Datum:  Neděle, 14. dubna, 2024
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Lambert
Liturgické období:  3.neděle velikonoční
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 3,13-15.17-19
Žl 4,2.4.7.9
1 Jan 2,1-5a
Lk 24,35-48


Život světce: Sv. Lambert

Svatý Lambert se narodil v dnešním Maastrichtu kolem roku 635. Stal se knězem a později i biskupem, působil jako misijní biskup neuvěřitelných třicet let. Je fakt, že sedm let z toho strávil ve vyhnanství ve Stavelotu – pronásledovalo jej totiž nepřátelství franského magnáta Ebroina. Mocní tohoto světa měli vůči svatému lambertovi často výhrady, jelikož měl tu nepříjemnou vlastnost, že nazýval věci pravými jmény. Proto také vyčítal franskému majordomovi Pepinovi z Herstalu, že má nezákonný poměr s vlastní švagrovou. Dost možná to byl proto právě on, kdo na biskupa Lamberta poslal nájemné vrahy. Lambert zemřel kolem roku 705 v malé vesničce, z níž se později stalo dnešní město Lutych neboli Liege. Lidé na jeho památku nezapomněli; je ctěn jako hlasatel evangelia a mučedník a je mu zasvěcen nejeden kostel v Belgii a Nizozemsku.


1. čtení: Sk 3,13-15.17-19

Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr promluvil k lidu: "Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rohodl, že ho propustí. Vy jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži. Bůh (to však dopustil), aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.


Žalm: Žl 4,2.4.7.9

Odp.: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! Nebo: Aleluja.
Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám,
- tys mě v soužení vysvobodil,
- smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!
Odp.
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého;
- Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.
Odp.
Mnoho lidí říká: "Kdo nám ukáže dobro?"
- Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Odp.
Usínám klidně, sotva si lehnu,
- vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí!
Odp.


2. čtení: 1 Jan 2,1-5a

On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: "Znám ho", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.


Evangelium: Lk 24,35-48

Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám!" Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: "Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: "Máte tady něco k jídlu?" Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: "To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti."


Doplňující text:


Žádný doplňující text není k dispozici.