Datum:  Čtvrtek, 11. dubna, 2024
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  2.týden velikonoční
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 5,27-33
Žl 34,2+9.17-18.19-20
-
Jan 3,31-36


Život světce: Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Narodil se kolem roku 1030 v polském městečku Szczepanowski. Po studiích v Paříži se stal knězem a v roce 1071 krakovským biskupem. Plnil své povinnosti jako dobrý pastýř a nemohl mlčet k pohoršlivému způsobu života tehdejšího krále Boleslava II. Ten sice slíbil, že napraví své chování, ale nezanechal svých výstředností. Biskup ho veřejně exkomunikoval. Král přesto dále přicházel na bohoslužby, přišel za biskupem i do kostela sv. Michala na krakovském předměstí a tam ho vlastní rukou probodl mečem 11. dubna 1079. Po deseti letech bylo světcovo tělo přeneseno do katedrály a v roce 1253 byl prohlášen za svatého.


1. čtení: Sk 5,27-33

My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když (služebníci) přivedli (apoštoly) a postavili je před veleradu, začal je velekněz vyslýchat: "Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka!" Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: "Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají." Když to uslyšeli, rozzuřili se a rozhodli, že je sprovodí ze světa.


Žalm: Žl 34,2+9.17-18.19-20

Odp.: Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. Nebo: Aleluja.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
- blaze člověku, který se k němu utíká.
Odp.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
- aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
- (Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel
- vysvobodil je z každé jejich tísně.
Odp.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
- na duchu zlomené zachraňuje.
- Spravedlivý mívá mnoho soužení,
- Hospodin však ho ze všech vyprostí.
Odp.


2. čtení: -

Ve všední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Jan 3,31-36

Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Kdo přichází shora, je nade všemi; kdo pochází ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všemi; svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, dotvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Vždyť ten, kterého poslal Bůh, mluví slova Boží; (Bůh) mu totiž dává Ducha v míře neomezené. Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný; kdo však odpírá věřit v Syna, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.


Doplňující text:


Žádný doplňující text není k dispozici.