Datum:  Sobota, 6. dubna, 2024
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Notger
Liturgické období:  Velikonoční oktáv
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 4,13-21
Žl 118,1+14-15.16ab-18.19-21
-
Mk 16,9-15


Život světce: Sv. Notger

Svatý Notger Balbulus, který žil v letech 840–912, byl mnichem kláštera Svatého Havla (Snakt Gallen). Bývá považován za prvního tvůrce liturgického zpěvu zvaného sekvence – z pozdějších dob známe např. zpěv Stabat Mater nebo Lauda, Sion, Salvatorem. Můžeme citovat např. vánoční sekvenci sv. Notgera:
Zrozen před věky, Boží Syn, neviditelný, nekonečný, skrze něhož dny a hodiny ubíhají a znovu nastávají.
On přijal křehké tělo bez poskvrny prvotního hříchu z těla Panny Marie, aby vinu prvních rodičů a Evin pád odčinil.
Skrze něho byla stvořena nebesa i země, moře a vše, co v nich přebývá, jemu andělé na klenbě nebes svorným hlasem stále pějí.
O něm dnešní kratičký den hovoří přeslavný, jehož délku doplňuje pravé slunce paprskem svého světla a dávné temnoty starého světa zahání On, Novorozený.


1. čtení: Sk 4,13-21

Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.

Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když přední muži v lidu, starší a učitelé Zákona) viděli Petrovu a Janovu odvahu a uvážili, že jsou to lidé neučení a prostí, divili se. Poznávali je, že bývali s Ježíšem; ale protože teď zároveň s nimi viděli toho uzdraveného člověka, neměli, co by proti tomu mohli říci. Poručili jim proto, aby vyšli z velerady, a radili se mezi sebou: "Co máme dělat s těmito lidmi? Že se skrze ně stal zřejmý zázrak, je zjevné všem obyvatelům Jeruzaléma, a my to nemůžeme popřít. Aby se to však nerozneslo mezi lidem ještě více, pohrozíme jim, že v tom jménu již nesmějí k nikomu mluvit." Zavolali je tedy a přikázali jim, že vůbec ve jménu Ježíšově nesmějí kázat ani učit. Ale Petr a Jan jim na to řekli: "Suďte sami, zda je to před Bohem správné, abychom poslouchali více vás než Boha. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli." Oni jim znova pohrozili a propustili je, protože nemohli najít nic, zač by je potrestali - už kvůli lidu, neboť všichni velebili Boha za to, co se událo.


Žalm: Žl 118,1+14-15.16ab-18.19-21

Odp.: Děkuji ti, Hospodine, žes mě vyslyšel. Nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
- Hospodin je má síla a statečnost,
- stal se mou spásou.
- Jásot ze spásy
- zní ve stanech spravedlivých.
Odp.
Hospodinova pravice mocně zasáhla,
- Hospodinova pravice mě pozvedla.
- Nezemřu, ale budu žít
- a vypravovat o Hospodinových činech.
- Hospodin mě sice těžce ztrestal,
- nevydal mě však smrti.
Odp.
Otevřte mně brány spravedlnosti,
- vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
- Toto je brána Hospodinova,
- jí procházejí spravedliví.
- Děkuji ti, žes mě vyslyšel
- a stal se mou spásou.
Odp.


2. čtení: -

Ve všední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Mk 16,9-15

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš po svém zmrtvýchvstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal sedm zlých duchů. Ona šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili to ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně ze zjevil i jedenácti (apoštolům), když byli právě u stolu, a káral je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!"


Doplňující text:

VELIKONOČNÍ OKTÁV
Sobota v oktávu velikonočním