Datum:  Sobota, 20. dubna, 2024
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Hugo
Liturgické období:  3.týden velikonoční
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 9,31-42
Žl 116,12-13.14-15.16-17
-
Jan 6,60-69


Život světce: Sv. Hugo

Svatý Hugo se narodil v dnešním Poitiers ve druhé polovině 9. století. Vzdělání získal v opatství Sv. Sabina v Poitou. Tam se také stal mnichem a přijal kněžské svěcení. Posléze odešel do kláštera Sv. Petra v Autunu, kde vešel ve známost jako velký reformátor a pečivý organizátor. Navázal na dílo opata Arnulfa a napomohl obnově kláštera Sv. Martina v témž městě. Spolu s blahoslaveným Bernonem se také podílel na reformě kláštera Baume-les-Messieurs a na organizaci tehdy nově založeného kláštera v Cluny. Hugo byl také velice ctěn jako nesmírně moudrý a prozíravý člověk. Věnoval se stavbám špitálů a ubytoven, působil jako misionář a potíral pohanství, které tehdy ještě v onom kraji nebylo zcela překonáno. Poslední tři roky svého pozemského života strávil jako poustevník, aby se tak lépe připravil na odchod z tohoto života na věčnost. Smrt jej zastihla již v pokročilém věku kolem roku 930. Ostatky této významné a vynikající osobnosti dob obrody klášterního života desátého století byly roku 1021 uloženy v novém románském kostele v Anzy.


1. čtení: Sk 9,31-42

Církev se s úspěchem vyvíjela a rostla přispěním Ducha svatého.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého. Petr se vydal na okružní cestu a přišel i ke křesťanům, kteří žili v Lyddě. Tam našel jednoho člověka, jmenoval se Eneáš, který ležel osm let ochrnutý na lehátku. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus ti vrací zdraví! Vstaň a sám si ustel!" A on ihned vstal. Všichni lyddští a saronští obyvatelé ho viděli, a obrátili se k Pánu. V Joppe žila jedna učednice jménem Tabita, to je v překladu Srnka. Konala velmi mnoho dobrých skutků a bohatě rozdávala almužny. Ale roznemohla se tehdy a zemřela. Umyli ji a položili do horní místnosti. Joppe leží blízko Lyddy. Když učedníci uslyšeli, že je tam Petr, poslali k němu dva muže s prosbou: "Neváhej a přijď sem k nám!" Petr tedy vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horní místnosti. Všechny vdovy se postavily kolem něho a s pláčem mu ukazovaly sukně a pláště, které jim ušila Srnka, dokud ještě byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k mrtvole a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, podívala se na Petra a posadila se. Podal jí ruku a pozdvihl ji. Zavolal pak dovnitř křesťany a vdovy a ukázal jim ji živou. Zpráva o tom se roznesla po celém Joppe a mnoho lidí přijalo víru v Pána.


Žalm: Žl 116,12-13.14-15.16-17

Odp.: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? Nebo: Aleluja.
Čím se odplatím Hospodinu
- za všechno, co mi prokázal?
- Vezmu kalich spásy
- a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Odp.
Splním své sliby Hospodinu
- před veškerým jeho lidem.
- Drahocenná je v Hospodinových očích
- smrt jeho zbožných.
Odp.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
- jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
- rozvázal jsi moje pouta.
- Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
- a budu vzývat tvé jméno.
Odp.


2. čtení: -

Ve všední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Jan 6,60-69

Ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Mnozí z jeho učedníků řekli: "To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?" Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: "Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří." Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: "Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!"


Doplňující text:


Žádný doplňující text není k dispozici.