Datum:  Neděle, 16. června, 2024
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Benon (Zbyněk)
Liturgické období:  Mezidobí, 11. neděle v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 17,22-24
Žl 92,2-3.13-14.15-16
2 Kor 5,6-10
Mk 4,26-34


Život světce: Sv. Benon (Zbyněk)

Sv. Benon, kterého dnes najdeme v kalendáři, žil v 11. století v dnešním Německu. Proti své vůli byl dosazen na biskupský stolec v Míšni, ovšem ukázalo se, že jeho volba byla požehnaná. Nerozpakoval se kritizovat císařskou válečnou politiku, což mu nakonec vyneslo vězení a sesazení z úřadu. Ovšem ani pak nesložil ruce v klín a věnoval se evangelizaci Slovanů. Zemřel 16. června 1106.


1. čtení: Ez 17,22-24

Povyšuji nízký strom.
Do těžké situace babylónského zajetí posílá Hospodin své útěšné proroctví: tak jako babylónský král "utrhl vršek cedru a zasadil jej v zemi obchodníků", i Bůh "utrhne ratolest z vrcholku cedru a zasadí ji na vysoké hoře" - vyvolený lid se vrátí z vyhnanství a dostane Mesiáše.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: "Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky,ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil."


Žalm: Žl 92,2-3.13-14.15-16

Odp.: Dobré je chválit Hospodina.

Dobré je chválit Hospodina,
- opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!
- Zrána hlásat tvé milosrdenství
- a za noci tvou věrnost.
Odp.
Spravedlivý pokvete jak palma,
- poroste jak cedr na Libanonu.
- Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
- pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Odp.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
- zůstanou šťavnatí a svěží,
- aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin,
- má skála, v němž není nepravosti.
Odp.


2. čtení: 2 Kor 5,6-10

Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu.
Novost života, danou křtem, prožívá křesťan uprostřed tohoto světa, který není definitivní. Apoštol vnímá jak touhu po plnosti života u Krista, tak nehotovost naší pozemské existence. Řešením mu ale není spekulace o životě, ale život, který se může Kristu líbit.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. (To proto, že) v nynějším stavu (v Boha jen) věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. A proto stůj co stůj usilujme o to, abychom se mu líbili, ať už v domově (těla) zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.


Evangelium: Mk 4,26-34

Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny.
Dvě podobenství úryvku tvoří celek s podobenstvím o rozsévači, jeho výkladem a s výrokem o světlu určeném na svícen. Jde o první naučnou část Markova evangelia, která chce ozřejmit cíl Ježíšova snažení - realizaci Božího království. Zatímco podobenství o zasetém semenu zdůrazňuje jeho uskutečnění v čase, podobenství o hořčičném zrnu poukazuje na jeho nesmírnou vnitřní vitalitu.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.


Doplňující text:


Žádný doplňující text není k dispozici.