:17

Neodpuštění otravuje životy

Existují věci, které jsou jednoduše neodpustitelné? Jako křesťan jsem přesvědčen, že neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Tedy nic, co bylo spácháno vůči mně. Nemohu odpustit vrahovi jménem osoby, kterou zabil. Ale mohu pachateli odpustit bolest a ztrátu, kterou vražda blízkého člověka způsobila mně. Neexistuje nic tak neodpustitelného, abychom v sobě živili nenávist a pocity křivdy, místo abychom hledali uzdravující milost odpuštění.
Uveřejněno:  23.8.2017 | 0:00

Další kniha o modlitbě? Tato stojí za to!

Na orlích křídlech


Uveřejněno:  20.8.2017 | 0:00

Otlučená církev překračující hranice (papež František)

Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností...
Uveřejněno:  16.8.2017 | 0:00

Sociální nauka církve pro mladé

DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé


Uveřejněno:  10.8.2017 | 0:00

Nezralý člověk přesouvá odpovědnost za své jednání na jiné

Bůh ví, že se můžeme mýlit, proto je iluzí čekat, že naše rozhodnutí budou vždy neomylná, respektive že rozhodnutí můžeme učinit, až když budeme mít stoprocentní jistotu.
Uveřejněno:  1.8.2017 | 0:00

Psychologie - náboženství bez Boha?

Psychologie a kult


Uveřejněno:  31.7.2017 | 17:59

Nemoc a smrt nemají poslední slovo

- Celý příběh rodiny Petrilových je poutavě popsán v knížce Smrt nemá poslední slovo  
- Manžel Chiary Petrilové Enrico vystoupí v sobotu 19. srpna 2017 v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci
- Text z knihy: Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka


Uveřejněno:  25.7.2017 | 12:13

Proč se papež František stal v mládí jezuitou?

31.7. je svátek svatého Ignáce z Loyoly. Proč se papež Franrtišek ve svém mládí rozhodl pro Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuity, které založil před 500 lety svatý Ignác?
Uveřejněno:  23.7.2017 | 0:00

Čtení na prázdniny od oblíbené autorky

Život v tempu andante


Uveřejněno:  14.7.2017 | 0:00

Sebevědomí je základem naší existence

Sebevědomí je základem naší existence. Postoj k sobě samému ovlivňuje to, jak interpretuji své úspěchy či neúspěchy, jak si vykládám jednání ostatních, jak vycházím s ostatními i se sebou, jak jsem šťastný. Žádný vnější úspěch ve světě mi nemůže přinést pokoj a štěstí, pokud nemám pokoj v sobě a nejsem se sebou šťastný. Pravdivost tohoto tvrzení si uvědomujeme pokaždé, když se podíváme na ty, kteří mají všechnu slávu světa, všechno bohatství, popularitu, obdiv, který by si kdo mohl přát – ale nejsou šťastní a mají o sobě nízké mínění. Pravdivost tohoto tvrzení cítíme, když vidíme ty, kteří jsou chudí, trpí různými příkořími a nedostatkem, možná také nemocemi či jsou invalidé – ale stejně jsou šťastní a jsou na sebe hrdí.
Uveřejněno:  11.7.2017 | 0:00

Ať jsme v jakékoliv situaci, Bůh nám vždy nabízí spásu

Ježíš nám říká, že ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme se v životě dostali do jakéhokoliv zmatku, vždy nám nabízí spásu. Jediné, co musíme udělat, je otevřít se a přijmout ji. Ježíš nás zve, abychom přišli domů – do domu milujícího Otce.
Uveřejněno:  30.6.2017 | 0:00

Zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr

Pravá sebeúcta


Uveřejněno:  30.6.2017 | 0:00

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?


Boží vůle: bludiště, nebo cesta?


Uveřejněno:  25.6.2017 | 17:48

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?

Všichni jsme často v situacích nejistoty, dokonce se nám zdá, že procházíme jakousi temnotou, trápí nás velké problémy lidí kolem nás i ve světě, jsme v lidsky neřešitelných situacích. Hledáme Pánovo světlo, modlíme se, ale zdá se nám, že Bůh mlčí…
Uveřejněno:  20.6.2017 | 0:00

První americký svatý pocházel z Prachatic

 Život Jana Nepomuka Neumanna


Uveřejněno:  19.6.2017 | 12:30

Evangelium v běžném životě

Evangelium podle Jóba


Uveřejněno:  13.6.2017 | 1:12

Výročí úmrtí mladé maminky, jejíž příběh zasáhl mnohá srdce

Smrt nemá poslední slovo

Smrt nemá poslední slovo


Uveřejněno:  12.6.2017 | 0:00

Výstava: Severní Čechy očima Karla Solaříka

Srdečně zveme již na několikátou výstavu malíře Karla Solaříka. Tentokrát to jsou kresby a grafiky ze severních Čech. Výstava je uspořádána k 10. výročí úmrtí umělce. Výstava je otevřena vždy ve všední dny - v červnu od 8:30 do 18:00, v červenci a srpnu od 8:30 do 16:00.
Uveřejněno:  4.6.2017 | 15:47

Duch svatý není nějaká energie, ale je to někdo

Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby, kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní energii, jako teplo či jiný příjemný pocit, nebo jako pohonnou hmotu křesťanského života. Duch ale není žádný duchovní benzín, ani jen vítr, který občas zaduje do plachet, ani posvátný pták. Evangelisté při Ježíšově křtu jen popsali, že Duch svatý sestupoval na Krista „jako když se snáší holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy neuchopitelného, nepopsatelného.
Uveřejněno:  31.5.2017 | 0:00

Duch Svatý činí křesťana moudrým (papež František)

Duch Svatý činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že člověk pak má odpověď na všechno, všechno ví, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak Bůh jedná, pozná, co je Boží a co nikoli; má moudrost, kterou našim srdcím dává Bůh....
Uveřejněno:  27.5.2017 | 0:00

Novéna před Letnicemi


Svatodušní novéna


Uveřejněno:  26.5.2017 | 12:01

Konečně vyšel dotisk skvělého rozhovoru s jezuitou Ludvíkem Armbrustrem

Tokijské květy
Tokijské květy
Uveřejněno:  21.5.2017 | 17:07

Duchovní alzheimer (papež František)

"Duchovní alzheimer" - termín, který papež František pronesl směrem k zaměstnancům vatikánské kurie...
Uveřejněno:  16.5.2017 | 0:00

Vojtěch Kodet v Brně (19.–21. 5. 2017)

3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem
3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem
19.–21. 5. 2017 
v aule Biskupského gymnázia 
Barvičova 85, Brno
 

 


Uveřejněno:  15.5.2017 | 15:50

Papež František ve Fatimě (12.-13. 5. 2017)

Papež se vydá na pouť do Fatimy u příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie. V sobotu 13. května bude papež František sloužit v bazilice mši svatou, při níž svatořečí Františka a Hyacintu Martovy, pastevce, kteří spolu se svou sestřenicí Lucií dos Santos byli mezi květnem a říjnem 1917 svědky šesti zjevení Panny Marie.
Uveřejněno:  11.5.2017 | 14:48

Buona sera z konce světa a radost z evangelia - některá klíčová slova papeže Františka

Některá "klíčová slova", která vyjadřují život a poslání papeže Františka...
Uveřejněno:  7.5.2017 | 0:00

Policista z Bronxu o františkánech z Bronxu

Před několika měsíci viděl zemřít jednoho svého kolegu, za bílého dne ho zastřelili před komisařstvím jako králíka. „Byl jsem znechucený, srdce mi svírala nenávist…“ „Jednou večer jsem se koukal, co dávají v televizi, když mě upoutal obličej jakéhosi vousatého chlapíka. Byl to italský františkán, nějaký Padre Pio. Ten chlapík úplně svítil. Dokoukal jsem reportáž až do konce. A to nejsem žádná svíčková bába. Tenhle Padre Pio mě oslovil. Po několika týdnech jsem byl pověřen, abych dohlížel na distribuci jídla před fraternitou svatého Kryšpína. Seznámil jsem se s františkány: měli na sobě totéž, co ten italský kapucín! Dozvěděl jsem se, že jejich útulek se jmenuje Padre Pio! To je zvláštní náhoda, že?“
Uveřejněno:  29.4.2017 | 0:00

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova


Františkáni z Bronxu


Uveřejněno:  20.4.2017 | 17:34

Nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...

Dívenka nakrčila čelo, chvíli se zamyslela a zeptala se Bernarda:
„Jsi Ježíš?“
Bernard vybuchl hurónským smíchem. Skupina žáků s úžasem zírala na rozesmátého obra. Ten se naklonil k holčičce a řekl:
„Ne, nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...“
Tekichah se vrátila k učiteli a hlásila, co zjistila:
„Ten velký vousáč je podobný Ježíši, ale není to on. Jen pro něj dělá.“

Uveřejněno:  20.4.2017 | 17:13

První křesťanský světec, který ale nemá místo v kalendáři

Prolistoval jsem celý kalendář tam i zpátky. Během liturgického roku si připomínáme celé zástupy světců, ale na jednoho se zapomnělo. Lotr po pravici, první křesťanský světec, se do kalendáře nevešel. I po smrti je ten chlápek jen na obtíž, a proto žádný svátek nebude! Je to ale jediný světec, kterého kanonizoval sám Kristus: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.
Uveřejněno:  14.4.2017 | 0:00

Jidáš - zrazený zrádce

François Mauriac napsal, že když Jidáš z večeřadla odešel, apoštolům „se tam hned začalo lépe dýchat“.
Já si to ale nemyslím.
Mám za to, že v srdci každého z nich zůstala bolestná výčitka, která je nikdy nepřestala trápit:

Uveřejněno:  12.4.2017 | 0:00

Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady

Každý z apoštolů si při poslední večeři uvědomuje, kolikrát už selhal a že by byl schopen zradit ne jednou, ale třeba stokrát. „Jsem to snad já, Pane?“ Ano, jsem to já. Mé srdce zradilo už mnohokrát. Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady.
Uveřejněno:  10.4.2017 | 0:00

Velikonoce s Jidášem

Přinášíme vám několik zamyšlení o Velikonocích a Jidášovi. Neboť v každém z nás je něco z JIdáše...
Uveřejněno:  8.4.2017 | 16:30

Jidáš - existuje jen jediná přijatelná definice

Kdyby se všechny texty, které lepší i horší autoři z celého světa věnovali Ježíšovu zrádci, shromáždily do jednoho svazku, zjistili bychom, že tak obsáhlý „soudní spis“ žádný jiný zločinec nikdy neměl. V žádném jazyce neexistuje hanlivý přívlastek, jehož by se Jidášovi ještě nedostalo. Popravdě řečeno mě to, co o Jidášovi napsali slavní spisovatelé, ani moc nezajímá. Když jejich knihy, v nichž je Jidáš obviňován ze všech stran, odložím, mohu si přece místo nich kdykoli otevřít evangelium. V něm se dočítám, že ve chvíli, kdy Jidáš svou zradu jedním z nejupřímnějších projevů lásky – polibkem – dovršoval, našel pro něj Ježíš ve slovníku svého srdce jediné jméno: „Příteli!“ A to mi stačí.
Uveřejněno:  8.4.2017 | 16:01

Jak se k nám dostanete při výluce tramvajových spojů v centru města Olomouce v dubnu až listopadu 2017?

Dne 7. dubna 2017 začala v centru města Olomouce rekonstrukce úseku tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí na ulici 1. máje. Bezprostředně se rekonstrukce pobočky Karmelitánského nakladatelství v Olomouci nedotkne. Ovšem dotkne se jí nepřímo. Nepojedou tramvaje přes centrum města s čísly 2, 3, 4 a 6. Zastávka U sv. Mořice nebude po celých 7 měsíců, tj. od začátku dubna do konce listopadu 2017 obsluhována.
Uveřejněno:  7.4.2017 | 11:40

Pochopit křesťanství z pohledu jeho židovských kořenů


Židovské inspirace křesťanství


Uveřejněno:  26.3.2017 | 18:17

Otčenáš - jak může být naučený text modlitbou?!

Často slýcháváme, že modlitba je centrem duchovního života, že je duší života křesťana, jeho vztahu s Bohem. Modlitba je nám doporučována jako nutnost a základní potřeba duchovního růstu. Je komunikací a setkáním, ale i odevzdáním se v Boží přítomnosti. Modlitbě se učíme a máme s ní problémy, modlíme se málo či špatně. Čím byla modlitba pro Ježíše? Jak se v Ježíšově modlitbě odráží židovská tradice jeho doby?
Uveřejněno:  26.3.2017 | 18:11

Dobrá kniha!


Jan Rybář: Deník venkovského faráře


Uveřejněno:  20.3.2017 | 19:59

Miloslav kardinál Vlk - publikace

 Kardinál Miloslav Vlk - literatura, knížky, CD, kázání, rozhovory


Uveřejněno:  20.3.2017 | 19:08

Rozhovor s Bohem může být přímý a živý, smí obsahovat spory, otázky i nářky

Kdo se chce rozhodovat vědomě křesťansky, měl by své otázky nejen vnímat a přemýšlet o nich, nýbrž je i zahrnovat do modlitby, to jest vyprávět o nich Bohu v časech ztišení. Bohu nic nemůžeme ani nemusíme namlouvat. Měli bychom mu zcela upřímně předkládat svá nejniternější, nejintimnější hnutí, i ta, která nás samotné rozčilují či zahanbují.
Uveřejněno:  13.3.2017 | 23:00

Průvodce postní dobou


Postní a velikonoční zamyšlení


Uveřejněno:  11.3.2017 | 23:00

Poslechněte si postní duchovní obnovu


Postní obnova (CD) / Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  4.3.2017 | 18:31

Chceme mít všechno, ale nejde to. Musíme se proto rozhodovat

Mnohotvárný svět je podobný trhu s tisíci možnostmi.
Svádí nás reklama a média.
Slibují nám nekonečné štěstí.
Reklama využívá naši touhu po všem,
která je vložena do srdce každého člověka.
Uveřejněno:  20.2.2017 | 23:00

Proč máme takový strach milovat nebo přijímat lásku?

„Potřebuju lásku,“ řekla.
Ta slova zněla jako výkřik
a hluboce mě zasáhla.

Uveřejněno:  15.2.2017 | 10:52

Kresby na schodech - výstava prodloužena

Výstava Václava Sokola v Karmelitánském knihkupectví Praha
Únor – duben 2017, po – pá 8.30-18
Uveřejněno:  5.2.2017 | 16:34

Jak se správně rozhodovat?


Umět se rozhodnout


Uveřejněno:  5.2.2017 | 15:42

Umět se rozhodovat

Ignác z Loyoly (1491 -1556) rozvinul duchovní pedagogiku, která má mimo jiné napomoci k tomu, abychom se dokázali rozhodovat. Ignácova doba byla pro Evropu časem přelomu. Mluví se o začátku novověku. Už koncem středověku pokročila technika a hospodářství do té míry, že se lidé stali pohyblivějšími. Více se cestovalo a komunikovalo s jinými kulturami, objevem Nového světa se otevřely neznámé a ohromující obzory. Křesťanská Evropa není celý svět, jak se doposud věřilo. Existují i jiné světy, zčásti dokonce kulturně na vyšší úrovni. Obraz, který si „starý svět“ o sobě maloval, se otřásl a probudila se zvědavost. Svět, jaký lidé znali, se dal do pohybu. Malé i velké konstanty se začaly neustále měnit, bylo co objevovat nového. Jednotlivec se musel neustále přizpůsobovat a přiučovat, zorientovávat se a rozhodovat.
Uveřejněno:  5.2.2017 | 15:37

Hrdinové našeho národa


Kytice z královské zahrady (3. vydání)


Uveřejněno:  31.1.2017 | 7:51

Další krásná knížka pro děti


Ztracená ovečka a jiné příběhy


Uveřejněno:  15.1.2017 | 16:12

Mám toho dost, můj manžel pracuje až moc, i o víkendech

Se svou stížností, že manžel to s prací přehání, není tato žena sama. „Ty tu vůbec nejsi.“ „U tebe je na prvním místě tvoje práce, tvoje papíry, tvůj podnik, a rodina přijde až po nich.“ „Vůbec nevidíš, jak děti rostou.“ „Mám dojem, že se se mnou otravuješ.“ A podobně.
Uveřejněno:  7.1.2017 | 23:00

Že strhující duchovní četba pro kluky neexistuje?!


Drakobijce


Uveřejněno:  29.12.2016 | 18:52

Závada na jesličkách

Moje vlastní jesličky
mi už nějakou dobu
dělají těžkou hlavu.
Něco je špatně.
Je tu nějaká závada
a mně se nedaří zjistit,
v čem spočívá.

Uveřejněno:  26.12.2016 | 9:51

Hledej Pána v jeslích, kde ho nikdo nehledá... (papež František)

„Hledej Pána v jeslích, hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá, v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní. Nehledej ho v třpytu světel velkoměst, nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Uveřejněno:  19.12.2016 | 23:00

Vánoční příběh


Vánoční příběh (2. vydání)


Uveřejněno:  18.12.2016 | 16:52

Papež František - výročí narození

* 17. prosince 1936
Jorge Mario Bergoglio
Uveřejněno:  17.12.2016 | 15:40

Bůh se nezjevil jako příručka abstraktních pravd (papež František)

„Vždy jsme vystaveni nebezpečí umělého života v laboratoři,“ řekl papež František. Dále zdůraznil, že křesťanská víra není nějakou malou zkouškou, ani souborem abstraktních norem. „Naše víra není laboratorní, nýbrž putující, dějinná víra,“ vysvětlil papež. „Bůh se zjevil v dějinách, nikoli jako příručka abstraktních pravd. Obávám se teortizujících "laboratoří" víry, protože v laboratoři se problémy vezmou, ochočí a nalakují mimo svůj kontext.“
Uveřejněno:  16.12.2016 | 23:00

Papež František - krátký text na každý den v roce


365 dní s papežem Františkem


Uveřejněno:  15.12.2016 | 23:00

Bůh přišel na svět, ale nepočínal si jako diplomat.

Když Bůh přišel na svět, nepočínal si jako diplomat.
Mocné a urozené lidi, ba ani kněze o svém příchodu neuvědomil.
Správným hierarchickým postupem se nezabýval.
Žádná tisková konference, na níž by byla ta senzace oznámena, se nekonala.

Uveřejněno:  10.12.2016 | 15:51

Kniha, která vyšla již ve 30. vydáních


Provokující evangelia


Uveřejněno:  9.12.2016 | 14:43

Vánoce jsme zavalili tunami sentimentu, folklóru a všemožného braku

Když došli do Betléma, naplnil se jí čas, kdy měla porodit.
A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének
a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. (srov. Bible Lk 2,6-7)

 


Uveřejněno:  5.12.2016 | 8:15

Terezie z Lisieux v novém moderním překladu


Příběh jedné duše


Uveřejněno:  2.12.2016 | 8:49

Kateřina Lachmanová a karmelitán P. Pavel Pola představí nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux

V neděli 4. 12. 2016 od 15 h v rámci oslav 70 let farnosti sv. Terezie v Praze-Kobylisích představí Kateřina Lachmanová a bosý karmelitán P. Pavel Pola nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux Příběh jedné duše.
Uveřejněno:  30.11.2016 | 23:00

Spolupracovník Matky Terezy přednáší v Česku (Ostrava, Opava, Praha)

Rakouský kněz Leo Maasburg, který byl blízkým spolupracovníkem Matky Terezy, navštíví na konci listopadu Českou republiku. Jeho přednášku s názvem Co jsem se naučil od Matky Terezy si můžete poslechnout v Praze, Ostravě a Opavě. Moravskoslezský kraj navštíví Leo Maasburg v úterý 29. listopadu. V Ostravě bude od 9:30 v sále biskupství, odpoledne se přesune do Opavy, kde se s ním můžete setkat od 18:00 na církevní konzervatoři. O den později, 30. listopadu, se od 19:00 uskuteční přednáška v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích.
Uveřejněno:  24.11.2016 | 23:00

Číhošťský zázrak

Z rozhovoru s želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským.
Uveřejněno:  21.11.2016 | 23:00

Vatikánské promluvy Tomáše Špidlíka


Vatikánské promluvy
Tomáš Špidlík


Uveřejněno:  17.11.2016 | 20:13

To poslední co potřebuješ, je další rada

Za matkou Makrínou jednou přišla mladá žena, která jí řekla, že před ní leží těžké rozhodnutí, které ale nemůže udělat, protože je celá ochromená strachem. Má strach, že udělá špatnou věc, zklame lidi nebo jim ublíží a zklame i Boha. Požádala svého kněze i svou matku a přátele o radu, ale zdá se, že všechno, co řekli, dělá její rozhodnutí ještě těžší.
Uveřejněno:  9.11.2016 | 23:00

Večer se sv. Alžbětou od Trojice: pozvánka na akci v Praze

Vojtěch Kodet a sestry karmelitky vás zvou na Večer se sv. Alžbětou od Trojice. Přijďte oslavit svátek nově svatořečené temperamentní a málo známé řeholnice, která bývá přirovnávána k Terezii z Lisieux. Akce proběhne v úterý 8. listopadu 2016, v kostele sv.Benedikta (Hradčanské nám. v Praze 1).
18:00 Mše svatá (P. Vojtěch Kodet)
19:00 Recitační pásmo textů sv. Alžběty od Trojice (Jana Pidrmanová)

Uveřejněno:  6.11.2016 | 16:17

Nejlepší texty Jeana Vaniera


Krása lidskosti
Jean Vanier,


Uveřejněno:  3.11.2016 | 14:43

Třídenní konference na téma Já a evangelizace?

Při příležitosti vyvrcholení Roku milosrdenství zveme 18. – 20. 11. do Zlína na třídenní konferenci na téma „Já a evangelizace?“ Cílem konference je ukázat, že svědkem o Ježíši může být každý z nás. Hosté: Kateřina Lachmanová, Maja Schanovsky, P. Ondřej Chrvala a další.
Uveřejněno:  25.10.2016 | 17:21

Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů

Olomoucké Karmelitánské knihkupectví pořádá ve spolupráci s animátory děkanátu Olomouc Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů. Součástí programu bude vždy přednáška, beseda a možnost zakoupení knih s autogramiádou. Akce se vždy konají po úterní mši svaté v areálu dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc). Všichni jste srdečně zváni.
Uveřejněno:  25.10.2016 | 17:12

Inspirace od včel


Žít s moudrostí včel


Uveřejněno:  18.10.2016 | 23:03

Víra a city jsou dvě různé věci

Víra a city jsou dvě různé věci.
V Božím slově nikde nenajdeme místo,
kde by Ježíš říkal: ‘Svými city budete spaseni’
nebo ‘Svými city budete uzdraveni’.
Ale chválil lidi za jejich víru.

Uveřejněno:  18.10.2016 | 22:55

Nové knihkupectví v Podkrkonoší

V neděli 2. října požehnal Mons. Josef Kajnek nové prostory Karmelitánského knihkupectví v Nové Pace. Součástí oslavy byla mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celou slavnost svojí barokní hudbou a zpěvem provázel Michal Pospíšil se svými hudebníky a zpěváky.
Uveřejněno:  6.10.2016 | 22:07

Zemřel mučednickou smrtí na Sahaře před sto lety


Karel Foucauld
Duchovní životopis


Uveřejněno:  5.10.2016 | 0:00

EMPATIE A LÁSKA V RODINĚ S JIŘINOU PREKOPOVOU v Nové Pace

Ve středu 12. října od 18,15 hod. vás zveme do Auly Pedagogické školy a gymnázia v Nové Pace na přednášku PhDr. Jiřiny Prekopové. V 17,45 hod. budete mít možnost nechat si podepsat její knihy v Karmelitánském knihkupectví.
Uveřejněno:  4.10.2016 | 21:30

Četba pro rok milosrdenství


Deníček
Boží milosrdenství v mé duši
Svatá s. M. Faustyna Kowalská


Uveřejněno:  4.10.2016 | 0:00

Jsou mnohé andělské terapie v souladu s křesťanskou vírou?


Není anděl jako anděl


Uveřejněno:  29.9.2016 | 16:28

Svatý František - pro děti


Svatý František


Uveřejněno:  27.9.2016 | 7:21

24.9.2016 je blahořečen krajan - Sudetský Němec P. Engelmar Unzeitig


Novéna s Engelmarem Unzeitigem, "andělem z Dachau"


Uveřejněno:  23.9.2016 | 16:11

Vánoční komiks


Vánoční příběh s hádankami a úkoly


Uveřejněno:  17.9.2016 | 18:27

Na mých křtinách rodiče nebyli. Bylo to tajné.

Někdy v sedmnácti letech jsem se poprvé dostal k Bibli. Jako samouk. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel, asi Božím řízením, co já vím. V podstatě od malička mi šlo o pravdu. Stále jsem ji někde hledal. Pátral jsem po smyslu života a objevil jsem přitom evangelium. Jednou jsem si otevřel kapitolu svatého Jana a zasáhlo mě to. Od té doby jsem se k tomu pořád a pořád vracel. Celé mé evangelijní zkoumání trvalo šest let, teprve pak jsem akceptoval, že Ježíš je Boží syn. Byl to verš z 8. kapitoly: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě.“
Uveřejněno:  17.9.2016 | 18:05

Svátek Panny Marie Bolestné (15.9.)


Maria, matka Ježíšova


Uveřejněno:  14.9.2016 | 20:00

Svátek povýšení svatého kříže (14.9.)


Kříž - symbol, zobrazování, význam


Uveřejněno:  13.9.2016 | 19:39

Marek Orko Vácha v Plzni v úterý 20. 9. 2016

Zveme vás na přednášku a autogramiádu P. Marka Orko Váchy, která se koná v úterý 20. 9. 2016 od 19.00 hodin v učebnách Plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Téma přednášky je Poselství encykliky Laudato sii.
Uveřejněno:  8.9.2016 | 21:21

Byl vyrovnaný a připravený zemřít…


Oběť případu Babice
Jan Bula 1920-1952


Uveřejněno:  7.9.2016 | 21:29

Co se o Matce Tereze neříká?

Co říká duch tohoto světa o matce Tereze?
"Ach! Matka Tereza byla krásná žena,
která udělala mnoho dobrého pro druhé."
Co duch tohoto světa ale nikdy neřekne?
Uveřejněno:  7.9.2016 | 21:10

Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná

Toto dílo otce Josephfa Langforda není v našem prostředí první knihou o světově známé misionářce Matce Tereze z Kalkaty, dnes už svaté. Například jiná kniha otce Langforda Matka Tereza a Panna Maria (vyšla též v Karmelitánském nakladatelství) je stručným uvedením do mariánské spirituality ve světle zjevení v Guadalupe. Překvapení, s jakým bylo přijato publikování korespondence a zápisků světice v modře proužkovaném bílém sárí, se týkalo jejího osobního duchovního života (v českém překladu Pojď, buď mým světlem). Za její radostí zářící vrásčitou tváří se po celá desetiletí skrývala temnota duchovní noci. Odvažuji se však vyslovit přesvědčení, že Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná.
Uveřejněno:  4.9.2016 | 0:00

Aktuální novéna: s Matkou Terezou


Novéna s Matkou Terezou


Uveřejněno:  2.9.2016 | 15:13

Úsměv je první věc, kterou můžeme druhému darovat (Matka Tereza)

Často myslím na Matku Terezu,
která říkala, že vše, co uděláme pro ostatní,
je jen kapkou vody v oceánu,
ale když to neuděláme,
ta kapka bude v oceánu chybět ...
... navždy.

Uveřejněno:  2.9.2016 | 0:00

Svatořečení Matky Terezy: 4.9.2016

Její život byl plný vnitřních bojů...

Temné noci Matky Terezy


Uveřejněno:  30.8.2016 | 22:11

Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci

Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci.
Snažíme se tu žízeň utišit,
ale uhasit se nám ji nikdy nedaří.
Pochopil jsem tedy,
že pokud ve mně přirozeně existuje taková žízeň,
taková prázdnota, pak existuje také zdroj,
který mě může naplnit.
A že tento zdroj není z tohoto světa.

Uveřejněno:  29.8.2016 | 8:33

Pán mě skrze modlitbu mění

Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“
Uveřejněno:  22.8.2016 | 0:00

Kdybych se nemodlila, neměla bych lidem co nabídnout

Nevěnuji přece tento čas nějakému projektu, ale živé osobě, a tou živou osobou je Ježíš...
Uveřejněno:  15.8.2016 | 0:00

Nekopírujte jiné lidi

Kdyby Ježíš chtěl,
abyste byla někdo jiný,
někým jiným by vás
jistě učinil...

Uveřejněno:  10.8.2016 | 0:00

Zázraky se opravdu dějíPán je stejný – včera, dnes i navěky


Uveřejněno:  8.8.2016 | 0:00

Novéna se svatou Terezií z Lisieux


Novéna se svatou Terezií z Lisieux


Uveřejněno:  3.8.2016 | 23:17

´Nebyl jsem vždycky šálek. Byly doby, kdy jsem byl jen hlína´

Když život
nejde
podle
tvých představ...

Uveřejněno:  3.8.2016 | 22:59

Čím se v církvi liší extrovert od introverta?


Introverti v církvi


Uveřejněno:  27.7.2016 | 23:13

Páté evangelium: příroda

Kniha přírody
je výjimečný a drahocenný
Boží dar každému člověku.
Je to obrazný způsob řeči,
kterého Bůh používá,
aby nám pomohl poznávat zákonitosti srdce.
Uveřejněno:  23.7.2016 | 0:00

´Miluji Boha, ale s lidmi mám problém´

Někteří lidé krásně hovoří o tom,
jak nesmírně milují Boha.
Jenom s lidmi ale mají zkrátka
problémy...
Uveřejněno:  18.7.2016 | 0:00

Svižný a nejstarší kněz odpovídá....


Boha neokecáš
Josef Mixa v rozhovoru s Vítem Hájkem


Uveřejněno:  18.7.2016 | 0:00

Skvělé pokračování bestselleru Anonymní katolík


Křesťan v záběhu


Uveřejněno:  13.7.2016 | 23:27

Myslela jsem si, že nikdy nebudu muset projít krizí. Spletla jsem se.

Vzpomínám si, že v troufalosti svého pozdního dospívání jsem si myslela, že nikdy nebudu muset projít krizí. Věděla jsem, že má identita je v Bohu a to je celé. To mě provede životem až do hrobu. Spletla jsem se.
Uveřejněno:  2.7.2016 | 23:03

Novéna ke sv. Cyrilovi a Metodějovi


Novéna za evangelizaci národa na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje


Uveřejněno:  27.6.2016 | 22:46

Jak jsem studentům měl vyprávět o své víře

Byl jsem pozván, abych vyprávěl o svém setkání s Ježíšem více než sto studentům maturitního ročníku. Než jsem do té střední školy dorazil, neměl jsem ponětí, co mě čeká, jakou energii taková „přednáška“ vyžaduje. Vstoupil jsem do dlouhého sálu, přeplněného lidmi a lomozem. Za všeobecné lhostejnosti jsem odvážně prošel místností. Obklopený hlukem a nepořádkem jsem si razil cestu mezi studenty, a čím hlouběji jsem pronikal do jejich doupěte, tím více se mi zdáli nepřátelští. Klec plná spících šelem, které se však mohou kdykoliv probudit.
Uveřejněno:  19.6.2016 | 17:09

Oldřich Selucký v Plzni ve středu 15. 6. 2016

Zveme vás na na besedu a autogramiádu Oldřicha Seluckého, autora dobrodružných příběhů pro mládež, která se koná ve středu 15. 6. 2016 od 18.00 hodin v učebnách plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Beseda s autorem strhujících románů pro mladé je určena zejména mládeži, rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a všem zájemcům o kvalitní literaturu.
Uveřejněno:  8.6.2016 | 0:00

Oblíbený stolní kalendář na 2017 již vyšel


Kalendář 2017 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  7.6.2016 | 16:05

Jak jsem se prokousával k Bibli a Biblí

S Písmem jsem si prošel už dlouhou cestu. Občas mě oslovovalo, ale nepředstavovalo pro mě „nic víc“ než zdroj pouček a informací. Pak jsem se přihlásil na seminář o křesťanském životě. Na konci byla společná modlitba, kdy jsme měli možnost odevzdat svůj život Ježíši. Jako nadšený mladý člověk jsem „se nezdráhal“ a dal jsem všechno, celý svůj život. Nebál jsem se, protože jsem „nějak tušil“, že Pán je opravdu dobrý a nezkazí mi život. Při té modlitbě jsem neprožil nic zvláštního. Ale přišlo to až pak…
Uveřejněno:  3.6.2016 | 12:32

Noc kostelů 10. 6. 2016 a Karmelitánské knihkupectví v Plzni

Během Noci kostelů bude otevřeno v Karmelitánském knihkupectví v pátek 10. 6. od 9.00 do 21.00. To umožní návštěvníkům Noci nejen romantický průchod klášterním dvorkem od kostela P. M. Nanebevzaté k náměstí, ale i návštěvu obchodu s křesťanskou literaturou.
Uveřejněno:  3.6.2016 | 0:00

Citáty z Deníčku Faustyny Kowalské - vydání do kapsy


Z Deníčku svaté Faustyny
S Korunkou k Božímu milosrdenství


Uveřejněno:  2.6.2016 | 21:56

Setkání s lupičem (Ladislav Kubíček)

Ještě vám napíšu jeden příklad tajemné režie Boží, který by mohl být scénářem pro kriminální záznam v televizi. Bylo to zrovna o Vánocích. Probudil jsem se po půlnoci a ve dveřích mého pokoje stojí někdo s punčochou na obličeji, s namířenou pistolí v jedné ruce a s nějakým železem v druhé. Co teď?
Uveřejněno:  27.5.2016 | 0:00

Po stopách Karla IV. - zahrajte si o knížku

v Jičíně v Karmelitánském knihkupectví 9. června od 17:00.

Ve čtvrtek 9. června 2016 se od 17 hod. vás zveme na setkání s autorkou knížky Po stopách Karla IV. Lenkou Pecharovou. Nejdříve proběhne autogramiáda a následně beseda před prodejnou na zahrádce Kavárny Don Cortéz  (v případě špatného počasí uvnitř). Lenka Pecharová vylosuje výherce knížky. Pravidla soutěže naleznete zde v příloze.


Uveřejněno:  25.5.2016 | 6:40

Vojtěch Kodet - jubileum

 

Vojtěch Kodet má v těchto dnech životní jubileum. Za redakci mu gratulujeme a přejeme vše dobré na jeho životní cestě. A vám čtenářům nabízíme seznam jeho (dostupných) publikací a CD.
Uveřejněno:  19.5.2016 | 13:03

Přednáška Angela Scarana v Opavě v úterý 24. května 2016

Zveme vás na přednášku P. Angela Scarana na téma: Modlitba s Biblí v ruce - K čemu je mi Bible? Jak jí porozumět? Jak ji použít k modlitbě? Přednáška se koná v úterý 24. května 2016 od 17:30 hod. v Opavském kostele Nanebevzetí P. Marie a od 19:00 hod. v Kravařích ve farním sále.
Uveřejněno:  18.5.2016 | 0:00

Přednáška Kateřiny Lachmanové v Olomouci v úterý 17. května 2016

Zveme vás na přednášku Kateřiny Lachmanové na téma Typické překážky usmíření, která se koná v úterý 17. května 2016 od 19.00 hod. v sále dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc).
Uveřejněno:  13.5.2016 | 0:00

Dary Ducha svatého (papež František)


Dary Ducha
Papež František


Uveřejněno:  9.5.2016 | 14:46

Karel Foucauld - přednáška ve st 11.5.2016 v Praze

Karmelitánské nakladatelství zve na veřejnou přednášku k 100. výročí mučednické smrti světce, který prožil většinu svého zasvěceného života uprostřed kmene Tuaregů na Sahaře.

Uveřejněno:  1.5.2016 | 16:30

Markéta Melenovská - olejomalby - VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO KONCE SRPNA 2016

Další z výstav v knihkupectví u sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích
Uveřejněno:  30.4.2016 | 17:04

Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně. Pátek 29. dubna až neděle 1. května 2016

 Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně  Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně Ve pátek 29. dubna až neděli 1. května 2016 


Uveřejněno:  26.4.2016 | 16:20

Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba

V sobotu 30. 4. se chystá v Plzni nebývalá sláva - svěcení biskupa Mons. Tomáše Holuba.
K dílčí oslavě se připojí také Karmelitánské knihkupectví v Plzni a to hned dvěma nabídkami pro všechny přítomné diecézany.
Uveřejněno:  19.4.2016 | 22:26

Tomáš Holub - promluvy na CD


Tomáš Holub
Promluvy (CD, MP3)


Uveřejněno:  19.4.2016 | 15:54

Nenajdeme člověka, který by byl nezakusil nějaké krize

Postoj, který vůči krizi zaujmeme,
rozhodne o tom, zda pro nás krize
bude mít negativní
či pozitivní přínos.

Uveřejněno:  19.4.2016 | 15:41

Baziliku Zvěstování v Nazaretě bychom mohli nazvat kostelem mnoha národů.

Baziliku Zvěstování v Nazaretě
bychom mohli nazvat i kostelem mnoha národů.
Uvnitř kostela i v přilehlých sloupořadích
můžeme kontemplovat desítky obrazů Ježíšovy Matky,
které uctívají různé národy ve všech světadílech.

Uveřejněno:  3.4.2016 | 0:00

Výstava obrázků P. Michala Pometla OFM - nové obrázky

V dubnu pokračuje výstava Michala Pometla
"Jak to vidí františkán Michal
Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny"
druhým dílem!
Více se o P. Pometlovi a prvním dílu výstavy dočtete zde

Uveřejněno:  28.3.2016 | 17:43

K roku milosrdenství


Milosrdenství (CD)
Duchovní obnova
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  26.3.2016 | 12:39

Vzkříšený pro naši naději

„Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine“ (1 Petr 1,3). Tato slova směřovala z úst svatého apoštola Petra k prvním křesťanům možná právě v okamžiku, kdy se shromáždili k oslavě velikonoční vigilie, aby si připomněli Kristovu smrt a vzkříšení a aby také mohli být pokřtěni připravující se katechumeni. Byla to nová slova, do té doby ve světě neslýchaná: být zrozeni k živé naději díky jediné události: vzkříšení nějakého člověka z mrtvých!
Uveřejněno:  25.3.2016 | 23:00

Mějte svůj pohled upřený na Ježíše,

neboť on dává radost
klidnému svědomí,
uzdravuje svědomí
zraněné hříchem
a všem dává
jistotu naděje ve spásu.

Uveřejněno:  19.3.2016 | 23:00

Jiří Grygar slaví kulatiny (17. 3. 1936)


O vědě a víře
Jiří Grygar


Uveřejněno:  16.3.2016 | 12:54

Proč věřím v Boha?

Na otázku si odpovídá známý český popularizátor vědy Jiří Grygar
Uveřejněno:  16.3.2016 | 12:48

Poslechněte si zajímavou knížku Longinovo kopí

Zveme Vás k poslechu 48 dílné četby na pokračování z románu Longinovo kopí, která Vám může nevšedním způsobem přiblížit události Velikonoc. Rádio Proglas uvádí román jako četbu na pokračování od 1.2. do 6.4. 2016. Všechny již uplynulé díly je možné poslouchat přes audioarchiv.
Uveřejněno:  14.3.2016 | 21:01

DISCIPLESHIP by Vojtech Kodet in Polish

One of the significant European authors today, P. Vojtech Kodet O. Carm., reflects - on the background of biblical texts - the essence of discipleship of Jesus: not a moment of the conversion´s grace only but a steady dialogue with the Lord. The book is divided into five parts - the relationship with Christ, God's word, Holy Spirit, the Eucharist, and the spirituality of Mother of Christ, the first and greatest disciple of Jesus; and thanks to Wydawnictwo WAM is newly giving to the Polish readers lot of practical thoughts, as well as a touch of a mystical experience.
Uveřejněno:  11.3.2016 | 9:50

Film Opři žebřík o nebe získal filmovou cenu Český lev

za nejlepší dokumentární film roku 2015

Úspěšný film nyní i na DVD - ´Opři žebřík o nebe´


Uveřejněno:  5.3.2016 | 21:06

Dobrá kniha jaro 2016

Čtvrtletník Karmelitánského nakladatelství, který přináší informace nejen o knižních novinkách.
Uveřejněno:  3.3.2016 | 14:57

´Uprchlický farář´ P . Pavel Kučera zemřel


Lágr
Pavel Kučera v rozhovoru s Alešem Palánem


Uveřejněno:  29.2.2016 | 15:23

Křížová cesta (do kapsy)


Jeho rány nás uzdravily (2.vydání)
Křížová cesta
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  22.2.2016 | 10:18

Proč se modlit křížovou cestu? (Vojtěch Kodet)

Je to především jedinečný způsob,
jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem
a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít,
že na životní těžkosti nejsme sami.

Uveřejněno:  21.2.2016 | 23:00

Pokrytectví a postní doba (papež František)

Ježíš mluví o postu, modlitbě a almužně (Mt 6,1–18),
třech pilířích křesťanské zbožnosti, vnitřního obrácení,
ke kterému nás církev vybízí v postní době.
I na této cestě se ovšem vyskytují pokrytci,
Uveřejněno:  13.2.2016 | 16:21

Postní doba a Velikonoce - osvědčený průvodce den za dnem


Postní doba a velikonoční triduum
Lectio divina


Uveřejněno:  13.2.2016 | 8:46

Básně sv. Terezie od Ježíše


Sebe ve mně hledat musíš


Uveřejněno:  4.2.2016 | 20:31

JAK JE SMUTNÝ, BOŽE, ŽIVOT BEZ TEBE (Terezie z Avily)

Jak je smutný, Bože,
život bez tebe!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned!

Uveřejněno:  4.2.2016 | 20:09

Výstava obrázků P. Michala Pometla OFM

Jak to vidí františkán Michal
Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny
Knihkupectví U Sv. Vojtěcha únor - březen 2016
Po-Pá 8:30-18:00
Uveřejněno:  3.2.2016 | 19:05

Hudba jako lék

Bůh
nám daroval
hudbu
jako lék.

Uveřejněno:  16.1.2016 | 22:02

Autentický strhující příběh


Odpusť, Natašo!


Uveřejněno:  16.1.2016 | 21:53

´Pán s vámi´

V pozdravu „Pán s vámi“
během mše svaté
nejde o zbožné přání...

Uveřejněno:  10.1.2016 | 17:12

Když stále jen slyšíme o nových katastrofách, může to být skličující...

Když sledujeme zprávy
a pořád jen slyšíme o nových katastrofách,
může to být skličující.
Máme dojem, že Bůh je od tohoto světa na hony daleko.
Všechno je špatně, všude kolem tolik neštěstí.
Jak ještě máme doufat ve zdravý svět?

Uveřejněno:  3.1.2016 | 15:49

Pomoc do různých těžkostí v životě


Duchovní lékárnička


Uveřejněno:  26.12.2015 | 15:10

I když jsem v temnotě, Hospodin je mé světlo

Jestliže jsem padl, zase vstanu;
i když sedím v temnotě,
Hospodin je mé světlo.
(Micheáš 7,8)

Uveřejněno:  26.12.2015 | 15:07

Štědrý večer na bojové linii

Z vyprávění pamětníka 1. světové války
Díval jsem se na vojáky, jak běží s puškami, na kterých mají nasazené bajonety… pádí proti mému úseku fronty. A já sedím za kulometem…
„Zasněžené pláně vypadaly idylicky, krev z minulých bojů se vsákla… jenom slzy pozůstalých se ještě třpytily v dálkách… dlouho se budou třpytit…
Uveřejněno:  19.12.2015 | 9:28

Pro nejmenší o Vánocích


Narození Ježíše


Uveřejněno:  16.12.2015 | 16:00

Krásná knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře

Knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře, vhodná už od 3 let s krásnými celostránkovými ilustracemi. Při čtení rytmického textu si děti mohou procvičit počítání. Jedna, dvě, tři, čtyři, … deset oveček šlo jedné hvězdné noci přes kopec nedaleko Betléma. Tam uviděly anděla, který přinesl radostnou zprávu o dítěti v jeslích, o dítěti jménem Ježíš.
Uveřejněno:  16.12.2015 | 15:44

Co znamená být milosrdní? Text k roku milosrdenství.

Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu".
Uveřejněno:  10.12.2015 | 13:02

Dárkové poukázky - dárek dle vlastního výběru

Jako velký dárek i jako drobná pozornost...
Uveřejněno:  6.12.2015 | 16:17

Vojtěch Kodet´s ON EUCHARIST in South Korea

South Korea newly has a translation of one of the most popular Vojtech Kodet´s books: On the Eucharist. His forty short meditations on this topic is a „perennial star“ of the book´s heaven and enriches every believer.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:29

Find the Pair!

For playful Slovak acolytes, a Matching Game with pictures of Holy Mass tools and equipment is coming. A great gift for those who want to know better what is happening in the Church.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:25

Friend of God - St Theresa of Ávila

Sr. Milada Jirina Burgerová OCD, wrote a short Novena to this Saint whose 500th Birth Anniversary we celebrated this year, like almost an intimate conversation – as between close friends. Available in the Slovak distribution net of Carmelite Publishing House and others.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:21

NOVENA TO OUR LADY UNTYING THE KNOTS in the Slovak Republic:

a recent phenomenon recommended by beloved Pope Francis, with original contemplations by P. Vojtech Kodet. The important Slovak publisher Spolok Sv. Vojtecha used the reproduction of the famous painting from Augsburg´s Abbey on the cover of the booklet.
Uveřejněno:  1.12.2015 | 16:01

Rok milosrdenství - novéna


Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství


Uveřejněno:  30.11.2015 | 18:38

Rok milosrdenství začíná 8. prosince 2015 - novéna

Nabízíme vám aktuální novénu
k příležitosti Roku milosrdenství,
který vyhlásil papež František.
Autorem novény je P. Vojtěch Kodet.

Uveřejněno:  30.11.2015 | 18:23

Andrea Bocelli není jen zpěvák, ale i člověk hluboké a živé víry

Andrea Bocelli, který je v těchto dnech na opakovaném turné v České republice,
"není jen zpěvák", říká papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa…

Uveřejněno:  28.11.2015 | 7:34

Klasika světové literatury v češtině: Augustin, Vyznání


Vyznání


Uveřejněno:  25.11.2015 | 5:57

Klasika světové literatury konečně v novém českém překladu

Po bezmála devadesáti letech vychází v novém českém překladu klasika světové i křesťanské literatury: Vyznání svatého Augustina. Vyznání berou do ruky jak ti, kdo s Augustinem sdílejí jeho katolickou víru, tak ti, kdo křesťanství odmítají. Proč tomu tak je, naznačuje známý španělský filozof Ortega y Gasset. Ten kdysi prohlásil, že Augustin je mezi starověkými mysliteli jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka.
Uveřejněno:  24.11.2015 | 23:00

Kateřina Lachmanová v Opavě a Kravařích

Karmelitánské knihkupectví a knihkupectví U Sv. Vojtěcha v Opavě
Vás zvou na ADVENTNÍ PŘEDNÁŠKY Kateřiny Lachmanové.
Uveřejněno:  23.11.2015 | 21:32

Rozvíjet svou duchovní inteligenci

O praktické, technické, sociální nebo emoční inteligenci jste pravděpodobně už mnohé slyšeli. Brian Draper ve své knize Duchovní inteligence, kterou vydalo karmelitánské nakladatelství, mluví o tom, jak vzít na vědomí svou často zakrňující duchovní dimenzi.
Uveřejněno:  23.11.2015 | 6:02

Přežít nebo prožít mši svatou?


Vojtěch kodet


Uveřejněno:  17.11.2015 | 17:23

Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka

Jsme lidmi, abychom milovali.
Narodili jsme se pro věčnost,
abychom už nikdy
nezemřeli.

Uveřejněno:  11.11.2015 | 12:25

Oblíbený stolní kalendář


Kalendář 2016 Malá poselství Vojtěcha Kodeta


Uveřejněno:  10.11.2015 | 17:22

V prožívání zkušenosti vlastní bídy je člověk přecitlivělý

Nedovolme silným emocím, aby nás dostaly pod svou nadvládu.
Negativní emoce nevedou k ničemu dobrému.
V okamžicích slabosti nám zbývá jediné: odevzdat se Ježíši.
Když „se duše cítí slabá jak malé dítě, vší silou se drží Boha;
v těch chvílích žije z čisté víry“.

Uveřejněno:  2.11.2015 | 23:00

Karel Weirich - příběh českého odbojáře v Itálii

Karel Weirich se narodil 2. července 1906. Měl velmi pohnuté mládí, plné stěhování z místa na místo. Musel proto navštěvovat základní školy v Římě, na Moravě i ve Vídni. Po smrti otce odešel s matkou do Švýcarska, kde se zapsal na gymnázium při opatství otců benediktinů v Einsiedelnu. Po dvou letech se vrátili do Říma, kde Karel absolvoval studia... V době německé okupace se Weirich stal hlavní kontaktní osobou československého odboje v Itálii a působil mimo jiné jako prostředník mezi římským Výborem pro národní osvobození a svými krajany, kteří se přidali k italským partyzánům. Právě pro tuto tajnou činnost ho však 1. dubna 1944, právě když byl upoután na lůžko s horečkou, zatklo gestapo.
Uveřejněno:  27.10.2015 | 23:00

Karel Weirich - neznámý příběh českého odbojáře vyšel knižně


Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii


Uveřejněno:  27.10.2015 | 8:14

Dobří šéfové a vůdcové se nebojí pověřit prací někoho jiného

Dobří vůdcové nejsou žádní workholici. Dobrý vůdce považuje práci za způsob, jak dosáhnout daného cíle. Dobří vůdcové tvrdě pracují, ale nenechávají se prací spoutat. Práce je neděsí a stejně tak se nebojí pověřit jí někoho jiného.
Uveřejněno:  25.10.2015 | 0:00

Příběh, který zasáhl tisíce lidí


Smrt nemá poslední slovo


Uveřejněno:  21.10.2015 | 16:18

Další nové knihkupectví: v Opavě

V úterý 6. října se uskutečnilo otevření nového křesťanského knihkupectví U Sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě. Jsme vám opět blíž.
Uveřejněno:  18.10.2015 | 17:44

Poslechněte si promluvy o eucharistii


Eucharistický člověk (MP3)


Uveřejněno:  17.10.2015 | 0:00

Díky eucharistii se ´měním v Ježíše´...

Přijímáním eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).
Uveřejněno:  16.10.2015 | 0:00

Výstava malíře Karla Solaříka v Praze Dejvicích (říjen a listopad 2015)

Ke stému výročí narození akademického malíře Karla Solaříka se koná se letos již druhá výstava jeho prací. Obrazy a kresby s tématem rodného Valašska si můžete prohlédnout v prostorách knihkupectví Sv. Vojtěcha od října do listopadu. Knihkupectví je otevřeno každý všední den od 8:30 do 18:00.
Uveřejněno:  10.10.2015 | 18:47

Jak se stavět ke krizi v našem životě?


Krize očima víry


Uveřejněno:  9.10.2015 | 15:01

Krize v našem životě má neocenitelnou roli

V našem reálném životě,
jenž je nám propůjčen jako dočasný domov,
sehrávají krize neocenitelnou roli.
Jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života.
Je to schodiště k duchovní dospělosti.
Uveřejněno:  9.10.2015 | 14:52

Každému člověku Bůh dává konkrétního anděla (2.10. sv. andělů strážných)

Neboj se pozemských bouří. Tvůj anděl strážce tě chrání a v tvém srdci spočívá Ježíš. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  1.10.2015 | 0:00

Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti,

Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti,
buď to není úkol pro mne,
anebo mám počítat s pomocí shůry.
Uveřejněno:  26.9.2015 | 17:55

O svátostech srozumitelně a přehledně


Pastorace svátostí


Uveřejněno:  17.9.2015 | 16:23

Přehledná a srozumitelná publikace: Pastorace svátostí

Vyšla nová příručka Pastorace svátostí. Publikace nabízí solidní, přehledný a srozumitelný teologický základ k chápání svátostí a forem jejich slavení. Práce vychází ze snadno dostupných a zásadních textů - především z dokumentů Druhého vatikánského koncilu a Katechismu katolické církve. Publikace je svým formátem vhodná jak do pastoračního "terénu", tak i ke studiu.
Uveřejněno:  17.9.2015 | 16:16

Nové knihkupectví v Opavě s křesťanskou literaturou

V úterý 6. října vás zveme na slavnostní otevření nového karmelitánského knihkupectví v Opavě, Dolní nám. 10. Začínáme v 17:30 mší svatou v kostele sv. Vojtěcha (celebruje P. Dan Vícha). Po mši svaté bude úvodní slovo paní ředitelky A. M. Nedoma a šéfredaktorky Kateřiny Lachmanová, následuje požehnání knihkupectví a volná exkurze. Zvláštní bonus pro návštěvníky v prvním týdnu - od úterního večera až do konce týdne bude platit sleva 20% na produkci Karmelitánského nakladatelství.
Uveřejněno:  15.9.2015 | 19:52

Tváří v tvář hrůze teroristického útoku na New York 11. září roku 2001

I ta nejtragičtější zkušenost se může stát živnou půdou pro rozvoj důvěry...
Uveřejněno:  10.9.2015 | 0:00

Nemiloval nás jenom žertem: rozjímání o utrpení

Rozjímání o utrpení duše našeho Spasitele nás nesmí přivádět pouze ke zkroušenosti a bolesti, ale musí v nás probouzet také naději. Naději pro nás a pro naše bližní; z ní máme čerpat slova, která by měla od nás směřovat k těm, kdo jsou v životě ponižovaní, zraňovaní, utlačovaní, jejichž práva jsou pošlapávána, k těm, kdo jsou stejně jako Ježíš poražení. Poražení a přemožení ze strany jakéhokoli nepřítele, včetně toho nejhoršího ze všech – posledního nepřítele – kterým je smrt.
Uveřejněno:  6.9.2015 | 0:00

Matka Tereza (svátek 5.9.)


Momentky ze života Matky Terezy


Uveřejněno:  2.9.2015 | 11:06

Bez ohledu na to, jaký jsem, stal jsem se nástrojem řady mimořádných událostí (Abbé Pierre)

Pán Bůh hrál svůj part a já jsem jen souhlasil, že odehraji ten svůj.
Uveřejněno:  16.8.2015 | 0:00

I nevyslyšená modlitba má smysl

Bývají těžké situace, kdy si viditelný úspěch modlitby přejeme právě pro velký soucit s trpícími. Sestra Briege McKenna je řeholnice, která je ve světě známá pro charisma uzdravování. Ve své knize Zázraky se dějí vypráví, jak byla pozvána, aby se pomodlila za jednu nemocnou holčičku. Později ale vnímala, že ji Bůh vede, aby se modlila spíše za její rodiče, kteří procházeli větší krizí než nemocné dítě.
Uveřejněno:  7.8.2015 | 0:00

Jak se nadechuji uprostřed hektického světa práce

Nedávno jsem ukončil jeden kurs, během něhož u nás v klášteře pobývali manažeři jedné velké firmy. Svěřovali se mi, že mnohdy touží po životě oproštěném od účelovosti. Touží po vnitřní svobodě a po úniku z ubíjejícího života – po úniku jakoby z kolotoče pro křečka. Ale neodváží se toho, protože je okolnosti nutí vydělávat peníze. Nemohou prostě jen tak z tohoto kolotoče vystoupit.
Uveřejněno:  1.8.2015 | 0:00

Proč jste se dal k jezuitům? Odpovídá Peter Hans Kolvenbach

S jezuity jsem skutečně neměl mnoho kontaktů, dokonce i když jsem byl žákem na jejich gymnáziu. Všechny své síly totiž věnovali klasickému gymnáziu a o „barbary“ z techniky se příliš nezajímali. Kontakty a diskuse s mladými jezuity na gymnáziu mi jistě pomohly, nicméně rozhodující prvek byl jiné povahy. Nastala hrozná doba čistek. Abychom pomohli politickým vězňům, kterých bylo tehdy mnoho, chodili jsme od domu k domu a sháněli knihy, z nichž by se pro ně mohla sestavit knihovna.
Uveřejněno:  30.7.2015 | 0:00

Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši (papež František)

Tváří v tvář sklíčenosti, která může nastat v životě toho, kdo se snaží žít víru jako matka a otec v rodině, říkám jasně: mějte vždycky v srdci jistotu, že Bůh jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neopouští! Nikdy neztrácejme naději! Nikdy ji ve svém srdci nezhášejme! V našem světě existuje zlo, ale není tím, kdo je silnější. Silnější je Bůh a Bůh je naše naděje! Bůh nás doprovází.
Uveřejněno:  26.7.2015 | 0:00

Musí existovat radost, která nezávisí na vnějších okolnostech

„Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se… Pán je blízko. O nic nemějte starost“ (Flp 4,4-6). Těm farářům se to řekne! Jak se mám radovat, když rodinou vládne chřipka? Když se v práci kupí potíže? Když máme doma zase jak v ponorce? Když se finančně nedaří a zase nejede auto? „O nic nemějte starost“ – to se to někomu řekne!
Uveřejněno:  23.7.2015 | 0:00

Úskalí vedení (nejen) v církvi


Elias Vella
Srdce pastýře


Uveřejněno:  15.7.2015 | 11:27

Knížka o které se hovoří: Husovská dilemata

Kdo byl mistr Jan Hus a kým je dnes pro nás? A jak interpretovat husitství? Studie známého katolického teologa Ctirad Václav Pospíšila zve k novému přemýšlení o jednom z nejdiskutovanějších fenoménů českých dějin.
Uveřejněno:  4.7.2015 | 14:24

"I desire mercy, and not sacrifice," says Jesus in the Gospel of Matthew.

And that´s why Pope Francis announces the Year of Mercy. But what is mercy without the justice? And yet we can not be righteous, and so we need forgiveness which is the visible act of mercy. Why and how - it just precisely and yet with fresh language explains Kateřina Lachmanová in the 3rd, revised, edition of her most successful books THE PRISON WITH KEY INSIDE, now available also in Slovak language.
Uveřejněno:  3.7.2015 | 15:22

Jakmile lidé zpozorují, že chceš vést zbožný život,

hned se do tebe začnou strefovat
tisícerými průpovídkami i pomluvami...
(František Saleský)
Uveřejněno:  30.6.2015 | 0:00

Proč se papež František stal jezuitou? Asi proto, že je od narození nedisciplinovaný...

Chtěl jsem něco víc. Ale nevěděl jsem co. Vstoupil jsem do semináře. Líbili se mi dominikáni a měl jsem mezi nimi přátele. Potom jsem však zvolil Tovaryšstvo Ježíšovo, které jsem dobře znal, protože seminář byl svěřen právě jezuitům. Na Tovaryšstvu mne oslovily tři věci: misijní dimenze, komunita a disciplína. To je zvláštní, protože jsem od narození nedisciplinovaný, vskutku od narození. Ale jejich kázeň, jejich způsob rozvržení času mne velice oslovil.“
Uveřejněno:  22.6.2015 | 9:52

Nevidím Ježíše už jako naivně ztvárňované božstvo v kostelích mého dětství

Nevidím Ježíše už jako božstvo
naivně ztvárňované v kostelích mého dětství;
nevidím ho už jako teologický koncept,
nad nímž jsem se dost nenapřemýšlel.
Nevidím ho jako nedostupného Boha…

Uveřejněno:  11.6.2015 | 15:31

Zase to může být pěkné, ale jinak


Život po ztrátě manžela


Uveřejněno:  8.6.2015 | 8:20

Neusilujte v modlitbě o pěkné a vzletné výrazy (sv. Terezie z Avily)

Jste-li v radostné náladě, hleďte na zmrtvýchvstalého Pána...
jste-li smutné a v neútěše, hleďte na Pána v Getsemanské zahradě...
Mluvte s ním o všem; jenom neusilujte o pěkné a vzletné výrazy,
ale mluvte s ním prostými slovy tryskajícími přímo ze srdce.
(sv. Terezie od Ježíše)
Uveřejněno:  5.6.2015 | 11:10

Retrospektivní výstava tvorby Hany Čermákové s názvem Jak šel čas

je otevřena celý květen a červen, každý všední den 8:30 - 18:00.
Uveřejněno:  22.5.2015 | 16:47

Ukolébáváme církev k usnutí?

Myslím na nás pokřtěné
a ptám se:
Věříme skutečně?
(papež František)
Uveřejněno:  22.5.2015 | 7:53

PŘEDNÁŠKA KATEŘINY LACHMANOVÉ V OLOMOUCI

6. června 2015 v 15:00 v kostele v Olomouci - Hejčíne
Uveřejněno:  22.5.2015 | 7:34

Naše civilizace je civilizací soutěže (Jean Vanier)

Naše západní civilizace je civilizací soutěže.
Už od školních let se dítě učí „vyhrávat“;
jeho rodiče jsou blahem bez sebe,
když je první.

Uveřejněno:  16.5.2015 | 23:30

Maria rozvazující uzly a papež František

Jeden z výrazů zbožnosti papeže Františka
je velmi málo známý.
A právě na jeho rozšíření
se jako biskup Buenos Aires v Argentině podílel.
Jedná se o úctu k Panně Marii „rozvazující uzly“.

Uveřejněno:  11.5.2015 | 0:00

Jeden vrah je odsouzen k smrti na elektrickém křesle. Před smrtí k němu starostlivě přistoupí kněz...

Vyšly známé
i méně známé
„farářské vtipy“...

Uveřejněno:  7.5.2015 | 0:00

With TWO FACES OF LAZINES in herself, also the popular author Katerina Lachmanová has been fighting.

That's why she could help and understand those who do little or nothing, and also those who do too much moved by everything but the Spirit. With fresh language and many examples she talks about "aecedia" and explains why the life is often splitting among the fingers.
Uveřejněno:  30.4.2015 | 16:53

WHAT DID I DO WRONG, ask the students and common people Fr. Anselm Grün

who answers forty of their most important questions. Now even in English translation, available to residents of the UK and other English-speaking countries. Seemingly with a modest cover, it is an exceptional book where the author responds immediately and directly to the most pressing problems of the people.
Uveřejněno:  30.4.2015 | 16:39

Je velmi obtížné dobře zastávat úlohu autority (Jean Vanier)

Čím dál, tím zřetelněji vidím,
jak je obtížné dobře zastávat úlohu autority.
A to hned z několika důvodů...

Uveřejněno:  28.4.2015 | 22:38

Májové setkání s Eliasem Vellou v poutním místě Podkrkonoší v Nové Pace

v neděli 3. května 2015 od 18 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace. Kněz a exorcista z Malty vám představí svoji službu, knížky, pozve k májové modlitbě a dopoví na dotazy.
Uveřejněno:  20.4.2015 | 21:51

Dny víry 2015 v Praze

Ve dnech 30. 5. – 6. 6 2015 se v Praze uskuteční ekumenický evangelizační projekt Dny víry 2015


Uveřejněno:  20.4.2015 | 11:07

Emil Kapaun, vojenský kaplan a hrdina korejské války - výročí narození 20.4.1916 Pilsen


Nejsilnější zbraň


Uveřejněno:  20.4.2015 | 0:00

Ztratí-li lidé hluboký smysl pro společenství, začnou chřadnout. (Jean Vanier)

V časech, kdy byly rodiny
a kmeny pevně spojeny,
lidé nebyli izolováni.
Cítili se v bezpečí.
Ale rodiče a ti, co představovali autoritu,
vystupovali vůči dětem občas příliš dominantně,
místo, aby v každém viděli jedinečnou bytost
schopnou dosáhnout své vlastní svobody.

Uveřejněno:  19.4.2015 | 22:04

Momentky ze života papeže Františka


Kvítky papeže Františka


Uveřejněno:  19.4.2015 | 21:36

Vůně Boží přírody se blahodárně projevuje na pocitech naší duše...

Zákoutí přírody se v každém ročním období vyznačují jedinečnou symfonií vůní. Každý květ, keř i strom voní originální voňavkou, která je charakteristická jen pro ten určitý rostlinný druh.
Uveřejněno:  7.4.2015 | 22:54

Ježíš ji oslovil jejím jménem: Marie Magdaléna

Je zvláštní příběh oné Marie, Ježíšovy učednice, která pocházela z Magdaly, vesnice rybářů u Tiberiadského jezera, obchodního centra. Její osoba byla hodnocena mnohokrát a protikladně. My vyjdeme ze situace jednoho jarního jitra, jehož atmosféru vyvolává úryvek z evangelia podle Jana, jehož část nám předkládá velikonoční liturgie (20,1–18). Marie v něm stojí před hrobem, do něhož bylo před několika hodinami uloženo Ježíšovo mrtvé tělo. Paradoxní je, že si splete Ježíše, který vstal k novému životu a stojí před ní, se zahradníkem.
Uveřejněno:  5.4.2015 | 0:00

Umývání nohou – Kristova služba smíření

Protestovat proti mytí nohou – to vlastně existuje asi jen u dětí. U dospělých lidí se „strach z vody“ objevuje zřídka. Dnes se v evangeliu setkáme s protestem vůči mytí u dospělého, a k tomu ještě prvního muže církve, od Petra: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ (Jan 13,8a). Petr odmítá službu Mistra, a tím odmítá jeho samotného. Ježíš mu to výslovně říká: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8b). Na to reaguje Petr tím, že – jako často v takových případech – říká Ježíši přemrštěně: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ (Jan 13,9).
Uveřejněno:  1.4.2015 | 0:00

Křesťané budou vždy v pokušení ´vyprázdnit kříž´

V křesťanství je a bude událost kříže, popř. jeho různé zobrazování a znamení, „pohoršením a bláznovstvím“. Křesťan bude vždy v pokušení „vyprázdnit kříž“, jak to svatý Pavel odhaluje v prvním listu Korinťanům, podobně jako na nekřesťana kříž a jeho logika odjakživa působí nelidsky nebo jako zavádějící pokus o vyložení utrpení.
Uveřejněno:  28.3.2015 | 23:00

Terezie z Avily - výročí narození

Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes). Byla jednou z nejvýznamnějších řeholnic a mystiček.
Uveřejněno:  26.3.2015 | 23:00

Mariin úhel pohledu na evangelium


Evangelium podle Marie


Uveřejněno:  24.3.2015 | 19:29

Jean Vanier - voják, filozof, konvertita a ochránce slabých - obdržel Tempeltonovu cenu

Jean Vanier (* 10. 10. 1928 Švýcarsko) zakladatel komunit L'Arche (česky Archa), kde žijí ve společném domově lidé s mentálním postižením spolu s asistenty. Zároveň založil hnutí Víra a Světlo. Původem voják - námořník v anglickém a kanadském námořnictvu.
Uveřejněno:  20.3.2015 | 9:20

Jean Vanier - ´vizitka´


Rodí se nová naděje
Jean Vanier


Uveřejněno:  19.3.2015 | 23:00

I v našem životě může někdy platit, že útěk znamená záchranu

Jako v příběhu svatého Josefa,
i v našem životě se vyskytují situace,
kdy se síla zla snaží zmařit Boží dílo
a udusit v nás Boží život.
I v našem životě může někdy platit,
že útěk znamená záchranu.

Uveřejněno:  17.3.2015 | 11:20

Blíží se svátek sv. Josefa (19.3.)


Novéna k svatému Josefovi


Uveřejněno:  4.3.2015 | 19:05

Zveme vás do minigalerie Knihkupectví U sv. Vojtěcha

na jarní výstavu Lýdie Hladíkové. Od 2.3. do 30. 4. 2015, pondělí - pátek: 8:30-18:00.
Uveřejněno:  3.3.2015 | 19:02

Nemontuj se do života jiných

Jednou jsem v odlehčeném rozhovoru dostal otázku,
jaké přikázání bych doplnil do Desatera.
Uveřejněno:  14.2.2015 | 22:34

Pomoc pro plodné prožití postní doby


Postní obnova
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  13.2.2015 | 16:36

11. 2. se připomíná světový den nemocných


Příběhy nejen pro nemocné


Uveřejněno:  8.2.2015 | 15:02

V nemocných nese Kristus dále svůj kříž...

Píšeš mi o babičce. Vím, že tě to nesmírně vysiluje a že je to hrozně těžké. Nemůžeš s ní už ani hovořit. Ona se na všechno dívá už jen po svém, jinak není schopna. Zde je třeba velké trpělivosti. Nikdo z nás nevíme, jak dopadneme. Zde je na místě jen láska a zas láska, jen ta dá sílu toto všechno vydržet.
Uveřejněno:  8.2.2015 | 14:55

Záznam přednášek, na kterých nezbylo jediné místo volné...


Radosti a strasti manželského života (MP3)


Uveřejněno:  31.1.2015 | 21:38

ON WISDOM by theologian and psychologian Prof. Krivohlavy in Croatian language

Prof. Jaro Křivohlavý devoted his whole professional life to theology and psychology from the perspective of quality of life. One of his recent books, On Wisdom, was published by the Croatian publisher Krscanska Sadasnjost during Christmas 2014...
Uveřejněno:  30.1.2015 | 14:19

Croatian translation ON MARY by P. Cristopher O´Donnell, O. Carm.

In a country rich in Marian devotion, there was recently published o book ON MARY by important mariologian, P. Christopher O'Donnell, O. Carm.; in the prestigious Croatian publisher Krscanska Sadasnjost.
Uveřejněno:  30.1.2015 | 14:05

Angelo Scarano, a Czech theologian and writer in U.S.

What is the point of the Luke´s Gospel where the real intention of the evangelist is revealed? It is the conversation between the father and the elder son.
Uveřejněno:  30.1.2015 | 13:42

Syndrom vyhoření bývá dnes častým tématem


Lék na únavu ze života


Uveřejněno:  10.1.2015 | 21:26

Děkujeme Bohu za cestu víry, která v našem životě začala křestní vodou (Papež František)

Děkujeme Bohu, že jsme Boží děti, za cestu víry, která v našem životě začala křestní vodou, nevyčerpatelnou a plodnou rosou činící z nás Boží děti a bratry a sestry v církvi.
Uveřejněno:  9.1.2015 | 21:18

Zemřel Jaro Křivohlavý - skvělý psycholog, autor mnoha knih a publikací...

Se zármutkem a s vděčností za život zaměřený na lásku k Bohu a bližním oznamujeme, že dne 27. 12. 2014 ve věku nedožitých 90 let zemřel námi milovaný Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Uveřejněno:  29.12.2014 | 11:12

Každý se potřebujeme vypovídat... (Jaro Křivohlavý)

Každý z nás potřebuje někoho, kdo by ho vyslechl,
komu by se mohl vypovídat.
Někoho, kdo by mu pomohl ujasnit si
to podstatné ve svém životě.

Uveřejněno:  28.12.2014 | 23:00

Mít před sebou ideál toho, čím by manželství mělo a mohlo být, je dobré a užitečné

Když se podíváme na vlastní manželství,
na manželství našich rodičů, na rodiny, ve kterých jsme vyrostli,
nebudou nám připadat až tak dokonalé.
Ovšem mít před sebou ideál toho,
čím by manželství mělo a mohlo být,
je dobré a užitečné.
Uveřejněno:  27.12.2014 | 21:03

Když vám někdo řekne, že jste vůl, tak jásejte…

Jeden z mých dobrých přátel
mi s nadsázkou a humorem řekl asi toto:
„Pane faráři, když vám někdo řekne, že jste vůl,
pak jásejte a plesejte,
dobře vás nezná, kdyby vás lépe znal,
řekl by: dvojnásobný vůl.“
Dávám mu za pravdu...

Uveřejněno:  20.12.2014 | 21:07

Příběh všech příběhů živým a neotřelým způsobem


Vánoční příběh


Uveřejněno:  15.12.2014 | 10:48

Klíč k ekumenickému povolání bratra Rogera z Taizé

Počátky života komunity Taizé jsou spojeny s několika rodinnými událostmi. Bratra Rogera zásadně ovlivnil život jeho babičky.

Na začátku první světové války žila má babička z matčiny strany, tehdy už vdova, na severu Francie, nedaleko místa bojů. Její tři synové byli na frontě. Dvě malé bomby zasáhly dům, jedna udělala díru na zahradě, druhá se nevybuchlá zarazila mezi knížky jejího manžela. Přesto se babička neodstěhovala a poskytovala útočiště uprchlíkům, starým lidem, dětem a těhotným ženám.
Uveřejněno:  14.12.2014 | 16:47

Jan od Kříže (14.12.)


Poselství Jana od Kříže


Uveřejněno:  11.12.2014 | 12:38

Proč je smíření mezi křesťany tak důležité? (Bratr Roger z Taizé)

Bůh z nás nechce mít oběti
starých nebo nových svárů mezi křesťany.
Uveřejněno:  9.12.2014 | 18:37

Poutavá knížka o zakladateli komunity z Taizé


Vyvolit si lásku
Bratr Roger z Taizé


Uveřejněno:  1.12.2014 | 20:59

Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce

Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce.
Maminka s tatínkem se proto rozhodli, že Štědrý večer nebudeme slavit vůbec.
V našem domě nebylo klidu.
Ach, jak to bylo těžké!

Uveřejněno:  29.11.2014 | 23:00

Roráty pro varhaníky


Rorate - české adventní zpěvy 16. století
Varhanní doprovod


Uveřejněno:  25.11.2014 | 13:31

Nenávistí ničíme sami sebe

Existuje celá řada praktických důvodů,
proč nežít v nenávisti...

Uveřejněno:  24.11.2014 | 23:00

Film, který udivil svou návštěvností vyšel i na DVD


Poslední vrchol (DVD)


Uveřejněno:  24.11.2014 | 18:52

Jedinečná životopisná knížka o C. S. Lewisovi


Tvůrce Narnie, C. S. Lewis


Uveřejněno:  19.11.2014 | 23:00

Letecká show tažných ptáků

Při sledování hejna tažných ptáků přemísťujícího se z hnízdiště na zimoviště nejednou údivem ztratím řeč. Napřed letí jedinci namačkaní na sebe v klubku. Tento semknutý útvar se později rozvine a roztáhne do protáhlého obrazce, který se vlní a nápadně mi připomíná velkého letícího hada.
Uveřejněno:  19.11.2014 | 6:07

Biblické učení srozumitelně a prakticky


Ježíšův životní styl


Uveřejněno:  18.11.2014 | 18:41

To podstatné pro zdravý manželský život...


Výstup na horu manželství


Uveřejněno:  9.11.2014 | 17:55

Můžou mít spory v manželství nějakou výhodu?

Konfliktní situace jsou příležitostí,
díky nimž manželé mohou odhalit,
kým vlastně jsou,
co je trápí,
jaký mají charakter.
Uveřejněno:  9.11.2014 | 17:45

Kontemplativní modlitba a usebranost nepatří jen do kláštera


Nebe v mé duši; Exercicie s Alžbětou od Trojice


Uveřejněno:  6.11.2014 | 20:57

Připomínka vlastní smrti zintenzivňuje život

Wolfgang Amadeus Mozart v jednom dopise otci píše,
že se spřátelil se svou smrtí.
Něco z této skutečnosti můžeme zakusit v jeho hudbě,
která nevzniká z vytěsnění smrti, ale ze spřátelení s ní.
Uveřejněno:  3.11.2014 | 10:55

Korespondence o umírání, smrti a životě...


Rok kdy zemřel můj otec
Leo Fijen, Anselm Grün


Uveřejněno:  29.10.2014 | 23:00

Radovan Lukavský by 1.11. oslavil 95. narozeniny


Rozhovory s dědečkem (3. vydání)


Uveřejněno:  29.10.2014 | 23:00

Josef Toufar byl 28.10.2014 vyznamenán in memoriam


Jako bychom dnes zemřít měli
Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara


Uveřejněno:  29.10.2014 | 11:36

JÓZEF AUGUSTYN autogramiáda v Jičíně

Ve čtvrtek 6. listopadu od 16 hod. proběhne autogramiáda knih JÓZEFA AUGUSTYNA v Knihkupectví U Ignáce v Jičíně a od 17 hod. přednáška vrámci cyklu „Co v mé knize není“: „Bolest křivdy a radost odpuštění“ v Porotním sále jičínského zámku.
Uveřejněno:  21.10.2014 | 0:00

Zůstali věrni víře i za cenu života


Století mučedníků


Uveřejněno:  20.10.2014 | 7:58

Podle mne bude vypadat očistec takto

„Podle mne bude vypadat očistec takto:
Při setkání s Bohem propukneme v pláč,
protože v něm uvidíme svůj skutečný život.
Bude to pláč očí a srdce.

Uveřejněno:  16.10.2014 | 15:10

Příroda: první třída ve škole modlitby

Na list padající na podzim ze stromu můžeme hledět očima biologa. Ten začne uvažovat nad příčnou toho, že se řapík listu odloučil od větévky. Nebo na něj můžeme hledět očima fyzika, který si bude všímat zákona gravitace a dokáže přesně vysvětlit, proč list padá na zem klouzavým letem. Můžeme se na něj dívat očima matematika, který vypočítá rychlost jeho pádu.
Uveřejněno:  10.10.2014 | 13:35

Další kniha oblíbeného autora


Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl


Uveřejněno:  8.10.2014 | 19:25

Chceš se někomu pomstít?

Pohlédni
na Štěpána...
Uveřejněno:  6.10.2014 | 17:14

Silný příběh známé řeholnice Matky Elvíry


Objímat vyhaslá srdce


Uveřejněno:  25.9.2014 | 19:54

Kresby a grafika

Srdečně zveme do knihkupectví U Sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích na výstavu kreseb a grafik manželů Otty Stritzka a Marie Stritzkové - Florianové. Výstava probíhá od 1. října do 30. listopadu 2014.
Uveřejněno:  24.9.2014 | 17:13

I lidé se mohou stát anděly

Milý Leo, těší mě, že jste uprostřed téměř liduprázdného ostrova směl učinit zkušenost s anděly. Jak nám říkají teologové, andělé jsou Boží poslové. Bůh nám je posílá v pravou chvíli.
Uveřejněno:  22.9.2014 | 6:47

Byl jsem v televizi za blba (Petr Příhoda)

Zúčastnil jsem se natáčení nového televizního pořadu Sněží o nových vymoženostech lékařské vědy, který měl za úkol zaobírat se otázkami jako jsou klonování, embryonální kmenové buňky, reprodukční medicína atd. V pořadu mám za úkol vystupovat za etiku, sedíme tedy ve studiu spolu s otcem Alešem Opatrným, proti nám paní profesorka, pan primář a vědec-experimentátor. První slovo dostává druhá strana: paní profesorka líčí slibné perspektivy nového oboru. Pak jsem na řadě já
Uveřejněno:  15.9.2014 | 15:47

Zemřel výrazný křesťanský publicista, pedagog a psychiatr Petr Příhoda

Petr Příhoda byl praktický "intelektuál", který věci domýšlel do důsledků a nezůstával "viset" v teoretické rovině... V Karmelitánském nakladatelství mu vyšla poutavá kniha rozhovorů "To ostatní nechávám na Pánu Bohu"
Uveřejněno:  15.9.2014 | 15:36

Relikvie sv. faráře arského v České republice

V září bude v České republice přítomna vzácná relikvie sv. faráře arského J. M. Vianneye. Relikvie bude putovat po všech diecézích v doprovodu dvou kněží duchovní správy z Arsu.
Uveřejněno:  8.9.2014 | 11:26

Úspěšná kniha pro osvěžení základních pilířů víry


Život pod vládou Kristovou (4.vyd)
Raniero Cantalamessa


Uveřejněno:  8.9.2014 | 10:45

Bůh nám naslouchá

Náš nebeský Otec naslouchá lomozu našich kroků,
modlitbě, kterou šeptáme ve svém srdci.
Náš Otec naslouchá pocitům, jež zakoušíme,
když si vzpomeneme na své blízké,
když vidíme víru ostatních a jejich potřeby,
když si vzpomeneme na všechno krásné a smutné, co se nám přihodilo.
Bůh nám naslouchá.
Uveřejněno:  8.9.2014 | 0:00

Oblíbený stolní kalendář


Kalendář 2015 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta


Uveřejněno:  25.8.2014 | 16:25

Církev často kázala o spáse a vykoupení abstraktně

Církev vždy hlásala, že Kristus je naše spása. Velmi často ale kázala o spáse a vykoupení tak abstraktně, že to bylo pro lidi obtížně pochopitelné.
Uveřejněno:  25.8.2014 | 15:43

NOVENA FOR EVANGELIZATION OF NATION in Slovak language

Fr. Vojtěch Kodet, O. Carm., a well-known Czech author of spiritual literature, keeps in mind the conversion of the entire nation. He therefore compiled a Novena for the intercession of Saints Cyril and Methodius, patrons of the countries
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:28

YOUCAT RECONCILIATION in Czech and Slovak

Violet - this liturgical color the authors chose for another book of the YOUCAT series: this time on Sacrament of Reconciliation. And it really is a feast to which approach a bit under-covert breath. With the contemporary language
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:25

CUSTODIAN OF THE FIRE in Slovakia

Who in Central and Eastern Europe, the former Great Moravia, knew the holy Cyril and Methodius, two brothers from Thessaloniki 9th century, who created the Glagolitic script and enforce Slavonic as the liturgical language instead of Latin? And yet it is so distant past,
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:23

THE EASTER STORY by Anselm Grün and Giuliano Ferri in Czech and Slovak

Dreamy illustrations by Giuliano Ferri, together with the text of the excellent author Anselm Grün which simply tells the story of Jesus ́ Easter,
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:22

YOUCAT CONFIRMATION in Czech and Slovak

Another book for young people about the basic dogmas of faith from the popular series YOUCAT has a nice orange envelope and refers to the sacrament of Confirmation.
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:20

The Mother´s Day gift to Italian Women - WHAT GOD WHISPERS TO MOTHERS by Hana Pinknerová

Since May 2013, the Italian women can read nice essays of the Czech author Hana Pinknerová, which sums up her life of faith in the family and marriage.
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:18

THE ANCHOR OF HOPE in Italian

What is worth in life? Can we only flow along the surface and hope that the good Lord takes us out of each mess? What is the essence of Christian hope and how to catch it? We are like a tram, explains the popular author
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:15

YOUCAT CATECHISM in Czech and Slovak

The first publication of the series YOUCAT, dedicated to the Catechism, attract with its cheerfully yellow envelope young people from both Czech and Slovak Republic to study the basic thesis
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:00

THE POWER OF INTERCESSION by Kateřina Lachmanová abroad

In addition to Italy, THE POWER OF INTERCESSION by Czech bestselling author Katerina Lachmanova has been spread also in Poland, Croatia and Slovakia
Uveřejněno:  22.8.2014 | 9:51

CHURCH FATHERS by Tomáš card. Špidlík in Italian

Italian readers interested in the wisdom of the desert fathers lived to see the 2nd edition of the book PICCOLE PERLE DEI PADRI DELLA CHIESA (CHURCH FATHERS) by renowned Italian publisher Gribaudi,
Uveřejněno:  21.8.2014 | 16:34

Novéna k sv. Michaelovi


Novéna k archandělu Michaelovi


Uveřejněno:  21.8.2014 | 0:00

Jsi-li obtížen...

Každá těžká zkušenost,
kterou snášíme ve spojení s Bohem,
nás posiluje...
Uveřejněno:  16.8.2014 | 0:00

Kéž bych toto slyšela, když byly moje děti malé


Supermatce řekni sbohem


Uveřejněno:  11.8.2014 | 0:00

Modlitba za uzdravení vzpomínek


Malá cesta uzdravení


Uveřejněno:  28.7.2014 | 0:00

4. vydání praktické, citlivé a oblíbené knížky


Čtvrthodinka upřímnosti


Uveřejněno:  23.7.2014 | 20:19

Jak se nadechuji uprostřed hektického světa práce

Vyhradím si okamžiky,
kdy se mohu nadechnout...
Sem nemají přístup šéfové firem,
přání zákazníků ani stížnosti spolupracovníků.
Zde jsem zcela sám sebou.

Uveřejněno:  23.7.2014 | 0:00

Oblíbený stolní kalendář


Kalendář 2015 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta


Uveřejněno:  20.7.2014 | 0:00

Lidé, kteří si představují Boha jako ´policajta´, prožívají úzkost při představě, že Bůh je všudypřítomný a ´všechno vidí´

Není neobvyklé, že někteří lidé mají představu Boha jako „strážce pořádku“. Bůh je tu hlavně od toho, aby nás hlídal, zdali neděláme přestupky, aby je evidoval a trestal.
Uveřejněno:  7.7.2014 | 0:00

Postřehy pro zdravý manželský život


Výstup na horu manželství


Uveřejněno:  29.6.2014 | 17:40